written by Khatabook | July 27, 2021

ਆਓ ਅੱਜ ਜਾਣਦੇ ਹਾਂ ਧਾਰਾ 87 ਏ ਦੇ ਤਹਿਤ ਆਮਦਨੀ ਟੈਕਸ ਵਿੱਚ ਛੋਟ ਦੇ ਬਾਰੇ

ਧਾਰਾ 87 ਏ ਦੇ ਤਹਿਤ ਆਮਦਨੀ ਟੈਕਸ ਵਿੱਚ ਛੋਟ

ਤੁਹਾਡੀ ਆਈਟੀਆਰ ਦੀ ਛੋਟ ਨੂੰ ਧਾਰਾ 87 ਏ ਦੇ ਅਧੀਨ ਦਾਖਲ ਕਰਨਾ ਇੱਕ ਮਹੱਤਵਪੂਰਣ ਆਈਟੀ ਪ੍ਰਬੰਧ ਹੈ। ਇਹ ਵਿਅਕਤੀਗਤ ਟੈਕਸਦਾਤਾਵਾਂ ਦੀ ਟੈਕਸ ਦੇਣਦਾਰੀ ਜਾਂ ਟੈਕਸ ਯੋਗ ਆਮਦਨੀ ਨੂੰ ਘਟਾਉਣ ਵਿੱਚ ਸਹਾਇਤਾ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਤੁਹਾਡੀ ਵਿੱਤੀ ਸਾਲ ਵਿੱਚ ਕੁੱਲ ਆਮਦਨ 5,00,000 ਰੁਪਏ ਤੋਂ ਵੱਧ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਸੈਕਸ਼ਨ 87 ਏ ਦੇ ਤਹਿਤ ਇਸ ਟੈਕਸ ਦੀ ਛੋਟ ਬਾਰੇ ਦਾਅਵਾ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਇਸ ਛੂਟ ਦਾ ਦਾਅਵਾ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਤੁਹਾਡੀ ਟੈਕਸ ਦੇਣਦਾਰੀ ਸਿਫ਼ਰ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ।

ਧਾਰਾ 87 ਏ ਅਧੀਨ ਛੋਟ ਕੀ ਹੈ?

ਸੈਕਸ਼ਨ 87 ਏ ਦੇ ਤਹਿਤ ਛੋਟ ਦਿਓ ਇੱਕ ਆਮਦਨ ਟੈਕਸ ਵਿਵਸਥਾ ਜੋ ਟੈਕਸਦਾਤਾਵਾਂ ਨੂੰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਆਮਦਨੀ ਟੈਕਸ ਨੂੰ ਘਟਾਉਣ ਵਿੱਚ ਸਹਾਇਤਾ ਕਰਦੀ ਹੈ। ਜੇ ਤੁਹਾਡੀ ਸਲਾਨਾ ਆਮਦਨ 5,00,000 ਰੁਪਏ ਤੋਂ ਵੱਧ ਨਹੀਂ ਹੈ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਸੈਕਸ਼ਨ 87 ਏ ਦੇ ਤਹਿਤ ਛੋਟ ਦਾ ਦਾਅਵਾ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਇਸ ਛੂਟ ਦਾ ਦਾਅਵਾ ਕਰਨ ਦੇ ਨਤੀਜੇ ਵਜੋਂ, ਤੁਹਾਡੀ ਇਨਕਮ ਟੈਕਸ ਦੀ ਦੇਣਦਾਰੀ ਨਿਰਬਲ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ।

ਕੇਂਦਰੀ ਬਜਟ 2019 ਅਪਡੇਟ

2019 ਵਿੱਚ ਬਜਟ ਘੋਸ਼ਣਾਵਾਂ ਨੇ ਟੈਕਸਦਾਤਾਵਾਂ ਲਈ ਹੇਠਲੇ ਲਾਭ ਪੇਸ਼ ਕੀਤੇ:

 • 5,00,000 ਰੁਪਏ ਦੀ ਟੈਕਸਯੋਗ ਆਮਦਨ ਵਾਲੇ ਸਾਰੇ ਟੈਕਸਦਾਤਾ / ਵਿਅਕਤੀ ਆਮਦਨ ਟੈਕਸ ਦੀ ਧਾਰਾ 87 ਏ ਦੇ ਅਧੀਨ ਟੈਕਸ ਛੋਟਾਂ ਦੇ ਯੋਗ ਹਨ।
 • ਤਨਖਾਹਦਾਰ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਲਈ ਸਟੈਂਡਰਡ ਕਟੌਤੀ ਸੀਮਾ 40,000 ਰੁਪਏ ਤੋਂ ਵਧਾ ਕੇ 50,000 ਰੁਪਏ ਹੋ ਗਈ।
 • ਧਾਰਾ 54 ਅਧੀਨ ਪੂੰਜੀ ਲਾਭ ਟੈਕਸ ਵਿਚ ਛੋਟ ਦੇ ਲਾਭ ਇਕ ਵਿਅਕਤੀ ਦੁਆਰਾ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਜੀਵਨ ਕਾਲ ਵਿਚ ਖਰੀਦੇ ਗਏ 2 ਮਕਾਨਾਂ ਤਕ ਵਧਾਏ ਗਏ।
 • ਟੀਡੀਐਸ (ਟੈਕਸ ਕਟੌਤੀ ਤੇ ਸਰੋਤ) ਡਾਕਘਰ ਦੀ ਬਚਤ ਅਤੇ ਬੈਂਕ ਡਿਪਾਜ਼ਿਟ ਤੋਂ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੋਏ ਵਿਆਜ 'ਤੇ ਸੀਮਾ 10,000 ਰੁਪਏ ਤੋਂ ਵਧਾ ਕੇ 40,000 ਰੁਪਏ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ।

ਟੈਕਸ ਰਿਬੇਟ ਦਾ ਦਾਅਵਾ ਕਰਨਾ ਧਾਰਾ 87 ਏ ਦੇ ਅਧੀਨ

ਅਕਸਰ ਗਲਤੀਆਂ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਚਣ ਲਈ, ITR ਦਾਇਰ ਕਰਨ ਅਤੇ ਕਟੌਤੀਆਂ ਦਾ ਦਾਅਵਾ ਕਰਨ ਲਈ ਇੱਕ ਕਦਮ-ਦਰ-ਕਦਮ ਗਾਈਡ ਰੱਖਣਾ ਵਧੀਆ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਇੱਥੇ 87 ਏ ਅਧੀਨ ਛੋਟ ਲਈ ਇੱਕ ਹੈ।

 • ਪਹਿਲਾਂ, ਐਫ.ਵਾਈ.ਐੱਸ ਦੀ ਕੁੱਲ ਆਮਦਨੀ ਦਾ ਪਤਾ ਲਗਾਉਣ ਲਈ ਇਕ ਕੈਲਕੁਲੇਟਰ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰੋ।
 • ਟੈਕਸ ਬਚਾਉਣ ਵਾਲੇ ਉਪਕਰਣਾਂ ਅਤੇ ਸੀਨੀਅਰ ਸਿਟੀਜ਼ਨ ਸੇਵਿੰਗ ਸਕੀਮ ਖਾਤਿਆਂ ਆਦਿ ਵਰਗੇ ਟੈਕਸਾਂ ਦੀ ਯੋਗ ਕਟੌਤੀ ਨੂੰ ਘਟਾਓ।
 • ਸਾਰੇ ਕਟੌਤੀ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ FY ਲਈ ਸ਼ੁੱਧ ਆਮਦਨੀ ਤੇ ਪਹੁੰਚੋ।
 • ਕੁੱਲ ਆਮਦਨੀ, ਸ਼ੁੱਧ ਆਮਦਨੀ ਅਤੇ ਕਟੌਤੀ ਦਰਸਾਉਂਦੇ ਹੋਏ ਆਪਣਾ ਆਈਟੀਆਰ ਫਾਈਲ ਕਰੋ।
 • ਜੇ ਤੁਹਾਡੀ ਆਮਦਨੀ 5,00,000 ਰੁਪਏ ਤੋਂ ਘੱਟ ਹੈ, ਤਾਂ ਧਾਰਾ 87 ਏ ਦੇ ਅਧੀਨ ਟੈਕਸ ਛੋਟ ਦੀ ਦਾਅਵਾ ਕਰੋ।
 • 2020-21 ਦੇ ਏ.ਵਾਈ. ਲਈ ਛੂਟ 87 ਏ ਦੀ ਆਗਿਆ ਦਿੱਤੀ ਅਧਿਕਤਮ ਸੀਮਾ 12,500 ਰੁਪਏ ਹੈ।

ਆਓ 2020-21 ਦੇ ਏਵਾਈ ਵਿੱਚ ਜਾਂ 2019-20 ਦੇ ਵਿੱਤੀ ਸਾਲ ਵਿੱਚ ਦਾਖਲ 60 ਸਾਲ ਤੋਂ ਘੱਟ ਦੇ ਵਿਅਕਤੀ ਲਈ ਛੋਟ ਦੀ ਗਣਨਾ ਦੀ ਇੱਕ ਉਦਾਹਰਣ ਤੋਂ ਸਿੱਖੀਏ:

ਵੇਰਵਾ(FY 2019-20) 

ਇੰਕਮ (INR)

ਕੁੱਲ ਆਮਦਨੀ

6,25,000

ਘੱਟ: ਕਟੌਤੀ * ਧਾਰਾ 80 ਸੀ ਦੇ ਅਧੀਨ

1,50,000

ਟੋਟਲ ਇੰਕਮ

4,75,000

2.5 ਤੋਂ 5 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਦੇ ਵਿਚਕਾਰ ਇੰਕਮ ਟੈਕਸ ਦਰ 5% ਲਾਗੂ ਹੈ

11,250

ਘੱਟ:  ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ 12,500 / - ਰੁਪਏ ਦੇ ਉੱਤੇ 87ਏ ਦੇ ਅਧੀਨ ਦਾਅਵਾ ਕੀਤਾ

11,250

ਟੈਕਸ ਯੋਗ

ਨਿੱਲ

87 ਏ ਦੇ ਅਧੀਨ ਰੀਬੇਟ ਦਾ ਦਾਅਵਾ ਕੌਣ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ?

ਸਿਹਤ ਅਤੇ ਸਿੱਖਿਆ ਉਪਕਰ ਦੀ ਗਣਨਾ ਕਰਨ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ 87A ਦੇ ਅਧੀਨ ਛੂਟ ਲਾਗੂ ਕਰਨੀ ਪਵੇਗੀ।

 • ਉਹ ਵਿਅਕਤੀ ਜੋ ਭਾਰਤੀ ਵਸਨੀਕ ਹਨ, 87ਏ ਦੇ ਅਧੀਨ ਛੋਟ ਦਾ ਦਾਅਵਾ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਨ।
 • ਬਜ਼ੁਰਗ ਨਾਗਰਿਕ (60 ਤੋਂ 80 ਸਾਲ) ਵੀ ਇਸ ਛੋਟ ਦੀ ਵਰਤੋਂ 87ਏ ਦੇ ਅਧੀਨ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਨ।
 • ਸੁਪਰ ਬਜ਼ੁਰਗ ਨਾਗਰਿਕ ਜਿਸਦਾ ਮਤਲਬ 80 ਸਾਲ ਤੋਂ ਉਪਰ ਹੈ ਇਸ ਛੂਟ ਦਾ ਦਾਅਵਾ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ।
 • ਛੂਟ ਦੀ ਰਕਮ 12,500 ਰੁਪਏ ਹੈ ਜੋ ਕਿ ਨਿਰਧਾਰਤ ਸੀਮਾ 87A ਦੇ ਅਧੀਨ ਜਾਂ ਅਸਲ ਟੈਕਸ ਅਦਾ ਕਰਨ ਯੋਗ ਜੋ ਵੀ ਹੈ। ਉਪਕਰਣ ਦੀ ਗਣਨਾ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਲਾਜ਼ਮੀ ਤੌਰ 'ਤੇ ਇਸ ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ, ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਉਪਰੋਕਤ ਉਦਾਹਰਣ ਵਿੱਚ ਦਿਖਾਇਆ ਗਿਆ ਹੈ।

ਛੋਟਾਂ ਲਈ ਯੋਗਤਾ ਦੀਆਂ ਸ਼ਰਤਾਂ, 87A ਦੇ ਅਧੀਨ

ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਹੇਠਾਂ ਦਿੱਤੇ ਮਾਪਦੰਡਾਂ ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਕਰਦੇ ਹੋ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਵਿੱਤੀ ਸਾਲ 2019-220, 2020-21 ਲਈ ਛੂਟ ਪ੍ਰਾਪਤ ਲਈ 87A ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ:

 • ਆਈ ਟੀ ਆਰ ਦਾਖਲ ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਇੱਕ ਨਿਵਾਸੀ ਵਿਅਕਤੀ।
 • ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਵਿੱਤੀ ਵਰ੍ਹੇ ਵਿੱਚ ਕੁੱਲ ਕੁਲ ਆਮਦਨੀ 5 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਤੋਂ ਵੱਧ ਨਹੀਂ ਹੈ।

ਵਿੱਤੀ ਸਾਲ 2017-18, 2018-19 ਆਈ ਟੀ ਆਰ ਦੀ ਛੂਟ ਦੇ ਲਈ ਯੋਗ ਹੈ ਜੇ:

 • ਤੁਸੀਂ ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਰਹਿੰਦੇ ਇੱਕ ਵਿਅਕਤੀ ਹੋ।
 • ਸੈੱਸ ਦੀ ਕਟੌਤੀ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਅਤੇ ਕਟੌਤੀ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਤੁਹਾਡੀ ਕੁੱਲ ਆਮਦਨੀ U / C VI-A U / S 80C, 80G, 80D, 80E ਆਦਿ, 3.5 ਲੱਖ ਤੋਂ ਘੱਟ ਹੈ।
 • ਛੋਟ ਦੀ ਕੁੱਲ ਰਕਮ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ INR 2,500 ਹੈ।

ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਟੌਤੀ ਅਤੇ ਛੋਟਾਂ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਟੈਕਸ ਯੋਗ ਕੁੱਲ ਆਮਦਨੀ ਲਈ ਟੈਕਸ ਦੀ ਛੋਟ 87 ਏ ਦੇ ਅਧੀਨ ਲਾਗੂ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਪਰ ਇਹ ਸਿਹਤ ਅਤੇ ਸਿੱਖਿਆ ਉਪਕਰ ਦੀ ਗਣਨਾ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ।

ਰਿਬੇਟ 87 ਏ ਦੇ ਅਧੀਨ ਲਈ ਸਾਰੇ ਵਿੱਤੀ ਸਾਲਿਆਂ ਲਈ ਚਾਰਟ

ਇਹ ਇਕ ਚਾਰਟ ਹੈ ਜੋ ਵਿੱਤੀ ਸਾਲਾਂ ਲਈ ਸਾਲ 2013-14 ਤੋਂ ਵਿੱਤੀ ਸਾਲ 2021-22 ਤੱਕ ਦੀ ਛੂਟ ਦੀਆਂ ਉਪਲਬਧ ਛੋਟਾਂ ਦੀਆਂ ਦਰਾਂ ਦੀ ਸੂਚੀ ਦਿੰਦਾ ਹੈ।

ਵਿੱਤੀ ਸਾਲ

ਕੁੱਲ ਇੰਕਮ ਸੀਮਾ INR

87ਏ ਦੇ ਅਧੀਨ ਰਿਬੇਟ INR

2021-22

5 ਲੱਖ

12,500

2020-21

5 ਲੱਖ

12,500

2019-20

5 ਲੱਖ

12,500

2018-19

3.5 ਲੱਖ

2,500

2017-18

3.5 ਲੱਖ

2,500

2016-17

5 ਲੱਖ

5,000

2015-16

5 ਲੱਖ

2,000

2014-15

5 ਲੱਖ

2,000

2013-14

5 ਲੱਖ

2,000

ਵਿੱਤੀ ਸਾਲ 2020-21 ਲਈ ਵਿਅਕਤੀਗਤ ਟੈਕਸਦਾਤਾ ਦੀਆਂ ਦਰਾਂ

ਇੰਕਮ-ਟੈਕਸ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਦੇ ਤਹਿਤ, ਵਿਅਕਤੀਗਤ ਭਾਰਤੀ ਟੈਕਸਦਾਤਾਵਾਂ ਨੂੰ 3 ਸਮੂਹਾਂ ਵਿੱਚ ਸ਼੍ਰੇਣੀਬੱਧ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ

 • ਗ਼ੈਰ-ਵਸਨੀਕ / ਰਿਹਾਇਸ਼ੀ ਵਿਅਕਤੀ 60 ਸਾਲ ਤੋਂ ਘੱਟ ਉਮਰ ਦੇ।
 • 60-80 ਸਾਲ ਦੇ ਵਿਚਕਾਰ ਰਿਹਾਇਸ਼ੀ ਬਜ਼ੁਰਗ ਨਾਗਰਿਕ ਵਿਅਕਤੀ।
 • 80 ਸਾਲ ਤੋਂ ਉਪਰ ਦੇ ਨਿਵਾਸੀ ਸੁਪਰ ਬਜ਼ੁਰਗ ਨਾਗਰਿਕ।

ਟੈਕਸ ਦਰਾਂ ਨੂੰ ਬਿਹਤਰ ਸਮਝਣ ਲਈ ਇਹ ਚਾਰਟ ਹੈ:

ਇੰਕਮ ਸੀਮਾ INR

ਟੈਕਸ INR (60 ਸਾਲ ਤੱਕ)

2.5 ਲੱਖ

ਕੋਈ ਟੈਕਸ ਨਹੀਂ

2.5 ਤੋਂ 5 ਲੱਖ

2.5 ਲੱਖ ਤੋਂ ਵੱਧ ਦੀ ਰਕਮ ਦਾ 5%

5 ਤੋਂ 10 ਲੱਖ

12,500 ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ 5 ਲੱਖ ਤੋਂ ਵੱਧ ਦੀ ਰਕਮ ਦਾ 20%

10 ਲੱਖ ਅਤੇ ਉਸਤੋਂ ਉੱਤੇ

1,12,500 ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ 10 ਲੱਖ ਤੋਂ ਵੱਧ ਦੀ ਰਕਮ ਦਾ 30%

ਇੰਕਮ ਸੀਮਾ INR

ਟੈਕਸ INR (60 ਤੋਂ 80 ਸਾਲ)

3 ਲੱਖ

ਕੋਈ ਟੈਕਸ ਨਹੀਂ

3 ਤੋਂ 5 ਲੱਖ

3 ਲੱਖ ਲੱਖ ਤੋਂ ਵੱਧ ਦੀ ਰਕਮ ਦਾ 5%

5 ਤੋਂ 10 ਲੱਖ

10,000 ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ 5 ਲੱਖ ਤੋਂ ਵੱਧ ਦੀ ਰਕਮ ਦਾ 20%

10 ਲੱਖ ਅਤੇ ਉਸਤੋਂ ਉੱਤੇ

1,10,000 ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ 10 ਲੱਖ ਤੋਂ ਵੱਧ ਦੀ ਰਕਮ ਦਾ 30%

 

ਇੰਕਮ ਸੀਮਾ INR 

ਟੈਕਸ INR (80 ਸਾਲ ਤੋਂ ਉੱਤੇ)

5 ਲੱਖ

ਕੋਈ ਟੈਕਸ ਨਹੀਂ

5 ਤੋਂ 10 ਲੱਖ

5 ਲੱਖ ਤੋਂ ਵੱਧ ਦੀ ਰਕਮ ਦਾ 20%

10 ਲੱਖ ਅਤੇ ਉਸਤੋਂ ਉੱਤੇ

1,10,000 ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ 10 ਲੱਖ ਤੋਂ ਵੱਧ ਦੀ ਰਕਮ ਦਾ 30%

ਨੋਟ: ਸਰਚਾਰਜ ਅਤੇ ਆਮਦਨੀ ਟੈਕਸ ਦੀ ਰਕਮ ਦੀ ਹਰੇਕ ਗਿਣਤੀ ਤੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਵਾਧੂ 4% ਸਿਹਤ ਅਤੇ ਸਿੱਖਿਆ ਉਪਕਰ ਅਦਾ ਕਰਨਾ ਪੈਂਦਾ ਹੈ। ਲਗਾਇਆ ਸਰਚਾਰਜ ਆਮਦਨੀ ਸਲੈਬ 'ਤੇ ਨਿਰਭਰ ਕਰਦਾ ਹੈ।

ਸਿੱਟਾ

ਆਈ ਟੀ ਆਰ ਰਿਟਰਨ ਦਾਖਲ ਕਰਨ ਵੇਲੇ ਨਿਵਾਸੀ ਭਾਰਤੀ ਵਿਅਕਤੀ ਇਸ ਛੂਟ ਦਾ ਦਾਅਵਾ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਨ। ਇਸ ਛੂਟ ਦਾ ਲਾਭ ਲੈਣ ਲਈ ਤੁਹਾਡੀ ਆਮਦਨ ਅਧਿਆਇ VI-A ਦੀ ਕਟੌਤੀ ਤੋਂ ਬਾਅਦ 5 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਤੋਂ ਵੱਧ ਨਹੀਂ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ।

ਇਹ ਵੀ ਪੜ੍ਹੋ:ਟਿਡੀਐਸ - ਆਓ ਜਾਣੀਏ ਕੁੱਝ ਜਰੂਰੀ ਗੱਲਾਂ

ਅਕਸਰ ਪੁੱਛੇ ਜਾਂਦੇ ਪ੍ਰਸ਼ਨ

1. ਕੀ ਕੋਈ ਐਨਆਰਆਈ ਇਨਕਮ ਟੈਕਸ ਐਕਟ ਦੀ ਧਾਰਾ 87 ਏ ਦੇ ਤਹਿਤ ਛੋਟ ਦੇ ਸਕਦਾ ਹੈ?

ਇਹ ਛੋਟ ਸਿਰਫ ਨਿਵਾਸੀ ਵਿਅਕਤੀਆਂ ਲਈ ਹੈ।

2. ਕੀ 87 ਏ ਅਧੀਨ ਛੋਟ ਸਾਰੇ ਰਿਹਾਇਸ਼ੀ ਭਾਰਤੀ ਟੈਕਸਦਾਤਾਵਾਂ ਲਈ ਉਪਲਬਧ ਹੈ?

87a ਦੀ ਛੂਟ ਵਿਅਕਤੀਗਤ ਐਚਯੂਐਫ ਦੇ ਮੈਂਬਰਾਂ / ਨਿਵਾਸੀ ਭਾਰਤੀਆਂ / ਬਜ਼ੁਰਗ ਨਾਗਰਿਕਾਂ, ਵਿਅਕਤੀਆਂ ਦੀ ਏ.ਓ.ਪੀ. / ਟਰੱਸਟ ਦੀ ਐਸੋਸੀਏਸ਼ਨ ਆਦਿ ਲਈ ਉਪਲਬਧ ਹੈ। ਇਹ ਕੰਪਨੀਆਂ, ਫਰਮਾਂ, ਪੂਰੇ ਐਚਯੂਐਫ ਆਦਿ 'ਤੇ ਲਾਗੂ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ।

3. ਮੈਨੂੰ ਏ.ਆਈ. 2019. ਲਈ ਛੋਟ ਦਾ ਦਾਅਵਾ ਕਦੋਂ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ?

ਵਿੱਤੀ ਸਾਲ 2020-21 ਵਿੱਚ ਜਦੋਂ ਏਆਈਵਾਈ 2019-20 ਲਈ ਆਪਣਾ ਆਈਟੀਆਰ ਦਾਖਲ ਕਰੋ।

4. ਉਦੋਂ ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਜਦੋਂ ਤੁਹਾਡਾ ਟੀਡੀਐਸ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਕੱਟਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਤੁਸੀਂ ਸੈਕਿੰਡ 87 ਏ ਛੋਟ ਲਈ ਯੋਗ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਹੋ?

ਆਈ ਟੀ ਆਰ ਰਿਟਰਨ ਦਾਖਲ ਕਰਨ ਵੇਲੇ ਨਿਵਾਸੀ ਭਾਰਤੀ ਵਿਅਕਤੀ ਇਸ ਛੂਟ ਦਾ ਦਾਅਵਾ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਨ। ਵਿੱਤੀ ਸਾਲ 2019-20 ਲਈ ਲਾਗੂ ਹੋਣ ਦੇ ਨਾਤੇ, ਜੇ ਤੁਹਾਡੀ ਆਮਦਨੀ ਅਧਿਆਇ VI-A ਦੀ ਕਟੌਤੀ ਤੋਂ ਬਾਅਦ 5 ਲੱਖ INR ਤੋਂ ਵੱਧ ਨਹੀਂ ਹੈ ਅਤੇ ਤੁਸੀਂ ਸਵੈ-ਮੁਲਾਂਕਣ ਟੈਕਸ ਦਾ ਭੁਗਤਾਨ ਕਰਦੇ ਹੋ, ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ 87a ਦੀ ਛੋਟ ਅਤੇ 12,500 INR ਤੱਕ ਦਾ ਦਾਅਵਾ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਜਿੱਥੇ ਟੀਡੀਐਸ ਦੀ ਕਟੌਤੀ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ ਪਰ ਚੈਪਟਰ VI-A ਲਾਗੂ ਹੋਣ ਦੀ ਕਟੌਤੀ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਤੁਹਾਡੀ ਆਮਦਨੀ 5 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਤੋਂ ਘੱਟ ਹੈ, ਤੁਸੀਂ 12,500 ਰੁਪਏ ਤਕ ਦੇ ਟੀਡੀਐਸ ਰਕਮ ਦੀ ਵਾਪਸੀ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ।

5. ਜੇ ਮੈਂ ਕਟੌਤੀ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਟੈਕਸ ਯੋਗ ਆਮਦਨ 5 ਲੱਖ ਤੋਂ ਵੱਧ ਹੈ ਤਾਂ ਕੀ ਮੈਂ 87ਏ ਦੇ ਅਧੀਨ  ਛੂਟ ਪਾਉਣ ਦਾ ਦਾਅਵਾ ਕਰ ਸਕਦਾ / ਸਕਦੀ ਹਾਂ?

ਨਹੀਂ, ਨਿਰਧਾਰਤ ਕੀਤੀ ਸੀਮਾ 5 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਦੀ ਕੁੱਲ ਟੈਕਸਯੋਗ ਆਮਦਨੀ ਵਜੋਂ ਮਤਲਬ ਕਟੌਤੀ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਪਰ ਸੈੱਸ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਹੈ। ਤੁਸੀਂ ਛੋਟ ਅਤੇ ਕਟੌਤੀ ਲਿਆਉਣ ਲਈ ਉੱਪਰ ਦੱਸੇ ਗਏ ਟੈਕਸ ਬਚਾਉਣ ਦੇ ਹੋਰ ਵਿਕਲਪਾਂ ਦੀ ਪੜਚੋਲ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ ਅਤੇ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਟੈਕਸ ਯੋਗ ਆਮਦਨ ਨੂੰ 5 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਤੱਕ ਘਟਾ ਕੇ 12,500 ਰੁਪਏ ਦੀ ਛੂਟ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ।

6. ਕੀ ਹਰ ਸਾਲ ਆਈ ਟੀ ਸਲੈਬ ਬਦਲਦੇ ਹਨ?

ਆਈ ਟੀ ਸਲੈਬ ਸਾਲਾਨਾ ਬਜਟ ਵਿੱਚ ਨਿਰਧਾਰਤ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ ਹਨ ਅਤੇ ਹਰ ਸਾਲ ਬਦਲ ਸਕਦੀਆਂ ਹਨ।

7. ਕੀ ਮਰਦਾਂ ਅਤੇ ਔਰਤਾਂ ਦੇ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਆਈ ਟੀ ਸਲੈਬ ਹਨ?

ਨਹੀਂ, ਇਨਕਮ ਟੈਕਸ ਸਲੈਬ ਲਿੰਗ-ਅਧਾਰਤ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੇ ਅਤੇ ਸਾਰੇ ਵਿਅਕਤੀਆਂ ਜਾਂ ਮਰਦਾਂ ਲਈ ਬਰਾਬਰ ਲਾਗੂ ਹੁੰਦੇ ਹਨ।

8. ਜੇ ਮੇਰੀ ਟੈਕਸਯੋਗ ਆਮਦਨ ਤੋਂ ਛੋਟ ਹੈ, ਤਾਂ ਕੀ ਮੈਨੂੰ ਆਈ ਟੀ ਆਰ ਵਿਚ ਵਿਆਜ ਅਤੇ ਆਮਦਨੀ ਦੇ ਸਾਰੇ ਸਰੋਤਾਂ ਦਾ ਖੁਲਾਸਾ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ?

ਹਾਂ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਟੈਕਸ ਦੇਣਦਾਰੀ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਆਈਟੀਆਰ ਦਾਇਰ ਕਰਨ ਵੇਲੇ, ਸਾਰੇ ਸਰੋਤਾਂ ਤੋਂ ਆਮਦਨੀ, ਵਿਆਜ ਕਮਾਈ ਅਤੇ ਆਮਦਨੀ ਤੋਂ ਛੂਟ ਦੇਣਾ ਲਾਜ਼ਮੀ ਹੈ।

9. ਕੀ ਖੇਤੀ ਆਮਦਨ ਟੈਕਸਯੋਗ ਹੈ?

ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਆਮਦਨ ਨੂੰ ਆਮਦਨ ਟੈਕਸ ਤੋਂ ਛੋਟ ਹੈ। ਹਾਲਾਂਕਿ, ਦੂਜੇ ਸਾਰੇ ਸਰੋਤਾਂ ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਤਨਖਾਹ, ਪੈਨਸ਼ਨਾਂ, ਕਿਰਾਏ, ਐੱਫ ਡੀ ਵਿਆਜ ਆਦਿ ਟੈਕਸਦਾਤਾ ਦੁਆਰਾ ਕਮਾਈ ਕਰਦੇ ਹਨ।

10. ਕੀ ਟੈਕਸ ਭੁਗਤਾਨ ਕਰਨ ਵਾਲਿਆਂ ਵਿਚ ਆਈਟੀਆਰ ਇਕੋ ਫਾਈਲ ਕਰਨ ਦੀ ਨਿਰਧਾਰਤ ਮਿਤੀ ਹੈ?

ਨਹੀਂ, ਵਿਅਕਤੀਆਂ, ਕੰਪਨੀਆਂ, ਐਚਯੂਐਫ ਆਦਿ ਲਈ ਆਈਟੀਆਰ ਭਰਨਾ ਇਕੋ ਜਿਹਾ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ।

11. ਧਾਰਾ 87 ਏ ਦੇ ਤਹਿਤ ਛੋਟ ਦੀ ਗਣਨਾ ਕਿਵੇਂ ਕਰੀਏ?

 • ਪਹਿਲਾਂ, ਐਫ.ਵਾਈ.ਐੱਸ ਦੀ ਕੁੱਲ ਆਮਦਨੀ ਦੀ ਗਣਨਾ ਕਰਨ ਲਈ ਇੱਕ ਕੈਲਕੁਲੇਟਰ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰੋ।
 • ਟੈਕਸ-ਬਚਤ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਉਪਕਰਣ ਅਤੇ ਐਸ.ਸੀ.ਐੱਸ.ਐੱਸ. ਖਾਤੇ ਆਦਿ ਦੀ ਯੋਗ ਟੈਕਸ ਕਟੌਤੀ ਨੂੰ ਘਟਾਓ।
 • ਸਾਰੇ ਕਟੌਤੀ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ FY ਲਈ ਸ਼ੁੱਧ ਆਮਦਨੀ ਤੇ ਪਹੁੰਚੋ।
 • ਕੁੱਲ ਆਮਦਨੀ, ਸ਼ੁੱਧ ਆਮਦਨੀ ਅਤੇ ਕਟੌਤੀ ਦਰਸਾਉਂਦੇ ਹੋਏ ਆਪਣਾ ਆਈਟੀਆਰ ਫਾਈਲ ਕਰੋ।
 • ਜੇ ਤੁਹਾਡੀ ਆਮਦਨੀ 5 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਤੋਂ ਘੱਟ ਹੈ ਤਾਂ ਧਾਰਾ 87 ਏ ਦੇ ਅਧੀਨ ਟੈਕਸ ਛੋਟ ਦੀ ਦਾਅਵਾ ਕਰੋ।
 • 2020 ਤੋਂ 21 ਦੇ ਏਵਾਈ ਲਈ 87 ਏ ਦੀ ਛੂਟ ਦੀ ਆਗਿਆ ਦਿੱਤੀ ਅਧਿਕਤਮ ਸੀਮਾ 12,500INR ਹੈ।

12. AY 2020-21 ਲਈ ਕਿਹੜੀ ਛੂਟ 87A ਦੇ ਅਧੀਨ ਲਾਗੂ ਹੈ?

ਨਵੀਂ ਅਤੇ ਪੁਰਾਣੀ ਟੈਕਸ ਪ੍ਰਣਾਲੀਆਂ ਦੇ ਤਹਿਤ ਏ.ਆਈ. 2020-21 ਲਈ ਛੂਟ ਦੀ ਰਕਮ ਵਿਚ ਕੋਈ ਤਬਦੀਲੀ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ। 5 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਤੋਂ ਘੱਟ ਟੈਕਸਯੋਗ ਆਮਦਨੀ ਵਾਲੇ ਵਿਅਕਤੀਗਤ ਨਿਵਾਸੀ ਟੈਕਸਦਾਤਾ ਨੂੰ ਕੁੱਲ 12,500 ਰੁਪਏ ਦੀ ਛੂਟ ਮਿਲਦੀ ਹੈ ਜਾਂ ਟੈਕਸ ਜਦੋਂ ਉਹ 12,500 ਰੁਪਏ ਤੋਂ ਘੱਟ ਹੁੰਦਾ ਹੈ।

13. AY 2019-20 ਦੀ ਛੂਟ 87A ਦੇ ਅਧੀਨ ਕੀ ਹੈ?

AY 2019-20 ਦੇ ਅੰਤਰਿਮ ਬਜਟ ਨੇ ਟੈਕਸ ਯੋਗ ਆਮਦਨ ਵਾਲੇ ਵਿਅਕਤੀਆਂ ਲਈ ਸੈਕਸ਼ਨ 87 ਏ ਦੇ ਅਧੀਨ ਟੈਕਸ ਦੀ ਪੂਰੀ ਛੋਟ ਦੀ ਘੋਸ਼ਣਾ ਕੀਤੀ ਹੈ ਜੋ 5 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਤੋਂ ਘੱਟ ਹੈ। ਇਸਦਾ ਅਰਥ ਹੈ ਕਿ ਮੌਜੂਦਾ ਸੀਮਾ 2,500 ਰੁਪਏ ਹੋ ਗਈ ਹੈ, ਜਿਸ ਨੂੰ ਵਧਾ ਕੇ 12,500 ਰੁਪਏ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ।

14. ਕੀ ਨਵੀਂ ਟੈਕਸ ਪ੍ਰਣਾਲੀ 87 ਏ ਦੀ ਛੋਟ ਦੀ ਪੇਸ਼ਕਸ਼ ਕਰਦੀ ਹੈ?

ਹਾਂ। ਛੋਟ / ਲਾਭ 87 ਏ ਸਾਰੇ ਵਿਅਕਤੀਆਂ ਅਤੇ ਉਮਰਾਂ ਲਈ ਇਕੋ ਜਿਹੇ ਹਨ ਜੋ ਨਵੀਂ ਅਤੇ ਪੁਰਾਣੀ ਟੈਕਸ ਵਿਵਸਥਾ ਦੇ ਤਹਿਤ ਭਾਰਤੀ ਨਿਵਾਸੀ ਹਨ। ਸਾਲ 2019-20 ਦੇ ਅੰਤਰਿਮ ਬਜਟ ਨੇ ਟੈਕਸ ਯੋਗ ਆਮਦਨ ਵਾਲੇ ਵਿਅਕਤੀਆਂ ਲਈ ਸੈਕਸ਼ਨ 87 ਏ ਦੇ ਅਧੀਨ ਟੈਕਸ ਦੀ ਪੂਰੀ ਛੋਟ ਦੀ ਘੋਸ਼ਣਾ ਕੀਤੀ ਹੈ ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਟੈਕਸ ਯੋਗ ਆਮਦਨ ਵਾਲੇ 12,500 ਰੁਪਏ / ਏ 87 ਏ ਤੱਕ 5 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਤੋਂ ਘੱਟ ਹਨ।

Related Posts