written by Khatabook | September 20, 2021

ਟੈਲੀ ਈਆਰਪੀ 9 ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਲੇਜ਼ਰ ਕਿਵੇਂ ਬਣਾਇਆ ਜਾਵੇ?

×

Table of Content


ਸਾਰੇ ਕਾਰੋਬਾਰਾਂ ਲਈ ਖਾਤਿਆਂ ਨੂੰ ਕਾਇਮ ਰੱਖਣਾ ਲਾਜ਼ਮੀ ਹੈ। ਇਹ ਲੇਜ਼ਰਸ ਦੁਆਰਾ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ ਜੋ ਵਿੱਤੀ ਖਾਤਿਆਂ ਦੀ ਇੱਕ ਕਿਤਾਬ ਹੈ। ਟੈਲੀ ਈਆਰਪੀ 9 ਵਿੱਚ ਲੇਜ਼ਰਸ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰਨ ਦਾ ਮਤਲਬ ਹੈ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਚੰਗੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਖਾਤਾ ਬਣਾ ਸਕਦੇ ਹੋ, ਅਤੇ ਲੇਖਾ-ਜੋਖਾ ਦੀਆਂ ਸਮੱਸਿਆਵਾਂ ਬਹੁਤ ਘੱਟ ਹੁੰਦੀਆਂ ਹਨ। ਬੈਲੇਂਸ ਸ਼ੀਟ ਜਾਂ ਲਾਭ ਅਤੇ ਘਾਟਾ (ਪੀ ਐਂਡ ਐਲ) ਸਟੇਟਮੈਂਟ ਟੈਲੀ ਲੇਜ਼ਰਸ ਵਿਕਲਪ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਨਾਲ ਅਸਾਨੀ ਨਾਲ ਤਿਆਰ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਨਾਲ ਹੀ, ਗੁਡਜ਼ ਐਂਡ ਸਰਵਿਸਿਜ਼ ਟੈਕਸ (ਜੀਐਸਟੀ) ਦੀ ਪਾਲਣਾ ਨੂੰ ਕਾਇਮ ਰੱਖਣਾ ਵੀ ਅਸਾਨ ਅਤੇ ਘੱਟ ਸਮਾਂ ਲੈਣ ਵਾਲਾ ਹੈ। ਟੈਲੀ ਵਿੱਚ ਲੇਜ਼ਰ ਬਣਾਉਣ ਬਾਰੇ ਸਿੱਖਣ ਲਈ ਪੜ੍ਹੋ।

ਟੈਲੀ ਵਿੱਚ ਲੇਜ਼ਰਸ:

ਸਾਰੇ ਲੇਜ਼ਰਸ ਨੂੰ ਖਾਸ ਸਮੂਹ ਵਿੱਚ ਬਣਾਈ ਰੱਖਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਜਿਸਨੂੰ ਟੈਲੀ ਵਿੱਚ ਲੇਜ਼ਰਸ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਇਹਨਾਂ ਲੇਜ਼ਰਜ਼ ਸਮੂਹਾਂ ਦੀਆਂ ਐਂਟਰੀਆਂ ਦੀ ਗਣਨਾ ਫਿਰ ਉਹਨਾਂ ਤੋਂ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਜਿੱਥੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬੈਲੇਂਸ ਸ਼ੀਟ ਜਾਂ ਲਾਭ ਅਤੇ ਨੁਕਸਾਨ ਦੇ ਬਿਆਨ ਵਿੱਚ ਰੱਖਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ।

ਟੈਲੀ ਈਆਰਪੀ 9 ਵਿੱਚ, ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਦੋ ਪੂਰਵ -ਪ੍ਰਭਾਸ਼ਿਤ ਲੇਜ਼ਰ ਹਨ ਜਿਵੇਂ ਕਿ:

1. ਲਾਭ ਅਤੇ ਘਾਟਾ (ਪੀ ਐਂਡ ਐਲ) ਲੇਜ਼ਰ: ਟੈਲੀ ਦੇ ਇਸ ਖਾਤੇ ਵਿੱਚ ਉਹ ਐਂਟਰੀਆਂ ਹਨ ਜੋ ਲਾਭ ਅਤੇ ਨੁਕਸਾਨ ਦੇ ਬਿਆਨ ਵਿੱਚ ਆਪਣਾ ਰਸਤਾ ਲੱਭਦੇ ਹਨ। ਖਾਤਾ ਲੇਜ਼ਰ ਇੱਕ ਪ੍ਰਾਇਮਰੀ ਲੇਜ਼ਰ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਜਿੱਥੇ ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ ਦੇ ਲਾਭ ਜਾਂ ਘਾਟੇ ਦੇ ਬਿਆਨ ਤੋਂ ਬਕਾਇਆ ਲੇਜ਼ਰ ਦੇ ਸ਼ੁਰੂਆਤੀ ਬਕਾਏ ਵਜੋਂ ਲਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਵਿੱਚ ਪਿਛਲੇ ਵਿੱਤੀ ਸਾਲ ਵਿੱਚ ਹੋਏ ਨੁਕਸਾਨ ਜਾਂ ਮੁਨਾਫੇ ਦੀ ਕੁੱਲ ਰਕਮ ਵੀ ਸ਼ਾਮਲ ਹੈ। ਨਵੀਆਂ ਕੰਪਨੀਆਂ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ, ਇਹ ਅੰਕੜਾ ਜ਼ੀਰੋ ਹੈ। ਇਹ ਅੰਕੜਾ ਬੈਲੇਂਸ ਸ਼ੀਟ ਵਿੱਚ ਲਾਭ ਅਤੇ ਨੁਕਸਾਨ ਦੇ ਖਾਤੇ ਦੇ ਬਿਆਨ ਦੇ ਦੇਣਦਾਰੀ ਪੱਖ ਵਿੱਚ ਦਿਖਾਇਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਲੇਜ਼ਰ ਐਂਟਰੀਆਂ ਨੂੰ ਸੋਧਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ ਪਰ ਮਿਟਾਇਆ ਨਹੀਂ ਜਾ ਸਕਦਾ।

2. ਕੈਸ਼ ਲੇਜ਼ਰ: ਇਹ ਲੇਜ਼ਰ ਆਮ ਤੌਰ 'ਤੇ ਕੈਸ਼ ਲੇਜ਼ਰ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਨੂੰ ਕੈਸ਼-ਇਨ-ਹੈਂਡ ਲੇਜ਼ਰ ਵੀ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਜਿੱਥੇ ਤੁਸੀਂ ਕਿਤਾਬਾਂ ਦੀ ਸੰਭਾਲ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਣ ਦੇ ਦਿਨ ਤੋਂ ਸ਼ੁਰੂਆਤੀ ਨਕਦ ਸੰਤੁਲਨ ਦਾਖਲ ਕਰਦੇ ਹੋ। ਨਕਦ ਖਾਤੇ ਵਿੱਚ ਐਂਟਰਾਂ ਨੂੰ ਮਿਟਾਇਆ ਜਾਂ ਬਦਲਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ।

ਇੱਕ ਉਦਾਹਰਣ ਦੇ ਨਾਲ ਟੈਲੀ-9 ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਲੇਜ਼ਰ ਕਿਵੇਂ ਬਣਾਇਆ ਜਾਵੇ?

ਟੈਲੀ ਵਿੱਚ ਲੇਜ਼ਰ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਇੱਕ ਗਾਈਡ ਵਿੱਚ ਹੇਠ ਲਿਖੇ ਕਦਮ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ।

 • ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ, ਗੇਟਵੇ ਆਫ਼ ਟੈਲੀ ਤੇ ਜਾਓ। ਇਹ ਡੈਸਕਟੌਪ ਤੇ ਟੈਲੀ ਆਈਕਨ ਤੇ ਦੋ ਵਾਰ ਕਲਿਕ ਕਰਕੇ ਜਾਂ ਟੈਲੀ ਵਿੱਚ ALT F3 - ਇੱਕ ਲੇਜਰ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਸ਼ੌਰਟਕਟ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰਕੇ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ।
 • ਡ੍ਰੌਪ-ਡਾਉਨ ਸੂਚੀ ਵਿੱਚੋਂ ਲੇਜ਼ਰਜ਼ ਟੈਬ ਲਈ ਲੇਖਾ ਜਾਣਕਾਰੀ ਟੈਬ ਦੇ ਹੇਠਾਂ ਦੇਖੋ।
 • ਲੇਜ਼ਰਸ ਟੈਬ ਦੇ ਅਧੀਨ, ਸਿੰਗਲ ਲੇਜ਼ਰ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਡ੍ਰੌਪ-ਡਾਉਨ ਲਿਸਟ ਵਿੱਚੋਂ ਕ੍ਰਿਏਟ ਟੈਬ ਦੀ ਚੋਣ ਕਰੋ।
 • ਹੇਠਾਂ ਦਿਖਾਈ ਗਈ ਸਕ੍ਰੀਨ ਦਿਖਾਈ ਦਿੰਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸਨੂੰ ਲੇਜ਼ਰ ਸ੍ਰਿਸ਼ਟੀ ਸਕ੍ਰੀਨ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ।

 • ਲੇਜ਼ਰ ਸ੍ਰਿਸ਼ਟੀ ਸਕ੍ਰੀਨ ਤੇ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਲੇਜ਼ਰ ਦਾ ਨਾਮ ਦੇਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਨੋਟ ਕਰੋ ਕਿ ਇਸ ਲੇਜ਼ਰ ਖਾਤੇ ਲਈ, ਡੁਪਲੀਕੇਟ ਨਾਮਾਂ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ। ਤੁਸੀਂ ਇਸਨੂੰ ਸਿਰਫ ਇੱਕ ਪੂੰਜੀ ਖਾਤਾ ਨਹੀਂ ਕਹਿ ਸਕਦੇ। ਇਸਦੀ ਬਜਾਏ ਬੀ ਜਾਂ ਏ ਦੇ ਪੂੰਜੀ ਖਾਤੇ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰੋ। ਖਾਤੇ ਦੇ ਉਪਨਾਮ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਖਾਤੇ ਨੂੰ ਨਾਮ ਦਿਓ ਜੇ ਇਹ ਪੂੰਜੀ ਖਾਤੇ ਦੇ ਨਾਮ ਨੂੰ ਸਵੀਕਾਰ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ।
 • ਸਮੂਹਾਂ ਦੀ ਸੂਚੀ ਵਿੱਚੋਂ ਇਹਨਾਂ ਖਾਤਿਆਂ ਲਈ ਸਮੂਹ ਸ਼੍ਰੇਣੀ ਦੀ ਚੋਣ ਕਰੋ।

ਇਹ ਵੀ ਪੜ੍ਹੋ: ਟੈਲੀ ਪ੍ਰਾਈਮ ਵਿੱਚ ਸ਼ੌਰਟਕਟ ਕੁੰਜੀਆਂ

ਟੈਲੀ ਲੇਜਰ ਐਂਟਰੀ:

 • ਲੇਜਰਾਂ ਦਾ ਇੱਕ ਨਵਾਂ ਸਮੂਹ ਬਣਾਉਣਾ

ਇਹ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਅਸਾਨ ਹੈ ਜਿੱਥੇ ਤੁਸੀਂ ਟੈਲੀ ਵਿੱਚ ਨਵਾਂ ਲੇਜ਼ਰ ਸਮੂਹ ਬਣਾਉਣ ਲਈ Alt C ਦਬਾ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਨੋਟ ਕਰੋ ਕਿ ਲੇਜ਼ਰ ਖਾਤੇ ਅਤੇ ਇਸਦੇ ਸਮੂਹ ਵਰਗੀਕਰਣ ਨੂੰ ਕਿਸੇ ਵੀ ਸਮੇਂ ਜਿਵੇਂ ਤੁਸੀਂ ਚਾਹੋ ਬਦਲਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ।

ਤੁਹਾਡੇ ਖਾਤੇ ਵਿੱਚ ਦਾਖਲਾ ਓਪਨਿੰਗ ਬੈਲੇਂਸ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰਕੇ ਬਣਾਇਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਹ ਖੇਤਰ ਸ਼ੁਰੂਆਤੀ ਲਾਭ/ਘਾਟੇ ਦੇ ਮੁੱਲ ਨੂੰ ਦਰਸਾਉਂਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਲੇਖਾਕਾਰੀ ਕਿਤਾਬਾਂ ਦੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਦੀ ਮਿਤੀ ਤੋਂ ਇਸਦੇ ਮੁੱਲ ਦੇ ਨਾਲ ਇੱਕ ਦੇਣਦਾਰੀ ਜਾਂ ਸੰਪਤੀ ਵਜੋਂ ਦਾਖਲ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਇੱਕ ਮੌਜੂਦਾ ਕੰਪਨੀ ਵਿੱਚ, ਕ੍ਰੈਡਿਟ ਅਤੇ ਸੰਪਤੀਆਂ ਦੇ ਬਕਾਏ ਖਾਤੇ ਵਿੱਚ ਡੈਬਿਟ ਕੀਤੇ ਜਾਂਦੇ ਹਨ। ਉਦਾਹਰਣ ਦੇ ਲਈ, ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਇੱਕ ਸਾਲ ਦੇ ਮੱਧ ਵਿੱਚ ਆਪਣੇ ਮੈਨੁਅਲ ਖਾਤਿਆਂ ਨੂੰ ਟੈਲੀ ਈਆਰਪੀ 9 ਵਿੱਚ ਟ੍ਰਾਂਸਫਰ ਕਰਦੇ ਹੋ, 1 ਜੂਨ 2018 ਨੂੰ ਕਹੋ, ਤੁਸੀਂ ਬਕਾਏ ਨੂੰ ਮਾਲੀਆ ਖਾਤਿਆਂ ਦੇ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਦਾਖਲ ਕਰਦੇ ਹੋ ਅਤੇ ਨਿਰਧਾਰਤ ਕਰਦੇ ਹੋ ਕਿ ਇਹ ਕ੍ਰੈਡਿਟ ਜਾਂ ਡੈਬਿਟ ਬੈਲੇਂਸ ਹਨ।

 • ਟੈਲੀ ਵਿੱਚ ਲੇਜ਼ਰਸ ਨੂੰ ਬਦਲਣਾ, ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਤ ਕਰਨਾ ਜਾਂ ਮਿਟਾਉਣਾ:

ਮਾਸਟਰ ਲੇਜ਼ਰ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕੀਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਕਿਸੇ ਵੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਨੂੰ ਬਦਲਣਾ, ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਤ ਕਰਨਾ ਜਾਂ ਮਿਟਾਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ।  ਨੋਟ ਕਰੋ ਕਿ ਇਸ ਸਮੂਹ ਦੇ ਅਧੀਨ ਮਾਸਟਰ ਲੇਜ਼ਰ ਜਾਂ ਸਟਾਕ-ਇਨ-ਹੈਂਡ ਵਿੱਚ ਸਮਾਪਤੀ ਸੰਤੁਲਨ ਨੂੰ ਬਦਲਿਆ ਜਾਂ ਮਿਟਾਇਆ ਨਹੀਂ ਜਾ ਸਕਦਾ।

 • ਟੈਲੀ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਖਾਤਾ ਬਦਲੋ ਜਾਂ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਤ ਕਰੋ:

ਇਸ ਕਾਰਵਾਈ ਦਾ ਮਾਰਗ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਗੇਟਵੇ ਆਫ਼ ਟੈਲੀ ਤੇ ਜਾਂਦੇ ਹੋ, ਅਤੇ ਲੇਖਾ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦੇ ਅਧੀਨ, ਤੁਸੀਂ ਲੇਜ਼ਰਸ ਦੀ ਚੋਣ ਕਰਦੇ ਹੋ ਅਤੇ ਫਿਰ ਅਲਟਰ ਜਾਂ ਡਿਸਪਲੇ ਟੈਬ ਤੇ ਜਾਂਦੇ ਹੋ।

ਉਪਰੋਕਤ ਚੋਣ ਮਾਰਗ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰਦਿਆਂ ਸਿੰਗਲ ਅਤੇ ਮਲਟੀਪਲ ਲੇਜ਼ਰਸ ਨੂੰ ਸਫਲਤਾਪੂਰਵਕ ਬਦਲਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ।  ਹਾਲਾਂਕਿ, ਇਹ ਯਾਦ ਰੱਖੋ ਕਿ ਬਹੁ-ਲੇਜ਼ਰ ਦੇ ਸਾਰੇ ਖੇਤਰਾਂ ਨੂੰ ਸੋਧਿਆ ਜਾਂ ਬਦਲਿਆ ਨਹੀਂ ਜਾ ਸਕਦਾ।

 • ਟੈਲੀ ਈਆਰਪੀ 9 ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਲੇਜ਼ਰ ਨੂੰ ਮਿਟਾਉਣਾ:

ਨੋਟ ਕਰੋ ਕਿ ਬਿਨਾਂ ਵਾਊਚਰ ਵਾਲਾ ਖਾਤਾ ਸਿੱਧਾ ਹਟਾਇਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਜੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਵਾਊਚਰ ਨਾਲ ਇੱਕ ਲੇਜ਼ਰ ਮਿਟਾਉਣ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੈ, ਤਾਂ ਖਾਸ ਲੇਜ਼ਰ ਦੇ ਸਾਰੇ ਵਾਊਚਰ ਮਿਟਾਓ ਅਤੇ ਫਿਰ ਸੰਬੰਧਤ ਲੇਜ਼ਰ ਨੂੰ ਮਿਟਾਓ।

 • ਮਾਸਟਰ ਲੇਜ਼ਰ ਵਿੱਚ ਬਟਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਵਿਕਲਪ:

ਇਸਨੂੰ ਸੌਖਾ ਬਣਾਉਣ ਅਤੇ ਮਾਸਟਰ ਲੇਜ਼ਰ ਦਾ ਤਿਆਰ-ਗਿਣਨ ਵਾਲਾ ਬਣਾਉਣ ਲਈ, ਇਹਨਾਂ ਸ਼ਾਰਟ-ਕੱਟਾਂ ਨੂੰ ਛਾਪੋ ਜਾਂ ਮਾਸਟਰ ਲੇਜ਼ਰ 'ਤੇ ਅਸਾਨ ਕਾਰਜਾਂ ਲਈ ਬਟਨਾਂ ਦੀ ਇਸ ਸਾਰਣੀ ਨੂੰ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਕਰੋ।

ਬਟਨ ਵਿਕਲਪ

ਮੁੱਖ ਵਿਕਲਪ

ਉਪਯੋਗ ਅਤੇ ਵਰਤਣ

ਗਰੁੱਪ ਜਾਂ G

Ctrl + G ਦਬਾਓ

ਲੇਜ਼ਰ ਰਚਨਾ ਸਕ੍ਰੀਨ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰੋ ਅਤੇ ਖਾਤਿਆਂ ਦਾ ਇੱਕ ਨਵਾਂ ਸਮੂਹ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਕਲਿਕ ਕਰੋ

ਮੁਦਰਾ ਜਾਂ E

Ctrl + E ਦਬਾਓ

ਲੇਜ਼ਰ ਰਚਨਾ ਸਕ੍ਰੀਨ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰੋ ਅਤੇ ਇੱਕ ਮੁਦਰਾ ਸਮੂਹ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਕਲਿਕ ਕਰੋ

ਲਾਗਤ ਸ਼੍ਰੇਣੀ ਜਾਂ S

Ctrl + S ਦਬਾਓ

ਲੇਜ਼ਰ ਰਚਨਾ ਸਕ੍ਰੀਨ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰੋ ਅਤੇ ਇੱਕ ਲਾਗਤ ਸ਼੍ਰੇਣੀ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਕਲਿਕ ਕਰੋ

ਲਾਗਤ ਕੇਂਦਰ ਜਾਂ C

Ctrl + C ਦਬਾਓ

ਲੇਜ਼ਰ ਰਚਨਾ ਸਕ੍ਰੀਨ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰੋ ਅਤੇ ਇੱਕ ਲਾਗਤ ਕੇਂਦਰ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਕਲਿਕ ਕਰੋ

ਬੱਜਟ ਜਾਂ B

Ctrl + B ਦਬਾਓ

ਲੇਜ਼ਰ ਬਣਾਉਣ ਵਾਲੀ ਸਕ੍ਰੀਨ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰੋ ਅਤੇ ਬਜਟ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਕਲਿਕ ਕਰੋ

ਵਾਊਚਰ ਦੀ ਕਿਸਮ ਜਾਂ V

Ctrl + V ਦਬਾਓ

ਲੇਜ਼ਰ ਬਣਾਉਣ ਵਾਲੀ ਸਕ੍ਰੀਨ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰੋ ਅਤੇ ਇੱਕ ਵਾਊਚਰ  ਕਿਸਮ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਕਲਿਕ ਕਰੋ

ਮੌਜੂਦਾ ਦੇਣਦਾਰੀਆਂ ਅਤੇ ਸੰਪਤੀਆਂ ਦੇ ਲੇਜ਼ਰ:

ਮੌਜੂਦਾ ਦੇਣਦਾਰੀ ਲੇਜ਼ਰ ਦੇ ਖਾਤਾ ਮੁਖੀ ਹਨ ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਸੰਵਿਧਾਨਕ ਦੇਣਦਾਰੀਆਂ, ਬਕਾਇਆ ਦੇਣਦਾਰੀਆਂ, ਛੋਟੀਆਂ ਦੇਣਦਾਰੀਆਂ ਆਦਿ, ਜਦੋਂ ਕਿ ਸੰਪਤੀਆਂ ਮੌਜੂਦਾ ਸੰਪਤੀ ਲੇਜ਼ਰ ਵਿੱਚ ਦਰਜ ਜਾਂ ਨੋਟ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ ਹਨ।

ਫਿਕਸਡ ਐਸੇਟਸ ਲੇਜਰ ਅਤੇ ਇਸਦੇ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਸਿਰਾਂ ਨੂੰ ਟੈਲੀ ਸ਼ੌਰਟਕਟ ਵਿੱਚ ਲੇਜ਼ਰ ਕਿਵੇਂ ਬਣਾਉਣਾ ਹੈ, ਬਣਾਉਣ ਲਈ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਗੇਟਵੇ ਆਫ਼ ਟੈਲੀ ਵਿੱਚ ਲੌਗਇਨ ਕਰਨ ਦੇ ਰਸਤੇ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰਨ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੋਏਗੀ।

                                                                 

ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਸਟਾਕਾਂ ਦੀ ਵਸਤੂ ਸੂਚੀ ਬਣਾਈ ਰੱਖਦੇ ਹੋ, ਤਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਵਸਤੂਆਂ ਦੇ ਮੁੱਲ ਵਿਕਲਪ ਨੂੰ ਸਮਰੱਥ ਕਰਨ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੈ।  ਸਿੱਧੇ ਖਰੀਦ ਖਰਚੇ, ਕਸਟਮ ਡਿਊਟੀ ਆਦਿ ਖਾਤੇ ਵੀ ਇਸ ਵਿਕਲਪ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਨ।

ਜੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਿਸੇ ਖਾਸ ਲਾਗਤ ਕੇਂਦਰ ਵਿੱਚ ਟ੍ਰਾਂਜੈਕਸ਼ਨਾਂ ਨੂੰ ਪੋਸਟ ਕਰਨਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ 'ਲਾਗਤ ਕੇਂਦਰ ਲਾਗੂ ਹਨ' ਵਿਕਲਪ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰਨ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੈ।

 • ਇਸ ਵਿਕਲਪ ਨੂੰ ਸਮਰੱਥ ਬਣਾਉਣ ਲਈ, ਲੇਜ਼ਰ ਬਣਾਉਣ ਵਾਲੀ ਸਕ੍ਰੀਨ ਤੋਂ ਲੇਖਾਕਾਰੀ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ਤਾਵਾਂ ਲਈ ਇੱਕ ਐਫ 11 ਕਲਿਕ ਨਾਲ ਹਾਂ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਲਾਗਤ ਕੇਂਦਰਾਂ ਦੀ ਸੰਭਾਲ ਦਾ ਵਿਕਲਪ ਸੈਟ ਕਰੋ।
 • ਤੁਸੀਂ ਵਿਆਜ ਦੀ ਸਵੈਚਲਿਤ ਗਣਨਾ ਲਈ ਇਸ ਦੀ ਦਰ ਅਤੇ ਸ਼ੈਲੀ ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਛਿਮਾਹੀ/ ਤਿਮਾਹੀ ਆਦਿ ਦੇ ਨਾਲ, ਸਰਗਰਮ ਵਿਆਜ ਗਣਨਾ ਨੂੰ ਹਾਂ ਚੋਣ ਦੇ ਨਾਲ ਵੀ ਨਿਰਧਾਰਤ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ।
 • ਜੇ ਸਮੇਂ ਸਮੇਂ ਤੇ ਵਿਆਜ ਦਰਾਂ ਬਦਲਦੀਆਂ ਹਨ, ਤਾਂ ਵਿਆਜ ਦੀ ਸਵੈ-ਗਣਨਾ ਲਈ ਉੱਨਤ ਮਾਪਦੰਡਾਂ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰਨ ਲਈ ਹਾਂ ਵਿਕਲਪ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰੋ।

ਟੈਕਸ ਲੇਜ਼ਰਸ:

ਟੈਕਸ ਅਤੇ ਡਿਊਟੀਆਂ ਸਮੂਹ ਜੀਐਸਟੀ, ਸੇਨਵੇਟ, ਵੈਟ, ਵਿਕਰੀ ਅਤੇ ਆਬਕਾਰੀ ਵਰਗੇ ਟੈਕਸ ਖਾਤਿਆਂ ਦੇ ਨਾਲ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਕੁੱਲ ਦੇਣਦਾਰੀ ਦੇ ਨਾਲ ਟੈਕਸ ਲੇਜ਼ਰ ਬਣਾਉਣਾ ਹੈ।

ਤੁਸੀਂ ਗੇਟਵੇ ਆਫ਼ ਟੈਲੀ ਵਿੱਚ ਲੌਗ ਇਨ ਕਰਕੇ ਅਤੇ ਆਪਣੇ ਖਾਤੇ ਦੀ ਜਾਣਕਾਰੀ, ਲੇਜ਼ਰਸ ਦੀ ਚੋਣ ਕਰਕੇ ਅਤੇ ਟੈਕਸੀ ਵਿੱਚ ਖਾਤਾ ਬਣਾਓ ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਹੇਠਾਂ ਲੇਜ਼ਰ ਸਕ੍ਰੀਨ ਤੇ ਦਿਖਾਇਆ ਗਿਆ ਹੈ, ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰਦਿਆਂ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੀ ਟੈਕਸ ਲੇਜਰ ਬਣਾ ਸਕਦੇ ਹੋ।

ਟੈਲੀ ਲੇਜ਼ਰ ਵਿੱਚ ਟੈਕਸ ਦੀ ਕਿਸਮ/ਡਿਊਟੀ ਕਾਨੂੰਨੀ ਤੌਰ ਤੇ ਅਨੁਕੂਲ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਟੈਲੀ ਸੌਫਟਵੇਅਰ ਮੁੱਲ ਨੂੰ ਮੂਲ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਨਿਰਧਾਰਤ ਕਰਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਹੋਰਾਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਤ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਟੈਕਸ ਅਤੇ ਸੰਵਿਧਾਨਕ ਟੈਕਸ ਵਿਕਲਪ ਦੇ ਅਧੀਨ ਟੈਕਸ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ਤਾਵਾਂ ਦੇ ਅਧਾਰ ਤੇ (ਟੈਲੀ ਵਿੱਚ ਲੇਜ਼ਰ ਬਣਾਉਣ ਦੇ ਸ਼ਾਰਟਕੱਟ ਲਈ F11 ਬਟਨ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰੋ), ਤੁਸੀਂ ਡਿਊਟੀ/ਟੈਕਸ ਦੀ ਕਿਸਮ ਦੇ ਅਧੀਨ ਵਿਕਲਪ ਸ਼ਾਮਲ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ।

 • ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਇੱਕ ਵਸਤੂ ਸੂਚੀ ਬਣਾਈ ਰੱਖਦੇ ਹੋ, ਤਾਂ ਵਸਤੂਆਂ ਦੇ ਮੁੱਲ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਵਿਕਲਪ ਨੂੰ ਸਮਰੱਥ ਕਰੋ। ਇਸ ਵਿਕਲਪ ਵਿੱਚ ਮਾਲ ਭਾੜੇ, ਸਿੱਧੇ ਖਰਚੇ, ਕਸਟਮ ਡਿਊਟੀ, ਆਦਿ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋ ਸਕਦੇ ਹਨ।
 • ਕਿਸੇ ਖਾਸ ਲਾਗਤ ਕੇਂਦਰ ਦੇ ਅਧੀਨ ਪੋਸਟ ਕਰਦੇ ਸਮੇਂ 'ਲਾਗਤ ਕੇਂਦਰ ਲਾਗੂ ਹੁੰਦੇ ਹਨ' ਵਿਕਲਪ ਨੂੰ ਸਮਰੱਥ ਬਣਾਉ. ਲੇਜ਼ਰ ਨਿਰਮਾਣ ਸਕ੍ਰੀਨ ਵਿੱਚ ਲੇਖਾ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ਤਾਵਾਂ ਲਈ F11 ਟੈਬ ਵਿੱਚ ਹਾਂ ਵਿਕਲਪ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰਦਿਆਂ ਤੁਸੀਂ ਲਾਗਤ ਕੇਂਦਰਾਂ ਦੇ ਰੱਖ ਰਖਾਵ ਦੇ ਵਿਕਲਪਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਸਮਰੱਥ ਬਣਾ ਸਕਦੇ ਹੋ।
 • ਤੁਸੀਂ ਨਿਰਧਾਰਤ ਵਿਆਜ ਦੀ ਦਰ ਅਤੇ ਸ਼ੈਲੀ ਨਾਲ ਵਿਆਜ ਦੀ ਸਵੈ ਗਣਨਾ ਲਈ ਹਾਂ ਚੋਣ ਦੇ ਨਾਲ ਸਰਗਰਮ ਵਿਆਜ ਗਣਨਾ ਨੂੰ ਵੀ ਸੈਟ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਜੇ ਵਿਆਜ ਦਰਾਂ ਸਮੇਂ ਸਮੇਂ ਤੇ ਬਦਲਦੀਆਂ ਹਨ, ਤਾਂ ਵਿਆਜ ਦੀ ਸਵੈ-ਗਣਨਾ ਲਈ ਉੱਨਤ ਪੈਰਾਮੀਟਰ ਵਿਕਲਪ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰਨ ਲਈ ਹਾਂ ਵਿਕਲਪ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰੋ।
 • ਛੋਟ ਦੀ ਗਣਨਾ ਦਿਖਾਉਣ ਲਈ ਵਿਆਜ ਜਾਂ ਨਕਾਰਾਤਮਕ ਮੁੱਲਾਂ ਲਈ ਆਟੋ ਕੈਲਕੂਲੇਸ਼ਨ ਵਿਕਲਪ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰਨ ਲਈ ਟੈਕਸ ਦੀ ਗਣਨਾ ਦੀ ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤਤਾ ਦੀ ਦਰ 5, 10 ਜਾਂ 12.5% ​​ਦੇ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਨਿਰਧਾਰਤ ਕਰੋ।
 • ਖੇਤਰ ਵਿੱਚ ਗਣਨਾ ਦੀ ਵਿਧੀ, ਡਿਊਟੀ/ਟੈਕਸ ਦੀ ਗਣਨਾ ਕਰਨ ਲਈ ਇੱਕ ਵਿਕਲਪ ਚੁਣੋ. ਉਦਾਹਰਣ ਵਜੋਂ, ਮਹੀਨਾਵਾਰ, ਤਿਮਾਹੀ, ਛਿਮਾਹੀ ਜਾਂ ਸਾਲਾਨਾ ਚੁਣੋ।

 ਰਾਊਂਡ ਆਫ਼ ਕਰਨ ਦੀ ਵਿਧੀ:

ਟੈਲੀ ਵਿੱਚ ਲੇਜ਼ਰ ਬਣਾਉਣ ਵਿੱਚ ਡਿਊਟੀ ਮੁੱਲਾਂ ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਕਰਨ ਦੀ ਲੋੜ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਜੇ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਿਤ ਕੀਤੇ ਗਏ ਗੋਲ ਸੀਮਾ ਵਿਕਲਪ ਵਿੱਚ ਡਿਫੌਲਟ ਰਾਊਂਡ ਆਫ਼ ਕਰਨ ਦੀ ਵਿਧੀ ਖਾਲੀ ਮੁੱਲ ਤੇ ਸੈਟ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਤਾਂ ਰਾਊਂਡਿੰਗ ਨੂੰ ਉੱਪਰ, ਹੇਠਾਂ ਜਾਂ ਆਮ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ।

ਆਮਦਨੀ ਅਤੇ ਖਰਚਿਆਂ ਦੇ ਲੇਜ਼ਰ:

ਖਾਤੇ ਬਣਾਉਂਦੇ ਸਮੇਂ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਆਮਦਨੀ ਅਤੇ ਖਰਚਿਆਂ ਲਈ ਟੈਲੀ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਖਾਤਾ ਬਣਾਉਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ।

 • ਇਹ ਇਸ ਦੁਆਰਾ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਗੇਟਵੇ ਆਫ਼ ਟੈਲੀ ਵਿੱਚ ਲੌਗ ਇਨ ਕਰਨ ਅਤੇ ਹੇਠਾਂ ਖਾਤੇ ਦੀ ਜਾਣਕਾਰੀ, ਲੇਜ਼ਰਸ ਅਤੇ ਸਿਰਜਨਾਂ ਦੀ ਚੋਣ ਕਰਨ ਦੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਲੇਜ਼ਰ ਕਿਵੇਂ ਬਣਾਇਆ ਜਾਵੇ ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਹੇਠਾਂ ਲੇਜ਼ਰ ਸਕ੍ਰੀਨ ਤੇ ਦਿਖਾਇਆ ਗਿਆ ਹੈ।
 • ਅੱਗੇ ਖਰਚਿਆਂ ਦਾ ਖਾਤਾ ਬਣਾਉਂਦੇ ਹੋਏ ਅੰਡਰ ਫੀਲਡ ਵਿੱਚ ਸਮੂਹਾਂ ਦੀ ਸੂਚੀ ਵਿੱਚੋਂ ਅਪ੍ਰਤੱਖ ਖਰਚਿਆਂ ਦੀ ਚੋਣ ਕਰੋ ਅਤੇ ਅਪ੍ਰਤੱਖ ਆਮਦਨੀ ਲਈ ਇੱਕ ਬਕਾਇਆ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਅਸਿੱਧੀ ਆਮਦਨੀ ਦੀ ਚੋਣ ਕਰੋ।
 • ਵਿਕਲਪ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰੋ ਵਸਤੂਆਂ ਦੇ ਮੁੱਲ ਪ੍ਰਭਾਵਤ ਹੁੰਦੇ ਹਨ? ਇਸ ਨੂੰ ਹਾਂ 'ਤੇ ਸੈਟ ਕਰੋ ਜੇ ਤੁਹਾਡੀ ਕੰਪਨੀ ਕੋਲ ਵਸਤੂਆਂ ਦੀ ਇਨਵੇਂਟਰੀ ਹੈ।

 • ਤਬਦੀਲੀਆਂ ਨੂੰ ਸਵੀਕਾਰ ਕਰਨ ਲਈ Ctrl + A ਵਿਕਲਪ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰੋ। ਤੁਸੀਂ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਲੇਜ਼ਰ ਕ੍ਰਿਏਸ਼ਨ ਸਕ੍ਰੀਨ ਅਤੇ ਉਪਰੋਕਤ ਵਿਧੀ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰਕੇ ਲਾਗਤ ਕੇਂਦਰਾਂ ਨੂੰ ਮੁੱਲ ਨਿਰਧਾਰਤ ਕਰਨ ਲਈ ਵੱਖਰੇ ਲਾਗਤ ਕੇਂਦਰਾਂ ਨੂੰ ਸੌਂਪ ਸਕਦੇ ਹੋ। 

ਇੱਕ ਸਮੇਂ ਵਿੱਚ ਕਈ ਲੇਜ਼ਰ ਕਿਵੇਂ ਬਣਾਈਏ? 

 • ਟੈਲੀ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਖਾਤਾ ਬਣਾਉਣ ਲਈ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਗੇਟਵੇ ਆਫ਼ ਟੈਲੀ ਵਿੱਚ ਲੌਗਇਨ ਕਰਨ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੋਏਗੀ ਅਤੇ ਉੱਥੋਂ ਖਾਤਿਆਂ ਦੀ ਜਾਣਕਾਰੀ, ਲੇਜ਼ਰਸ ਅਤੇ ਬਣਾਉ ਦੇ ਮੁੱਖ ਦੀ ਚੋਣ ਕਰੋ।
 • ਹੁਣ ਉਹ ਸਾਰੀਆਂ ਵਸਤੂਆਂ ਚੁਣੋ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਅੰਡਰ ਵਿਕਲਪ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰਦਿਆਂ ਲੇਜ਼ਰ ਵਿੱਚ ਸਮੂਹਬੱਧ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ ਅਤੇ ਲੇਜ਼ਰ ਦਾ ਨਾਮ, ਓਪਨਿੰਗ ਬੈਲੇਂਸ, ਕ੍ਰੈਡਿਟ/ ਡੈਬਿਟ ਆਦਿ ਦੇ ਵੇਰਵੇ ਦਰਜ ਕਰੋ ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਹੇਠਾਂ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਿਤ ਸਕ੍ਰੀਨ ਵਿੱਚ ਦੱਸਿਆ ਗਿਆ ਹੈ।

 • ਮਲਟੀ ਲੇਜ਼ਰਸ ਸਕ੍ਰੀਨ ਦੀ ਰਚਨਾ ਨੂੰ ਸੇਵ ਕਰੋ। ਯਾਦ ਰੱਖੋ ਕਿ ਇਸ ਮੋਡ ਵਿੱਚ ਲਾਗਤ ਕੇਂਦਰ ਆਮਦਨੀ ਦੇ ਖਾਤਿਆਂ ਲਈ ਹਾਂ ਅਤੇ ਗੈਰ-ਮਾਲੀਆ ਖਾਤਿਆਂ ਲਈ ਨਹੀਂ 'ਤੇ ਨਿਰਧਾਰਤ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ।

 • ਨਾਲ ਹੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਖਰੀਦਦਾਰੀ ਅਤੇ ਵਿਕਰੀ ਖਾਤਿਆਂ ਲਈ ਫੀਲਡ ਵਸਤੂ ਸੂਚੀ ਦੇ ਮੁੱਲ ਪ੍ਰਭਾਵਤ ਹੁੰਦੇ ਹਨ, ਇਸ ਲਈ ਤੁਹਾਨੂੰ ਹਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਵਿਕਲਪ ਨੂੰ ਸਮਰੱਥ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਜਦੋਂ ਕਿ ਇਹ ਹੋਰ ਡਿਫੌਲਟ ਵਿਕਲਪਾਂ ਲਈ ਨਹੀਂ 'ਤੇ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ।

​​​​​​​ਇਹ ਵੀ ਦੇਖੋ: ਟੈਲੀ ਈਆਰਪੀ 9 ਵਿੱਚ ਵਾਊਚਰ ਬਾਰੇ ਜਾਣਕਾਰੀ

ਲੇਜ਼ਰ ਖਾਤੇ ਮੇਲਿੰਗ ਵੇਰਵੇ ਦਰਜ ਕਰੋ

ਟੈਲੀ ਵਿੱਚ ਸੰਬੰਧਿਤ ਮੇਲਿੰਗ ਪਤੇ ਨੂੰ ਰਿਕਾਰਡ ਕਰਨ ਲਈ ਲੇਜ਼ਰ ਖਾਤੇ ਬਣਾਏ ਜਾ ਸਕਦੇ ਹਨ।

 • ਇਸਦੇ ਲਈ, ਗੇਟਵੇ ਆਫ਼ ਟੈਲੀ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਲੌਗਇਨ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰੋ ਅਤੇ ਫਿਰ ਖਾਤੇ ਦੀ ਜਾਣਕਾਰੀ, ਲੇਜ਼ਰਸ ਅਤੇ ਬਣਾਓ ਵਿਕਲਪ ਦੀ ਚੋਣ ਕਰੋ। ਹੁਣ ਹੇਠਾਂ ਦਿਖਾਈ ਗਈ ਲੇਜ਼ਰ ਸੰਰਚਨਾ ਸਕ੍ਰੀਨ ਦੇ ਅਧੀਨ ਸੰਰਚਨਾ ਕਰਨ ਅਤੇ ਬਦਲਾਅ ਵੇਖਣ ਲਈ F12 ਦਬਾਓ।
 • ਲੇਜ਼ਰ ਖਾਤਿਆਂ ਲਈ ਵਰਤੋਂ ਪਤੇ ਵਰਤੋ? ਹੇਠਾਂ ਦਿਖਾਈ ਗਈ ਲੇਜ਼ਰ ਸੰਰਚਨਾ ਸਕ੍ਰੀਨ ਨੂੰ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਿਤ ਕਰਨ ਲਈ ਹਾਂ ਨਾਲ ਵਿਕਲਪ ਅਤੇ ਸਮਰੱਥ ਕਰੋ।
 • ਪਤਾ ਦਾਖਲ ਕਰਨ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ, ਟੈਲੀ ਲੇਜਰ ਐਂਟਰੀ ਵਿੱਚ ਕੀਤੇ ਗਏ ਬਦਲਾਵਾਂ ਨੂੰ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਕਰਨ ਅਤੇ ਸਵੀਕਾਰ ਕਰਨ ਲਈ Ctrl + A ਦਬਾਓ, ਫਿਰ, ਤੁਸੀਂ ਲੋੜੀਂਦੇ ਮੇਲਿੰਗ ਵੇਰਵੇ ਦਾਖਲ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ ਜਾਂ ਲੇਜ਼ਰ ਬਣਾਉਣ ਵਿੱਚ ਤਬਦੀਲੀ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ ਵਰਤੋਂ ਲਈ ਪਤੇ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰੋ ਖਾਤੇ ਦੇ ਵਿਕਲਪ ਹਾਂ ਤੇ ਸੈਟ ਕਰੋ। 

ਸਿੱਟਾ:

ਟੈਲੀ ਵਿੱਚ ਲੇਜਰ ਕਿਵੇਂ ਬਣਾਉਣਾ ਹੈ ਇਹ ਜਾਣਨਾ ਕਿਸੇ ਵੀ ਕਾਰੋਬਾਰ ਲਈ ਇੱਕ ਅਨਿੱਖੜਵਾਂ ਕਦਮ ਹੈ। ਟੈਲੀ ਵਿੱਚ ਲੇਜ਼ਰ ਬਣਾਉਣ ਦੇ ਸ਼ਾਰਟਕੱਟ ਨੂੰ ਸਮਝਣਾ ਲੇਖਾ ਦੇ ਉਦੇਸ਼ਾਂ ਲਈ ਹੋਰ ਵੀ ਉਪਯੋਗੀ ਸਾਬਤ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ ਜਿੱਥੇ ਵੱਖ ਵੱਖ ਵਿੱਤੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦਾ ਪ੍ਰਬੰਧਨ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਉਮੀਦ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਇਸ ਲੇਖ ਦੁਆਰਾ, ਅਸੀਂ ਟੈਲੀ ਲੇਜਰ ਦੀ ਮਹੱਤਤਾ ਅਤੇ ਇਸਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਿਵੇਂ ਕਰੀਏ ਇਸ ਬਾਰੇ ਦੱਸਣ ਦੇ ਯੋਗ ਹੋਏ ਹਾਂ। ਟੈਲੀ ਉਪਭੋਗਤਾਵਾਂ ਲਈ, ਬਿਜ਼ ਐਨਾਲਿਸਟ ਤੁਹਾਡੇ ਕਾਰੋਬਾਰ ਨੂੰ ਵਧੇਰੇ ਕੁਸ਼ਲਤਾ ਨਾਲ ਪ੍ਰਬੰਧਿਤ ਕਰਨ ਲਈ ਇੱਕ ਉਪਯੋਗੀ ਐਪਲੀਕੇਸ਼ਨ ਹੈ। ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਕਾਰੋਬਾਰ ਨੂੰ ਟਰੈਕ 'ਤੇ ਰੱਖਣ ਲਈ ਲੇਜਰਾਂ ਦਾ ਪ੍ਰਬੰਧਨ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ, ਇੱਥੋਂ ਤੱਕ ਕਿ ਡਾਟਾ ਐਂਟਰੀ ਅਤੇ ਵਿਕਰੀ ਦਾ ਵਿਸ਼ਲੇਸ਼ਣ ਵੀ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ।

ਅਕਸਰ ਪੁੱਛੇ ਜਾਣ ਵਾਲੇ ਪ੍ਰਸ਼ਨ:

1. ਕੀ ਟੈਲੀ ਈਆਰਪੀ 9 ਵਿੱਚ ਕਈ ਲੇਜਰ ਬਣਾਏ ਜਾ ਸਕਦੇ ਹਨ?

ਹਾਂ, ਟੈਲੀ ਵਿੱਚ ਲੇਜ਼ਰ ਕਿਵੇਂ ਬਣਾਇਆ ਜਾਵੇ ਇਸ ਦੇ ਵਿਕਲਪ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਮਲਟੀਪਲ ਲੇਜ਼ਰ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਵੀ ਕੀਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਇਹ ਕਿਸੇ ਵੀ ਸਮੇਂ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਟੈਲੀ ਈਆਰਪੀ 9 ਦੇ ਸੌਫਟਵੇਅਰ ਉਪਭੋਗਤਾਵਾਂ ਲਈ ਬਹੁਤ ਲਾਭਦਾਇਕ ਹੈ।

2. ਤੁਸੀਂ ਟੈਲੀ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਖਾਤਾ ਕਿਵੇਂ ਮਿਟਾਉਂਦੇ ਹੋ?

ਟੈਲੀ ਵਿੱਚ ਨਵੇਂ ਲੇਜ਼ਰ ਨੂੰ ਮਿਟਾਉਣ ਦਾ ਸ਼ਾਰਟਕੱਟ ਇਹ ਹੈ - ਗੇਟਵੇ ਆਫ਼ ਟੈਲੀ> ਅਕਾਉਂਟਸ ਜਾਣਕਾਰੀ ਤੇ ਜਾਓ. > ਲੇਜ਼ਰਸ> ਅਲਟਰ> Alt+D ਦਬਾਓ।

3. ਟੈਲੀ ਈਆਰਪੀ 9 ਵਿੱਚ ਲੇਜ਼ਰ ਬਣਾਉਣ ਦਾ ਸ਼ਾਰਟਕੱਟ ਕੀ ਹੈ?

ਲੇਜ਼ਰ ਬਣਾਉਣ ਲਈ, ਸ਼ਾਰਟਕੱਟ ਵਿਧੀ ਗੇਟਵੇ ਆਫ਼ ਟੈਲੀ ਤੇ ਜਾਣਾ ਹੈ, ਅਤੇ ਲੇਖਾ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦੇ ਅਧੀਨ, ਤੁਸੀਂ ਲੇਜ਼ਰਸ ਦੀ ਚੋਣ ਕਰਦੇ ਹੋ।

4. ਲੇਜਰਾਂ ਦਾ ਇੱਕ ਨਵਾਂ ਸਮੂਹ ਬਣਾਉਂਦੇ ਸਮੇਂ, ਕੀ ਤੁਸੀਂ ਟੈਲੀ ਸਰੋਤਾਂ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ ਜੋ ਮਦਦ ਕਰਦੇ ਹਨ?

ਤੁਸੀਂ ਟੈਲੀ ਈਆਰਪੀ 9 ਪੀਡੀਐਫ ਜਾਂ ਲੇਖਾ ਕਾਰਜਾਂ ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਬਿਜ਼ ਐਨਾਲਿਸਟ ਵਿੱਚ ਲੇਜ਼ਰ ਬਣਾਉਣ ਤੋਂ ਟੈਲੀ ਸਰੋਤਾਂ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ ਜੋ ਟੈਲੀ ਉਪਭੋਗਤਾਵਾਂ ਲਈ ਮਹੱਤਵਪੂਰਣ ਲਾਭਦਾਇਕ ਸਾਬਤ ਹੁੰਦੇ ਹਨ।

5. ਕੀ ਤੁਸੀਂ ਰਾਊਂਡ ਆਫ਼ ਕਰਨ ਦੀ ਵਿਧੀ ਦਾ ਉਦਾਹਰਣ ਦੇ ਸਕਦੇ ਹੋ?

ਉਦਾਹਰਣ ਦੇ ਲਈ, ਡਿਊਟੀ ਟੈਕਸ ਦਾ ਮੁੱਲ 456.53 ਹੈ, ਅਤੇ ਤੁਹਾਡੀ ਰਾਊਂਡ ਆਫ਼ ਕਰਨ ਦੀ ਸੀਮਾ 1 ਨਿਰਧਾਰਤ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ, ਫਿਰ ਉੱਪਰ ਵੱਲ 457, ਹੇਠਾਂ ਵੱਲ 457 ਅਤੇ ਆਮ ਰੂਪ ਵਿੱਚ 456 ਦਿਖਾਈ ਦੇਵੇਗਾ।

ਬੇਦਾਅਵਾ :
ਇਸ ਵੈੱਬਸਾਈਟ ਤੇ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕੀਤੀ ਗਈ ਜਾਣਕਾਰੀ, ਉਤਪਾਦ ਅਤੇ ਸੇਵਾਵਾਂ ਬਿਨਾਂ ਕਿਸੇ ਵਾਰੰਟੀ ਜਾਂ ਪ੍ਰਤੀਨਿਧਤਾ, ਸਮੀਕਰਨ ਜਾਂ ਸੁਝਾਅ ਤੋਂ ਬਿੰਨਾ "ਜਿਵੇਂ ਹੈ" ਅਤੇ "ਜਿਵੇਂ ਉਪਲੱਬਧ ਹਨ" ਆਧਾਰ ਤੇ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ ਹਨ। Khatabook ਬਲੌਗ ਸਿਰਫ਼ ਵਿੱਤੀ ਉਤਪਾਦਾਂ ਅਤੇ ਸੇਵਾਵਾਂ ਦੀ ਵਿਦਿਅਕ ਵਿਚਾਰ-ਵਟਾਂਦਰਾ ਲਈ ਹਨ। Khatabook ਇਹ ਗਾਰੰਟੀ ਨਹੀਂ ਦਿੰਦਾ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਵੱਲੋ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕੀਤੀ ਸੇਵਾ ਤੁਹਾਡੀਆਂ ਜ਼ਰੂਰਤਾਂ ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਕਰੇਗੀ, ਜਾਂ ਇਹ ਬਿੰਨਾ ਕਿਸੇ ਵਿਘਨ ਤੋਂ, ਸਮੇਂ ਸਿਰ ਅਤੇ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਹੋਵੇਗੀ, ਅਤੇ ਦਿੱਕਤਾ ਜੇਕਰ ਕੋਈ ਆਉਂਦੀਆ ਹਨ, ਨੂੰ ਠੀਕ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਇੱਥੇ ਮੌਜੂਦਾ ਸਮੱਗਰੀ ਅਤੇ ਜਾਣਕਾਰੀ ਸਿਰਫ ਆਮ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦੇ ਉਦੇਸ਼ਾਂ ਲਈ ਹੈ। ਕੋਈ ਵੀ ਕਾਨੂੰਨੀ, ਵਿੱਤੀ ਜਾਂ ਕਾਰੋਬਾਰੀ ਫੈਸਲੇ ਲੈਣ ਦੇ ਲਈ ਉਪਲੱਬਧ ਜਾਣਕਾਰੀ ਤੇ ਭਰੋਸਾ ਕਰਨ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਕਿਸੇ ਪੇਸ਼ੇਵਰ(ਪ੍ਰੋਫੈਸ਼ਨਲ) ਨਾਲ ਸਲਾਹ-ਮਸ਼ਵਰਾ ਕਰ ਲਓ। ਇਸ ਜਾਣਕਾਰੀ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਜਿੰਮੇਵਾਰੀ ਤੇ ਵਰਤੋਂ। Khatabook ਵੈੱਬਸਾਈਟ ਤੇ ਮੌਜੂਦ ਕਿਸੇ ਵੀ ਨਕਲੀ, ਗਲਤ ਜਾਂ ਅਧੂਰੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਲਈ ਜੁੰਮੇਵਾਰ ਨਹੀਂ ਹੋਵੇਗੀ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਇਹ ਸੁਨਿਸ਼ਚਿਤ ਕਰਨ ਲਈ ਹਰ ਮੁਨਾਸਿਬ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਵੈੱਬਸਾਈਟ ਵਿੱਚ ਮੌਜੂਦ ਜਾਣਕਾਰੀ ਅੱਪਡੇਟ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੋਵੇ, ਉਚਿਤ ਅਤੇ ਸਹੀ ਹੋਵੇ, Khatabook ਕਿਸੇ ਵੀ ਉਦੇਸ਼ ਲਈ ਵੈੱਬਸਾਈਟ ਤੇ ਸ਼ਾਮਲ ਵੈੱਬਸਾਈਟ ਜਾਂ ਜਾਣਕਾਰੀ, ਉਤਪਾਦ, ਸੇਵਾਵਾਂ ਜਾਂ ਸੰਬੰਧਿਤ ਗ੍ਰਾਫਿਕਸ ਦੇ ਸੰਬੰਧ ਵਿੱਚ ਇਸ ਦੇ ਸੰਪੂਰਨ ਹੋਣ ਦੀ ,ਭਰੋਸੇਯੋਗ, ਬਿਲਕੁਲ ਸਹੀ ਹੋਣ, ਉਚਿਤ ਹੋਣ ਜਾਂ ਇਸ ਦੀ ਉਪਲੱਬਧਤਾ ਦੀ ਕੋਈ ਗਾਰੰਟੀ ਨਹੀਂ ਦਿੰਦੀ। Khatabook ਕਿਸੇ ਤਕਨੀਕੀ ਖਰਾਬੀ ਜਾਂ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਕਾਰਨ ਵੈੱਬਸਾਈਟ ਦੇ ਅਸਥਾਈ ਤੌਰ ਤੇ ਉਪਲੱਬਧ ਨਾ ਹੋਣ ਲਈ, ਆਪਣੀ ਪਹੁੰਚ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਅਤੇ ਇਸ ਵੈਬਸਾਈਟ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਜਾਂ ਇਸ ਦਾ ਉਪਯੋਗ, ਜਾਂ ਕਿਸੇ ਕਾਰਨ ਇਸ ਵੈਬਸਾਈਟ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਨਾ ਕਰਨ ਜਾਂ ਇਸ ਦਾ ਉਪਯੋਗ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਅਸਮਰੱਥਾ ਦੇ ਨਤੀਜੇ ਦੇ ਵਜੋਂ ਕਿਸੇ ਵੀ ਹਾਨੀ ਜਾਂ ਨੁਕਸਾਨ ਲਈ ਜਿੰਮੇਵਾਰ ਨਹੀਂ ਹੋਵੇਗੀ।
ਬੇਦਾਅਵਾ :
ਇਸ ਵੈੱਬਸਾਈਟ ਤੇ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕੀਤੀ ਗਈ ਜਾਣਕਾਰੀ, ਉਤਪਾਦ ਅਤੇ ਸੇਵਾਵਾਂ ਬਿਨਾਂ ਕਿਸੇ ਵਾਰੰਟੀ ਜਾਂ ਪ੍ਰਤੀਨਿਧਤਾ, ਸਮੀਕਰਨ ਜਾਂ ਸੁਝਾਅ ਤੋਂ ਬਿੰਨਾ "ਜਿਵੇਂ ਹੈ" ਅਤੇ "ਜਿਵੇਂ ਉਪਲੱਬਧ ਹਨ" ਆਧਾਰ ਤੇ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ ਹਨ। Khatabook ਬਲੌਗ ਸਿਰਫ਼ ਵਿੱਤੀ ਉਤਪਾਦਾਂ ਅਤੇ ਸੇਵਾਵਾਂ ਦੀ ਵਿਦਿਅਕ ਵਿਚਾਰ-ਵਟਾਂਦਰਾ ਲਈ ਹਨ। Khatabook ਇਹ ਗਾਰੰਟੀ ਨਹੀਂ ਦਿੰਦਾ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਵੱਲੋ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕੀਤੀ ਸੇਵਾ ਤੁਹਾਡੀਆਂ ਜ਼ਰੂਰਤਾਂ ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਕਰੇਗੀ, ਜਾਂ ਇਹ ਬਿੰਨਾ ਕਿਸੇ ਵਿਘਨ ਤੋਂ, ਸਮੇਂ ਸਿਰ ਅਤੇ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਹੋਵੇਗੀ, ਅਤੇ ਦਿੱਕਤਾ ਜੇਕਰ ਕੋਈ ਆਉਂਦੀਆ ਹਨ, ਨੂੰ ਠੀਕ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਇੱਥੇ ਮੌਜੂਦਾ ਸਮੱਗਰੀ ਅਤੇ ਜਾਣਕਾਰੀ ਸਿਰਫ ਆਮ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦੇ ਉਦੇਸ਼ਾਂ ਲਈ ਹੈ। ਕੋਈ ਵੀ ਕਾਨੂੰਨੀ, ਵਿੱਤੀ ਜਾਂ ਕਾਰੋਬਾਰੀ ਫੈਸਲੇ ਲੈਣ ਦੇ ਲਈ ਉਪਲੱਬਧ ਜਾਣਕਾਰੀ ਤੇ ਭਰੋਸਾ ਕਰਨ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਕਿਸੇ ਪੇਸ਼ੇਵਰ(ਪ੍ਰੋਫੈਸ਼ਨਲ) ਨਾਲ ਸਲਾਹ-ਮਸ਼ਵਰਾ ਕਰ ਲਓ। ਇਸ ਜਾਣਕਾਰੀ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਜਿੰਮੇਵਾਰੀ ਤੇ ਵਰਤੋਂ। Khatabook ਵੈੱਬਸਾਈਟ ਤੇ ਮੌਜੂਦ ਕਿਸੇ ਵੀ ਨਕਲੀ, ਗਲਤ ਜਾਂ ਅਧੂਰੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਲਈ ਜੁੰਮੇਵਾਰ ਨਹੀਂ ਹੋਵੇਗੀ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਇਹ ਸੁਨਿਸ਼ਚਿਤ ਕਰਨ ਲਈ ਹਰ ਮੁਨਾਸਿਬ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਵੈੱਬਸਾਈਟ ਵਿੱਚ ਮੌਜੂਦ ਜਾਣਕਾਰੀ ਅੱਪਡੇਟ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੋਵੇ, ਉਚਿਤ ਅਤੇ ਸਹੀ ਹੋਵੇ, Khatabook ਕਿਸੇ ਵੀ ਉਦੇਸ਼ ਲਈ ਵੈੱਬਸਾਈਟ ਤੇ ਸ਼ਾਮਲ ਵੈੱਬਸਾਈਟ ਜਾਂ ਜਾਣਕਾਰੀ, ਉਤਪਾਦ, ਸੇਵਾਵਾਂ ਜਾਂ ਸੰਬੰਧਿਤ ਗ੍ਰਾਫਿਕਸ ਦੇ ਸੰਬੰਧ ਵਿੱਚ ਇਸ ਦੇ ਸੰਪੂਰਨ ਹੋਣ ਦੀ ,ਭਰੋਸੇਯੋਗ, ਬਿਲਕੁਲ ਸਹੀ ਹੋਣ, ਉਚਿਤ ਹੋਣ ਜਾਂ ਇਸ ਦੀ ਉਪਲੱਬਧਤਾ ਦੀ ਕੋਈ ਗਾਰੰਟੀ ਨਹੀਂ ਦਿੰਦੀ। Khatabook ਕਿਸੇ ਤਕਨੀਕੀ ਖਰਾਬੀ ਜਾਂ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਕਾਰਨ ਵੈੱਬਸਾਈਟ ਦੇ ਅਸਥਾਈ ਤੌਰ ਤੇ ਉਪਲੱਬਧ ਨਾ ਹੋਣ ਲਈ, ਆਪਣੀ ਪਹੁੰਚ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਅਤੇ ਇਸ ਵੈਬਸਾਈਟ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਜਾਂ ਇਸ ਦਾ ਉਪਯੋਗ, ਜਾਂ ਕਿਸੇ ਕਾਰਨ ਇਸ ਵੈਬਸਾਈਟ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਨਾ ਕਰਨ ਜਾਂ ਇਸ ਦਾ ਉਪਯੋਗ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਅਸਮਰੱਥਾ ਦੇ ਨਤੀਜੇ ਦੇ ਵਜੋਂ ਕਿਸੇ ਵੀ ਹਾਨੀ ਜਾਂ ਨੁਕਸਾਨ ਲਈ ਜਿੰਮੇਵਾਰ ਨਹੀਂ ਹੋਵੇਗੀ।