written by khatabook | September 26, 2020

ਸਮੇਂ ਦੇ ਨਾਲ ਪੈਸੇ ਦੀ ਮਹੱਤਤਾ ਕੀ ਹੈ? ਧਾਰਣਾ, ਪਰਿਭਾਸ਼ਾ ਅਤੇ ਉਦਾਹਰਣ

ਇਹ ਇਕ ਜਾਣਿਆ ਤੱਥ ਹੈ ਕਿ ਸਮਾਂ ਅਨਮੋਲ ਹੈ. ਹਰ ਕਾਰੋਬਾਰ ਨੇ ਮੁਨਾਫਾ ਕਮਾਉਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ. ਅੱਜ ਉਪਲਬਧ ਥੋੜ੍ਹੀ ਜਿਹੀ ਰਕਮ ਭਵਿੱਖ ਵਿੱਚ ਬਣਦੀ ਇਕਮੁਸ਼ਤ ਰਕਮ ਨਾਲੋਂ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਹੈ. ਇਹ ਦਰਸਾਉਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਸਮਾਂ ਪੈਸੇ ਦੀ ਕੀਮਤ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਕਰਦਾ ਹੈ।

ਸਮੇਂ ਦੇ ਨਾਲ ਪੈਸੇ ਦੀ ਮਹੱਤਤਾ ਕੀ ਹੈ?- ਉਦਾਹਰਣ ਦੇਖੋ!

ਉਦਾਹਰਣ ਵਜੋਂ, ਤੁਸੀਂ 2 ਸਾਲ ਪਹਿਲਾ 1 ਗ੍ਰਾਮ ਸਿਲਵਰ ਬਾਰ 60 ਰੁਪਏ 'ਚ ਖਰੀਦਿਆ ਹੋਵੇਗਾ , ਪਰ ਅੱਜ ਉਸਦੀ ਕੀਮਤ 40 ਰੁਪਏ ਪ੍ਰਤੀ ਗ੍ਰਾਮ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਸਦਾ ਅਰਥ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਤੁਹਾਡੇ ਦੁਆਰਾ ਚਰੀ ਗਈ ਸਿਲਵਰ ਬਾਰ ਦਾ ਮੁੱਲ ਘੱਟ ਗਿਆ ਹੈ. ਇਹ ਹੋਰ ਵੀ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਪਰ ਆਮ ਤੌਰ 'ਤੇ, ਕਾਰੋਬਾਰ ਵਿਚ, ਭਵਿੱਖ ਦੀ ਉਡੀਕ ਕਰਨ ਦੀ ਬਜਾਏ ਮੌਜੂਦਾ ਮਾਰਕੀਟ ਮੁੱਲ' ਤੇ ਧਿਆਨ ਕੇਂਦਰਤ ਕਰਨ ਦੀ ਹਮੇਸ਼ਾ ਸਲਾਹ ਦਿੱਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ,ਸਮੇਂ ਦੇ ਨਾਲ ਪੈਸੇ ਦੀ ਮਹੱਤਤਾਉਹ ਪੈਸਾ ਪਰਿਭਾਸ਼ਿਤ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਜੋ ਇਸ ਸਮੇਂ ਕਿਸੇ ਵੀ ਵਿਅਕਤੀ ਦੇ ਨਾਲ ਮੌਜੂਦ ਹੈ। ਇਸ ਸਮੇਂ ਜੋ ਪੈਸਾ ਉਪਲਬਧ ਹੈ, ਉਹ ਕਾਰੋਬਾਰਾਂ ਨੂੰ ਇਸ ਦੇ ਵਿਸਥਾਰ ਲਈ, ਇਸ ਦੇ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਲਈ ਤਨਖਾਹ ਦੇਣ, ਕੱਚੇ ਮਾਲ ਆਦਿ ਖਰੀਦਣ, ਆਦਿ ਲਈ ਨਿਵੇਸ਼ ਕਰਨ ਦੇਵੇਗਾ, ਜੋ ਪੈਸਾ ਭਵਿੱਖ ਲਈ ਹੈ ਸਿਰਫ ਕਾਗਜ਼ਾਂ 'ਤੇ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਮੌਜੂਦਾ ਸਮੇਂ ਵਿੱਚ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦਾ ਹੈ। ਸਮੇਂ ਦੇ ਨਾਲ ਪੈਸੇ ਦਾ ਮੁੱਲਆਮ ਤੌਰ ਤੇ ਵਿੱਤ ਪੇਸ਼ੇਵਰਾਂ ਦੁਆਰਾ ਟੀਵੀਐਮ ਵਜੋਂ ਪਛਾਣਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ. ਇਸ ਨੂੰ ਇੱਕ ਮੌਜੂਦਾ ਛੂਟ ਮੁੱਲ ਵੀ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ।

TVM ਦੇ 3 ਪੈਰਾਮੀਟਰ

 1. ਮਹਿੰਗਾਈ – ਇਹ ਪੈਸੇ ਦੀ ਖਰੀਦ ਸ਼ਕਤੀ ਨੂੰ ਘਟਾਉਂਦੀ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਚੀਜ਼ਾਂ ਦੀ ਕੀਮਤ ਵਧਾਉਂਦੀ ਹੈ ਜਾਂ ਸੇਵਾਵਾਂ. ਭਵਿੱਖ ਵਿੱਚ ਵੀ ਇਹੀ ਰਕਮ ਘੱਟ ਚੀਜ਼ਾਂ ਖਰੀਦ ਸਕਦੀ ਹੈ।
 2. ਮੌਕਾ ਲਾਗਤ – ਇਹ ਨਿਵੇਸ਼ ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਲਾਭ ਨਾਲ ਜੁੜਿਆ ਨੁਕਸਾਨ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਨਿਸ਼ਚਤ ਸਮੇਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਇਕ ਹੋਰ ਨਿਵੇਸ਼ ਵਿਚ ਪੈਸੇ ਦੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ।
 3. ਜੋਖਮ – ਇਹ ਹਰੇਕ ਨਿਵੇਸ਼ਕ ਦੁਆਰਾ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਵਾਲੇ ਨਿਵੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਜੋਖਮ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਹੈ।

ਸਮੇਂ ਦੇ ਨਾਲ ਪੈਸੇ ਦੀ ਮਹੱਤਤਾ

ਵਿਤੀ ਪ੍ਰਬੰਧਨ ਪਰਿਪੇਖ ਤੋਂਸਮੇਂ ਦੇ ਨਾਲ ਪੈਸੇ ਦੀ ਮਹੱਤਤਾਦਾ ਮਤਲਬ ਸਮਝੋ।

 1. ਹੱਥ ਵਿਚ ਪੈਸਾ ਕਾਰੋਬਾਰਾਂ ਨੂੰ ਨਿਵੇਸ਼ ਕਰਨ ਵਿਚ ਅਤੇਕਾਰੋਬਾਰ ਨੂੰ ਵਧਾਉਣ ਵਿੱਚ ਮਦਦ ਕਰੇਗਾ।ਕਹਾਵਤ ਅਨੁਸਾਰ, ਜਦੋਂ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਮੌਕਾ ਹੋਵੇ, ਤਾ ਪੈਸੇ ਜਰੂਰ ਜੋੜੋ।
 2. ਸਮੇਂ ਦੇ ਨਾਲ ਪੈਸੇ ਦੀ ਮਹੱਤਤਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਾਰੋਬਾਰ ਦੁਆਰਾ ਕੀਤੇ ਕਰਜ਼ੇ ਦਾ ਮੁਲਾਂਕਣ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਸਹਾਇਤਾ ਕਰੇਗਾ।
 3. ਭਵਿੱਖ ਅਨਿਸ਼ਚਿਤ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸ ਲਈਵਿਤੀ ਪ੍ਰਬੰਧਨ ਨਾਲ ਪੈਸੇ ਦੀ ਮਹੱਤਤਾਵਿੱਤ ਪ੍ਰਬੰਧਨ ਅਤੇ ਕਾਰੋਬਾਰ ਤੋਂ ਮੁਨਾਫਾ ਕਮਾਉਣ ਲਈ ਇੱਕ ਮਹੱਤਵਪੂਰਣ ਭੂਮਿਕਾ ਅਦਾ ਕਰਦਾ ਹੈ।

ਸਮੇਂ ਨਾਲ ਪੈਸੇ ਦੀ ਮਹੱਤਤਾ ਦਾ ਫ਼ਾਰਮੂਲਾ:

TVM ਦਾ ਫ਼ਾਰਮੂਲਾ ਹੇਠਾਂ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ -

ਭਵਿੱਖ ਦਾ ਮੁੱਲ(FV) = ਮੌਜੂਦਾ ਮੁੱਲ (PV) + T

FV = PV (1 + (I/N)) NT

 • N ਸਲਾਨਾਂ ਮਿਸ਼ਰਿਤ ਸਮੇਂ ਦੀ ਸੰਖਿਆ ਹੈ।
 • T ਸਾਲਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਹੈ।
 • I –ਵਿਕਾਸ ਕਰ
 1. PV –ਰਕਮ ਜੋ ਇਸ ਸਮੇਂ ਉਪਲਬਧ ਹੈ।
 2. FV – ਇਹ ਉਹ ਮੁੱਲ ਹੈ ਜੋ ਤੁਸੀਂ ਭਵਿੱਖ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਦੇ ਹੋ. ਇਹ ਵਪਾਰਕ ਲਾਭ ਤੋਂ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ ਜਿਸਦੀ ਤੁਸੀਂ ਉਮੀਦ ਕਰਦੇ ਹੋ. ਨਿਵੇਸ਼ 'ਤੇ ਵਾਪਸੀ ਜਾਂ ਸਿਰਫ ਕਰਜ਼ੇ ਦੀ ਰਕਮ ਜਿਹੜੀ ਬਕਾਇਆ ਹੈ।
 3. N – ਤੁਸੀਂ ਕਿੰਨੇ ਸਾਲਾਂ ਲਈ ਪੈਸਾ ਲਗਾਉਂਦੇ ਹੋ ਜਾਂ ਕਿੰਨੇ ਸਾਲਾਂ ਲਈ ਤੁਸੀਂ ਰਿਣਦਾਤਾ ਤੋਂ ਆਪਣੇ ਪੈਸੇ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨ ਦੀ ਉਡੀਕਕਰਨੀ ਹੈ, ਆਦਿ।
 4. I – ਜੀਵਨ ਭਰ ਨਿਵੇਸ਼ ਲਈ ਪੈਸੇ ਦੀ ਵਾਧਾ ਦਰ।

ਸਮੇਂ ਦੇ ਨਾਲ ਪੈਸੇ ਦੀ ਮਹੱਤਤਾ ਦੀਆਂ ਧਾਰਨਾਵਾਂ

ਸਮੇਂ ਦੇ ਨਾਲ ਪੈਸੇ ਦੀ ਮਹੱਤਤਾ ਦੀਆਂ ਦੋ ਧਾਰਨਾਵਾਂ ਹੇਠਾਂ ਦਿੱਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਹਨ:

#1. ਇਕ ਵਾਰ ਦੀ ਅਦਾਇਗੀ ਲਈ ਪੈਸੇ ਦੀ ਮਹੱਤਤਾ

ਤੁਸੀਂ ਇਕ ਬੈਂਕ ਵਿਚ 5 ਸਾਲਾਂ ਲਈ 10000 ਰੁਪਏ ਨਿਵੇਸ਼ ਕਰਦੇ ਹੋ ਜੋ 10% ਸਾਲਾਨਾ ਵਿਆਜ ਦੀ ਪੇਸ਼ਕਸ਼ ਕਰਦਾ ਹੈ. ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਨੂੰ ਸੰਚਤ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਵਧਣ ਦਿੰਦੇ ਹੋ। ਇਸ ਸਥਿਤੀ ਵਿੱਚ, ਪੰਜ ਸਾਲਾਂ ਬਾਅਦ ਭਵਿੱਖ ਦਾ ਮੁੱਲ ਬੁਨਿਆਦੀ ਸਧਾਰਨ ਵਿਆਜ਼ ਦੇ ਫਾਰਮੂਲੇ ਪੀ ਐਨ ਆਰ / 100 ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਨਾਲ ਤੇਜ਼ੀ ਨਾਲ ਗਿਣਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ. ਅਗਲੇ ਵਿਆਜ ਦੇ ਸਧਾਰਣ ਵਿਆਜ ਨੂੰ ਲੱਭਣ ਲਈ ਹਰ ਦਰ ਤੇ ਵਿਆਜ ਦਰ ਸ਼ਾਮਲ ਕਰੋ ਅਤੇ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸੰਚਤ ਵਿਆਜ ਦੀ ਗਣਨਾ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਰਨ ਨਾਲ ਤੁਹਾਨੂੰ 5 ਸਾਲਾਂ ਦੇ ਅੰਤ ਵਿੱਚ 14641 ਰੁਪਏ ਦੀ ਕੁੱਲ ਕੀਮਤ ਮਿਲੇਗੀ। ਹੁਣ ਸਵਾਲ ਇਹ ਹੈ: ਕੀ INR 10000 ਸਹੀ ਹੈ ਜਾਂ INR 14641? ਇਹ ਮਹਿੰਗਾਈ ਦਰ, ਵਿਆਜ ਦਰ ਅਤੇ ਇਸਦੇ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਜੋਖਮ 'ਤੇ ਨਿਰਭਰ ਕਰਦਾ ਹੈ. ਜੇ ਮਹਿੰਗਾਈ ਵਧਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਇਹ ਘਾਟਾ ਹੈ. ਜੇ ਵਿਆਜ ਦਰ ਘੱਟ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਤਾਂ ਇਹ ਫਿਰ ਨੁਕਸਾਨ ਹੈ. ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ 5 ਸਾਲਾਂ ਦੀ ਉਡੀਕ ਤੋਂ ਬਾਅਦ 14641 ਰੁਪਏ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਈ ਨਿਸ਼ਚਤਤਾ ਨਹੀਂ ਹੈ. ਇਸ ਲਈ ਅੱਜ ਕਾਰੋਬਾਰ ਲਈ INR 10000 ਨੂੰ ਹੱਥ ਵਿਚ ਵਰਤਣਾ ਬਜ਼ਾਰ ਬਾਰੇ ਨਿਸ਼ਚਤ ਕੀਤੇ ਬਿਨਾਂ ਇੰਤਜ਼ਾਰ ਕਰਨ ਨਾਲੋਂ ਇਕ ਸਮਝਦਾਰੀ ਵਾਲਾ ਫੈਸਲਾ ਹੈ।

#2. ਦੁਗਣੇ ਸਮੇਂ ਵਿੱਚ - ਪੈਸੇ ਦਾ ਮੁੱਲ

ਆਓ ਅਸੀਂ ਇਹ ਸਮਝਾਉਣ ਲਈ ਇਕ ਹੋਰ ਉਦਾਹਰਣ ਲੈ ਲਈਏ ਕਿ ਸਮੇਂ ਨਾਲ ਪੈਸਿਆਂ ਦਾ ਮੁੱਲ ਦੁੱਗਣਾ ਕਦੋਂ ਹੋਵੇਗਾ। ਇਹਨਿਯਮ 72 ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰਕੇ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ।INR 10000 ਨੂੰ 8% ਦੇ ਵਿਆਜ ਨਾਲ 5 ਸਾਲਾਂ ਲਈ ਨਿਵੇਸ਼ ਕਰਨ ਦੀ ਉਦਾਹਰਣ, ਪੈਸੇ ਦੇ ਮੌਜੂਦਾ ਮੁੱਲ ਨੂੰ ਦੁਗਣਾ ਕਰਨ ਵਿਚ 9 ਸਾਲ ਲੱਗਣਗੇ।

ਸਮੇਂ ਨਾਲ ਪੈਸੇ ਦੀ ਮਹੱਤਤਾ ਦਾ ਉਦਾਹਰਣ

 • ਲਾਭਅੰਦਾ ਛੂਟ ਮਾਡਲ (DDM)

ਕੰਪਨੀ ਨਕਦ ਪ੍ਰਵਾਹ ਦਾ ਭਵਿੱਖ ਦੀ ਅਨੁਮਾਨਤ ਮੁੱਲ ਲਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਸ਼ੁੱਧ ਮੌਜੂਦਾ ਮੁੱਲ ਦੀ ਗਣਨਾ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ. ਇਸ ਮਾਡਲ ਵਿੱਚ, ਕੰਪਨੀ ਦੇ ਸਟਾਕ ਦੀ ਕੀਮਤ ਮੌਜੂਦਾ ਮਾਰਕੀਟ ਰੇਟ ਦੇ ਅਧਾਰ ਤੇ ਗਿਣੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ. ਇਸ ਲਈ ਜੇ ਪ੍ਰਾਪਤ ਡੀਡੀਐਮ ਦਾ ਮੁੱਲ ਮੌਜੂਦਾ ਵਪਾਰ ਮੁੱਲ ਨਾਲੋਂ ਵੱਡਾ ਹੈ ਤਾਂ ਕੰਪਨੀ ਦੇ ਸਟਾਕ ਨੂੰ ਘੱਟ ਗਿਣਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ. ਇਸ ਪ੍ਰਕਾਰ ਪੈਸੇ ਦਾ ਮੌਜੂਦਾ ਮੁੱਲ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਹੈ।

 • ਲੋਨ EMI ਕੈਲਕੁਲੇਟਰ

ਇਹ ਸਮੇਂ ਦੇ ਨਾਲ ਪੈਸੇ ਦਾ ਮੁੱਲ ਦੀ ਇਕ ਹੋਰ ਆਮ ਉਦਾਹਰਣ ਹੈ. ਇੱਥੇ, ਇੱਕ ਖਾਸ ਵਿਆਜ ਦਰ ਲਈ ਇੱਕ ਰਕਮ ਉਧਾਰ ਲਵੇਗੀ. ਇਹ ਫਲੋਟਿੰਗ ਜਾਂ ਫਿਕਸਡ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਇਸ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਕਿ ਕਾਰੋਬਾਰ ਲੋਨ ਲਈ ਅਦਾਇਗੀ ਕਰਦਾ ਹੈ ਮੌਜੂਦਾ ਰਕਮ ਜੋ ਇਸ ਨੂੰ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਦਾ ਹੈ ਇਸ ਨਾਲ ਵਪਾਰ ਨੂੰ ਵਧਾਉਣ ਵਿਚ ਸਹਾਇਤਾ ਮਿਲੇਗੀ।

ਕੁੱਝ ਧਿਆਨ ਦੇਣ ਵਾਲੀਆਂ ਗੱਲਾਂ

   • ਇਹ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਇਸ ਧਾਰਨਾ 'ਤੇ ਅਧਾਰਤ ਹੈ ਕਿ ਕਾਰੋਬਾਰ ਭਵਿੱਖ ਵਿੱਚ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਪੈਸੇ ਨਾਲੋਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਪੈਸਿਆਂ ਬਾਰੇ ਸੋਚਣਾ ਤਰਜੀਹ ਦੇਵੇਗਾ ਜੋ ਇਸ ਵੇਲ੍ਹੇ ਤੁਹਾਡੇ ਹੱਥ ਵਿੱਚ ਹਨ। ਭਾਵੇਂ ਹੱਥ ਵਿਚ ਪੈਸਾ ਭਵਿੱਖ ਵਿਚ ਜੋ ਹੋਵੇਗਾ ਉਸ ਤੋਂ ਘੱਟ ਹੋਵੇ ਇਸ ਨਾਲ ਕੋਈ ਫ਼ਰਕ ਨਹੀਂ ਪੈਂਦਾ ਕਿਉਂਕਿ ਪੈਸੇ ਦੀ ਮੌਜੂਦਾ ਕੀਮਤ ਕਾਰੋਬਾਰ ਦੇ ਵਿਸਥਾਰ ਦੀ ਕੁੰਜੀ ਹੈ।
   • ਪੈਸਾ ਨਿਸ਼ਚਤ ਰੂਪ ਤੋਂ ਵਿਆਪਕ ਵਿਆਜ ਕਮਾਏਗਾ ਅਤੇ ਇਸ ਲਈ ਇਹ ਸਾਲ ਦੇ ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ ਨਾਲੋਂ ਵਧੇਰੇ ਮੁੱਲ ਜੋੜਦਾ ਹੈ।
   • TVM ਫਾਰਮੂਲਾ ਮੌਜੂਦਾ ਭੁਗਤਾਨ, ਭਵਿੱਖ ਦਾ ਮੁੱਲ, ਸਮਾਂ ਅਤੇ ਵਿਆਜ ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤਤਾ ਨੂੰ ਧਿਆਨ ਵਿੱਚ ਰੱਖਦਾ ਹੈ।
   • ਸਮੇਂ ਦੇ ਨਾਲ ਪੈਸੇ ਦੇ ਮੁੱਲ ਨੂੰ ਨਿਰਧਾਰਤ ਕਰਨ ਲਈ ਹਰ ਵਾਰ ਸਲਾਟ ਲਈ ਮਿਸ਼ਰਿਤ ਪੀਰੀਅਡਾਂ ਦੀ ਕੁੱਲ ਗਿਣਤੀ ਬਹੁਤ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ।

Related Posts

None

ਸਮੇਂ ਦੇ ਨਾਲ ਪੈਸੇ ਦੀ ਮਹੱਤਤਾ ਕੀ ਹੈ? ਧਾਰਣਾ, ਪਰਿਭਾਸ਼ਾ ਅਤੇ ਉਦਾਹਰਣ

1 min read