written by | October 11, 2021

ਫਰਮ ਬਨਾਮ ਕੰਪਨੀ ਬਨਾਮ ਭਾਈਵਾਲੀ ਬਨਾਮ ਐਲ ਐਲ ਪੀ

×

Table of Content


ਫਰਮ ਅਤੇ ਕੰਪਨੀ, ਭਾਈਵਾਲੀ ਅਤੇ ਕੰਪਨੀ, ਭਾਈਵਾਲੀ ਅਤੇ ਐਲ.ਐਲ.ਪੀ. ਦੇ ਵਿਚਕਾਰ ਸਾਰੇ ਫ਼ਰਕ

ਇਹਨਾਂ ਸਾਰੇ ਸ਼ਬਦਾਂ ਦਰਮਿਆਨ ਹਮੇਸ਼ਾਂ ਉਲਝਣ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਫਰਮ, ਕੰਪਨੀ ਜਾਂ ਭਾਈਵਾਲੀ ਕਾਰੋਬਾਰ ਅਤੇ ਅਕਸਰ ਇਹ ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਦੀ ਥਾਂ ਵਰਤੋਂ ਵਿੱਚ ਆਉਂਦੇ ਹਨ। ਇੱਥੇ ਕੁਝ ਪ੍ਰਮੁੱਖ ਬਿੰਦੂ ਅਤੇ ਤੁਲਨਾਵਾਂ ਹਨ ਜੋ ਇਕ ਦੂਜੇ ਤੋਂ ਵੱਖ ਹਨ।

ਫਰਮ ਬਨਾਮ ਕੰਪਨੀ

ਇੱਕ ਫਰਮ ਇੱਕ ਪੈਸੇ ਨਾਲ ਚੱਲਣ ਵਾਲੀ ਕਾਰੋਬਾਰੀ ਸੰਸਥਾ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਉਦਾਹਰਣ ਵਜੋਂ, ਇੱਕ ਕਾਰਪੋਰੇਸ਼ਨ, ਸੀਮਤ ਦੇਣਦਾਰੀ ਕੰਪਨੀ (ਐਲ.ਐਲ.ਸੀ) ਜਾਂ ਭਾਈਵਾਲੀ – ਜੋ ਪੇਸ਼ੇਵਰ ਸੇਵਾਵਾਂ ਦੀ ਪੇਸ਼ਕਸ਼ ਕਰਦੀ ਹੈ। ਬਹੁਤੀਆਂ ਫਰਮਾਂ ਸਿਰਫ ਇਕ ਜਗ੍ਹਾ ‘ਤੇ ਹੁੰਦੀਆਂ ਹਨ। ਪਰ ਇਹ ਵੀ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ ਕਿ ਇਕ ਕਾਰੋਬਾਰੀ ਫਰਮ ਵਿਚ ਇਕ ਜਾਂ ਵਧੇਰੇ ਭੌਤਿਕ ਸਥਾਨਾਂ ਜਾਂ ਸ਼ਾਖਾਵਾਂ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ, ਜਿਸ ਵਿਚ ਸਾਰੇ ਇਕੋ ਮਾਲਕੀ ਦੇ ਅਧੀਨ ਆਉਂਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਇਕੋ ਮਾਲਕ ਦੀ ਪਛਾਣ ਨੰਬਰ (ਈਆਈਐਨ) ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰਦੇ ਹਨ।

ਵਰਤਮਾਨ ਦ੍ਰਿਸ਼ਾਂ ਵਿੱਚ, ਫਰਮ ਸ਼ਬਦ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਪੁਰਾਣੀ ਹੋ ਗਈ ਹੈ ਅਤੇ ਇਹ ਜਾਇਜ਼, ਸਲਾਹ ਮਸ਼ਵਰਾ ਅਤੇ ਲੇਖਾਕਾਰੀ ਕਾਰੋਬਾਰਾਂ ਤੱਕ ਸੀਮਤ ਹੈ। ਹਰ ਵੱਖਰੇ ਕਾਰੋਬਾਰ ਲਈ, ਸ਼ਬਦ ਕੰਪਨੀ ਨੂੰ ਤਰਜੀਹ ਦਿੱਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਦਰਅਸਲ ਬੁਲਾਏ ਗਏ ਕਾਲਿੰਗਾਂ ਵਿਚ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਵਿਅਕਤੀਆਂ ਦੀ ਲਗਾਤਾਰ ਵੱਧ ਰਹੀ ਗਿਣਤੀ ਹੈ ਜੋ ਅੱਜ ਆਪਣੇ ਕਾਰੋਬਾਰ ਲਈ ਫਰਮ ਦੀ ਥਾਂ ਕੰਪਨੀ ਸ਼ਬਦ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ। ਇਕ ਫਰਮ ਦੇ ਉਲਟ, ਇਕ ਸੰਗਠਨ ਨੇ ਦਾਖਲਾ ਲਿਆ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸ ਵਿਚ ਨਿਵੇਸ਼ਕ ਹਨ। ਆਕਸਫੋਰਡ ਸ਼ਬਦ ਸੰਦਰਭ ਦੁਆਰਾ ਸ਼ਬਦ ਸੰਗਠਨ ਨੂੰ ਸਪੱਸ਼ਟ ਕਰਨ ਲਈ ਇੱਥੇ ਦਿੱਤੀ ਪਰਿਭਾਸ਼ਾ ਹੈ। ਇੱਕ ਕੰਪਨੀ “ਇੱਕ ਕਮਰਸ਼ੀਅਲ ਵਪਾਰ” ਹੈ। ਇਹ ਮੁੱਢਲੀ ਪਰਿਭਾਸ਼ਾ ਸਾਨੂੰ ਇਹ ਸਮਝਣ ਦੇ ਯੋਗ ਬਣਾਉਂਦੀ ਹੈ ਕਿ ਫਰਮ ਇੱਕ ਖਾਸ ਕਿਸਮ ਦੇ ਕਾਰੋਬਾਰ ਨੂੰ ਦਰਸਾ ਸਕਦੀ ਹੈ ਜਦੋਂ ਕਿ ਕੰਪਨੀ ਨਾਮ ਅਤੇ ਵੱਡੇ ਕਾਰੋਬਾਰ ਲਈ ਵਰਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ।

ਇੱਥੇ ਕੁਝ ਅੰਤਰ ਹਨ

ਇਸ ਤੱਥ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਕਿ ਉਹ ਬਰਾਬਰ ਜਾਪਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਅਕਸਰ ਵਰਤੇ ਜਾਂਦੇ ਹਨ, ਇਕ ਫਰਮ ਅਤੇ ਇਕ ਕੰਪਨੀ ਵਿਚ ਅੰਤਰ ਹੈ। ਇਕ ਕੰਪਨੀ ਕੋਈ ਵੀ ਵਪਾਰ ਜਾਂ ਕਾਰੋਬਾਰ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ ਜਿਸ ਵਿਚ ਆਮਦਨੀ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਚੀਜ਼ਾਂ ਜਾਂ ਸੇਵਾਵਾਂ ਵੇਚੀਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ ਹਨ। ਇਸ ਤੋਂ ਅੱਗੇ ਇਸ ਵਿਚ ਸਾਰੇ ਕਾਰੋਬਾਰੀ ਢਾਂਚੇ ਸ਼ਾਮਲ ਹੁੰਦੇ ਹਨ, ਉਦਾਹਰਣ ਵਜੋਂ, ਇਕੋ ਮਾਲਕੀਅਤ, ਭਾਈਵਾਲੀ ਅਤੇ ਕਾਰਪੋਰੇਸ਼ਨ। ਇਕ ਫਰਮ ਆਮ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਇਕੋ ਮਾਲਕੀਅਤ ਕਾਰੋਬਾਰ ਨੂੰ ਬਾਹਰ ਕੱਢਦੀ ਹੈ; ਘੱਟੋ ਘੱਟ ਦੋ ਸਾਥੀ ਜੋ ਪੇਸ਼ੇਵਰ ਸੇਵਾਵਾਂ ਦੀ ਪੇਸ਼ਕਸ਼ ਕਰਦੇ ਹਨ ਦੁਆਰਾ ਵੇਖਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਮਾਲੀਆ ਦੁਆਰਾ ਚਲਾਏ ਗਏ ਕਾਰੋਬਾਰ ਨੂੰ ਦਰਸਾਉਂਦਾ ਹੈ, ਉਦਾਹਰਣ ਵਜੋਂ, ਇੱਕ ਲਾਅ ਫਰਮ। ਇੱਕ ਫਰਮ ਇੱਕ ਉੱਦਮ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ।

ਇਕ ਕੰਪਨੀ ਨੂੰ ਲਾਜ਼ਮੀ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਇਕ ਕੰਪਨੀ ਅਖਵਾਉਣ ਲਈ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਰਜਿਸਟਰ ਕਰਨਾ ਪੈਂਦਾ ਹੈ ਜਦੋਂ ਕਿ ਫਰਮਾਂ ਲਈ ਇਹ ਭਾਈਵਾਲੀ ਐਕਟ ਨਾਲ ਵਪਾਰਕ ਰਜਿਸਟ੍ਰੇਸ਼ਨ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨਾ ਲਾਜ਼ਮੀ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ।

ਇਕ ਵਾਰ ਰਜਿਸਟਰਡ ਕੰਪਨੀ ਇਕ ਵੱਖਰੀ ਕਾਨੂੰਨੀ ਇਕਾਈ ਬਣ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸ ਦੇ ਨਾਮ ਹੇਠ ਮੁਕੱਦਮਾ ਕਰ ਸਕਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਉਸ ਵਿਰੁੱਧ ਮੁਕੱਦਮਾ ਚਲਾਇਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ ਜਦੋਂ ਕਿ ਫਰਮ ਇਕ ਵੱਖਰੀ ਕਾਨੂੰਨੀ ਇਕਾਈ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ ਅਤੇ ਇਹ ਤੀਜੇ ਧਿਰ ਨਾਲ ਇਸਦੇ ਨਾਮ ਹੇਠ ਇਕਰਾਰਨਾਮਾ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੀ।

ਕਿਸੇ ਕੰਪਨੀ ਨੂੰ ਭੰਗ ਕਰਨ ਲਈ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਕਾਨੂੰਨੀ ਰਸਮਾਂ ਅਤੇ ਜਟਿਲਤਾਵਾਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਹਨ ਜਦੋਂ ਕਿ ਕਿਸੇ ਫਰਮ ਦੇ ਭੰਗ ਹੋਣ ਦੀ ਸਥਿਤੀ ਵਿੱਚ ਅਜਿਹੀ ਕੋਈ ਕਾਨੂੰਨੀ ਰਸਮੀਤਾ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ ਹੈ।

ਇਕ ਕੰਪਨੀ ਅਤੇ ਫਰਮ ਵਿਚ ਇਕ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਅੰਤਰ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਇਕ ਕੰਪਨੀ ਦੇ ਬਾਨੀ ਦੇ ਅਧੀਨ ਜਾਂ ਕੰਪਨੀ ਦੇ ਭਾਈਵਾਲਾਂ ਨੇ ਦੇਣਦਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਸੀਮਿਤ ਕੀਤਾ ਹੋਇਆ ਹੈ ਜਿਸ ਤੋਂ ਇਹ ਸੰਕੇਤ ਮਿਲਦਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਸਿਰਫ ਫਰਮ ਵਿਚ ਆਪਣੇ ਹਿੱਸੇਦਾਰੀ ਲਈ ਸੀਮਿਤ ਹਨ ਅਤੇ ਦੀਵਾਲੀਆਪਨ ਦੇ ਕਾਰਨ ਅਸਲ ਵਿਚ ਕਿਸੇ ਵੀ ਕਰਜ਼ਦਾਰ ਲਈ ਵਚਨਬੱਧ ਨਹੀਂ ਹਨ। ਕੰਪਨੀ ਦੇ ਉਹ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰ ਨਹੀ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਇਕ ਅਜਿਹੀ ਫਰਮ ਜਿਸ ਦੇ ਸਾਥੀ ਹਨ ਬੇਅੰਤ ਦੇਣਦਾਰੀਆਂ ਹਨ ਅਤੇ ਉਹ ਆਪਣੀ ਖੁਦ ਦੀ ਜਾਇਦਾਦ ਦੀ ਹੱਦ ਤੱਕ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰ ਹੋ ਸਕਦੇ ਹਨ ਜੇ ਅਜਿਹੀ ਸਥਿਤੀ ਵਿਚ ਫਰਮ ਕੋਈ ਕਰਜ਼ਾ ਅਦਾ ਕਰਨ ਵਿਚ ਅਸਫਲ ਰਹਿੰਦੀ ਹੈ। ਇਹ ਫਰਮ ਦੇ ਵਿਚਾਰ ਦੀ ਇਕ ਮਹੱਤਵਪੂਰਣ ਧਾਰਕ ਹੈ।

ਭਾਈਵਾਲੀ ਬਨਾਮ ਕੰਪਨੀ

 • ਭਾਈਵਾਲੀ ਫਰਮ ਦੇ ਮੈਂਬਰਾਂ ਨੂੰ ਭਾਈਵਾਲ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਜਦੋਂ ਕਿ ਕੰਪਨੀ ਦੇ ਮੈਂਬਰਾਂ ਨੂੰ ਸ਼ੇਅਰ ਧਾਰਕ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ।
 • ਭਾਈਵਾਲੀ ਕਾਰੋਬਾਰ ਨੂੰ ਭਾਰਤੀ ਭਾਈਵਾਲੀ ਐਕਟ, 1932 ਦੁਆਰਾ ਰਜਿਸਟਰਡ ਅਤੇ ਸੰਚਾਲਿਤ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਹਾਲਾਂਕਿ ਕੰਪਨੀ ਦਾ ਮਾਮਲਾ ਭਾਰਤੀ ਕੰਪਨੀਆਂ ਐਕਟ, 2013 ਦੁਆਰਾ ਨਿਯੰਤਰਿਤ ਹੈ।
 • ਭਾਈਵਾਲੀ ਫਰਮ ਘੱਟੋ ਘੱਟ ਦੋ ਵਿਅਕਤੀਆਂ ਵਿਚਕਾਰ ਇਕਰਾਰਨਾਮੇ ਦੁਆਰਾ ਬਣਾਈ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਜਦੋਂ ਕਿ ਕੰਪਨੀ ਕਾਨੂੰਨ ਦੁਆਰਾ ਬਣਾਈ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਅਰਥਾਤ ਸਰਕਾਰ ਨਾਲ ਰਜਿਸਟਰੀਕਰਣ।
 • ਭਾਈਵਾਲੀ ਦੇ ਦਿਸ਼ਾ-ਨਿਰਦੇਸ਼ ਰਾਜ ਸਰਕਾਰ ਦੁਆਰਾ ਰਜਿਸਟਰਡ ਕੀਤੇ ਜਾਂਦੇ ਹਨ, ਜਦਕਿ ਕੰਪਨੀ ਦੇ ਕਾਰਨ ਇਸ ਦਾ ਪ੍ਰਬੰਧਨ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦੁਆਰਾ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ।
 • ਭਾਈਵਾਲੀ ਦੀ ਰਜਿਸਟਰੀਕਰਣ ਬੁਨਿਆਦੀ ਨਹੀਂ ਹੈ ਹਾਲਾਂਕਿ ਕੰਪਨੀ ਦੀ ਰਜਿਸਟਰੀਕਰਣ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ।
 • ਭਾਈਵਾਲੀ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਵਿਚ ਲਾਜ਼ਮੀ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ ਭਾਗੀਦਾਰੀ ਸਮਝੌਤਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਜਦੋਂ ਕਿ ਇਕ ਕੰਪਨੀ ਲਈ ਜ਼ਰੂਰੀ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ ਮੈਮੋਰੰਡਮ ਆਫ਼ ਐਸੋਸੀਏਸ਼ਨ (ਐਮਓਏ) ਅਤੇ ਐਸੋਸੀਏਸ਼ਨ ਦੇ ਲੇਖ ਹੁੰਦੇ ਹਨ।
 • ਭਾਈਵਾਲੀ ਨਿਸ਼ਚਤ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਇਸਦੇ ਭਾਈਵਾਲਾਂ ਤੋਂ ਵੱਖਰੀ ਕਾਨੂੰਨੀ ਇਕਾਈ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ ਜਦੋਂ ਕਿ ਇੱਕ ਕੰਪਨੀ ਵੱਖਰੀ ਕਾਨੂੰਨੀ ਇਕਾਈ ਹੁੰਦੀ ਹੈ।
 • ਸਹਿਭਾਗੀਆਂ ਦੀਆਂ ਬੇਅੰਤ ਦੇਣਦਾਰੀਆਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਹਨ ਜਦੋਂ ਕਿ ਸ਼ੇਅਰ ਧਾਰਕਾਂ ਦੀਆਂ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀਆਂ ਸੀਮਤ ਹੁੰਦੀਆਂ ਹਨ।
 • ਭਾਗੀਦਾਰੀ ਲਈ ਸੀਲ (ਸਟੈਂਪ) ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਨਹੀਂ ਜਦੋਂਕਿ ਕੰਪਨੀਆਂ ਲਈ, ਸਟੈਂਪ ਦੀ ਲੋੜ ਹੁੰਦੀ ਹੈ।
 • ਭਾਈਵਾਲੀ ਵਿੱਚ, ਪ੍ਰਬੰਧ ਗਤੀਸ਼ੀਲ ਭਾਈਵਾਲਾਂ ਦੁਆਰਾ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਜਦੋਂ ਕਿ ਕੰਪਨੀ ਦੀ ਸਥਿਤੀ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਬੰਧਕਾਂ ਦਾ ਪ੍ਰਬੰਧਨ ਬੋਰਡ ਦੁਆਰਾ ਧਿਆਨ ਰੱਖਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ।
 • ਫਰਮ ਵਿਰੁੱਧ ਫ਼ਰਮਾਨ ਭਾਈਵਾਲਾਂ ਵਿਰੁੱਧ ਚਲਾਇਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ ਜਦੋਂਕਿ ਕੰਪਨੀਆਂ ਵਿੱਚ ਸ਼ੇਅਰਧਾਰਕਾਂ ਦੇ ਵਿਰੁੱਧ ਫਰਮਾਨ ਲਾਗੂ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ।
 • ਨਿੱਜੀ ਮਾਲਕੀਅਤ ਵਾਲੀ ਕੰਪਨੀ ਲਈ, ਸ਼ਬਦ ਪੀ ਵੀਟੀ। ਲਿਮਟਿਡ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਜ਼ਰੂਰ ਕੀਤੀ ਜਾਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਇੱਕ ਜਨਤਕ ਕੰਪਨੀ ਲਈ, ਸ਼ਬਦ ਲਿਮਟਿਡ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕੀਤੀ ਜਾਣੀ ਹੈ। ਭਾਈਵਾਲੀ ਲਈ ਅਜਿਹੇ ਸ਼ਬਦਾਂ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਨਹੀਂ ਹੈ
 • ਸਾਂਝੇਦਾਰੀ ਨੂੰ ਸਮਝੌਤੇ ਵਿੱਚ ਦਰਸਾਈਆਂ ਸ਼ਰਤਾਂ ਅਨੁਸਾਰ ਖਾਤੇ ਰੱਖਣ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਜਦੋਂ ਕਿ ਇੱਕ ਕੰਪਨੀ ਨੂੰ ਕੇਈਪੀ ਖਾਤੇ ਅਤੇ ਪ੍ਰਮਾਣਿਤ ਚਾਰਟਰਡ ਲੇਖਾਕਾਰ ਦੁਆਰਾ ਖਾਤਿਆਂ ਦੀ ਆਡਿਟ।

ਭਾਈਵਾਲੀ ਦੇ ਨਾਮ ਸਾਂਝੇਦਾਰਾਂ ਦਰਮਿਆਨ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਕੇ ਅਤੇ s60 ਵਿਚ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਸਧਾਰਣ ਵਿਧੀ ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਕਰਕੇ ਪ੍ਰਭਾਵਸ਼ਾਲੀ ਢੰਗ ਨਾਲ ਬਦਲਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ ਜਦੋਂਕਿ ਕੰਪਨੀ ਦਾ ਨਾਮ ਪ੍ਰਭਾਵਸ਼ਾਲੀ ਢੰਗ ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਬਦਲਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਅਤੇ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀ ਦੀ ਲੋੜ ਹੁੰਦੀ ਹੈ।

ਭਾਈਵਾਲੀ ਬਨਾਮ ਐਲ ਐਲ ਪੀ

ਸਾਂਝੇਦਾਰੀ ਉਹਨਾਂ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਇਕ ਸੰਗਠਨ ਵਜੋਂ ਦਰਸਾਈ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਜੋ ਕਾਰੋਬਾਰ ਤੋਂ ਮੁਨਾਫਾ ਕਮਾਉਣ ਲਈ ਇਕੱਠੇ ਹੁੰਦੇ ਹਨ, ਸਾਰੇ ਹਿੱਸੇਦਾਰਾਂ ਦੁਆਰਾ ਜਾਂ ਕਿਸੇ ਇਕ ਸਾਥੀ ਦੁਆਰਾ ਸਾਰੇ ਭਾਗੀਦਾਰਾਂ ਦੀ ਨੁਮਾਇੰਦਗੀ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਸੀਮਿਤ ਦੇਣਦਾਰੀ ਭਾਈਵਾਲੀ ਇਕ ਕਾਰੋਬਾਰੀ ਸੰਚਾਲਨ ਹੈ ਜੋ ਇਕ ਭਾਈਵਾਲੀ ਦੀਆਂ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ਤਾਵਾਂ ਅਤੇ ਇਕ ਬਾਡੀ ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਨੂੰ ਇਕਸਾਰ ਕਰਦੀ ਹੈ।

 • ਇਹ ਸੰਗਠਨ ਇੰਡੀਅਨ ਪਾਰਟਨਰਸ਼ਿਪ ਐਕਟ, 1932 ਦੁਆਰਾ ਚਲਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਜਦੋਂ ਕਿ ਇੱਕ ਐਲਐਲਪੀ ਸੀਮਿਤ ਦੇਣਦਾਰੀ ਭਾਈਵਾਲੀ ਐਕਟ, 2008 ਦੁਆਰਾ ਨਿਯੰਤਰਿਤ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ।
 • ਭਾਈਵਾਲੀ ਵਿੱਚ ਭਾਈਵਾਲਾਂ ਦੀ ਸਾਂਝ ਸਵੈਇੱਛਤ ਹੈ, ਜਦੋਂ ਕਿ ਐਲਐਲਪੀ ਦੀ ਰਜਿਸਟਰੀਕਰਣ ਲਾਜ਼ਮੀ ਹੈ।
 • ਉਹ ਰਿਪੋਰਟ ਜਿਹੜੀ ਸੰਸਥਾ ਨੂੰ ਨਿਯੰਤਰਿਤ ਕਰਦੀ ਹੈ ਨੂੰ ਭਾਈਵਾਲੀ ਡੀਡ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਜਦਕਿ ਸੀਮਤ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਭਾਈਵਾਲੀ ਸਮਝੌਤੇ ਨੂੰ ਚਾਰਟਰ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ।
 • ਭਾਈਵਾਲੀ ਇਸ ਦੇ ਨਾਮ ‘ਤੇ ਇਕ ਸਮਝੌਤਾ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੀ ਜਦੋਂ ਕਿ ਐਲਐਲਪੀ ਇਸ ਦੇ ਨਾਮ’ ਤੇ ਮੁਕੱਦਮਾ ਕਰ ਸਕਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਉਸ ‘ਤੇ ਮੁਕਦਮਾ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ।
 • ਸਾਂਝੇਦਾਰੀ ਦੀ ਆਪਣੇ ਭਾਈਵਾਲਾਂ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਕੋਈ ਵੱਖਰੀ ਕਾਨੂੰਨੀ ਸਥਿਤੀ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਸਹਿਭਾਗੀ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਤੌਰ ਤੇ ਇਕ ਸਾਥੀ ਵਜੋਂ ਜਾਣੇ ਜਾਂਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਸਮੁੱਚੇ ਤੌਰ ਤੇ ਫਰਮ ਵਜੋਂ ਜਾਣੇ ਜਾਂਦੇ ਹਨ। ਬਿਲਕੁਲ ਨਹੀਂ, ਐਲ ਐਲ ਪੀ ਜੋ ਇਕ ਵੱਖਰੀ ਕਾਨੂੰਨੀ ਇਕਾਈ ਹੈ।
 • ਸੀਮਿਤ ਦੇਣਦਾਰੀ ਸਾਥੀ ਲਈ, ਸਹਿਭਾਗੀ ਦੀ ਦੇਣਦਾਰੀ ਉਹਨਾਂ ਦੁਆਰਾ ਪੂੰਜੀ ਦੀ ਯੋਗਦਾਨ ਦੀ ਸੀਮਾ ਤੱਕ ਸੀਮਿਤ ਹੈ। ਇਸਦੇ ਉਲਟ, ਭਾਈਵਾਲੀ ਦੇ ਭਾਈਵਾਲਾਂ ਦੀਆਂ ਬੇਅੰਤ ਦੇਣਦਾਰੀਆਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਹਨ।
 • ਭਾਗੀਦਾਰੀ ਚੋਣ ਦੇ ਕਿਸੇ ਵੀ ਨਾਮ ਦੇ ਉਲਟ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ, ਸੀਮਿਤ ਦੇਣਦਾਰੀ ਭਾਈਵਾਲ ਨੂੰ ਇਸ ਦੇ ਨਾਮ ਦੇ ਬਾਅਦ “ਐਲ ਐਲ ਪੀ” ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ।
 • ਕੋਈ ਵੀ ਦੋਨੋ ਭਾਈਵਾਲੀ ਜਾਂ ਐਲ ਐਲ ਪੀ ਦੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਨ, ਫਿਰ ਵੀ ਭਾਈਵਾਲੀ ਫਰਮ ਵਿੱਚ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਭਾਈਵਾਲ 100 ਭਾਗੀਦਾਰਾਂ ਤੱਕ ਸੀਮਿਤ ਹਨ ਜਦੋਂ ਕਿ ਐਲ ਐਲ ਪੀ ਵਿੱਚ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਭਾਈਵਾਲਾਂ ਦੀ ਕੋਈ ਪਾਬੰਦੀ ਨਹੀਂ ਹੈ।
 • ਇੱਕ ਐਲਐਲਪੀ ਦੀ ਨਿਰੰਤਰ ਤਰੱਕੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਜਦੋਂ ਕਿ ਭਾਈਵਾਲੀ ਕਿਸੇ ਵੀ ਸਮੇਂ ਟੁੱਟ ਸਕਦੀ ਹੈ।

ਖਾਤੇ ਦੀ ਕਿਤਾਬਾਂ ਨੂੰ ਕਾਇਮ ਰੱਖਣ ਅਤੇ ਆਡਿਟ ਕਰਨ ਲਈ ਸਾਂਝੇਦਾਰੀ ਲਈ ਇਹ ਲਾਜ਼ਮੀ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਇਸ ਦੇ ਉਲਟ, ਐਲ ਐਲ ਪੀ ਨੂੰ ਖਾਤਿਆਂ ਦੀਆਂ ਕਿਤਾਬਾਂ ਦੀ ਦੇਖਭਾਲ ਅਤੇ ਆਡਿਟ ਕਰਨ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੈ ਜੇ ਟਰਨਓਵਰ 40 ਲੱਖ ਅਤੇ ਪੂੰਜੀ ਪ੍ਰਤੀਬੱਧਤਾ ਵੱਖਰੇ ਤੌਰ ਤੇ 25 ਲੱਖ ਨੂੰ ਤੋਂ ਜਿਆਦਾ ਹੋਵੇ।

ਭਾਈਵਾਲੀ ਫਰਮ ਨੂੰ ਇਸ ਦੇ ਨਾਮ ਤੇ ਜਾਇਦਾਦ ਰੱਖਣ ਦੀ ਆਗਿਆ ਨਹੀਂ ਹੈ ਜਦੋਂ ਕਿ ਐਲਐਲਪੀ ਨੂੰ ਇਸ ਦੇ ਨਾਮ ਤੇ ਜਾਇਦਾਦ ਰੱਖਣ ਦੀ ਆਗਿਆ ਹੈ।

ਇੱਕ ਭਾਈਵਾਲੀ ਵਿੱਚ, ਸਹਿਭਾਗੀ ਸਹਿਭਾਗੀਆਂ ਅਤੇ ਫਰਮਾਂ ਦੇ ਏਜੰਟ ਦੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਹਨ ਜਦੋਂ ਕਿ ਸਹਿਭਾਗੀ ਸੀਮਤ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਭਾਈਵਾਲੀ ਦੇ ਭਾਈਵਾਲਾਂ ਦੇ ਏਜੰਟ ਹੁੰਦੇ ਹਨ।

ਇਹ ਬਹੁਤ ਨਿਸ਼ਚਤ ਹੈ ਕਿ ਦੋਵੇਂ ਸਾਂਝੇਦਾਰੀ ਅਤੇ ਸੀਮਿਤ ਦੇਣਦਾਰੀ ਭਾਈਵਾਲੀ ਸਾਂਝੇਦਾਰੀ ਦੇ ਦੋ ਭੱਠੇ ਹਨ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ, ਇਕ ਐਲ ਐਲ ਪੀ ਇਕ ਭਾਈਵਾਲੀ ਵਰਗੀ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਕਿਵੇਂ ਸਾਥੀ ਜੋੜੇ ਹੁੰਦੇ ਹਨ ਜਾਂ ਭਾਗੀਦਾਰਾਂ ਅਤੇ ਫਰਮਾਂ ਦੇ ਕੰਮਾਂ ਲਈ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰ ਹੁੰਦੇ ਹਨ ਜਦੋਂ ਕਿ ਐਲਐਲਪੀ ਵਿਚ, ਸਹਿਭਾਗੀਆਂ ਨੂੰ ਵੱਖਰੇ ਭਾਈਵਾਲਾਂ ਦੇ ਕੰਮਾਂ ਲਈ ਜਵਾਬਦੇਹ ਨਹੀਂ ਮੰਨਿਆ ਜਾਂਦਾ।

 

ਬੇਦਾਅਵਾ :
ਇਸ ਵੈੱਬਸਾਈਟ ਤੇ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕੀਤੀ ਗਈ ਜਾਣਕਾਰੀ, ਉਤਪਾਦ ਅਤੇ ਸੇਵਾਵਾਂ ਬਿਨਾਂ ਕਿਸੇ ਵਾਰੰਟੀ ਜਾਂ ਪ੍ਰਤੀਨਿਧਤਾ, ਸਮੀਕਰਨ ਜਾਂ ਸੁਝਾਅ ਤੋਂ ਬਿੰਨਾ "ਜਿਵੇਂ ਹੈ" ਅਤੇ "ਜਿਵੇਂ ਉਪਲੱਬਧ ਹਨ" ਆਧਾਰ ਤੇ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ ਹਨ। Khatabook ਬਲੌਗ ਸਿਰਫ਼ ਵਿੱਤੀ ਉਤਪਾਦਾਂ ਅਤੇ ਸੇਵਾਵਾਂ ਦੀ ਵਿਦਿਅਕ ਵਿਚਾਰ-ਵਟਾਂਦਰਾ ਲਈ ਹਨ। Khatabook ਇਹ ਗਾਰੰਟੀ ਨਹੀਂ ਦਿੰਦਾ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਵੱਲੋ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕੀਤੀ ਸੇਵਾ ਤੁਹਾਡੀਆਂ ਜ਼ਰੂਰਤਾਂ ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਕਰੇਗੀ, ਜਾਂ ਇਹ ਬਿੰਨਾ ਕਿਸੇ ਵਿਘਨ ਤੋਂ, ਸਮੇਂ ਸਿਰ ਅਤੇ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਹੋਵੇਗੀ, ਅਤੇ ਦਿੱਕਤਾ ਜੇਕਰ ਕੋਈ ਆਉਂਦੀਆ ਹਨ, ਨੂੰ ਠੀਕ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਇੱਥੇ ਮੌਜੂਦਾ ਸਮੱਗਰੀ ਅਤੇ ਜਾਣਕਾਰੀ ਸਿਰਫ ਆਮ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦੇ ਉਦੇਸ਼ਾਂ ਲਈ ਹੈ। ਕੋਈ ਵੀ ਕਾਨੂੰਨੀ, ਵਿੱਤੀ ਜਾਂ ਕਾਰੋਬਾਰੀ ਫੈਸਲੇ ਲੈਣ ਦੇ ਲਈ ਉਪਲੱਬਧ ਜਾਣਕਾਰੀ ਤੇ ਭਰੋਸਾ ਕਰਨ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਕਿਸੇ ਪੇਸ਼ੇਵਰ(ਪ੍ਰੋਫੈਸ਼ਨਲ) ਨਾਲ ਸਲਾਹ-ਮਸ਼ਵਰਾ ਕਰ ਲਓ। ਇਸ ਜਾਣਕਾਰੀ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਜਿੰਮੇਵਾਰੀ ਤੇ ਵਰਤੋਂ। Khatabook ਵੈੱਬਸਾਈਟ ਤੇ ਮੌਜੂਦ ਕਿਸੇ ਵੀ ਨਕਲੀ, ਗਲਤ ਜਾਂ ਅਧੂਰੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਲਈ ਜੁੰਮੇਵਾਰ ਨਹੀਂ ਹੋਵੇਗੀ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਇਹ ਸੁਨਿਸ਼ਚਿਤ ਕਰਨ ਲਈ ਹਰ ਮੁਨਾਸਿਬ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਵੈੱਬਸਾਈਟ ਵਿੱਚ ਮੌਜੂਦ ਜਾਣਕਾਰੀ ਅੱਪਡੇਟ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੋਵੇ, ਉਚਿਤ ਅਤੇ ਸਹੀ ਹੋਵੇ, Khatabook ਕਿਸੇ ਵੀ ਉਦੇਸ਼ ਲਈ ਵੈੱਬਸਾਈਟ ਤੇ ਸ਼ਾਮਲ ਵੈੱਬਸਾਈਟ ਜਾਂ ਜਾਣਕਾਰੀ, ਉਤਪਾਦ, ਸੇਵਾਵਾਂ ਜਾਂ ਸੰਬੰਧਿਤ ਗ੍ਰਾਫਿਕਸ ਦੇ ਸੰਬੰਧ ਵਿੱਚ ਇਸ ਦੇ ਸੰਪੂਰਨ ਹੋਣ ਦੀ ,ਭਰੋਸੇਯੋਗ, ਬਿਲਕੁਲ ਸਹੀ ਹੋਣ, ਉਚਿਤ ਹੋਣ ਜਾਂ ਇਸ ਦੀ ਉਪਲੱਬਧਤਾ ਦੀ ਕੋਈ ਗਾਰੰਟੀ ਨਹੀਂ ਦਿੰਦੀ। Khatabook ਕਿਸੇ ਤਕਨੀਕੀ ਖਰਾਬੀ ਜਾਂ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਕਾਰਨ ਵੈੱਬਸਾਈਟ ਦੇ ਅਸਥਾਈ ਤੌਰ ਤੇ ਉਪਲੱਬਧ ਨਾ ਹੋਣ ਲਈ, ਆਪਣੀ ਪਹੁੰਚ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਅਤੇ ਇਸ ਵੈਬਸਾਈਟ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਜਾਂ ਇਸ ਦਾ ਉਪਯੋਗ, ਜਾਂ ਕਿਸੇ ਕਾਰਨ ਇਸ ਵੈਬਸਾਈਟ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਨਾ ਕਰਨ ਜਾਂ ਇਸ ਦਾ ਉਪਯੋਗ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਅਸਮਰੱਥਾ ਦੇ ਨਤੀਜੇ ਦੇ ਵਜੋਂ ਕਿਸੇ ਵੀ ਹਾਨੀ ਜਾਂ ਨੁਕਸਾਨ ਲਈ ਜਿੰਮੇਵਾਰ ਨਹੀਂ ਹੋਵੇਗੀ।
ਬੇਦਾਅਵਾ :
ਇਸ ਵੈੱਬਸਾਈਟ ਤੇ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕੀਤੀ ਗਈ ਜਾਣਕਾਰੀ, ਉਤਪਾਦ ਅਤੇ ਸੇਵਾਵਾਂ ਬਿਨਾਂ ਕਿਸੇ ਵਾਰੰਟੀ ਜਾਂ ਪ੍ਰਤੀਨਿਧਤਾ, ਸਮੀਕਰਨ ਜਾਂ ਸੁਝਾਅ ਤੋਂ ਬਿੰਨਾ "ਜਿਵੇਂ ਹੈ" ਅਤੇ "ਜਿਵੇਂ ਉਪਲੱਬਧ ਹਨ" ਆਧਾਰ ਤੇ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ ਹਨ। Khatabook ਬਲੌਗ ਸਿਰਫ਼ ਵਿੱਤੀ ਉਤਪਾਦਾਂ ਅਤੇ ਸੇਵਾਵਾਂ ਦੀ ਵਿਦਿਅਕ ਵਿਚਾਰ-ਵਟਾਂਦਰਾ ਲਈ ਹਨ। Khatabook ਇਹ ਗਾਰੰਟੀ ਨਹੀਂ ਦਿੰਦਾ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਵੱਲੋ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕੀਤੀ ਸੇਵਾ ਤੁਹਾਡੀਆਂ ਜ਼ਰੂਰਤਾਂ ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਕਰੇਗੀ, ਜਾਂ ਇਹ ਬਿੰਨਾ ਕਿਸੇ ਵਿਘਨ ਤੋਂ, ਸਮੇਂ ਸਿਰ ਅਤੇ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਹੋਵੇਗੀ, ਅਤੇ ਦਿੱਕਤਾ ਜੇਕਰ ਕੋਈ ਆਉਂਦੀਆ ਹਨ, ਨੂੰ ਠੀਕ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਇੱਥੇ ਮੌਜੂਦਾ ਸਮੱਗਰੀ ਅਤੇ ਜਾਣਕਾਰੀ ਸਿਰਫ ਆਮ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦੇ ਉਦੇਸ਼ਾਂ ਲਈ ਹੈ। ਕੋਈ ਵੀ ਕਾਨੂੰਨੀ, ਵਿੱਤੀ ਜਾਂ ਕਾਰੋਬਾਰੀ ਫੈਸਲੇ ਲੈਣ ਦੇ ਲਈ ਉਪਲੱਬਧ ਜਾਣਕਾਰੀ ਤੇ ਭਰੋਸਾ ਕਰਨ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਕਿਸੇ ਪੇਸ਼ੇਵਰ(ਪ੍ਰੋਫੈਸ਼ਨਲ) ਨਾਲ ਸਲਾਹ-ਮਸ਼ਵਰਾ ਕਰ ਲਓ। ਇਸ ਜਾਣਕਾਰੀ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਜਿੰਮੇਵਾਰੀ ਤੇ ਵਰਤੋਂ। Khatabook ਵੈੱਬਸਾਈਟ ਤੇ ਮੌਜੂਦ ਕਿਸੇ ਵੀ ਨਕਲੀ, ਗਲਤ ਜਾਂ ਅਧੂਰੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਲਈ ਜੁੰਮੇਵਾਰ ਨਹੀਂ ਹੋਵੇਗੀ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਇਹ ਸੁਨਿਸ਼ਚਿਤ ਕਰਨ ਲਈ ਹਰ ਮੁਨਾਸਿਬ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਵੈੱਬਸਾਈਟ ਵਿੱਚ ਮੌਜੂਦ ਜਾਣਕਾਰੀ ਅੱਪਡੇਟ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੋਵੇ, ਉਚਿਤ ਅਤੇ ਸਹੀ ਹੋਵੇ, Khatabook ਕਿਸੇ ਵੀ ਉਦੇਸ਼ ਲਈ ਵੈੱਬਸਾਈਟ ਤੇ ਸ਼ਾਮਲ ਵੈੱਬਸਾਈਟ ਜਾਂ ਜਾਣਕਾਰੀ, ਉਤਪਾਦ, ਸੇਵਾਵਾਂ ਜਾਂ ਸੰਬੰਧਿਤ ਗ੍ਰਾਫਿਕਸ ਦੇ ਸੰਬੰਧ ਵਿੱਚ ਇਸ ਦੇ ਸੰਪੂਰਨ ਹੋਣ ਦੀ ,ਭਰੋਸੇਯੋਗ, ਬਿਲਕੁਲ ਸਹੀ ਹੋਣ, ਉਚਿਤ ਹੋਣ ਜਾਂ ਇਸ ਦੀ ਉਪਲੱਬਧਤਾ ਦੀ ਕੋਈ ਗਾਰੰਟੀ ਨਹੀਂ ਦਿੰਦੀ। Khatabook ਕਿਸੇ ਤਕਨੀਕੀ ਖਰਾਬੀ ਜਾਂ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਕਾਰਨ ਵੈੱਬਸਾਈਟ ਦੇ ਅਸਥਾਈ ਤੌਰ ਤੇ ਉਪਲੱਬਧ ਨਾ ਹੋਣ ਲਈ, ਆਪਣੀ ਪਹੁੰਚ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਅਤੇ ਇਸ ਵੈਬਸਾਈਟ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਜਾਂ ਇਸ ਦਾ ਉਪਯੋਗ, ਜਾਂ ਕਿਸੇ ਕਾਰਨ ਇਸ ਵੈਬਸਾਈਟ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਨਾ ਕਰਨ ਜਾਂ ਇਸ ਦਾ ਉਪਯੋਗ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਅਸਮਰੱਥਾ ਦੇ ਨਤੀਜੇ ਦੇ ਵਜੋਂ ਕਿਸੇ ਵੀ ਹਾਨੀ ਜਾਂ ਨੁਕਸਾਨ ਲਈ ਜਿੰਮੇਵਾਰ ਨਹੀਂ ਹੋਵੇਗੀ।