written by | October 11, 2021

ਐਲਐਲਪੀ ਸਮਝੌਤਾ

ਐੱਲਐੱਲਪੀ ਕੀ ਹੈ?

ਸੀਮਿਤ ਦੇਣਦਾਰੀ ਭਾਈਵਾਲੀ (ਐੱਲਐੱਲਪੀ) ਇੱਕ ਸੰਗਠਨ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਜਿੱਥੇ ਕੁਝ ਜਾਂ ਸਾਰੇ ਸਹਿਭਾਗੀਆਂ ਨੂੰ ਜੋਖਮ ਸੀਮਤ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਇਸ ਢੰਗ ਨਾਲ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਅਤੇ ਭਾਗੀਦਾਰੀ ਦੇ ਭਾਗ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਤ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਐੱਲਐੱਲਪੀ ਵਿਚ ਇਕ ਸਾਥੀ ਦੂਜੇ ਸਾਥੀ ਦੇ ਅਪਰਾਧ ਜਾਂ ਲਾਪਰਵਾਹੀ ਲਈ ਭਰੋਸੇਯੋਗ ਜਾਂ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ। ਇਹ ਇੱਕ ਅਸੀਮਿਤ ਐਸੋਸੀਏਸ਼ਨ ਨਾਲੋਂ ਬਿਲਕੁਲ ਵਿਪਰੀਤ ਹੈ। ਇੱਕ ਐੱਲਐੱਲਪੀ ਵਿੱਚ, ਕੁਝ ਸਹਿਭਾਗੀਆਂ ਦਾ ਇੱਕ ਕਿਸਮ ਦਾ ਪ੍ਰਤੀਬੰਧਿਤ ਜੋਖਮ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਜਿਵੇਂ ਇੱਕ ਉੱਦਮ ਦੇ ਨਿਵੇਸ਼ਕ।

ਕੁਝ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਇੱਕ ਕਾਰੋਬਾਰੀ ਡਿਜ਼ਾਇਨ ਨੂੰ ਅਨੁਕੂਲ ਕਰਨ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਮਹਿਸੂਸ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ ਜੋ ਇੱਕ ਸੰਗਠਨ ਦੀ ਅਨੁਕੂਲਤਾ ਅਤੇ ਘੱਟ ਇਕਸਾਰਤਾ ਲਾਗਤ ‘ਤੇ ਇੱਕ ਸੰਗਠਨ ਦੇ ਪ੍ਰਤੀਬੰਧਿਤ ਜੋਖਮ ਦੇ ਲਾਭ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹੁੰਦੇ ਹਨ। ਸੀਮਿਤ ਦੇਣਦਾਰੀ ਭਾਈਵਾਲੀ ਡਿਜ਼ਾਈਨ ਇਕ ਵਿਕਲਪ ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਕਾਰੋਬਾਰੀ ਤਰੀਕਾ ਹੈ ਜੋ ਕਿਸੇ ਸੰਗਠਨ ਦੇ ਸੀਮਤ ਜੋਖਮ ਦੇ ਫਾਇਦੇ ਦਿੰਦਾ ਹੈ ਪਰ ਫਿਰ ਵੀ ਆਪਣੇ ਵਿਅਕਤੀਆਂ ਨੂੰ ਆਮ ਤੌਰ ਤੇ ਭਾਗੀਦਾਰੀਆਂ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਵਾਂਗ ਦਿਖਾਈ ਗਈ ਸਮਝ ਦੇ ਅਧਾਰ ‘ਤੇ ਆਪਣੇ ਅੰਦਰੂਨੀ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਦੀ ਛਾਂਟੀ ਕਰਨ ਦੀ ਅਨੁਕੂਲਤਾ ਦੀ ਆਗਿਆ ਦਿੰਦਾ ਹੈ।

ਇਹ ਸੰਗਠਨ ਨਿਯਮ ਦੇ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਛੋਟੇ ਅਤੇ ਦਰਮਿਆਨੇ ਉੱਦਮਾਂ ਲਈ ਅਤੇ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਸੇਵਾ ਖੇਤਰ ਵਿਚ ਉੱਦਮ ਲਈ ਬਹੁਤ ਮਦਦਗਾਰ ਹੋਵੇਗਾ। ਵਿਸ਼ਵਵਿਆਪੀ ਤੌਰ ‘ਤੇ, ਐੱਲਐੱਲਪੀ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਸੇਵਾ ਖੇਤਰ ਜਾਂ ਮਾਹਰਾਂ ਸਮੇਤ ਕਈ ਗਤੀਵਿਧੀਆਂ ਲਈ ਕਾਰੋਬਾਰ ਦਾ ਮਨਪਸੰਦ ਚੁਣਾਵ ਹੈ। ਇੱਕ ਐੱਲਐੱਲਪੀ ਕਿਸੇ ਨਾ ਕਿਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਇੱਕ ਸਟੈਂਡਰਡ ਸਾਂਝੇਦਾਰੀ ਨਾਲ ਮਿਲਦੀ ਜੁਲਦੀ ਹੈ, ਅਸਲ ਵਿੱਚ ਵਿਅਕਤੀਗਤ ਵਿਅਕਤੀਆਂ ਦੀਆਂ ਕਿਸੇ ਵੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਪ੍ਰਤੀ ਘੱਟ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀਆਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਹਨ ਜੋ ਕਾਰੋਬਾਰ ਨੂੰ ਕਾਇਮ ਰੱਖਣ ਵਿੱਚ ਉੱਭਰ ਸਕਦੀਆਂ ਹਨ। ਭਾਈਵਾਲੀ ਕਾਰੋਬਾਰ ਦੇ ਢਾਂਚੇ ਦੇ ਉਲਟ ਇਸ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਬੰਧਕੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀਆਂ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ।

ਇੱਕ ਐੱਲਐੱਲਪੀ ਦੀ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਹਾਈਲਾਈਟਸ

ਇੱਕ ਐੱਲਐੱਲਪੀ ਇਸਦੇ ਸਹਿਭਾਗੀਆਂ ਦੁਆਰਾ ਇੱਕ ਬਾਡੀ ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਅਤੇ ਜਾਇਜ਼ ਇਕਾਈ ਹੈ। ਇਸ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਅਸੀਮਿਤ ਤਰੱਕੀ ਹੈ।

ਅਲੱਗ ਅਲੱਗ ਐਕਟ (ਉਦਾਹਰਣ ਵਜੋਂ ਐੱਲਐੱਲਪੀ ਐਕਟ, 2008) ਹੋਣ ਦੇ ਕਾਰਨ, ਭਾਰਤੀ ਭਾਈਵਾਲੀ ਐਕਟ, 1932 ਦੇ ਪ੍ਰਬੰਧ ਇੱਕ ਐੱਲਐੱਲਪੀ ਲਈ ਢੁਕਵੇਂ ਨਹੀਂ ਹਨ ਅਤੇ ਇਸਦਾ ਪ੍ਰਬੰਧਨ ਭਾਈਵਾਲਾਂ ਵਿਚਕਾਰ ਕਾਨੂੰਨੀ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਪਾਬੰਦ ਸਮਝ ਦੁਆਰਾ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ।

ਹਰੇਕ ਸੀਮਿਤ ਦੇਣਦਾਰੀ ਭਾਈਵਾਲੀ ਸ਼ਬਦਾਂ ਨੂੰ “ਪ੍ਰਤੀਬੰਧਿਤ ਦੇਣਦਾਰੀ ਭਾਈਵਾਲੀ” ਜਾਂ ਇਸ ਦੇ ਸੰਖੇਪ “ਐੱਲਐੱਲਪੀ” ਨੂੰ ਆਖਰੀ ਸਮੇਂ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰੇਗੀ

ਹਰ ਐੱਲਐੱਲਪੀ ਦੇ ਘੱਟੋ ਘੱਟ ਦੋ ਮਨੋਨੀਤ ਭਾਈਵਾਲ ਹੋਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਇੱਕ ਭਾਰਤੀ ਨਿਵਾਸੀ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਸਾਰੇ ਸਹਿਭਾਗੀਆਂ ਨੂੰ ਸੀਮਤ ਦੇਣਦਾਰੀ ਭਾਈਵਾਲਾਂ ਦਾ ਏਜੰਟ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਪਰ ਹੋਰ ਸਹਿਭਾਗੀਆਂ ਦਾ ਨਹੀਂ।

ਐੱਲਐੱਲਪੀ ਦੇ ਲਾਭ

ਹਰ ਸਾਥੀ ਦੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਉਸਦੀ ਪੇਸ਼ਕਸ਼ ਤੱਕ ਸੀਮਤ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਜਿਵੇਂ ਐੱਲਐੱਲਪੀ ਦੇ ਗਠਨ ਦੇ ਸਮੇਂ ਦਰਜ ਕੀਤੇ ਸਮਝੌਤੇ ਵਿੱਚ ਲਿਖਿਆ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਜੋ ਭਾਈਵਾਲੀ ਫਰਮਾਂ ਦੇ ਉਲਟ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਜਿਸਦੀ ਬੇਅੰਤ ਦੇਣਦਾਰੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ।

ਇਹ ਕਿਫਾਇਤੀ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸਦਾ ਬਣਨਾ ਆਸਾਨ ਹੈ।

ਸਹਿਭਾਗੀਆਂ ਨੂੰ ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਦੇ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨਾਂ ਲਈ ਜੋਖਮ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਭਾਗੀਦਾਰੀ ਦੇ ਵਿਪਰੀਤ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਆਪਣੇ ਠਿਕਾਣਿਆਂ ਦੇ ਅਧੀਨ ਰੱਖਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਭਾਈਵਾਲਾਂ ਦੇ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨਾਂ ਲਈ ਵੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰ ਠਹਿਰਾਇਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ।

ਘੱਟ ਪਾਬੰਦੀਆਂ ਅਤੇ ਪਾਲਣਾ ਸਰਕਾਰ ਦੁਆਰਾ ਐੱਲਐੱਲਪੀ ‘ਤੇ ਅਧਿਕਾਰਤ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਜਦੋਂ ਸੀਮਾਵਾਂ ਦੇ ਉਲਟ ਇਕ ਕੰਪਨੀ’ ਤੇ ਕਾਇਮ ਰੱਖੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ।

ਇੱਕ ਨਿਆਇਕ ਕਾਨੂੰਨੀ ਵਿਅਕਤੀ ਹੋਣ ਦੇ ਨਾਤੇ, ਇੱਕ ਐੱਲਐੱਲਪੀ ਇਸਦੇ ਨਾਮ ਤੇ ਮੁਕੱਦਮਾ ਕਰ ਸਕਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਦੂਸਰੇ ਦੁਆਰਾ ਮੁਕੱਦਮਾ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਭਾਈਵਾਲ ਐੱਲਐੱਲਪੀ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਵਸੂਲ ਕਰਨ ਲਈ ਮੁਕੱਦਮਾ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦੇ।

ਐੱਲਐੱਲਪੀ ਸਮਝੌਤਾ ਕੀ ਹੈ?

ਐੱਲਐੱਲਪੀ ਅਤੇ ਇਸਦੇ ਭਾਈਵਾਲਾਂ ਦੇ ਦਫ਼ਨਾਏ ਗਏ ਭਾਈਵਾਲਾਂ ਦੇ ਸਾਂਝੇ ਅਧਿਕਾਰ ਅਤੇ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀਆਂ ਭਾਈਵਾਲਾਂ ਜਾਂ ਐੱਲਐੱਲਪੀ ਅਤੇ ਸਹਿਭਾਗੀਆਂ ਵਿਚਕਾਰ ਸਮਝੌਤੇ ਦੁਆਰਾ ਦਰਸਾਈਆਂ ਜਾਣਗੀਆਂ। ਇਹ ਸਮਝੌਤਾ “ਐੱਲਐੱਲਪੀ ਸਮਝੌਤਾ” ਵਜੋਂ ਜਾਣਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ।

ਐੱਲਐੱਲਪੀ ਵਿਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ, ਐੱਲਐੱਲਪੀ ਦੇ ਇਕਜੁੱਟ ਹੋਣ ਦੇ 30 ਦਿਨਾਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਅੰਦਰ ਇਕ ਅੰਡਰਲਾਈੰਗ ਐੱਲਐੱਲਪੀ ਪ੍ਰਬੰਧਨ ਨੂੰ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ ਬਣਾਇਆ ਜਾਣਾ ਹੈ। ਕਲਾਇੰਟ ਨੂੰ ਫਾਰਮ 3 ਵਿਚ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦਰਜ ਕਰਨ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੈ (ਸੀਮਤ ਦੇਣਦਾਰੀ ਭਾਗੀਦਾਰੀ ਸਮਝੌਤੇ ਦੇ ਸੰਬੰਧ ਵਿਚ ਜਾਣਕਾਰੀ ਅਤੇ ਤਬਦੀਲੀਆਂ, ਜੇ ਕੋਈ ਹੈ, ਤਾਂ ਇਸ ਵਿਚ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ)।

ਐੱਲਐੱਲਪੀ ਦਾ ਕਾਰੋਬਾਰ

ਐੱਲਐੱਲਪੀ ਦੇ ਵਿਅਕਤੀਆਂ ਨੂੰ ਲਾਜ਼ਮੀ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਕਾਰੋਬਾਰ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਖੇਤਰਾਂ ਬਾਰੇ ਦੱਸਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ ਉਹ ਕਾਰੋਬਾਰ ਕਰਨਗੇ।

ਪੂੰਜੀ ਯੋਗਦਾਨ

ਭਾਗੀਦਾਰਾਂ ਨੂੰ ਇਸੇ ਤਰਾਂ ਪੂੰਜੀ ਦਾ ਮਾਪ ਵੀ ਨਿਰਧਾਰਤ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਹਰ ਇੱਕ ਐਲ ਐਲ ਪੀ ਨੂੰ ਜੋੜਦਾ ਹੈ। ਇਕ ਐੱਲਐੱਲਪੀ ਦੀ ਰਾਜਧਾਨੀ ਇਕ ਰਕਮ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਜੋ ਹਰ ਇਕ ਭਾਈਵਾਲ ਐਲ ਐਲ ਪੀ ਵਿਚ ਯੋਗਦਾਨ ਪਾਉਂਦੀ ਹੈ। ਇਹ ਨਕਦ, ਸਰੋਤਾਂ, ਜਾਇਦਾਦ, ਜਾਂ ਅੰਦਰ-ਅੰਦਰ (ਉਦਾਹਰਨ ਲਈ ਇੱਕ ਸਦੱਸ ਦੇ ਹੁਨਰ, ਕੁਨੈਕਸ਼ਨ ਜਾਂ ਵੱਕਾਰ) ਵਿੱਚ ਬਣਾਇਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ।

ਪਰਿਭਾਸ਼ਾ ਕਲਾਜ਼

ਇਹ ਬਿਆਨ ਕਿਸੇ ਵੀ ਐੱਲਐੱਲਪੀ ਸਮਝੌਤੇ ਦਾ ਸਾਰ ਹੈ। ਇੱਕ ਐੱਲਐੱਲਪੀ ਸਮਝੌਤੇ ਵਿੱਚ ਵੱਖਰੀਆਂ ਪਰਿਭਾਸ਼ਾਵਾਂ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਣੀਆਂ ਚਾਹੀਦੀਆਂ ਹਨ, ਉਦਾਹਰਣ ਵਜੋਂ, ਨਿਰਧਾਰਤ ਭਾਗੀਦਾਰਾਂ ਦਾ ਅਰਥ, ਬੁੱਕਕੀਪਿੰਗ ਟਾਈਮ ਫਰੇਮ, ਐੱਲਐੱਲਪੀ ਦਾ ਕਾਰੋਬਾਰ, ਅਤੇ ਉਹ ਨਾਮ ਜਿਸ ਨਾਲ ਐੱਲਐੱਲਪੀ ਜਾਣੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਸਮਝਦਾਰੀ ਨੂੰ ਵੀ ਐੱਲਐੱਲਪੀ ਦੇ ਰਜਿਸਟਰਡ ਦਫਤਰ ਦਾ ਪੂਰਾ ਸਥਾਨ ਉਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਜਿਵੇਂ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਭਾਈਵਾਲਾਂ ਦੇ ਪਤੇ ਦੀ ਤਰ੍ਹਾਂ।

ਲਾਭ ਸਾਂਝਾ ਕਰਨ ਦਾ ਅਨੁਪਾਤ

ਇਕ ਆਦਰਸ਼ ਐੱਲਐੱਲਪੀ ਸਮਝੌਤਾ ਵੀ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਇਸ ਅਨੁਪਾਤ ਨੂੰ ਦਰਸਾਉਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਕਿਵੇਂ ਲਾਭ ਅਤੇ ਕਾਰੋਬਾਰ ਦਾ ਘਾਟਾ ਸਹਿਭਾਗੀਆਂ ਵਿਚਕਾਰ ਸਾਂਝਾ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਭਾਗੀਦਾਰਾਂ ਨੂੰ ਲਾਜ਼ਮੀ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਹਰੇਕ ਹਿੱਸੇ ਨੂੰ ਮਿਲਣ ਵਾਲੇ ਲਾਭ ਦੀ ਮਾਤਰਾ ਜਾਂ ਨੁਕਸਾਨ ਦੀ ਮਾਤਰਾ ਦੱਸਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਇਹ ਸਾਰੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਇਕਰਾਰਨਾਮੇ ਵਿੱਚ ਨਿਰਧਾਰਤ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਸਮਝੌਤਾ ਵੀ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਵਿਆਜ ਦੇ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਭੁਗਤਾਨ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਵਾਲੇ ਲਾਭ ਦੇ ਕੁਝ ਹਿੱਸੇ ਦੇ ਅਨੁਕੂਲ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈਮੈਂਬਰਾਂ ਦੀ ਪੂੰਜੀ ਯੋਗਦਾਨ ‘ਤੇ ਹਿਸਾਬ ਲਿਆ।

ਅਧਿਕਾਰ ਅਤੇ ਫਰਜ਼

ਐੱਲਐੱਲਪੀ ਸਮਝੌਤੇ ‘ਤੇ ਵਿਅਕਤੀਆਂ ਦੇ ਵੱਖੋ ਵੱਖਰੇ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਅਤੇ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀਆਂ ਦਾ ਨਿਰਧਾਰਤ ਕਰਨਾ ਲਾਜ਼ਮੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਜਿਹਨਾਂ ਦੁਆਰਾ ਉਹਨਾਂ ਦੁਆਰਾ ਆਮ ਤੌਰ’ ਤੇ ਸਹਿਮਤ ਹੁੰਦੇ ਹਨ। ਭਾਈਵਾਲਾਂ ਵਿਚ ਅਜਿਹੇ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਅਤੇ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀਆਂ ਬਾਰੇ ਵੱਖਰੀ ਸਮਝ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ, ਅਤੇ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ, ਸੀਮਿਤ ਦੇਣਦਾਰੀ ਐਕਟ, 2008 ਦੀ ਅਨੁਸੂਚੀ I ਦੇ ਪ੍ਰਬੰਧ ਉਕਤ ਐਕਟ ਦੀ ਧਾਰਾ 23 (4) ਵਿਚ ਦਿੱਤੇ ਅਨੁਸਾਰ ਲਾਗੂ ਹੋਣਗੇ।

ਵਿਵਾਦ ਨਿਪਟਾਰੇ ਦੀ ਵਿਧੀ

ਐੱਲਐੱਲਪੀ ਦੇ ਇਕ ਚਾਰੇ ਪਾਸੇ ਤਿਆਰ ਕੀਤੇ ਸਮਝੌਤੇ ਵਿਚ ਲਗਾਤਾਰ ਮੈਂਬਰਾਂ ਦਰਮਿਆਨ ਵਿਵਾਦਾਂ ਦਾ ਨਿਪਟਾਰਾ ਕਰਨ ਦਾ ਪ੍ਰਬੰਧ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਇੱਕ ਖਾਸ ਕੋਰਸ ਵਿੱਚ, ਹਰ ਐੱਲਐੱਲਪੀ ਝਗੜੇ ਨਿਪਟਾਉਣ ਦੇ ਇੱਕ ਢੰਗ ਵਜੋਂ ਆਰਬਿਟਰੇਸ਼ਨ ਵੱਲ ਝੁਕਾਉਂਦੀ ਹੈ। ਅਜਿਹੇ ਐੱਲਐੱਲਪੀ ਨੂੰ ਆਰਬਿਟਰੇਸ਼ਨ ਐਂਡ ਕਨਸੀਲੇਸ਼ਨ ਐਕਟ, 1996 ਦੁਆਰਾ ਦਰਸਾਇਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ, ਹਰ ਐੱਲਐੱਲਪੀ ਸਮਝੌਤੇ ਵਿੱਚ ਵਿਵਾਦਾਂ ਤੋਂ ਰਣਨੀਤਕ ਦੂਰੀ ਬਣਾਈ ਰੱਖਣ ਲਈ ਇੱਕ ਮੁਕਾਬਲੇ ਦੇ ਟੀਚੇ ਦੇ ਸਾਧਨ ਦੀ ਵਿਵਸਥਾ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਜੋ ਇੱਕ ਵਿਸ਼ਾਲ ਅਤੇ ਮਹਿੰਗੇ ਕੇਸ ਲਿਆਉਂਦੀ ਹੈ।

ਬੀਮਾ

ਐੱਲਐੱਲਪੀ ਸਮਝੌਤੇ ਵਿੱਚ ਭੁਗਤਾਨਾਂ ਦੇ ਸੰਬੰਧ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਪ੍ਰਬੰਧ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਮੁੜ ਅਦਾਇਗੀ ਦੀ ਸਥਿਤੀ ਇਹ ਦਰਸਾਉਂਦੀ ਹੈ ਕਿ ਐੱਲਐੱਲਪੀ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਵਿਅਕਤੀਆਂ ਨੂੰ ਐਲ ਐਲ ਪੀ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਬਾਰੇ ਦੱਸਦਿਆਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੁਆਰਾ ਹੋਣ ਵਾਲੇ ਕਿਸੇ ਵੀ ਜੋਖਮ ਜਾਂ ਦਾਅਵੇ ਤੋਂ ਬਚਾਉਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਵਿਅਕਤੀਆਂ ਨੂੰ ਐਲ ਐਲ ਪੀ ਨੂੰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੁਆਰਾ ਕੀਤੇ ਕਿਸੇ ਉਲੰਘਣਾ ਕਾਰਨ ਹੋਏ ਨੁਕਸਾਨ ਲਈ ਮੁੜ ਭੁਗਤਾਨ ਕਰਨ ਲਈ ਸਹਿਮਤੀ ਦੇਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ।

ਪ੍ਰਤੀਬੰਧਕ ਵਚਨ

ਐੱਲਐੱਲਪੀ ਆਪਣੇ ਸਦੱਸਿਆਂ ਦੀਆਂ ਵੱਖੋ ਵੱਖਰੀਆਂ ਕਮੀਆਂ ਨੂੰ ਮਜ਼ਬੂਤ ​​ਕਰ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਹਰ ਐੱਲਐੱਲਪੀ ਸਮਝੌਤੇ ਵਿੱਚ ਅਜਿਹੇ ਪਾਬੰਦੀਸ਼ੁਦਾ ਠੇਕਿਆਂ ਦੇ ਸੰਬੰਧ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਪ੍ਰਬੰਧ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਉਦਾਹਰਣ ਦੇ ਲਈ, ਫਰਮ ਨੂੰ ਛੱਡਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਦੇ ਕਿਸੇ ਮੈਂਬਰ ਨੂੰ ਫਰਮ ਨਾਲ ਗੰਭੀਰ ਕਾਰੋਬਾਰ ਕਰਨ ਤੋਂ ਮਨ੍ਹਾ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਅਜਿਹੀਆਂ ਸੀਮਾਵਾਂ ਨੂੰ ਵਰਜਿਤ ਇਕਰਾਰਨਾਮੇ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਜੋ ਐਲ ਐਲ ਪੀ ਦੇ ਅਸਲ ਹਿੱਤਾਂ ਨੂੰ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਕਰਨ ਲਈ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹਨ ਅਤੇ ਐਲ ਐਲ ਪੀ ਸਮਝੌਤੇ ਨੂੰ ਇਸ ਬਾਰੇ ਨੋਟਿਸ ਦੇਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ।

ਵਿੰਡਿੰਗ ਅਪ

ਭਾਈਵਾਲਾਂ ਨੂੰ ਲਾਜ਼ਮੀ ਤੌਰ ਤੇ ਅਜਿਹੇ ਐੱਲਐੱਲਪੀ ਸਮਝੌਤੇ ਦੀ ਜਾਇਜ਼ਤਾ ਦੀ ਮਿਆਦ ਦਾ ਸੰਕੇਤ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਭਾਵੇਂ ਇਹ ਇਕ ਅੰਤਰਿ ਸਮਝੌਤਾ ਹੋਵੇ ਜਾਂ ਇੱਕ ਨਿਸ਼ਚਤ ਅਵਧੀ ਲਈ ਜਾਇਜ਼ ਹੋਵੇ। ਸਮਝੌਤੇ ਨੂੰ ਵੀ ਉਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਹਾਲਾਤਾਂ ਦੇ ਅਨੁਕੂਲ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਜਦੋਂ ਭਾਈਵਾਲ ਐਲ ਐਲ ਪੀ ਦੇ ਕੰਮਾਂ ਦੁਆਰਾ ਜਾਣ ਬੁੱਝ ਕੇ ਜਾਂ ਖ਼ਾਸ ਉਲੰਘਣਾ ਲਈ ਟ੍ਰਿਬਿਊਨਲ ਦੀ ਬੇਨਤੀ ਦੁਆਰਾ ਐਕਟ ਦੇ ਹਵਾਲੇ ਲਈ ਸੈਕਸ਼ਨ ਵਿਚ ਜ਼ਿਕਰ ਕੀਤੇ ਅਨੁਸਾਰ ਸਹਿਮਤ ਹੋਏ ਹੋਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਹਨ।

ਫੁਟਕਲ ਪ੍ਰਬੰਧ

ਐੱਲਐੱਲਪੀ ਸਮਝੌਤੇ ਦਾ ਖਰੜਾ ਤਿਆਰ ਕਰਦੇ ਸਮੇਂ, ਵਿਅਕਤੀਆਂ ਨੂੰ ਉਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਵੇਂ ਸਹਿਭਾਗੀਆਂ ਦੇ ਦਾਖਲੇ, ਰਿਟਾਇਰਮੈਂਟ ਜਾਂ ਕਿਸੇ ਸਾਥੀ ਦੀ ਮੌਤ ਦੇ ਸੰਬੰਧ ਵਿਚ ਇਕ ਸਮਝੌਤਾ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਸਮਝੌਤੇ ਦੇ ਸਹਿਭਾਗੀਆਂ ਨੂੰ ਕਢਣ ਦੇ ਨਿਯਮ ਹੋਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਨਾਲ ਹੀ ਐੱਲਐੱਲਪੀ ਦੀ ਵਿਵਸਥਾ ਦੁਬਾਰਾ ਕਦੋਂ ਸਥਾਪਿਤ ਕੀਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਅਜਿਹੇ ਸਮਝੌਤੇ ਵਿੱਚ ਕੁਝ ਹੋਰ ਮਹੱਤਵਪੂਰਣ ਪ੍ਰਬੰਧ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਹਨ ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਐੱਲਐੱਲਪੀ ਦੇ ਭਾਈਵਾਲਾਂ ਦੁਆਰਾ ਸਮਝੌਤਾ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ।

ਸਾਰੇ ਐੱਲਐੱਲਪੀ ਦੀ ਸਫਲਤਾ ਬੁਨਿਆਦੀ ਤੌਰ ਤੇ ਉਸ ਢੰਗ ‘ਤੇ ਨਿਰਭਰ ਕਰਦੀ ਹੈ ਜਿੱਥੇ ਸਹਿਭਾਗੀਆਂ ਨੇ ਐੱਲਐੱਲਪੀ ਸਮਝੌਤਾ ਤਿਆਰ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਇਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ, ਇਹ ਮਹੱਤਵਪੂਰਣ ਹੈ ਕਿ ਐੱਲਐੱਲਪੀ ਸਮਝੌਤਾ ਇਕ ਮਾਹਰ ਦੀ ਸਹਾਇਤਾ ਨਾਲ ਤਿਆਰ ਕੀਤਾ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਜੋ ਫਰਮ ਦੀਆਂ ਭਵਿੱਖ ਦੀਆਂ ਜ਼ਰੂਰਤਾਂ ਦੀ ਭਵਿੱਖਬਾਣੀ ਕਰਨ ਅਤੇ ਨਿਰਵਿਘਨ ਅਤੇ ਸਥਿਤੀਆਂ ਦੇ ਬਦਲਣ ‘ਤੇ ਪ੍ਰਭਾਵਸ਼ਾਲੀ ਢੰਗ ਨਾਲ ਕੰਮ ਕਰਨ ਲਈ ਲੋੜੀਂਦੀ ਅਨੁਕੂਲਤਾ ਦੇ ਮਾਪ ਦਾ ਸੁਝਾਅ ਦਿੰਦਾ ਹੈ।

 

Related Posts

None

ਵਹਾਤਸੱਪ ਮਾਰਕੀਟਿੰਗ


None

ਕਰਿਆਨੇ ਦੀ ਦੁਕਾਨ ‘ਤੇ ਜੀਐਸਟੀ ਦਾ ਪ੍ਰਭਾਵ


None

ਜਨਰਲ ਸਟੋਰ ਲਈ ਐਚਐਸਐਨ ਅਤੇ ਐਨਆਈਸੀ ਕੋਡ


None

ਕਰਿਆਨੇ ਦੀ ਦੁਕਾਨ


None

ਕਿਰਨਾ ਸਟੋਰ


None

ਫਲ ਅਤੇ ਸਬਜ਼ੀਆਂ ਦੀ ਦੁਕਾਨ


None

ਬੇਕਰੀ ਦਾ ਕਾਰੋਬਾਰ


None

ਚਿਪਕਦਾ ਕਾਰੋਬਾਰ


None

ਹੱਥਕੜੀ ਦਾ ਕਾਰੋਬਾਰ