written by | October 11, 2021

ਸਬਜ਼ੀ ਦਾ ਕਾਰੋਬਾਰ

ਸਬਜ਼ੀ ਅਤੇ ਫਲਾਂ ਦਾ ਡੋਰ ਟੂ ਡੋਰ ਕਾਰੋਬਾਰ ਕਿਵੇਂ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰੀਏ

ਘਰ ਘਰ ਸਬਜ਼ੀ ਅਤੇ ਫਲ ਪਹੁੰਚਾਉਣ ਦਾ ਕਾਰੋਬਾਰ ਕਿਵੇਂ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ

ਇਸ ਲੇਖ ਦੇ ਵਿਚ ਤੁਸੀਂ ਸਮਝ ਸਕੋਗੇ ਕਿ ਘਰ ਘਰ ਸਬਜ਼ੀ ਅਤੇ ਫਲ ਪਹੁੰਚਾਉਣ ਦਾ (ਡੋਰ ਟੂ ਡੋਰ) ਕਾਰੋਬਾਰ ਕੀ ਹੈ ਅਤੇ ਘਰ-ਘਰ ਸਬਜ਼ੀਆਂ ਅਤੇ ਫਲਾਂ ਦੇ ਕਾਰੋਬਾਰ ਨੂੰ ਕਿਵੇਂ ਖੋਲ੍ਹਣਾ ਹੈ। ਘਰ-ਘਰ ਦੀਆਂ ਕਾਰੋਬਾਰੀ ਸੇਵਾਵਾਂ ਦੀ ਲੋੜ ਹੁਣ ਬਹੁਤ ਵੱਧ ਰਹੀ ਹੈ। ਇਹ ਸੇਵਾਵਾਂ ਕੰਮ ਅਤੇ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਕੰਮ ਦੇ ਭਾਰ ਨੂੰ ਘਟਾਉਂਦੀਆਂ ਹਨ। ਖ਼ਾਸਕਰ ਕੰਮ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਪੇਸ਼ੇਵਰਾਂ ਅਤੇ ਘਰੇਲੂ ਗ੍ਰਹਿਣੀਆਂ ਲਈ ਜੋ ਕੰਮ ਨੂੰ ਇਕੱਲੇ ਸੰਭਾਲਦੇ ਹਨ। 

ਪਹਿਲਾਂ ਤੁਸੀਂ ਵੇਖੋਗੇ ਕਿ ਘਰ ਘਰ ਸਬਜ਼ੀ ਅਤੇ ਫਲ ਪਹੁੰਚਾਉਣ ਦਾ ਕਾਰੋਬਾਰ, ਕਾਰੋਬਾਰ ਦੀਆਂ ਜ਼ਰੂਰਤਾਂ ਅਤੇ ਕਾਰੋਬਾਰ ਦੀ ਮਾਰਕੀਟ ਦੀਆਂ ਜ਼ਰੂਰਤਾਂ ਕੀ ਹਨ। 

ਘਰ ਘਰ ਸਬਜ਼ੀ ਅਤੇ ਫਲ ਪਹੁੰਚਾਉਣ ਦਾ ਕਾਰੋਬਾਰ (ਡੋਰ ਟੂ ਡੋਰ) ਕਾਰੋਬਾਰ ਕੀ ਹੈ?

ਆਸਾਨ ਸ਼ਬਦਾਂ ਵਿਚ ਅਸੀਂ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਇਹ ਉਹ ਸੇਵਾਵਾਂ ਹਨ ਜੋ ਇਕ ਸਮੂਹ, ਲੋਕ ਜਾਂ ਸੰਗਠਨ ਜਨਤਾ ਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਘਰ ਦੇ ਦਰਵਾਜ਼ੇ ਤਕ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਦੇ ਹਨ ਜੋ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਜ਼ਰੂਰਤਾਂ ਨੂੰ ਅਸਾਨੀ ਨਾਲ ਪੂਰਾ ਕਰਨ ਵਿਚ ਕਾਬਿਲ ਹੁੰਦੀਆਂ ਹਨ। ਡੋਰ-ਟੂ-ਡੋਰ ਮਾਰਕੀਟਿੰਗ ਕਾਰੋਬਾਰਾਂ ਨੂੰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਉਤਪਾਦਾਂ ਦਾ ਵਿਸਥਾਰ ਕਰਨ, ਗਾਹਕਾਂ ਦੇ ਸਵਾਲਾਂ ਦੇ ਜਵਾਬ ਦੇਣ ਅਤੇ ਗਾਹਕਾਂ ਦੀ ਦਿਲਚਸਪੀ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨ ਦਾ ਮੌਕਾ ਦਿੰਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਨਾਲ ਗ੍ਰਾਹਕਾਂ ਦਾ ਚੰਗਾ ਉਤਸ਼ਾਹ ਦੇਖਣ ਨੂੰ ਮਿਲਦਾ ਹੈ। 

ਘਰ ਘਰ ਸਬਜ਼ੀ ਅਤੇ ਫਲ ਪਹੁੰਚਾਉਣ ਦਾ ਕਾਰੋਬਾਰ (ਡੋਰ ਟੂ ਡੋਰ)ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰੇਗਾ?

ਡੋਰ ਟੂ ਡੋਰ ਸਬਜ਼ੀਆਂ ਅਤੇ ਫਲਾਂ ਦਾ ਕਾਰੋਬਾਰ ਗਾਹਕਾਂ ਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਦਰਵਾਜ਼ੇ ਉੱਪਰ ਸੇਵਾਵਾਂ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਇਹ “ਸਿੱਧਾ ਫਾਰਮ” ਦੇ ਨਿਯਮ ਦੀ ਪਾਲਣਾ ਕਰਦਾ ਹੈ ਭਾਵ ਉਤਪਾਦਾਂ ਨੂੰ ਫਾਰਮ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਗ੍ਰਾਹਕ ਤੱਕ ਸਿੱਧੀ ਲਾਈਨ ਰਾਹੀਂ ਭੇਜਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਕੁਆਲਟੀ ਨੂੰ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਸਿੱਧੇ ਫਾਰਮ ਦੇ ਤਾਜ਼ੇ ਅਤੇ ਰਸੀਲੇ ਉਤਪਾਦਾਂ ਦੀ ਡਿਲੀਵਰੀ ਕੀਤੀ ਜਾ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਗਾਹਕ ਇਸ ਦਾ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਸਹਾਇਤਾ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਉਤਪਾਦ ਹੋਮ ਡਿਲੀਵਰਡ ਹੋਵੇਗਾ ਜੋ ਗਾਹਕਾਂ ਦੇ ਕੰਮ ਅਤੇ ਯਤਨਾਂ ਨੂੰ ਘਟਾ ਦੇਵੇਗਾ ਅਤੇ ਇਹ ਇਸ ਕਿਸਮ ਦੇ ਕਾਰੋਬਾਰ ਦਾ ਮੁੱਖ ਮੰਤਵ ਹੈ। 

ਲੋੜਾਂ ਅਤੇ ਜ਼ਰੂਰਤਾਂ:

ਆਪਣੇ ਸਰੋਤ ਦੀ ਚੋਣ ਕਰੋ:

ਆਪਣਾ ਘਰ ਘਰ ਸਬਜ਼ੀ ਅਤੇ ਫਲ ਪਹੁੰਚਾਉਣ ਦਾ (ਡੋਰ ਟੂ ਡੋਰ) ਕਾਰੋਬਾਰ ਸਥਾਪਤ ਕਰਨ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਕ ਅਜਿਹਾ ਸਰੋਤ ਚੁਣਨਾ ਪਵੇਗਾ ਜਿਸ ਤੋਂ ਤੁਹਾਡੀਆਂ ਸਾਰੀਆਂ ਇੰਪੁੱਟ ਜ਼ਰੂਰਤਾਂ ਪੂਰੀਆਂ ਹੋਣਗੀਆਂ। ਕਾਰੋਬਾਰ ਦੀ ਇਸ ਸ਼੍ਰੇਣੀ ਨੂੰ ਵੱਖੋ ਵੱਖਰੇ ਖੇਤਰਾਂ ਅਤੇ ਸਰੋਤਾਂ ਦੀ ਪਛਾਣ ਕਰਨ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੈ ਜਿਸ ਤੋਂ ਸੇਵਾਵਾਂ ਦੀ ਪੇਸ਼ਕਸ਼ ਕੀਤੀ ਜਾਏਗੀ। ਉਥੇ ਇਕੋ ਵਿਚੋਲਾ, ਥੋਕ ਵਿਕਰੇਤਾ ਅਤੇ ਏਜੰਟ ਹੋ ਸਕਦੇ ਹਨ ਜੋ ਸਰੋਤ ਨੂੰ ਪੂਰੇ ਸਮੂਹ ਵਿਚ ਸਪਲਾਈ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਨ ਜਾਂ ਤੁਸੀਂ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਥਾਵਾਂ ਤੋਂ ਵੱਖ ਵੱਖ ਕੰਪਨੀ ਰਾਹੀਂ ਥੋਕ ਵਿਕਰੇਤਾਵਾਂ ਨਾਲ ਸੰਪਰਕ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ ਤੁਹਾਡੀ ਸਪਲਾਈ ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਕਰਨ ਲਈ ਵੱਖਰੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਲਈ ਵੱਖਰੇ ਵਿਕਰੇਤਾ ਵੀ ਹੋ ਸਕਦੇ ਹਨ। 

ਆਪਣੀ ਮਾਰਕੀਟਿੰਗ ਬਾਰੇ ਜਾਣਨਾ:

ਇੱਕ ਵਾਰ ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਸਾਧਨਾਂ ਨਾਲ ਨਜਿੱਠਦੇ ਹੋ ਤਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਆਪਣੀ ਸੰਗਠਨ ਜਾਂ ਕੰਪਨੀ ਅਤੇ ਤੁਹਾਡੇ ਦੁਆਰਾ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਸੇਵਾ ਬਾਰੇ ਗਿਆਨ ਫੈਲਾਉਣ ਲਈ ਕੁਝ ਮਾਰਕੀਟਿੰਗ ਕਰਨ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਇੱਕ ਪ੍ਰਭਾਵਸ਼ਾਲੀ ਮਾਰਕੀਟਿੰਗ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਗਾਹਕਾਂ ਨੂੰ ਆਕਰਸ਼ਤ ਕਰੇਗੀ ਅਤੇ ਜਲਦੀ ਹੀ ਇੱਕ ਮੁਖ ਪ੍ਰਚਾਰ ਬਣ ਜਾਵੇਗਾ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਹ ਜਾਣਨ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੋਏਗੀ ਕਿ ਕਿੱਥੇ ਮਾਰਕੀਟ ਕਰਨੀ ਹੈ ਅਤੇ ਤੁਹਾਡਾ ਨਿਸ਼ਾਨਾ ਕੌਣ ਹੋਵੇਗਾ?

ਪ੍ਰਭਾਵਸ਼ਾਲੀ ਮਾਰਕੀਟਿੰਗ ਪ੍ਰਣਾਲੀ:

ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਜਾਣਦੇ ਹੋ ਕਿ ਕੀ ਮਾਰਕੀਟ ਕਰਨਾ ਹੈ ਅਤੇ ਮਾਰਕੀਟ ਕਿਵੇਂ ਕਰਨਾ ਹੈ ਅਗਲੀ ਚੀਜ਼ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਕਿਵੇਂ ਮਾਰਕੀਟ ਕਰੋਗੇ ਅਤੇ ਤੁਹਾਡੀ ਮਾਰਕੀਟਿੰਗ ਦੀ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਕੀ ਹੋਵੇਗੀ? ਤੁਸੀਂ ਜਾਂ ਤਾਂ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਪਲੇਟਫਾਰਮ ਜਾਂ ਪੈਨਲਾਂ ਅਤੇ ਪੋਸਟਰਾਂ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਦੇ ਰਵਾਇਤੀ ਢੰਗਾਂ ਦੁਆਰਾ ਡਿਜੀਟਲ ਮਾਰਕੀਟਿੰਗ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਤੁਸੀਂ ਮਾਰਕੀਟਿੰਗ ਦੇ ਡਿਜੀਟਲ ਤਰੀਕਿਆਂ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ ਇਹ ਮਾਰਕੀਟਿੰਗ ਦੀ ਲਾਗਤ ਅਤੇ ਸਮੇਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰਭਾਵਸ਼ਾਲੀ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਬਹੁਤ ਲਾਹੇਵੰਦ ਹੈ। ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਉਤਪਾਦ ਨੂੰ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਤ ਕਰਨ ਲਈ ਇੱਕ ਪਲੇਟਫਾਰਮ ਵੀ ਬਣਾ ਸਕਦੇ ਹੋ ਅਤੇ ਐਪ ਦੀ ਸਹੂਲਤ ਤੋਂ ਜਾਂ ਕਾਲ ਸਰਵਿਸ ਤੇ ਵੀ ਸੇਵਾਵਾਂ ਦੇ ਸਕਦੇ ਹੋ। 

 ਸਹੀ ਉਪਕਰਣ ਖਰੀਦੋ:

ਕਾਰੋਬਾਰ ਦੇ ਅੰਦਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਈ ਉਪਕਰਣਾਂ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੈ ਜੋ ਮੌਸਮੀ ਅਤੇ ਕੁੱਝ ਖਾਸ ਕਿਸਮ ਵਾਲੀਆਂ ਸਬਜ਼ੀਆਂ ਅਤੇ ਫਲਾਂ ਲਈ ਸਪਲਾਈ ਅਤੇ ਵਾਧੂ ਸਟੋਰੇਜ ਸਪੇਸ ਪਾਉਣ ਲਈ ਸਪਲਾਈ ਦੀ rਢੋਆ ਢੁਆਈ ਅਤੇ ਰੈਕਾਂ ਦੀ ਸਹਾਇਤਾ ਵਿਚ ਤੁਹਾਡੀ ਮਦਦ ਕਰੇਗੀ। ਖਾਸ ਉਤਪਾਦਾਂ ਲਈ ਕੂਲਿੰਗ ਸਹੂਲਤਾਂ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਜਿਸਦੇ ਲਈ ਵੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਉਪਕਰਣ ਲੋੜੀਂਦੇ ਹਨ। 

ਡੋਰ ਟੂ ਡੋਰ ਕਾਰੋਬਾਰ ਨੂੰ ਸਫਲਤਾਪੂਰਵਕ ਚਲਾਉਣ ਲਈ ਮੁੱਢਲੇ ਕਦਮ:

ਆਪਣੇ ਕਲਾਇੰਟ ਦੀ ਪਛਾਣ ਕਰੋ:

ਆਪਣੀ ਪੇਸ਼ਕਸ਼ ਕੀਤੀ ਸੇਵਾ (ਫਲ ਅਤੇ ਸਬਜ਼ੀਆਂ) ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਆਪਣੇ ਨਿਸ਼ਾਨਾ ਗਾਹਕ ਨੂੰ ਚੁਣੋ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਗ੍ਰਾਹਕ ਦੀ ਮੰਗ ਨੂੰ ਸਮਝਣਾ ਹੋਵੇਗਾ ਅਤੇ ਉਸ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਹੀ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਕਾਰੋਬਾਰ ਨੂੰ ਅੱਗੇ ਲਿਜਾ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਸਹੀ ਸਮੇਂ ਦਾ ਇਸਤੇਮਾਲ ਕਰੋ। ਡੋਰ ਟੂ ਡੋਰ ਸਰਵਿਸ ਵੀ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। 

 ਸੰਪੂਰਨ ਸਥਾਨ ਦੀ ਪਛਾਣ ਕਰੋ:

ਉਸ ਖੇਤਰ ਦੀ ਖੋਜ ਕਰੋ ਜਿੱਥੇ ਵਸਨੀਕਾਂ ਜਾਂ ਕਾਰੋਬਾਰ ਦੇ ਮਾਲਕਾਂ ਨੂੰ ਤੁਹਾਡੇ ਦੁਆਰਾ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕੀਤੀ ਸੇਵਾ ਜਾਂ ਉਤਪਾਦ ਵਿੱਚ ਵਧੇਰੇ ਦਿਲਚਸਪੀ ਹੈ। ਸੰਪੂਰਨ ਖੇਤਰਾਂ ਦਾ ਮੈਪਿੰਗ ਕਾਰੋਬਾਰ ਨੂੰ ਵਧੀਆ ਬਣਾਉਣ ਵਿੱਚ ਸਹਾਇਤਾ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰੇਗਾ। 

ਮਾਰਕੀਟਿੰਗ ਟੀਮ ਅਤੇ ਨਿਸ਼ਾਨੇ:

ਟੀਚੇ ਨਿਰਧਾਰਤ ਕਰੋ

ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੀ ਟੀਮ ਨੂੰ ਸਿਖਲਾਈ ਦੇਣ ਬਾਰੇ ਬਹੁਤ ਚੰਗੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਾਲ ਸੋਚਣਾ ਹੈ ਤਾਂ ਜੋ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਇਸ ਬਾਰੇ ਸਪੱਸ਼ਟ ਵਿਚਾਰ ਹੋਵੇ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਕੀ ਕਰਨਾ ਹੈ (ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਇੱਕ ਵਾਰ ਜਦੋਂ ਗਾਹਕ ਜਵਾਬ ਦਿੰਦਾ ਹੈ ਜਾਂ ਵਿਕਰੀ ਨੂੰ ਕਿਵੇਂ ਬੰਦ ਕਰਨਾ ਹੈ) ਅਤੇ ਉਹ ਕਿਵੇਂ ਟੀਚਾ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ। ਸਾਰੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਦਾ ਧਿਆਨ ਰੱਖਦੇ ਹੋ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਿਖਾਉਣਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਕਿਵੇਂ ਕਿਸੇ ਗ੍ਰਾਹਕ ਨੂੰ ਭਰੋਸੇ ਵਿੱਚ ਲੈਕੇ ਉਸਦੀ ਮੁਸ਼ਕਿਲ ਦਾ ਹੱਲ ਕਰਨਾ ਹੈ। 

ਸੁਰੱਖਿਆ ਯੋਜਨਾ ਬਣਾਓ:

ਡੋਰ-ਟੂ-ਡੋਰ ਵਿਕਰੀ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਬੁਨਿਆਦੀ ਖਤਰਿਆਂ ਨੂੰ ਵੀ ਨਾਲ ਲੈ ਕੇ ਆਉਂਦਾ ਹੈ ਇਸ ਲਈ ਸਾਨੂੰ ਇਸ ਬਾਰੇ ਸਹੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਕਿ ਕੀ ਖ਼ਤਰਾ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਸੰਗਠਨਾਂ ਨੂੰ ਇਸ ਦੇ ਹੱਲ ਕਰਨ ਦਾ ਪ੍ਰਸਤਾਵ ਦੇਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। 

ਘਰ ਘਰ ਸਬਜ਼ੀ ਅਤੇ ਫਲ ਪਹੁੰਚਾਉਣ ਦਾ ਕਾਰੋਬਾਰ (ਡੋਰ ਟੂ ਡੋਰ) ਸੇਵਾ ਦੇ ਫਾਇਦੇ:

ਕੁਸ਼ਲਤਾ:

ਆਰਡਰ ਔਨਲਾਈਨ ਲੈ ਜਾਣ ਦੇ ਨਾਲ, ਫੋਨਾਂ ਦਾ ਜਵਾਬ ਦੇਣ ਲਈ ਘੱਟ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਲੋੜ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਕਰਮਚਾਰੀ ਹੋਰ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਗਤੀਵਿਧੀਆਂ ‘ਤੇ ਧਿਆਨ ਕੇਂਦ੍ਰਤ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਨ। ਕੁਸ਼ਲ ਸੰਚਾਲਨ ਅਤੇ ਭੋਜਨ ਦੀ ਗੁਣਵੱਤਾ ਵਿੱਚ ਸੁਧਾਰ ਆਉਂਦਾ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਤੁਹਾਡਾ ਜ਼ਿਆਦਾ ਧਿਆਨ ਗੁਣਵੱਤਾ ਵੱਲ ਰੱਖਣ ਲਈ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਸਮੇਂ ਦੀ ਬਹੁਤਾਤ ਹੈ। 

 ਸ਼ੁੱਧਤਾ:

ਉਹ ਚੀਜ਼ਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਗਾਹਕਾਂ ਨੇ ਅਸਲ ਵਿੱਚ ਆਰਡਰ ਕੀਤੀਆਂ ਹਨ ਉਹ ਹੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਹੁੰਚਾਈਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ ਹਨ ਜਿਸ ਕਰਕੇ ਆਰਡਰ ਨੂੰ ਖਤਮ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਤੁਹਾਡੇ ਉੱਪਰ ਘੱਟ ਗਲਤੀਆਂਦਾ ਭਰ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। 

ਤੇਜ਼ ਅਤੇ ਸੁਵਿਧਾਜਨਕ:

ਗਾਹਕਾਂ ਨੂੰ ਹੁਣ ਕਤਾਰ ਵਿੱਚ ਖੜ੍ਹੇ ਹੋਣਾ ਜਾਂ ਫੋਨ ਨੂੰ ਫੜਨਾ ਨਹੀਂ ਪਵੇਗਾ। ਉਹ ਸਿਰਫ ਤੁਹਾਡੀ ਸਾਈਟ ਤੇ ਜਾਂਦੇ ਹਨ, ਤੁਹਾਡੇ ਮੀਨੂ ਨੂੰ ਵੇਖਦੇ ਹਨ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਮਨਪਸੰਦ ਦੀ ਚੋਣ ਕਰਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਕੁਝ ਕੁ ਕਲਿੱਕ ਵਿੱਚ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਪਸੰਦੀਦਾ ਦਾ ਪ੍ਰੋਡਕਟ ਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। 

ਘਰ ਘਰ ਸਬਜ਼ੀ ਅਤੇ ਫਲ ਪਹੁੰਚਾਉਣ ਦਾ ਕਾਰੋਬਾਰ (ਡੋਰ ਟੂ ਡੋਰ) ਸੇਵਾ ਦੇ ਨੁਕਸਾਨ:

ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਦੀ ਲਾਗਤ:

ਸ਼ੁਰੂ ਵਿੱਚ ਘਰ ਘਰ ਸਬਜ਼ੀ ਅਤੇ ਫਲ ਪਹੁੰਚਾਉਣ ਦਾ (ਡੋਰ ਟੂ ਡੋਰ) ਕਾਰੋਬਾਰ ਔਨਲਾਈਨ ਆਦੇਸ਼ਾਂ ਨੂੰ ਸਵੀਕਾਰ ਕਰਨ ਲਈ ਇੱਕ ਸਿਸਟਮ ਦਾ ਵਿਕਾਸ ਅਤੇ ਲਾਗੂ ਕਰਨਾ ਮਹਿੰਗਾ ਅਤੇ ਸਮਾਂ ਖਰਚ ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ। 

ਪ੍ਰਚੂਨ ਵਿਕਰੇਤਾਵਾਂ ਜਾਂ ਵਿਤਰਕਾਂ ਲਈ ਇੰਨਾ ਚੰਗਾ ਨਹੀਂ:

ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਇਹ ਸਿੱਧੇ ਤੌਰ ਤੇ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਫ਼ਾਰਮ ਤੋਂ ਵਸਤੂਆਂ ਖਰੀਦਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਗ੍ਰਾਹਕਾਂ ਨੂੰ ਪਹੁੰਚਾਉਂਦਾ ਹੈ ਇਸ ਕਰਕੇ ਕੋਈ ਵੀ ਵਿਚੋਲਾ ਲਾਭ ਪ੍ਰਾਪਤ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦਾ। 

ਸਿੱਟਾ

ਡੋਰ ਟੂ ਡੋਰ ਸਰਵਿਸਿਜ਼ ਨੇ ਮਾਰਕੀਟ ਦੀਆਂ ਮੰਗਾਂ ਨੂੰ ਬਦਲ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਅਤੇ ਗਾਹਕਾਂ ਦੀ ਸੰਤੁਸ਼ਟੀ ਦੇ ਢੰਗ ਨੂੰ ਵੀ ਬਦਲ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਤੁਹਾਡਾ ਸਬਜ਼ੀ ਅਤੇ ਫਲ ਸੇਵਾ ਕਾਰੋਬਾਰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਗਾਹਕਾਂ ਦੀ ਮਦਦ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨੂੰ ਖਰੀਦਣ ਵਿੱਚ ਆਸਾਨੀ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਜੋ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। 

Related Posts

None

ਵਹਾਤਸੱਪ ਮਾਰਕੀਟਿੰਗ


None

ਕਰਿਆਨੇ ਦੀ ਦੁਕਾਨ ‘ਤੇ ਜੀਐਸਟੀ ਦਾ ਪ੍ਰਭਾਵ


None

ਜਨਰਲ ਸਟੋਰ ਲਈ ਐਚਐਸਐਨ ਅਤੇ ਐਨਆਈਸੀ ਕੋਡ


None

ਕਰਿਆਨੇ ਦੀ ਦੁਕਾਨ


None

ਕਿਰਨਾ ਸਟੋਰ


None

ਫਲ ਅਤੇ ਸਬਜ਼ੀਆਂ ਦੀ ਦੁਕਾਨ


None

ਬੇਕਰੀ ਦਾ ਕਾਰੋਬਾਰ


None

ਚਿਪਕਦਾ ਕਾਰੋਬਾਰ


None

ਹੱਥਕੜੀ ਦਾ ਕਾਰੋਬਾਰ