written by | October 11, 2021

ਲੈਪਟਾਪ ਕਾਰੋਬਾਰ

ਕੰਪਿਊਟਰ ਬਿਜਨੈਸ ਕਿਵੇਂ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰੀਏ 

ਅੱਜ ਦਾ ਯੁੱਗ ਕੰਪਿਊਟਰ ਦਾ ਯੁੱਗ ਹੈ। ਹਰ ਦਫਤਰ ਹਰ ਬਿਜਨੈਸ ਵਿੱਚ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੰਪਿਊਟਰ ਦਿਖਾਈ ਦਏਗਾ। ਵੱਡੀਆਂ ਕਮਪਨੀਆਂ ਦਾ ਸਾਰਾ ਲੇਖਾ ਜੋਖਾ ਹੀ ਕੰਪਿਊਟਰ ਨਾਲ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਜੇ ਦੇਖਿਆ ਜਾਏ ਤਾਂ ਘਰਾਂ ਵਿੱਚ ਕੰਪਿਊਟਰ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਬਹੁਤ ਵੱਧ ਗਈ ਹੈ। ਇਹਨਾਂ ਸਭ ਚੀਜ਼ਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਕੰਪਿਊਟਰ ਵਪਾਰ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਨ ਦੀ ਸੋਚ ਰਹੇ ਹੋ ਤਾਂ ਇਹ ਤੁਹਾਡੇ ਵਾਸਤੇ ਬਹੁਤ ਹੀ ਚੰਗਾ ਸਾਬਤ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ ਜੇਕਰ ਤੁਸੀਂ ਕੁਝ ਗੱਲਾਂ ਦਾ ਧਿਆਨ ਰੱਖੋ। ਤੇ ਆਓ ਆਪਾਂ ਜਾਣਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਕਿਹੜੀਆਂ ਕਿਹੜੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਦਾ ਧਿਆਨ ਰੱਖ ਕੇ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ  ਕੰਪਿਊਟਰ ਵਪਾਰ ਨੂੰ ਸਫਲ ਬਣਾ ਸਕਦੇ ਹੋ। 

ਆਪਣੇ ਹੁਨਰ ਦੇ ਸਮੂਹ ਦਾ ਮੁਲਾਂਕਣ ਕਰੋ – 

ਇਹ ਮੰਨਣਾ ਉਚਿਤ ਜਾਪਦਾ ਹੈ ਕਿ ਕੰਪਿਊਟਰ ਵਪਾਰ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਨ ਦੇ ਵਿਚਾਰਾਂ ਨੂੰ ਮੰਨਣ ਵਾਲੇ ਹਰ ਵਿਅਕਤੀ ਦੀ ਕੰਪਿਊਟਰਾਂ ਅਤੇ ਇਸ ਨਾਲ ਜੁੜੀਆਂ ਪ੍ਰਣਾਲੀਆਂ ਨਾਲ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਡੂੰਘੀ ਪਛਾਣ ਹੈ। ਤੁਹਾਡੀ ਸਿਖਲਾਈ ਅਤੇ ਤਜ਼ਰਬੇ ਦੇ ਵੇਰਵੇਵਧੇਰੇ ਸਿੱਖਣ ਦੀ ਤੁਹਾਡੀ ਇੱਛਾ, ਤੁਹਾਡੀ ਕਾਬਲੀਅਤ  ਕੰਪਿਊਟਰ ਵਪਾਰ ਦੀ ਕਿਸਮ ਨੂੰ ਨਿਰਧਾਰਤ ਕਰਨ ਲਈ ਮਹੱਤਵਪੂਰਣ ਹੈ।

ਸਥਾਨਕ ਬਾਜ਼ਾਰ ਦਾ ਵਿਸ਼ਲੇਸ਼ਣ ਕਰੋ –

ਕਿਸੇ ਵੀ ਛੋਟੇ ਕਾਰੋਬਾਰ ਦੇ ਨਾਲ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਥਾਨਕ ਜਨਸੰਖਿਆ, ਆਪਣੀ ਨਿਸ਼ਾਨਾ ਆਬਾਦੀ ਦੀ ਪਛਾਣ ਅਤੇ ਜ਼ਰੂਰਤਾਂ, ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਉਤਪਾਦਾਂ ਅਤੇ ਸੇਵਾਵਾਂ ਦੀ ਧਿਆਨ ਨਾਲ ਵਿਚਾਰ ਕਰਨ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੈ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਉਹ ਇੱਛਾ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਤੁਸੀਂ ਇਨ੍ਹਾਂ ਸ਼ਰਤਾਂ ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਕਰਨ ਲਈ ਆਪਣੇ ਯੋਜਨਾਬੱਧ ਕਾਰੋਬਾਰ ਨੂੰ ਕਿਵੇਂ ਤਿਆਰ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ ਇਸ ਦਾ ਵਿਸ਼ਲੇਸ਼ਣ ਕਰਨ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ। 

ਆਪਣੇ ਕਾਰੋਬਾਰ ਦੀਆਂ ਚੋਣਾਂ ਬਾਰੇ ਵਿਚਾਰ ਕਰੋ

ਟਕਨਾਲੋਜੀ ਅਤੇ ਖਪਤਕਾਰਾਂ ਦੇ ਸਵਾਦ ਨੂੰ ਬਦਲਣ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ, ਕੰਪਿਊਟਰਾਂ, ਪੁਰਜ਼ਿਆਂ ਜਾਂ ਉਪਕਰਣਾਂ ਦੀ ਵਿਕਰੀ ਦੇ ਅਧਾਰ ਤੇ ਕਾਰੋਬਾਰ ਸਥਾਪਤ ਕਰਨ ਦੇ ਅਜੇ ਵੀ ਮੌਕੇ ਹਨ।ਸੰਪਾਦਨ ਅਤੇ ਡਿਜ਼ਾਈਨ ਸੇਵਾਵਾਂ, ਸਮੱਸਿਆ ਨਿਪਟਾਰਾ ਅਤੇ / ਜਾਂ ਸਿਖਲਾਈ, ਅਤੇ ਮੁਰੰਮਤ ਜਾਂ ਨਵੀਨੀਕਰਣ। ਸਫਲਤਾ ਦੀ ਕੁੰਜੀ ਲਚਕਤਾ ਅਤੇ ਤਕਨਾਲੋਜੀ ਦੇ ਨਾਲ ਬਦਲਣ ਦੀ ਯੋਗਤਾ ਹੋਣੀ  ਹੈ।

ਆਪਣੇ ਟੀਚੇ ਨਿਰਧਾਰਤ ਕਰੋ –

ਕੀ ਤੁਸੀਂ ਇੱਕ ਕੰਪਿਊਟਰ ਵਪਾਰ ਨੂੰ ਸਾਈਡ ਜੌਬ, ਜਾਂ ਪੂਰਕ ਆਮਦਨ ਦੇ ਸਰੋਤ ਵਜੋਂ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ ? ਜਾਂ ਕੀ ਤੁਸੀਂ ਕਾਰੋਬਾਰ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਪੂਰੇ ਸਮੇਂ ਦੇ ਕੈਰੀਅਰ ਵਿਚ ਬਣਾਉਣ ਦੀ ਉਮੀਦ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ ? ਕਿਸੇ ਵੀ ਤਰ੍ਹਾਂ, ਥੋੜਾ ਅਰੰਭ ਕਰਨਾ ਅਤੇ ਸਮੇਂ ਦੇ ਸਮੇਂ ਤੁਹਾਡੇ ਕਾਰੋਬਾਰ ਲਈ ਮਾਰਕੀਟ ਅਤੇ ਸੰਭਾਵਨਾਵਾਂ ਨਿਰਧਾਰਤ ਕਰਨਾ ਸਭ ਤੋਂ ਵਧੀਆ ਹੈ।

ਅਪ ਟੂ ਡੇਟ ਰਹੋ – 

ਭਾਵੇਂ ਕਿ ਤੁਹਾਡੇ ਕਾਰੋਬਾਰ ਦਾ ਇਕ ਵੱਡਾ ਧਿਆਨ ਗਾਹਕ ਬਦਲਣ ਵਿਚ ਦਿਲਚਸਪੀ ਨਾ ਰੱਖਣ ਵਾਲੇ ਗਾਹਕਾਂ ਲਈ ਪੁਰਾਣੇ ਡੈਸਕਟਾੱਪਾਂ ਨੂੰ ਠੀਕ ਕਰਨਾ ਹੈ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਉਭਰਦੀ ਟਕਨਾਲੋਜੀਆਂ ਵਿਚ ਆਪਣੀ ਮੁਹਾਰਤ ਬਣਾਈ ਰੱਖਣ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੈ। ਕਿਸੇ ਖੇਤਰ ਵਿਚ ਅਨੁਕੂਲਤਾ ਜੋ ਕੰਪਿਊਟਰ ਟੈਕਨੋਲੋਜੀ ਜਿੰਨੀ ਤੇਜ਼ੀ ਨਾਲ ਬਦਲਦੀ ਹੈ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਹ ਸਮਝਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਕਿ ਕੀ ਵਾਪਰਿਆ ਹੈ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਰਵ ਦੇ ਪਿੱਛੇ ਛੱਡ ਸਕਦਾ ਹੈ।

ਗਾਹਕ ਸੇਵਾ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਤਰਜੀਹ ਬਣਾਓ – 

ਜੇ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਲੋਕਾਂ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕਰਨ ਦਾ  ਹੁਨਰ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਤਾਂ ਇਸ ਨਾਲ ਕੋਈ ਫ਼ਰਕ ਨਹੀਂ ਪਏਗਾ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਮਸ਼ੀਨਾਂ ਨਾਲ ਕਿੰਨੇ ਮਹਾਨ ਹੋਤੁਹਾਡਾ ਕੰਪਿਊਟਰ ਵਪਾਰ ਸਫਲ ਹੋਣ ਦੀ ਸੰਭਾਵਨਾ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਗ੍ਰਾਹਕਾਂ ਨੂੰ Computer ਦੀ ਜਰੂਰਤ ਜਾਂ ਸਮੱਸਿਆ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਤਾਂ ਉਹ ਤੇਜ਼, ਕੁਸ਼ਲ, ਪ੍ਰਭਾਵਸ਼ਾਲੀ ਸੇਵਾ ਦੀ ਆਸ ਕਰਦੇ ਹਨ ਜੋ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਇਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਸਮਝਾਇਆ ਜਾਏ ਕਿ ਜਿਸ ਨੂੰ ਕੰਪਿਊਟਰ ਬਾਰੇ ਕੁੱਝ ਵੀ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਉਹ ਵੀ ਗੱਲ ਬਾਤ  ਦੁਆਰਾ  ਸਪਸ਼ਟ ਤੌਰ ਤੇ ਸਮਝ ਜਾਏ।

ਆਪਣੀ ਬ੍ਰਾਂਡ ਦੀ ਪਛਾਣ ਬਣਾਈਏ –

ਇੱਕ ਨਵਾਂ ਕੰਪਿਊਟਰ ਵਪਾਰ, ਕਿਸੇ ਵੀ ਹੋਰ ਛੋਟੇ ਕਾਰੋਬਾਰ ਦੀ ਤਰ੍ਹਾਂਇੱਕ ਤੇਜ਼ ਅਤੇ ਸਥਾਈ ਪ੍ਰਭਾਵ ਬਣਾਉਣ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੈ. ਇਥੋਂ ਤਕ ਕਿ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਕਾਰੋਬਾਰ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਘਰ ਦੇ ਦਫਤਰ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਚਲਾ ਰਹੇ ਹੋ, ਤਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਕਸਾਰ ਬ੍ਰਾਂਡ ਸਥਾਪਤ ਕਰਨ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੈ ਜੋ ਜਾਗਰੂਕਤਾ ਪੈਦਾ ਕਰਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਗੁਣਵੱਤਾ ਅਤੇ ਭਰੋਸੇਯੋਗਤਾ ਨੂੰ ਦਰਸਾਉਂਦੀ ਹੈ।

ਆਪਣੇ ਕਾਰੋਬਾਰ ਦੀ ਜਗ੍ਹਾ ਬਾਰੇ ਸੋਚੋ

ਇੱਕ ਸਫਲ ਕੰਪਿ ਕੰਪਿਊਟਰ ਵਪਾਰ ਮੁੱਖ ਤੌਰ ਤੇ ਤੁਹਾਡੇ ਆਪਣੇ ਘਰ ਤੋਂ ਬਾਹਰ, ਗਾਹਕਾਂ ਦੇ ਘਰਾਂ ਵਿੱਚ, ਜਾਂ ਇੱਕ ਦਫਤਰ / ਸਟੋਰ ਦੀ ਜਗ੍ਹਾ ਤੇ ਕੰਮ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ।ਆਪਣੇ ਬਜਟ ਅਤੇ ਕਾਰੋਬਾਰ ਲਈ ਆਪਣੇ ਟੀਚਿਆਂ ਨੂੰ ਧਿਆਨ ਵਿਚ ਰੱਖਦੇ ਹੋਏ, ਆਪਣੇ ਵਿਕਲਪਾਂ ਦੇ ਮਾਹਰ ਅਤੇ ਵਿਕਾਰਾਂ ਦਾ ਵਜ਼ਨ ਕਰੋ।

ਬਿਜਨੈਸ ਪਲਾਨ –

ਕੋਈ ਗਲਤੀ ਨਾ ਕਰੋ: ਕੋਈ ਫਰਕ ਨਹੀਂ ਪੈਂਦਾ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਕਿਸ ਉਦਯੋਗ ਵਿੱਚ ਹੋ, ਇੱਕ ਕਾਰੋਬਾਰੀ ਯੋਜਨਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ। ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ ਕਿ ਤੁਹਾਨੂੰ ਰਸਮੀ ਕਾਰੋਬਾਰੀ ਯੋਜਨਾ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਨਾ ਪਵੇ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਕਾਰੋਬਾਰ ਲਈ ਕੋਈ ਲੋਨ ਜਾਂ ਨਿਵੇਸ਼ ਫੰਡ ਦੀ ਮੰਗ ਨਹੀਂ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ, ਪਰ ਫੇਰ ਵੀ ਬਿਜਨੈਸ ਪਲਾਨ ਨੂੰ ਨਾ ਛੱਡੋ।ਇਸ ਦੀ ਬਜਾਏ ਇੱਕ ਛੋਟੀ ਵਪਾਰ ਯੋਜਨਾ ਲਿਖੋ।ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਨੂੰ ਇਕ ਘੰਟੇ ਤੋਂ ਵੀ ਘੱਟ ਸਮੇਂ ਵਿਚ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਕਾਰੋਬਾਰੀ ਯੋਜਨਾ ਨੂੰ ਲਿਖਣਾ ਵਿਗਿਆਨਕ ਤੌਰ ਤੇ ਸਿੱਧ ਕਰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਤੁਹਾਨੂੰ ਤੇਜ਼ੀ ਨਾਲ ਵੱਧਣ ਵਿੱਚ ਸਹਾਇਤਾ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਇਸ ਲਈ ਇਸ ਕਦਮ ਨੂੰ ਨਾ ਛੱਡੋ।

ਕੰਪਿਊਟਰ ਵਪਾਰ ਦੀ ਮਾਰਕੀਟਿੰਗ

ਅੱਜ ਦੇ ਦੌਰ ਵਿੱਚ ਸਫਲ ਬਿਜਨੈਸ ਵਾਸਤੇ ਮਾਰਕੀਟਿੰਗ ਬਹੁਤ ਹੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਜਰੂਰੀ ਹੈ। ਉਧਾਹਰਣ ਵਜੋਂ ਮੰਨ ਲਓ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਵਧੀਆ ਸੇਵਾ ਦੇ ਰਹੇ ਹੋ,ਮੁੱਲ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਘੱਟ ਰੱਖ ਲਿਆ ਪਰ ਜੇਕਰ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਲਗੇਗਾ ਕਿ ਸਾਨੂੰ ਇਸ Computer Shop ਤੋਂ ਘੱਟ ਮੁੱਲ ਤੇ ਵਧੀਆ ਸੇਵਾਵਾਂ ਮਿਲ ਰਹੀਆਂ ਹਨ ਤਾਂ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਦਾ ਫਾਇਦਾ ਨਾਂ ਦੇ ਬਰਾਬਰ ਹੋਏਗਾ। ਇਸ ਲਈ ਕੰਪਿਊਟਰ ਵਪਾਰ  ਦੀ ਮਾਰਕੀਟਿੰਗ ਕਰਨੀ ਵੀ ਬਹੁਤ ਜਰੂਰੀ ਹੈ। ਹੁਣ ਸਵਾਲ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਮਾਰਕੀਟਿੰਗ ਕਿਵੇਂ ਕੀਤੀ ਜਾਏ ? ਇਸ ਦੇ ਕਈ ਤਰੀਕੇ ਹਨ ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਅਖਬਾਰ ਵਿੱਚ ਇਸ਼ਤਿਹਾਰ ਦੇ ਕੇ ਲੋਕਲ ਏਰੀਆ ਵਿੱਚ ਮਾਰਕੀਟਿੰਗ ਕੀਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਪੋਸਟਰ ਛਪਵਾ ਕੇ ਆਸ ਪਾਸ ਦੇ ਇਲਾਕਿਆਂ ਵਿੱਚ ਆਪਣੇ ਬਿਜਨੈਸ ਬਾਰੇ ਦੱਸ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। ਪਰ ਸਭ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਪ੍ਰਭਾਵ ਵਾਸਤੇ ਆਨਲਾਈਨ ਮਾਰਕੀਟਿੰਗ ਕੀਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਦਾ ਸਹਾਰਾ ਲਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਤੁਸੀਂ ਫੇਸਬੁੱਕ ਰਾਹੀਂ ਆਪਣੀ ਕੰਪਿਊਟਰ ਬਿਜਨੈਸ ਬਾਰੇ ਦੱਸ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਯੂਟੀਯੂਬ ਤੇ ਆਪਣੇ ਸੰਤੁਸ਼ਟ ਗਾਹਕਾਂ ਦੀ ਵੀਡੀਓ ਬਣਾ ਕੇ ਪਾ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਧਿਆਨ ਰਹੇ ਕਿ ਵੀਡੀਊ ਬਨਾਉਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਗਾਹਕਾਂ ਦੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਲੈਣੀ ਜਰੂਰੀ ਹੈ। 

ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਅਤੇ ਆਪਣੇ ਕਾਰੋਬਾਰ ਦੀ ਰੱਖਿਆ ਕਰੋ

ਇੱਕ ਜਾਇਜ਼ ਕਾਰੋਬਾਰ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਨਾ ਇੰਨਾ ਸੌਖਾ ਨਹੀਂ ਜਿੰਨਾ ਥੋੜਾ ਇਸ਼ਤਿਹਾਰ ਦੇਣਾ ਅਤੇ ਗਾਹਕਾਂ ਤੋਂ ਪੈਸੇ ਇਕੱਠੇ ਕਰਨਾ।ਇੱਕ ਅਜਿਹਾ ਕਾਰੋਬਾਰ ਪੈਦਾ ਕਰਨ ਲਈ ਜੋ ਸਫਲਤਾ ਅਤੇ ਵਿਕਾਸ ਕਰ ਸਕੇ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਾਨੂੰਨੀ ਤੌਰ ਤੇ ਕੋਈ ਕਾਰੋਬਾਰ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਨ, ਟੈਕਸ ਇਕੱਤਰ ਕਰਨ ਅਤੇ ਭੁਗਤਾਨ ਕਰਨ, ਬੀਮਾ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨ ਅਤੇ ਕਿਸੇ ਵੀ ਆਗਿਆ, ਲਾਇਸੈਂਸ, ਜਾਂ ਪ੍ਰਮਾਣੀਕਰਣ ਦੀਆਂ ਜ਼ਰੂਰਤਾਂ, ਅਤੇ ਮਾਲਕ ਬਣਨ ਦੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਨੂੰ ਸਮਝਣ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੈ।

ਕਮਿਯੂਨਿਟੀ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਬਣੋ

ਤੁਹਾਨੂੰ ਜ਼ਰੂਰਤ ਪਵੇਗੀ ਕਮਿਯੂਨਿਟੀ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਛੋਟੇ ਕਾਰੋਬਾਰ ਦਾ ਸਮਰਥਨ ਕਰਨ ਲਈ ਇਸ ਦੇ ਸਫਲ ਹੋਣ ਲਈ। ਆਪਣੇ ਕਾਰੋਬਾਰ ਨਾਲ ਕਮਿਊਨਿਟੀ ਨਾਲ ਜੁੜ ਕੇ ਅਤੇ ਸਹਾਇਤਾ ਕਰਨਾ ਆਪਸੀ ਲਾਭਦਾਇਕ ਸੰਬੰਧ ਬਣਾਉਣ ਵਿਚ ਸਹਾਇਤਾ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ।

Related Posts

None

ਵਹਾਤਸੱਪ ਮਾਰਕੀਟਿੰਗ


None

ਕਰਿਆਨੇ ਦੀ ਦੁਕਾਨ ‘ਤੇ ਜੀਐਸਟੀ ਦਾ ਪ੍ਰਭਾਵ


None

ਜਨਰਲ ਸਟੋਰ ਲਈ ਐਚਐਸਐਨ ਅਤੇ ਐਨਆਈਸੀ ਕੋਡ


None

ਕਰਿਆਨੇ ਦੀ ਦੁਕਾਨ


None

ਕਿਰਨਾ ਸਟੋਰ


None

ਫਲ ਅਤੇ ਸਬਜ਼ੀਆਂ ਦੀ ਦੁਕਾਨ


None

ਬੇਕਰੀ ਦਾ ਕਾਰੋਬਾਰ


None

ਚਿਪਕਦਾ ਕਾਰੋਬਾਰ


None

ਹੱਥਕੜੀ ਦਾ ਕਾਰੋਬਾਰ