written by | October 11, 2021

ਵਾਲਪੇਪਰ ਦਾ ਕਾਰੋਬਾਰ

ਵਾਲਪੇਪਰ ਦਾ ਬਿਜਨੈਸ ਕਿਵੇਂ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤਾ ਜਾਏ। 

ਜੇਕਰ ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਸੋਚ ਰਹੇ ਹੋ ਵਾਲਪੇਪਰ ਬੁਜ਼ਨੇਸ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਨ ਬਾਰੇ ਅਤੇ ਮਨ ਵਿੱਚ ਬਾਰ-ਬਾਰ ਇਹ ਸਵਾਲ ਉੱਠਦੇ ਹਨ ਕਿ ਵਾਲਪੇਪਰ ਬੁਜ਼ਨੇਸ ਕਿਵੇਂ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰੀਏ ? ਵਾਲਪੇਪਰ ਬੁਜ਼ਨੇਸ ਨੂੰ ਕਿਵੇਂ ਸਫਲ ਬਣਾਇਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ ? ਘੱਟ ਤੋਂ ਘੱਟ ਪੈਸਾ ਲਾ ਕੇ ਜ਼ਿਆਦਾ ਤੋਂ ਜਿਆਦਾ ਮੁਨਾਫ਼ਾ ਕਿਵੇਂ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ ? 

ਵਾਲਪੇਪਰ ਬੁਜ਼ਨੇਸ ਵਿੱਚ ਕਿਹੜੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਦਾ ਧਿਆਨ ਰੱਖਣਾ ਪਵੇਗਾ ? 

ਅਸੀਂ ਦੇ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਰੇ ਸਵਾਲਾਂ ਦੇ ਜਵਾਬ।

ਇਹ ਕੁਝ ਮਦਦਗਾਰ ਜਾਣਕਾਰੀ ਹੈ ਜੋ ਉਤਸ਼ਾਹੀ ਉੱਦਮੀਆਂ ਲਈ ਲਿਖੀ ਗਈ ਹੈ ਜੋ ਵਾਲਪੇਪਰ ਵਪਾਰ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਨ ਬਾਰੇ ਸੋਚ ਰਹੇ ਹਨ। ਤੁਸੀਂ ਵਾਲਪੇਪਰ ਬੁਜ਼ਨੇਸ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਨ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਇਸ ਆਰਟੀਕਲ ਵਿੱਚ ਲਿੱਖੀਆਂ ਸਲਾਹਾਂ ਤੇ ਵਿਚਾਰ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ!

ਪੇਸ਼ਾਵਰ ਪੇਂਟਿੰਗ ਦਾ ਕਾਰੋਬਾਰ ਕਿਸੇ ਵੀ ਘਰ ਨੂੰ ਚੰਗੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਰੱਖਿਆ ਅਤੇ ਖੁਸ਼ਹਾਲ ਬਣਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਪੇਂਟਿੰਗ ਦੀ ਨੌਕਰੀ ਦਾ ਅਨੰਦ ਲੈਂਦੇ ਹੋ ਅਤੇ ਕੈਰੀਅਰ ਵਿਚ ਤਬਦੀਲੀ ਦੀ ਭਾਲ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ, ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਖੁਦ ਦੇ ਪੇਂਟਿੰਗ ਦਾ ਕਾਰੋਬਾਰ ਨੂੰ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਨ ਬਾਰੇ ਵਿਚਾਰ ਕਰਨਾ ਚਾਹ ਸਕਦੇ ਹੋ।ਇਕ ਸਫਲ ਪੇਂਟਿੰਗ ਕਾਰੋਬਾਰ ਚਲਾਉਣ ਦੀ ਆਪਣੀ ਯੋਗਤਾ ਨੂੰ ਨਿਰਧਾਰਤ ਕਰਨ ਲਈ ਸਮਾਂ ਕੱਢੋ, ਸੋਚ-ਸਮਝ ਕੇ ਆਪਣੀ ਕੰਪਨੀ ਸਥਾਪਤ ਕਰੋ, ਅਤੇ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੀ ਪਸੰਦ ਦੇ ਪੈਸੇ ਕਮਾਉਣੇ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ ਜੋ ਦੂਜਿਆਂ ਨੂੰ ਵੀ ਖੁਸ਼ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ।

ਆਪਣੀ ਵਾਲਪੇਪਰ ਯੋਗਤਾਵਾਂ ਦਾ ਮੁਲਾਂਕਣ ਕਰੋ- ਆਪਣੇ ਵਾਲਪੇਪਰ ਬੁਜ਼ਨੇਸ ਲਈ ਯੋਜਨਾਵਾਂ ਨੂੰ ਰਸਮੀ ਬਣਾਉਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ, ਇਮਾਨਦਾਰੀ ਨਾਲ ਆਪਣੀ ਸੇਵਾ ਲਈ ਤੁਹਾਡੀਆਂ ਕਾਬਲੀਅਤ ਦਾ ਮੁਲਾਂਕਣ ਕਰੋ। ਆਪਣੇ ਹੁਨਰਾਂ ਅਤੇ ਤਜ਼ਰਬੇ ਦਾ ਇਕ ਉਦੇਸ਼ਵਾਦੀ ਨਜ਼ਰੀਆ ਲੈਣਾ ਇਹ ਫੈਸਲਾ ਕਰਨ ਵਿਚ ਤੁਹਾਡੀ ਮਦਦ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ ਕਿ ਵਾਲਪੇਪਰ ਦਾ ਕਾਰੋਬਾਰ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਨਾ ਤੁਹਾਡੇ ਲਈ ਸਹੀ ਵਿਕਲਪ ਹੈ ਜਾਂ ਨਹੀਂ। 

ਆਪਣੇ ਹੁਨਰਾਂ ਦਾ ਮੁਲਾਂਕਣ ਕਰਨ ਦਾ ਇਕ ਵਧੀਆ ਢੰਗ ਹੈ ਆਪਣੇ ਕੰਮ ਦੀ ਤੁਲਨਾ ਆਪਣੇ ਖੇਤਰ ਦੇ ਹੋਰ ਵਾਲਪੇਪਰ ਕਾਰੋਬਾਰਾਂ ਨਾਲ ਕਰਨਾ। ਕੀ ਤੁਹਾਡਾ ਕੰਮ ਤੁਲਨਾਤਮਕ ਹੈ ਜਾਂ ਬਿਹਤਰ ? ਤੁਸੀਂ ਸਫਲ ਹੋਣ ਦੀ ਉਮੀਦ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਮੌਜੂਦਾ ਕਾਰੋਬਾਰਾਂ ਦਾ ਮੁਕਾਬਲਾ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ।

ਇਸ ਬਾਰੇ ਸੋਚੋ ਕਿ ਵਾਲਪੇਪਰ ਦਾ ਕਾਰੋਬਾਰ ਤੁਹਾਡੀ ਜੀਵਨ ਸ਼ੈਲੀ ਵਿਚ ਕਿਵੇਂ ਫਿੱਟ ਰਹੇਗਾ – ਵਿਚਾਰ ਕਰੋ ਕਿ ਵਾਲਪੇਪਰ ਬੁਜ਼ਨੇਸ ਕਰਨਾ ਤੁਹਾਡੀ ਜੀਵਨ ਸ਼ੈਲੀ ਵਿਚ ਕਿਵੇਂ ਫਿੱਟ ਬੈਠਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਜਾਣਨਾ ਮਹੱਤਵਪੂਰਣ ਹੈ ਕਿ ਪੇਂਟਰ ਬਣਨ ਦਾ ਸਮਾਂ, ਭਾਵਨਾਤਮਕ ਅਤੇ ਸਰੀਰਕ ਮੰਗ ਤੁਹਾਡੇ ਜੀਵਨ ਵਿਚ ਕੰਮ ਕਰ ਸਕਦੀ ਹੈ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਸਫਲ ਕਾਰੋਬਾਰ ਚਲਾਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ। 

ਕੀ ਤੁਸੀਂ ਸਰੀਰਕ ਮੰਗਾਂ ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ ? ਪੈਸਿਆਂ ਲਈ ਵਾਲਪੇਪਰ ਕਰਨ ਦਾ ਅਰਥ ਇਹ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਲੰਬੇ ਘੰਟਿਆਂ ਲਈ ਖੜੇ ਹੋ ਅਤੇ ਭਾਰੀ ਉਪਕਰਣ ਚੁੱਕ ਰਹੇ ਹੋ।

ਇਸ ਬਾਰੇ ਸੋਚੋ ਕਿ ਵਾਲਪੇਪਰ ਬੁਜ਼ਨੇਸ ਕਿਵੇਂ ਤੁਹਾਡੀ ਸ਼ਖਸੀਅਤ ਦੇ ਅਨੁਕੂਲ ਹੈ।ਕਲਾਇੰਟ ਪ੍ਰਬੰਧਨ ਨੌਕਰੀ ਦਾ ਮਹੱਤਵਪੂਰਣ ਹਿੱਸਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਕੰਮ ਕਰਨਾ ਅਤੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੀਆਂ ਸੇਵਾਵਾਂ ਨਾਲ ਖੁਸ਼ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ, ਤਾਂ ਇਹ ਤੁਹਾਡੇ ਲਈ ਸ਼ਾਨਦਾਰ ਵਿਕਲਪ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ।

ਇਹ ਨਿਰਧਾਰਤ ਕਰੋ ਕਿ ਕੀ ਵਾਲਪੇਪਰ ਕਾਰੋਬਾਰ ਤੁਹਾਡੀਆਂ ਵਿੱਤੀ ਜ਼ਰੂਰਤਾਂ ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਕਰਦਾ ਹੈ – ਵਾਲਪੇਪਰ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਔਸਤਨ ਪ੍ਰਤੀ ਸਾਲ 35,000 ਕਮਾ ਸਕਦੇ ਹਨ। ਇਹ ਰਕਮ ਕਿੰਨੀ ਵਾਰ ਅਤੇ ਕਿਥੇ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਹੋ ਇਸ ਦੇ ਅਧਾਰ ਤੇ ਬਦਲ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਸਿਰਫ ਆਪਣੀਆਂ ਯੋਜਨਾਵਾਂ ਨਾਲ ਅੱਗੇ ਵੱਧੋ ਜੇ ਔਸਤ ਤਨਖਾਹ ਤੁਹਾਡੀਆਂ ਵਿੱਤੀ ਜ਼ਰੂਰਤਾਂ ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਕਰੇ।

ਵਾਲਪੇਪਰ ਬੁਜ਼ਨੇਸ ਕਾਨੂੰਨੀ ਤੌਰ ਤੇ ਸੈਟ ਅਪ ਕਰੋ – ਤੁਹਾਨੂੰ ਆਪਣੇ ਕਾਰੋਬਾਰ ਨੂੰ ਜਾਇਜ਼ ਠਹਿਰਾਉਣ ਲਈ ਇੱਕ ਕਨੂੰਨੀ ਇਕਾਈ ਸਥਾਪਤ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਆਪਣੇ ਕਾਰੋਬਾਰ ਨੂੰ ਕਾਨੂੰਨੀ ਇਕਾਈ ਦੇ ਤੌਰ ਤੇ ਅਰੰਭ ਕਰਨਾ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਮਾਰਕੀਟਿੰਗ ਰਣਨੀਤੀ ਅਤੇ ਬਿਲਿੰਗ ਢਾਂਚਾ ਸ਼ਾਮਲ ਹੈ, ਸੰਭਾਵਤ ਨਿਵੇਸ਼ਕ ਅਤੇ ਗਾਹਕਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਦਰਸਾਉਣ ਵਿੱਚ ਸਹਾਇਤਾ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਨ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਇੱਕ ਗੰਭੀਰ ਕਾਰੋਬਾਰੀ ਹੋ।ਜੇ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਈ ਪ੍ਰਸ਼ਨ ਹਨ, ਤਾਂ ਸਮਾਲ ਬਿਜਨਸ ਐਡਮਿਨਿਸਟ੍ਰੇਸ਼ਨ ਤੋਂ ਸਲਾਹ ਲਓ, ਜੋ ਛੋਟੀਆਂ ਕੰਪਨੀਆਂ ਨੂੰ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਨ ਵਿਚ ਮਦਦ ਕਰ ਸਕਦੀ ਹੈ। 

ਕਿਰਾਏ ਤੇ ਲਵੋ ਜਾਂ ਵਾਹਨ ਖਰੀਦੋ – ਤੁਸੀਂ ਸੰਭਾਵਤ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਆਪਣਾ ਬਹੁਤ ਸਾਰਾ ਕਾਰੋਬਾਰ ਵਿਅਕਤੀਗਤ ਰੂਪ ਵਿਚ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋਵੋਗੇ, ਇਸ ਲਈ ਕਿਰਾਏ’ ਤੇ ਲੈਣ ਜਾਂ ਇਕ ਵਾਹਨ ਖਰੀਦਣ ‘ਤੇ ਵਿਚਾਰ ਕਰੋ ਜੋ ਤੁਹਾਨੂੰ ਗਾਹਕਾਂ ਨੂੰ ਮਿਲਣ ਅਤੇ ਤੁਹਾਡੀ ਸਪਲਾਈ ਲੈ ਜਾਣ ਵਿਚ ਮਦਦ ਕਰਦਾ ਜਾਏ। ਇਹ ਤੁਹਾਨੂੰ ਵਧੇਰੇ ਪੇਸ਼ੇਵਰ ਦਿਖਣ ਵਿਚ ਸਹਾਇਤਾ ਕਰ ਸਕਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਗਾਹਕਾਂ ਨੂੰ ਅਸਾਨੀ ਨਾਲ ਪਹੁੰਚਣ ਵਿਚ ਤੁਹਾਡੀ ਮਦਦ ਕਰ ਸਕਦੀ ਹੈ।

ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਪਲਾਈ ਲੈ ਜਾਣ ਲਈ ਲੋੜੀਂਦੀ ਜਗ੍ਹਾ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੋਏਗੀ । ਤੁਸੀਂ ਕਿਸੇ ਵੱਡੀ ਸਹੂਲਤ ਵਾਲੀ ਵੈਨ ਜਾਂ ਪਿਕਅਪ ਟਰੱਕ ਤੇ ਵਿਚਾਰ ਕਰਨਾ ਚਾਹ ਸਕਦੇ ਹੋ।

ਵਾਲਪੇਪਰ ਬੁਜ਼ਨੇਸ ਵਾਸਤੇ ਬਿਜਨੈਸ ਪਲਾਨ -ਕੋਈ ਗਲਤੀ ਨਾ ਕਰੋ: ਕੋਈ ਫਰਕ ਨਹੀਂ ਪੈਂਦਾ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਕਿਸ ਉਦਯੋਗ ਵਿੱਚ ਹੋ, ਇੱਕ ਕਾਰੋਬਾਰੀ ਯੋਜਨਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ। ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ ਕਿ ਤੁਹਾਨੂੰ ਰਸਮੀ ਕਾਰੋਬਾਰੀ ਯੋਜਨਾ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਨਾ ਪਵੇ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਕਾਰੋਬਾਰ ਲਈ ਕੋਈ ਲੋਨ ਜਾਂ ਨਿਵੇਸ਼ ਫੰਡ ਦੀ ਮੰਗ ਨਹੀਂ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ, ਪਰ ਫੇਰ ਵੀ ਬਿਜਨੈਸ ਪਲਾਨ ਨੂੰ ਨਾ ਛੱਡੋ।ਇਸ ਦੀ ਬਜਾਏ ਇੱਕ ਛੋਟੀ ਵਪਾਰ ਯੋਜਨਾ ਲਿਖੋ।ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਨੂੰ ਇਕ ਘੰਟੇ ਤੋਂ ਵੀ ਘੱਟ ਸਮੇਂ ਵਿਚ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਕਾਰੋਬਾਰੀ ਯੋਜਨਾ ਨੂੰ ਲਿਖਣਾ ਵਿਗਿਆਨਕ ਤੌਰ ਤੇ ਸਿੱਧ ਕਰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਤੁਹਾਨੂੰ ਤੇਜ਼ੀ ਨਾਲ ਵੱਧਣ ਵਿੱਚ ਸਹਾਇਤਾ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਇਸ ਲਈ ਇਸ ਕਦਮ ਨੂੰ ਨਾ ਛੱਡੋ।ਤੁਹਾਡੀ ਕਾਰੋਬਾਰੀ ਯੋਜਨਾ ਵਿੱਚ ਹੇਠ ਲਿਖੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਹੋਣੀਆਂ ਚਾਹੀਦੀਆਂ ਹਨ:

ਕਾਰੋਬਾਰੀ ਵੇਰਵੇ, ਜਿਵੇਂ ਤੁਹਾਡੇ ਕਾਰੋਬਾਰੀ ਉਦੇਸ਼ ਅਤੇ ਮਿਸ਼ਨ।

ਮਾਲਕੀ ਦਾ ਪੈਟਰਨ।

ਉਨ੍ਹਾਂ ਸੇਵਾਵਾਂ ਦੀ ਵਿਸਤ੍ਰਿਤ ਸੂਚੀ ਜੋ ਤੁਸੀਂ ਵੇਚਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ। ਸੈੱਟ-ਅਪ ਖਰਚੇ ਸ਼ਾਮਲ ਹੁੰਦੇ ਹਨ ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਕਾਰੋਬਾਰ ਲਈ ਖਰੀਦੇ ਸਾਰੇ ਉਪਕਰਣ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਹਨ।

ਕਰਮਚਾਰੀ ਢਾਂਚਾ।

ਆਪਣੇ ਕਾਰੋਬਾਰ ਦਾ ਇਸ਼ਤਿਹਾਰ ਦਿਓ –  ਜੇ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲਆਨਲਾਈਨ ਵਿਗਿਆਪਨ ਕਰਨ ਲਈ ਫੰਡ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਪਰਿਵਾਰ ਅਤੇ ਦੋਸਤਾਂ ਤੋਂ ਕਾਰੋਬਾਰੀ ਕਾਰਡਾਂ ਨੂੰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਦੋਸਤਾਂ ਨੂੰ ਦੇਣ ਲਈ ਸਹਾਇਤਾ ਦੀ ਮੰਗ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਤੁਸੀਂ ਜਨਤਕ ਖੇਤਰਾਂ ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਸਕੂਲ, ਕਰਿਆਨੇ ਸਟੋਰਾਂ, ਲਾਇਬ੍ਰੇਰੀਆਂ ਅਤੇ ਚਰਚਾਂ ਤੇ ਵੀ ਫਲਾਇਰ ਪੋਸਟ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ।ਇਸ਼ਤਿਹਾਰਬਾਜ਼ੀ ਦਾ ਮੂੰਹ ਦਾ ਸ਼ਬਦ ਇਕ ਪ੍ਰਭਾਵਸ਼ਾਲੀ ਅਤੇ ਸਸਤਾ ਤਰੀਕਾ ਹੈ ਅਤੇ ਜੇ ਤੁਹਾਡਾ ਕੋਈ ਦੋਸਤ ਹੈ ਜੋ ਇਕ ਅਚੱਲ ਸੰਪਤੀ ਦਾ ਏਜੰਟ ਹੈ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਉਸ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਸਿਫਾਰਸ਼ ਕਰਨ ਲਈ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ, ਬਿਲਡਿੰਗ ਠੇਕੇਦਾਰ ਤੁਹਾਡੇ ਗਾਹਕਾਂ ਨੂੰ ਤੁਹਾਡੇ ਕਾਰੋਬਾਰ ਦੀ ਸਿਫਾਰਸ਼ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਵੀ ਸਹਾਇਤਾ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਨ।

ਆਪਣਾ ਕਾਰੋਬਾਰ ਵਧਾਓ  – ਸਿਰਫ ਕਾਰੋਬਾਰ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਨਾ ਅਤੇ ਚਲਾਉਣਾ ਇਹ ਕਾਫ਼ੀ ਨਹੀਂ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਜਿੰਨਾ ਸੰਭਵ ਹੋ ਸਕੇ ਆਪਣੇ ਕਾਰੋਬਾਰ ਨੂੰ ਵਧਾਉਣਾ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਹੈ। ਸਪੱਸ਼ਟ ਤੌਰ ਤੇ, ਤੁਸੀਂ ਇਕੱਲੇ ਕਾਰੋਬਾਰ ਵਿਚ ਵਾਧਾ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ ਇਸ ਲਈ ਤੁਹਾਨੂੰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਦੀ ਨਿਯੁਕਤੀ ਕਰਨ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੈ ਜੋ ਵੱਡੀਆਂ ਨੌਕਰੀਆਂ ਵਿਚ ਸਹਾਇਤਾ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਨ ਜੋ ਵਧੇਰੇ ਆਮਦਨੀ ਪੈਦਾ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਨ।

ਇਸ ਲੇਖ ਵਿੱਚ ਤੁਹਾਨੂੰ ਵਾਲਪੇਪਰ ਬਿਜਨੈਸ ਦੀ ਜਾਨਕਰੀ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਉਮੀਦ ਹੈ ਤੁਹਾਡੇ ਲਈ ਕਾਫੀ ਫਾਇਦੇਮੰਦ ਹੋਏਗੀ।

 

Related Posts

None

ਵਹਾਤਸੱਪ ਮਾਰਕੀਟਿੰਗ


None

ਕਰਿਆਨੇ ਦੀ ਦੁਕਾਨ ‘ਤੇ ਜੀਐਸਟੀ ਦਾ ਪ੍ਰਭਾਵ


None

ਜਨਰਲ ਸਟੋਰ ਲਈ ਐਚਐਸਐਨ ਅਤੇ ਐਨਆਈਸੀ ਕੋਡ


None

ਕਰਿਆਨੇ ਦੀ ਦੁਕਾਨ


None

ਕਿਰਨਾ ਸਟੋਰ


None

ਫਲ ਅਤੇ ਸਬਜ਼ੀਆਂ ਦੀ ਦੁਕਾਨ


None

ਬੇਕਰੀ ਦਾ ਕਾਰੋਬਾਰ


None

ਚਿਪਕਦਾ ਕਾਰੋਬਾਰ


None

ਹੱਥਕੜੀ ਦਾ ਕਾਰੋਬਾਰ