written by Khatabook | June 23, 2021

ਤਨਖਾਹ ਸਲਿੱਪ ਕੀ ਹੈ? ਇਹ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਕਿਉਂ ਹੈ? ਇਸ ਦਾ ਫਾਰਮੈਟ ਕੀ ਹੈ?

ਤਨਖਾਹ ਸਲਿੱਪ ਕੀ ਹੈ? ਇਹ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਕਿਉਂ ਹੈ? ਇਸ ਦਾ ਫਾਰਮੈਟ ਕੀ ਹੈ?

ਇੱਕ ਕਰਮਚਾਰੀ ਲਈ ਇਹ ਜਾਣਨਾ ਅਤੇ ਸਮਝਣਾ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਹੈ ਕਿ ਤਨਖਾਹ ਸਲਿੱਪ ਕੀ ਹੈ। ਜੇ ਕੋਈ ਕਰਮਚਾਰੀ ਇਹ ਨਹੀਂ ਸਮਝਦਾ ਕਿ ਤਨਖਾਹ ਦੀ ਪਰਚੀ ਕੀ ਹੈ, ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੰਮ ਲਈ ਅਰਜ਼ੀ ਦੇਣ ਵੇਲੇ ਅਤੇ ਦੂਜੀਆਂ ਜ਼ਰੂਰਤਾਂ ਲਈ ਕਾਗਜ਼ੀ ਕਾਰਵਾਈ ਨੂੰ ਭਰਨ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਮੁਸ਼ਕਲ ਆਵੇਗੀ।

ਤਨਖਾਹ ਸਲਿੱਪ ਕੀ ਹੈ?

  • ਇੱਕ ਤਨਖਾਹ ਸਲਿੱਪ ਇੱਕ ਮਾਲਕ ਦੁਆਰਾ ਜਾਰੀ ਕੀਤਾ ਇੱਕ ਸਹੀ ਸਟੈਂਪਡ ਪੇਪਰ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਤਨਖਾਹ ਸਲਿੱਪ ਕਰਮਚਾਰੀ ਨੂੰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਤਨਖਾਹ ਬਾਰੇ ਵੇਰਵੇ ਦਿੰਦੀ ਹੈ। ਕਈ ਹਿੱਸੇ, ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਐਚ.ਆਰ.ਏ., ਟੀ.ਏ., ਕੁਝ ਬੋਨਸ, ਆਦਿ, ਵਿਸਥਾਰ ਵਿੱਚ ਦਿੱਤੇ ਜਾਂਦੇ ਹਨ। ਇਸ ਪਰਚੀ ਵਿਚ ਕਟੌਤੀ ਬਾਰੇ ਵੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਸ਼ਾਮਲ ਹੁੰਦੀ ਹੈ।

  • ਕਿਸੇ ਕਰਮਚਾਰੀ ਨੂੰ ਤਨਖਾਹ ਦੇਣ ਦੇ ਸਬੂਤ ਵਜੋਂ ਨਿਯਮਿਤ ਤੌਰ 'ਤੇ ਰੋਜ਼ਗਾਰਦਾਤਾ ਦੁਆਰਾ ਤਨਖਾਹ ਦੀਆਂ ਸਲਿਪਾਂ ਜਾਰੀ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾਣੀਆਂ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹਨ। ਸਿਰਫ ਤਨਖਾਹਦਾਰ ਕਰਮਚਾਰੀ ਤਨਖਾਹ ਸਲਿੱਪ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਦੇ ਹਨ, ਅਤੇ ਤੁਹਾਡਾ ਮਾਲਕ ਤੁਹਾਨੂੰ ਹਰ ਮਹੀਨੇ ਆਪਣੀ ਤਨਖਾਹ ਸਲਿੱਪ ਦੀ ਇੱਕ ਕਾਪੀ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਨ ਲਈ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰ ਹੁੰਦਾ ਹੈ।

  • ਕੁਝ ਛੋਟੇ ਕਾਰੋਬਾਰ ਨਿਯਮਤ ਅਧਾਰ 'ਤੇ ਤਨਖਾਹ ਪਰਚੀ ਜਾਰੀ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ, ਜਿਸ ਸਥਿਤੀ ਵਿੱਚ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਮਾਲਕ ਤੋਂ ਤਨਖਾਹ ਪ੍ਰਮਾਣ ਪੱਤਰ ਦੀ ਮੰਗ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਬਹੁਤੇ ਮਾਲਕ ਡਿਜੀਟਲ ਪੇਸਲਿਪਸ ਦੀ ਪੇਸ਼ਕਸ਼ ਕਰਦੇ ਹਨ, ਕੁਝ ਪੇਪਰ ਦੀਆਂ ਕਾਪੀਆਂ ਵੀ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਨ।

ਹੁਣ ਆਓ ਉਪ-ਭਾਗਾਂ ਵਿਚ ਵਿਸ਼ੇ ਬਾਰੇ ਵਧੇਰੇ ਡੂੰਘਾਈ ਨਾਲ ਤੱਥ ਜਾਣੀਏ

ਤਨਖਾਹ ਸਲਿੱਪ ਫਾਰਮੈਟ

  • ਇੱਥੇ ਅਸੀਂ ਤਨਖਾਹ ਸਲਿੱਪ ਫਾਰਮੈਟ ਦੇ ਨਾਲ ਜਾਂਦੇ ਹਾਂ - ਇੱਕ ਤਨਖਾਹ ਸਲਿੱਪ ਫਾਰਮੈਟ ਇੱਕ ਕਰਮਚਾਰੀ ਦੀ ਮਹੀਨਾਵਾਰ ਤਨਖਾਹ ਬਾਰੇ ਵਿੱਤੀ ਵੇਰਵਿਆਂ ਨੂੰ ਰਿਕਾਰਡ ਕਰਨ ਲਈ ਇੱਕ ਮਾਨਕੀਕ੍ਰਿਤ ਢਾਂਚਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਜਾਣਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ ਕਿ ਤਨਖਾਹ ਸਲਿੱਪ ਕਿਵੇਂ ਬਣਾਉਣਾ ਹੈ, ਅਸੀਂ ਹੇਠਾਂ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਫਾਰਮੈਟ ਸਾਂਝਾ ਕੀਤਾ ਹੈ।

  • ਫਾਰਮੈਟ ਇੱਕ ਕੰਪਨੀ ਤੋਂ ਦੂਜੀ ਲਈ ਥੋੜਾ ਵੱਖਰਾ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਮੁੱਢਲੀ ਤਨਖਾਹ, ਐਲਟੀਏ, ਐਚਆਰਏ, ਪੀਐਫ ਕਟੌਤੀ, ਮੈਡੀਕਲ ਭੱਤਾ, ਅਤੇ ਪੇਸ਼ੇਵਰ ਟੈਕਸ ਸਭ ਨੂੰ ਕਿਸੇ ਵੀ ਤਨਖਾਹ ਸਲਿੱਪ ਫਾਰਮੈਟ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਕਰਨਾ ਲਾਜ਼ਮੀ ਹੈ। ਤਨਖਾਹ ਸਲਿੱਪ ਦੇ ਆਮਦਨੀ ਅਤੇ ਕਟੌਤੀ ਦੋਵੇਂ ਭਾਗ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਹਿੱਸਿਆਂ ਤੋਂ ਬਣੇ ਹੁੰਦੇ ਹਨ। ਇਹ ਪਰਿਭਾਸ਼ਾ ਦੇ ਨਾਲ ਇਹ ਭਾਗ ਹੇਠਾਂ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਹਨ।

ਕਾਮੋਨੀ ਦਾ ਨਾਮ (ਪਤਾ)

ਤਨਖ਼ਾਹ ਸਲਿੱਪ

ਮਾਲਕ ਦਾ ਨਾਮ

 

ਅਹੁਦਾ

 

ਮਹੀਨਾ:

 

ਸਾਲ:

 

ਕਮਾਈ

 

ਕਟੌਤੀ

 

ਬੇਸਿਕ ਅਤੇ ਡੀ.ਏ.

-

ਪਰੌਵਿਡੇੰਟ ਫ਼ੰਡ

-

ਐਚ. ਆਰ. ਏ.

-

ਈ. ਐਸ. ਆਈ.

-

ਕੰਵੇਅੰਸ

-

ਲੋਨ

-

 

 

ਪ੍ਰੋਫੈਸ਼ਨਲ ਟੈਕਸ

-

 

 

ਟੀ. ਡੀ. ਐਸ.

-

ਕੁੱਲ ਜੋੜ

-

ਕੁੱਲ ਕਟੌਤੀ

-

 

 

ਨੈੱਟ ਤਨਖ਼ਾਹ

-

ਚੈੱਕ ਨੰਬਰ

 

ਤਾਰੀਖ਼

 

ਬੈਂਕ ਦਾ ਨਾਮ

 

ਕਰਮਚਾਰੀ ਦੇ ਹਸਤਖਸ਼ਰ

 

ਸਾਨੂੰ ਤਨਖਾਹ ਸਲਿੱਪ ਦੀ ਕਿਉਂ ਲੋੜ ਹੈ?

ਆਮ ਤੌਰ 'ਤੇ, ਬੈਂਕਾਂ ਵਰਗੇ ਵਿੱਤੀ ਅਦਾਰੇ ਬਿਨੈਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਤਨਖਾਹ ਸਲਿੱਪ ਦੇਣ ਲਈ ਕਹਿੰਦੇ ਹਨ। ਉਹ ਭੁਗਤਾਨ ਸਲਿੱਪ ਨੂੰ ਕਰਜ਼ਾ ਦੇਣ ਵਾਲੇ ਦੀ ਵਿੱਤੀ ਸਿਹਤ ਦੇ ਸਬੂਤ ਵਜੋਂ ਮੰਨਦੇ ਹਨ। ਗ੍ਰਾਹਕ ਦੀ ਕ੍ਰੈਡਿਟ ਸੀਮਾ ਤਨਖਾਹ ਸਲਿੱਪ 'ਤੇ ਨਿਰਭਰ ਕਰਦੀ ਹੈ। ਇੱਕ ਤਨਖਾਹ ਸਲਿੱਪ  ਵੀ ਇੱਕ ਬਹੁਤ ਮਹੱਤਵਪੂਰਣ ਕਾਨੂੰਨੀ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ ਹੈ। ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਭਵਿੱਖ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਲਈ ਆਪਣੀ ਤਨਖਾਹ ਸਲਿੱਪ / ਰਿਕਾਰਡ ਬਣਾਈ ਰੱਖਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ।

ਕਰਮਚਾਰੀ ਦੀ ਤਨਖਾਹ ਸਲਿੱਪ ਇੱਕ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਕਾਨੂੰਨੀ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ ਹੈ ਜੋ ਉਸਦੀ ਕਮਾਈ ਦੇ ਸਬੂਤ ਵਜੋਂ ਕੰਮ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਨਤੀਜੇ ਵਜੋਂ, ਜੇ ਮਾਲਕ ਤੁਹਾਨੂੰ ਤਨਖਾਹ ਸਲਿੱਪ ਪ੍ਰਦਾਨ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ, ਤਾਂ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਬੇਨਤੀ ਕਰਨ ਦਾ ਕਾਨੂੰਨੀ ਅਧਿਕਾਰ ਹੈ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਸਾਰੇ ਮਾਲਕ ਤੁਹਾਨੂੰ ਤਨਖਾਹ ਸਲਿੱਪਾਂ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਨ ਲਈ ਲੋੜੀਂਦੇ ਹਨ, ਕੁਝ ਕਾਰੋਬਾਰ ਪੇਸਲਿੱਪ ਦੀ ਇੱਕ ਛਪਾਈ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਦੇ ਹਨ ਜਾਂ ਤਨਖਾਹ ਸਲਿੱਪ ਨੂੰ ਪੀਡੀਐਫ ਫਾਰਮੈਟ ਵਿੱਚ ਆਪਣੇ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਈਮੇਲ ਕਰਦੇ ਹਨ।

ਕਰਮਚਾਰੀ ਦੀਆਂ ਤਨਖਾਹਾਂ ਸਲਿੱਪ ਦੀ ਮਹੱਤਤਾ

  • ਤਨਖਾਹ ਸੰਸਥਾ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਕਾਨੂੰਨੀ ਸਬੂਤ ਹਨ। ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਕਈ ਵਾਰ ਵਿੱਤੀ ਮੁਸ਼ਕਲਾਂ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰਨਾ ਪੈ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਜਾਂ ਘਰ ਜਾਂ ਕਾਰ ਖਰੀਦਣ ਲਈ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਵਾਧੂ ਫੰਡਾਂ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਉਸ ਸਥਿਤੀ ਵਿੱਚ, ਇੱਕ ਵਿਅਕਤੀ ਕਿਸੇ ਵੀ ਬੈਂਕ ਜਾਂ ਵਿੱਤੀ ਸੰਸਥਾ ਵਿੱਚ ਕਰਜ਼ੇ ਲਈ ਅਰਜ਼ੀ ਦੇ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਕਰਜ਼ੇ ਲਈ ਅਰਜ਼ੀ ਦਿੰਦੇ ਹੋ, ਤਨਖਾਹ ਸਲਿੱਪ ਕੰਮ ਦੇ ਪ੍ਰਮਾਣ ਅਤੇ ਆਮਦਨੀ ਦੇ ਸਰੋਤ ਨੂੰ ਸਾਬਤ ਕਰਦੀ ਹੈ।

  • ਤਨਖਾਹ ਸਲਿੱਪ ਵਿੱਚ, ਦੋਨੋ ਕਰਮਚਾਰੀ ਅਤੇ ਮਾਲਕ ਦੇ ਨਾਮ ਸੂਚੀਬੱਧ ਹੁੰਦੇ ਹਨ। ਕਰਮਚਾਰੀ ਦੇ ਸਥਾਈ ਪਤਾ ਦਾ ਭੁਗਤਾਨ ਤਨਖਾਹ 'ਤੇ ਵੀ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਤਨਖਾਹ ਸਲਿੱਪ 'ਤੇ, ਤਨਖਾਹ ਦੀ ਨਿਰਧਾਰਤ ਮਿਤੀ ਦਾ ਵੀ ਜ਼ਿਕਰ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਹੋਰ ਵੇਰਵੇ, ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਕਟੌਤੀ, ਸ਼ੁੱਧ ਤਨਖਾਹ, ਅਤੇ ਕੁੱਲ ਤਨਖਾਹ, ਤਨਖਾਹ ਸਲਿੱਪ ਤੇ ਉਪਲਬਧ ਹੁੰਦੀ ਹੈ।

  • ਪੇਸਲਿਪ ਵਿਚ ਕਟੌਤੀ ਵੀ ਦੱਸੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਹੁਣ, ਉਹ ਭੁਗਤਾਨ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਵਾਲੇ ਟੈਕਸਾਂ ਦੀ ਮਾਤਰਾ ਦਾ ਅੰਦਾਜ਼ਾ ਲਗਾਉਣ ਵਿਚ ਮਦਦ ਕਰਦੇ ਹਨ, ਬਲਕਿ ਟੈਕਸ ਰਿਫੰਡਾਂ ਦੀ ਗਣਨਾ ਕਰਨ ਵਿਚ ਵੀ ਸਹਾਇਤਾ ਕਰਦੇ ਹਨ।

  • ਕ੍ਰੈਡਿਟ ਕਾਰਡ ਅਤੇ ਲੋਨ ਵਿਅਕਤੀ ਦੀ ਵਿੱਤੀ ਸਥਿਤੀ 'ਤੇ ਨਿਰਭਰ ਕਰਦੇ ਹਨ, ਅਤੇ ਤਨਖਾਹ ਸਲਿੱਪ ਇਸਦੇ ਲਈ ਬਹੁਤ ਜਰੂਰੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ।

  • ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ, ਤੁਹਾਡੀ ਪਿਛਲੀ ਸੰਸਥਾ ਦੀਆਂ ਤਨਖਾਹ ਦੀਆਂ ਸਲਿੱਪਾਂ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਭਵਿੱਖ ਦੇ ਮਾਲਕਾਂ ਨਾਲ ਵਧੀਆ ਤਨਖਾਹਾਂ ਅਤੇ ਲਾਭਾਂ ਲਈ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਨ ਲਈ ਕੀਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ।

ਤਨਖਾਹ ਸਲਿੱਪ ਦੇ ਹਿੱਸੇ

ਮੁੱਢਲੀ ਤਨਖ਼ਾਹ - ਮੁੱਢਲੀ ਤਨਖ਼ਾਹ ਜਿਸ ਨੂੰ ਅਧਾਰ ਤਨਖਾਹ ਵੀ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਦੀ ਨਿਯਮਤ ਆਮਦਨੀ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਜਾਂ ਬਾਅਦ ਵਿਚ ਕਿਸੇ ਵੀ ਜੋੜ ਜਾਂ ਕਟੌਤੀ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਆਮਦਨੀ ਵਿਚ ਕਟੌਤੀ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਮੁੱਢਲੀ ਤਨਖਾਹ ਕਿਸੇ ਵਾਧੂ ਜੋੜਨ ਜਾਂ ਘਟਾਏ ਜਾਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਕਰਮਚਾਰੀ ਨੂੰ ਅਦਾ ਕੀਤੀ    ਰਕਮ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਭੱਤੇ ,ਮੁੱਢਲੀ ਤਨਖਾਹ ਵਿਚ ਸ਼ਾਮਲ ਕੀਤੇ ਜਾਣਗੇ, ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਘਰਾਂ ਦੇ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਤੋਂ ਕੰਮ ਲਈ ਇੰਟਰਨੈਟ ਭੱਤਾ ਜਾਂ ਫੋਨ ਕਾਲਾਂ ਲਈ ਟੈਲੀਫੋਨ ਭੱਤਾ।

ਡੀਅਰਨੇਸ ਅਲਾਓਂਸ - ਮਹਿੰਗਾਈ ਭੱਤਾ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਦਿੱਤੀ ਤਨਖਾਹ ਦਾ ਇਕ ਹੋਰ ਹਿੱਸਾ ਹੈ। ਇਹ ਮਹਿੰਗਾਈ ਦੇ ਪ੍ਰਭਾਵ ਨੂੰ ਘਟਾਉਣ ਲਈ ਅਦਾ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਡੀਏ ਨੂੰ ਨਿਯੰਤਰਣ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਕਾਨੂੰਨ ਨਿਰਭਰ ਕਰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਕਿੱਥੇ ਰਹਿੰਦੇ ਹੋ। ਡੀਏ ਇੱਕ ਪੂਰੀ ਤਰਾਂ ਟੈਕਸ ਯੋਗ ਲਾਭ ਹੈ। ਦੋ ਕਿਸਮਾਂ ਹਨ:

1) ਡੀਏ ਦਾ ਭੁਗਤਾਨ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਦੀਆਂ ਸ਼ਰਤਾਂ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ।

2) ਡੀਏ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਦੀਆਂ ਸ਼ਰਤਾਂ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਭੁਗਤਾਨ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ।

ਐਚ. ਆਰ. ਏ. - ਐਚ. ਆਰ. ਏ. ਇੱਕ ਕਰਮਚਾਰੀ ਦੀ ਤਨਖਾਹ ਦਾ ਇੱਕ ਹਿੱਸਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਜੋ ਇੱਕ ਘਰ ਦੇ ਕਿਰਾਏ ਦੇਣ ਦੀ ਕੀਮਤ ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਕਰਨ ਲਈ ਅਦਾ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਕਿਰਾਏ ਪ੍ਰਤੀ ਅਦਾਇਗੀ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਸਹਾਇਤਾ ਕਰਦਾ ਹੈ।

ਇਹ ਛੋਟ ਉਨ੍ਹਾਂ ਤਨਖਾਹ ਵਾਲੇ ਲੋਕਾਂ ਲਈ ਉਪਲਬਧ ਹੈ ਜਿਹੜੇ ਕਿਰਾਏ ਦੇ ਮਕਾਨਾਂ ਵਿੱਚ ਰਹਿੰਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਆਪਣੀ ਟੈਕਸ ਦੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਨੂੰ ਸੀਮਤ ਕਰਨ ਲਈ ਇਸਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਨ। ਹਾਲਾਂਕਿ, ਇਹ ਕਟੌਤੀ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਟੈਕਸਯੋਗ ਹੈ ਜੇਕਰ ਤੁਸੀਂ ਕਿਰਾਏ ਦੇ ਮਕਾਨ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਰਹਿੰਦੇ। 

ਟਰੈਵਲ ਅਲਾਓਂਸ- ਕੰਵੇਅੰਸ ਭੱਤਾ, ਜਿਸਨੂੰ ਟਰਾਂਸਪੋਰਟ ਭੱਤਾ ਵੀ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਮਾਲਕਾਂ ਦੁਆਰਾ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਘਰ ਅਤੇ ਕੰਮ ਵਾਲੀ ਜਗ੍ਹਾ ਦੇ ਵਿਚਕਾਰ ਯਾਤਰਾ ਦੇ ਖਰਚਿਆਂ ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਕਰਨ ਲਈ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਵਜ਼ੀਫ਼ੇ ਦੀ ਇੱਕ ਕਿਸਮ ਹੈ। ਆਮ ਤੌਰ 'ਤੇ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਮੁੱਢਲੀਆਂ ਤਨਖਾਹਾਂ ਦੇ ਉੱਪਰ ਲਾਭ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਜੋ ਇਨਕਮ ਟੈਕਸ ਐਕਟ ਦੇ ਅਧੀਨ ਟੈਕਸਯੋਗ ਹੋ ਸਕਦੇ ਹਨ ਜਾਂ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦੇ।

ਐਲਟੀਸੀ - ਐਲਟੀਸੀ ਲਈ ਟੈਕਸ ਦੀ ਛੋਟ ਮਿਲਦੀ ਹੈ। ਮਾਲਕ ਇਸ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਯਾਤਰਾ ਦੀਆਂ ਲਾਗਤਾਂ ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਕਰਨ ਲਈ ਦਿੰਦੇ ਹਨ ਜਦੋਂ ਉਹ ਛੁੱਟੀਆਂ ਤੇ ਹੁੰਦੇ ਹਨ। 1961 ਦੇ ਇਨਕਮ ਟੈਕਸ ਐਕਟ ਦੀ ਧਾਰਾ 10 (5) ਟੈਕਸ ਤੋਂ ਛੁੱਟੀ ਵਾਲੇ ਯਾਤਰਾ ਭੱਤੇ ਵਜੋਂ ਅਦਾ ਕੀਤੀ ਰਕਮ ਨੂੰ ਛੋਟ ਦਿੰਦੀ ਹੈ। ਸਿਰਫ ਘਰੇਲੂ ਯਾਤਰਾ ਛੁੱਟੀ ਵਾਲੇ ਯਾਤਰਾ ਭੱਤੇ ਦੁਆਰਾ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਅਤੇ ਯਾਤਰਾ ਹਵਾਈ, ਰੇਲ, ਜਾਂ ਜਨਤਕ ਆਵਾਜਾਈ ਦੁਆਰਾ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ।

ਮੈਡੀਕਲ ਅਲਾਓਂਸ - ਇੱਕ ਮੈਡੀਕਲ ਭੱਤਾ ਇੱਕ ਕੰਪਨੀ ਦੇ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਡਾਕਟਰੀ ਖਰਚਿਆਂ ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਕਰਨ ਲਈ ਅਦਾ ਕੀਤੀ ਰਕਮ ਹੁੰਦੀ ਹੈ।

ਬੋਨਸ ਭੱਤਾ - ਮਾਲਕ ਆਪਣੇ ਕੰਮ ਦੀ ਪਛਾਣ ਵਿਚ ਕਰਮਚਾਰੀ ਨੂੰ ਬੋਨਸ ਅਦਾ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਜਿੰਨਾ ਸੰਭਵ ਹੋ ਸਕੇ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰੇਰਿਤ ਕਰਨਾ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਹੈ। ਨਤੀਜੇ ਵਜੋਂ, ਕੁਝ ਰਕਮ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਬੋਨਸ ਵਜੋਂ ਅਦਾ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਜੋ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਟੈਕਸਯੋਗ ਹੈ।

ਹੋਰ ਅਲਾਓਂਸ- ਸਥਿਤੀ ਜਾਂ ਨੌਕਰੀ ਦੇ ਅਧਾਰ ਤੇ ਤੁਹਾਡੇ ਲਈ ਹੋਰ ਭੱਤੇ ਵੀ ਉਪਲਬਧ ਹੋ ਸਕਦੇ ਹਨ। ਕਈਆਂ ਦੀ ਇੱਕ ਸੀਮਾ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਜਦੋਂ ਕਿ ਕੁਝ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਟੈਕਸ ਯੋਗ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੇ।

ਸਟੈਂਡਰਡ ਕਟੌਤੀ- ਇਸ ਨੂੰ ਪਹਿਲਾਂ ਬਜਟ 2018 ਵਿਚ ਬਾਲਣ ਭੱਤੇ ਦੀ ਛੋਟ ਅਤੇ ਵੱਖ ਵੱਖ ਮੈਡੀਕਲ ਖਰਚਿਆਂ ਦੀ ਅਦਾਇਗੀ ਦੇ ਬਦਲ ਵਜੋਂ ਵਿਚਾਰਿਆ ਗਿਆ ਸੀ। ਵਿੱਤੀ ਸਾਲਾਂ 2019-20 ਅਤੇ 2020-21 ਲਈ ਮਿਆਰੀ ਕਟੌਤੀ 50,000 ਰੁਪਏ ਹੈ।

ਤਨਖਾਹ ਸਲਿੱਪ ਦੇ ਅਧੀਨ ਕਟੌਤੀ

ਤਨਖਾਹ ਦੇ ਕਟੌਤੀ ਭਾਗ ਦੇ ਤਹਿਤ, ਤੁਸੀਂ ਹੇਠ ਲਿਖੀਆਂ ਮੁੱਖ ਚੀਜ਼ਾਂ ਵੇਖੋਗੇ:

ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀ ਫੰਡ - ਭੱਤਿਆਂ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ, ਇੱਥੇ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਤੱਤ ਹਨ ਜੋ ਤੁਹਾਡੀ ਤਨਖਾਹ ਸਲਿੱਪ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ। ਉਹਨਾਂ ਵਿੱਚ ਉਹ ਰਕਮ ਸ਼ਾਮਲ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਜੋ ਤੁਹਾਡੀ ਤਨਖਾਹ ਤੋਂ ਕਟੌਤੀ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਪ੍ਰੋਵੀਡੈਂਟ ਫੰਡਾਂ ਵਿੱਚ ਯੋਗਦਾਨ। ਇਹ ਤੁਹਾਡੀ ਤਨਖਾਹ ਵਿਚੋਂ ਕੱਢੀ ਗਈ ਰਕਮ ਹੈ, ਆਮ ਤੌਰ ਤੇ ਤੁਹਾਡੀ ਮੁੱਢਲੀ ਤਨਖਾਹ ਦਾ 12 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ, ਜੋ ਤੁਸੀਂ ਰਿਟਾਇਰਮੈਂਟ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਦੇ ਹੋ। ਇੰਪਲਾਈਜ਼ ਪ੍ਰੋਵੀਡੈਂਟ ਫੰਡ ਅਤੇ ਫੁਟਕਲ ਐਕਟ, 1952, ਇਸ ਯੋਜਨਾ ਨੂੰ ਚਲਾਉਂਦਾ ਹੈ। ਈ. ਪੀ. ਐਫ. ਨੂੰ ਕਰਮਚਾਰੀ ਅਤੇ ਮਾਲਕ ਦੋਨੋਂ ਕਰਮਚਾਰੀ ਦੀ ਅਧਾਰ ਤਨਖਾਹ ਅਤੇ ਮਹਿੰਗਾਈ ਦੀ ਅਦਾਇਗੀ ਵਿਚ ਯੋਗਦਾਨ ਪਾਉਂਦੇ ਹਨ। ਈਪੀਐਫ ਜਮਾਂ 'ਤੇ ਮੌਜੂਦਾ ਵਿਆਜ ਦਰ ਸਾਲਾਨਾ 8.50 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਹੈ।

ਪ੍ਰੋਫੈਸ਼ਨਲ ਟੈਕਸ - ਪ੍ਰੋਫੈਸ਼ਨਲ ਟੈਕਸ ਉਹ ਸਾਰੇ ਕਾਮਿਆਂ 'ਤੇ ਰਾਜ ਸਰਕਾਰਾਂ ਦੁਆਰਾ ਰੱਖੀ ਮਾਮੂਲੀ ਕਟੌਤੀ ਹੈ ਜੋ ਕੁਝ ਖਾਸ ਰਕਮ ਤੋਂ ਵੱਧ ਕਮਾਉਂਦੇ ਹਨ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਸਟੈਂਡਰਡ ਰਕਮ 250 ਰੁਪਏ ਹੈ, ਪਰ ਇਹ ਹਮੇਸ਼ਾ ਅਜਿਹਾ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ। ਤੁਹਾਡੇ ਤੋਂ ਕਟੌਤੀ ਕੀਤੇ ਪੇਸ਼ੇਵਰ ਟੈਕਸ ਦੀ ਮਾਤਰਾ ਰਾਜ ਸਰਕਾਰਾਂ ਦੁਆਰਾ ਨਿਰਧਾਰਤ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਰਾਜ ਦੁਆਰਾ ਵੱਖੋ ਵੱਖਰੇ ਹੁੰਦੇ ਹਨ। 

ਟੀਡੀਐਸ - ਟੀਡੀਐਸ ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਲਈ ਕਟੌਤੀ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਤਨਖਾਹ ਟੈਕਸ ਯੋਗ ਸੀਮਾ ਤੋਂ ਵੱਧ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਮਾਲਕ ਕਰਮਚਾਰੀ ਦੀ ਤਨਖਾਹ ਤੋਂ ਟੀਡੀਐਸ ਕੱਟਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸ ਨੂੰ ਸਰਕਾਰ ਕੋਲ ਜਮ੍ਹਾ ਕਰਦਾ ਹੈ।

ਤਨਖਾਹ ਸਲਿੱਪ ਲਈ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਿਸ ਨੂੰ ਪੁੱਛਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ?

ਤੁਹਾਡੀ ਕੰਪਨੀ ਦੇ ਮਨੁੱਖੀ ਸਰੋਤ, ਵਿੱਤ, ਜਾਂ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਵਿਭਾਗ।

ਤੁਹਾਡਾ ਸੇਵਾ ਪ੍ਰਦਾਤਾ ਜੋ ਮਾਲਕ ਦੀ ਤਨਖਾਹ ਨੂੰ ਸੰਭਾਲਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਆਉਟਸੋਰਸ ਅਧਾਰ 'ਤੇ ਤਨਖਾਹ ਦਿੰਦਾ ਹੈ।

ਜੇ ਤੁਹਾਡੀਆਂ ਤਨਖਾਹਾਂ ਸਿੱਧੇ ਤੁਹਾਡੇ ਬੈਂਕ ਖਾਤੇ ਵਿੱਚ ਅਦਾ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ ਹਨ, ਤਾਂ ਤੁਹਾਡਾ ਬੈਂਕ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇੱਕ ਪੇਸਲਿੱਪ ਵੀ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰ ਸਕੇਗਾ। 

ਸਿੱਟਾ

ਸਧਾਰਣ ਸ਼ਬਦਾਂ ਵਿੱਚ, ਇੱਕ ਕਰਮਚਾਰੀ ਨੂੰ ਇੱਕ ਪੇਸਲਿੱਪ ਜਾਂ ਤਨਖਾਹ ਸਲਿੱਪ ਤੁਹਾਡੇ ਦੁਆਰਾ ਮਾਲਕ ਦੁਆਰਾ ਮਹੀਨੇ ਦੇ ਲਈ ਭੁਗਤਾਨ ਕੀਤੀ ਜਾਣ ਵਾਲੀ ਰਕਮ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਵਿੱਚ ਉਹ ਸਾਰੇ ਵੇਰਵੇ ਹੁੰਦੇ ਹਨ ਜੋ ਤਨਖਾਹ ਦੀ ਗਣਨਾ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ ਅਤੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਭੇਜੀ ਗਈ ਸੀ। ਸਾਨੂੰ ਉਮੀਦ ਹੈ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਤਨਖਾਹ ਦੀਆਂ ਸਲਿੱਪਾਂ ਬਾਰੇ ਸਭ ਕੁਝ ਸਮਝ ਲਿਆ ਹੋਵੇਗਾ।

ਇਹ ਵੀ ਪੜ੍ਹੋ:ਤਨਖਾਹ ਕੈਲਕੁਲੇਟਰ

ਅਕਸਰ ਪੁੱਛੇ ਜਾਣ ਵਾਲੇ ਸਵਾਲ

ਭੱਤੇ ਕੀ ਹਨ?
ਇੱਕ ਭੱਤਾ ਇੱਕ ਵਿੱਤੀ ਲਾਭ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਜੋ ਮਾਲਕ ਦੁਆਰਾ ਇੱਕ ਕਰਮਚਾਰੀ ਨੂੰ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਕੁਝ ਭੱਤੇ ਸਰਕਾਰੀ ਕਰਮਚਾਰੀ ਦੁਆਰਾ ਖਰਚੇ ਲਈ ਆਉਂਦੇ ਹਨ। 

ਮੈਨੂੰ ਤਨਖਾਹ ਪਰਚੀ ਕਿਵੇਂ ਮਿਲ ਸਕਦੀ ਹੈ?

ਤੁਸੀਂ ਆਮ ਤੌਰ 'ਤੇ ਹੇਠਾਂ ਦਿੱਤੇ ਦੋ ਤਰੀਕਿਆਂ ਵਿਚੋਂ ਇਕ ਵਿਚ ਪਾ ਸਕਦੇ ਹੋ:

ਆਪਣੇ ਮਾਲਕ ਦੇ ਮਨੁੱਖੀ ਸਰੋਤ, ਵਿੱਤ ਜਾਂ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਵਿਭਾਗਾਂ ਤੋਂ ਤਨਖਾਹ ਸਲਿੱਪ ਜਾਂ ਤਨਖਾਹ ਸਲਿੱਪ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰੋ।

ਤਨਖਾਹ ਸੇਵਾ ਪ੍ਰਦਾਤਾ ਜੋ ਤੁਹਾਡੇ ਮਾਲਕ ਦੀਆਂ ਤਨਖਾਹਾਂ ਅਤੇ ਤਨਖਾਹਾਂ ਦਾ ਪ੍ਰਬੰਧਨ ਕਰਦਾ ਹੈ।

ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਤਨਖਾਹ ਸਲਿੱਪ ਗੁਆ ਦਿੰਦੇ ਹੋ ਤਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੀ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ?

ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਤਨਖਾਹ ਸਲਿੱਪ ਗੁਆ ਲੈਂਦੇ ਹੋ, ਤੁਸੀਂ ਵਿੱਤ ਜਾਂ ਐਚਆਰ ਵਿਭਾਗ ਤੋਂ ਬੇਨਤੀ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋਂ। ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਨਵੀਂ ਨੌਕਰੀ ਲਈ ਅਰਜ਼ੀ ਦਿੰਦੇ ਹੋ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਪਿਛਲੇ ਮਾਲਕ ਤੋਂ ਤਨਖਾਹ ਸਲਿੱਪ ਲਈ ਬੇਨਤੀ ਵੀ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਮਾਲਕ ਦੁਆਰਾ ਦਿੱਤਾ ਤਨਖਾਹ ਸਰਟੀਫਿਕੇਟ ਤਨਖਾਹ ਸਲਿੱਪ ਦੀ ਬਜਾਏ ਵੀ ਮੰਨਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ।

ਤਨਖਾਹ ਪਰਚੀ ਕੌਣ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ?

ਹਰ ਕਰਮਚਾਰੀ ਨੂੰ ਤਨਖਾਹ ਪਰਚੀ ਮਿਲ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਦਰਅਸਲ, ਹਰੇਕ ਕਰਮਚਾਰੀ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਮਾਲਕ ਤੋਂ ਤਨਖਾਹ ਸਲਿੱਪ ਲਈ ਬੇਨਤੀ ਕਰਨ ਦਾ ਕਾਨੂੰਨੀ ਅਧਿਕਾਰ ਹੈ। ਇਹ ਇੱਕ ਹਾਰਡ ਕਾਪੀ ਜਾਂ ਸਾਫਟ ਕਾਪੀ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ।

ਤਨਖਾਹ ਸਲਿੱਪ ਵਿਚ us/10 ਛੋਟ ਕੀ ਹੈ?

ਇਨਕਮ ਟੈਕਸ ਐਕਟ ਦੀ ਧਾਰਾ 10 ਦੇ ਤਹਿਤ ਭੱਤੇ ਵਿੱਚ ਮਕਾਨ ਕਿਰਾਏ, ਛੁੱਟੀਆਂ ਦੀ ਯਾਤਰਾ ਭੱਤਾ, ਖੋਜ ਅਤੇ ਸਕਾਲਰਸ਼ਿਪ ਭੱਤੇ ਸ਼ਾਮਲ ਕੀਤੇ ਗਏ ਹਨ।

Related Posts

None

ਆਓ ਜਾਣੀਏ ਤਨਖਾਹ ਅਤੇ ਗੈਰ-ਤਨਖਾਹ ਅਦਾਇਗੀਆਂ 'ਤੇ ਲਾਗੂ ਸਰੋਤ ਦੀਆਂ ਦਰਾਂ' ਤੇ ਵੱਖ ਵੱਖ ਟੈਕਸ ਬਾਰੇ ਟਿਡੀਐਸ - ਆਓ ਜਾਣੀਏ ਕੁੱਝ ਜਰੂਰੀ ਗੱਲਾਂ


None

ਆਓ ਅੱਜ ਜਾਣਦੇ ਹਾਂ ਈਪੀਐਫਓ ਈ-ਸੇਵਾ- ਕਰਮਚਾਰੀ ਭਵਿੱਖ ਨਿਧੀ ਸੰਗਠਨ ਦੇ ਬਾਰੇ


None

ਕੁੱਲ ਤਨਖਾਹ ਕੀ ਹੈ? ਜਾਣੋ ਕਿਵੇਂ ਕੁੱਲ ਤਨਖਾਹ ਜਾਂ ਸੀਟੀਸੀ ਦੀ ਗਣਨਾ ਹੁੰਦੀ ਹੈ।


None

ਤਨਖਾਹ ਕੈਲਕੁਲੇਟਰ 2020-21 - ਟੇਕ-ਹੋਮ ਤਨਖਾਹ ਕੈਲਕੁਲੇਟਰ - ਭਾਰਤ