written by | October 11, 2021

ਡਰਿਲਿੰਗ ਕਾਰੋਬਾਰ

×

Table of Content


ਇੱਕ ਸਥਾਈ ਡ੍ਰਿਲਿੰਗ ਕਾਰੋਬਾਰ  ਕਿਵੇਂ ਬਣਾਇਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। 

ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਨ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ ਸਥਾਈ ਡਰਿਲਿੰਗ ਕਾਰੋਬਾਰ ਅਤੇ ਦਿਮਾਗ ਵਿੱਚ ਕਈ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਸਵਾਲ ਆਉਂਦੇ ਹਨ ਕਿ ਡਰਿਲਿੰਗ ਕਾਰੋਬਾਰ  ਨੂੰ ਕਿਵੇਂ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ? ਡਰਿਲਿੰਗ ਕਾਰੋਬਾਰ ਨੂੰ ਸਫਲ ਕਿਵੇਂ ਬਣਾ ਸਕਦੇ ਹਾਂ

ਇਹਨਾਂ ਸਭ ਸਵਾਲਾਂ ਦੇ ਜਵਾਬ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਾਡੇ ਇਸ ਲੇਖ ਵਿੱਚ ਮਿਲ ਜਾਣਗੇ। 

ਇਸ ਲਈ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੁੱਝ ਗੱਲਾਂ ਦਾ ਧਿਆਨ ਰੱਖਣਾ ਪਏਗਾ। ਆਓ ਜਾਣਦੇ ਹਾਂ ਉਹਨਾਂ ਤਰੀਕਿਆਂ ਬਾਰੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਵਰਤ ਕੇ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਡਰਿਲਿੰਗ ਕਾਰੋਬਾਰ  ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਨ ਦੇ ਨਾਲ ਨਾਲ ਸਫਲ ਵੀ ਬਣਾ ਸਕਦੇ ਹੋ। 

ਤਜਰਬੇ ਦਾ ਕੋਈ ਵਿਕਲਪ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ ਜਦੋਂ ਪਾਣੀ ਦੀ ਚੰਗੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਡ੍ਰਿਲਿੰਗ ਕਰਨ ਦੀ ਗੱਲ ਆਉਂਦੀ ਹੈ। ਕਾਰੋਬਾਰੀ ਮਾਲਕ ਗਾਹਕ ਸੇਵਾ ਦੀ ਮਹੱਤਤਾ ਅਤੇ ਨਿਰੰਤਰ ਸਿਖਲਾਈ ਅਤੇ ਸਿੱਖਿਆ ਨੂੰ ਨਜ਼ਰਅੰਦਾਜ਼ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ ਤਾਂ ਕਿ ਇਹ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਇਆ ਜਾ ਸਕੇ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਕੰਮਕਾਜ ਵਧਦੇ ਰਹਿਣ ਅਤੇ ਬਾਜ਼ਾਰਾਂ ਦੀਆਂ ਬਦਲਦੀਆਂ ਜ਼ਰੂਰਤਾਂ ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਕਰਨ ਲਈ।

ਡਰਿਲਿੰਗ ਕਾਰੋਬਾਰ ਵਾਸਤੇ ਬਿਜਨੈਸ ਪਲਾਨ –

ਕੋਈ ਗਲਤੀ ਨਾ ਕਰੋ: ਕੋਈ ਫਰਕ ਨਹੀਂ ਪੈਂਦਾ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਕਿਸ ਉਦਯੋਗ ਵਿੱਚ ਹੋ, ਇੱਕ ਕਾਰੋਬਾਰੀ ਯੋਜਨਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ। ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ ਕਿ ਤੁਹਾਨੂੰ ਰਸਮੀ ਕਾਰੋਬਾਰੀ ਯੋਜਨਾ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਨਾ ਪਵੇ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਕਾਰੋਬਾਰ ਲਈ ਕੋਈ ਲੋਨ ਜਾਂ ਨਿਵੇਸ਼ ਫੰਡ ਦੀ ਮੰਗ ਨਹੀਂ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ, ਪਰ ਫੇਰ ਵੀ ਬਿਜਨੈਸ ਪਲਾਨ ਨੂੰ ਨਾ ਛੱਡੋ।ਇਸ ਦੀ ਬਜਾਏ ਇੱਕ ਛੋਟੀ ਵਪਾਰ ਯੋਜਨਾ ਲਿਖੋ।ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਨੂੰ ਇਕ ਘੰਟੇ ਤੋਂ ਵੀ ਘੱਟ ਸਮੇਂ ਵਿਚ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਕਾਰੋਬਾਰੀ ਯੋਜਨਾ ਨੂੰ ਲਿਖਣਾ ਵਿਗਿਆਨਕ ਤੌਰ ਤੇ ਸਿੱਧ ਕਰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਤੁਹਾਨੂੰ ਤੇਜ਼ੀ ਨਾਲ ਵੱਧਣ ਵਿੱਚ ਸਹਾਇਤਾ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਇਸ ਲਈ ਇਸ ਕਦਮ ਨੂੰ ਨਾ ਛੱਡੋ।

ਡਰਿਲਿੰਗ ਕਾਰੋਬਾਰ ਵਾਸਤੇ ਪੇਪਰ ਟ੍ਰੇਲ ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਕਰੋ –

  ਡ੍ਰਿਲ ਕਰਨ ਵਾਲਿਆਂ ਲਈ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਸਾਰੇ ਲੋੜੀਂਦੇ ਸੰਘੀ, ਰਾਜ ਅਤੇ ਸਥਾਨਕ ਪਰਮਿਟ ਅਤੇ ਲਾਇਸੈਂਸ ਲੈਣ ਦੇ ਨਾਲ ਨਾਲ ਰਾਜ ਅਤੇ ਸਥਾਨਕ ਕੋਡਾਂ ਤੇ ਅਪਟੂਡੇਟ ਰਹੇ।ਸਟੇਟ ਵੇਲ ਕੋਡਾਂ ਵਿੱਚ ਘੱਟੋ ਘੱਟ ਮਾਪਦੰਡ ਹੁੰਦੇ ਹਨ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਪਾਲਣ ਕਰਨਾ ਲਾਜ਼ਮੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਜਦੋਂ ਪਾਣੀ ਦੇ ਖੂਹ ਬਣਾਏ ਜਾਂਦੇ ਹਨ, ਮੁਰੰਮਤ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਜਾਂ ਛੱਡ ਦਿੱਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਅਤੇ ਜਦੋਂ ਪੰਪ ਅਤੇ ਪੰਪਿੰਗ ਉਪਕਰਣ ਸਥਾਪਤ ਕੀਤੇ ਜਾਂਦੇ ਹਨ।ਸਥਾਨਕ ਪਰਮਿਟ ਵਿੱਚ ਖੇਤਰ ਦੇ ਭੂਵਿਗਿਆਨ ਬਾਰੇ ਚੰਗੀ ਖੂਬਸੂਰਤੀ, ਘੱਟੋ ਘੱਟ ਖੂਹ ਅਤੇ ਹੋਰ ਮਹੱਤਵਪੂਰਣ ਵਿਚਾਰਾਂ ਬਾਰੇ ਜਾਣਕਾਰੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ।

ਲਾਇਸੈਂਸ ਅਤੇ ਪਰਮਿਟ ਦੀਆਂ ਜਰੂਰਤਾਂ ਦੀ ਪਾਲਣਾ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਅਸਫਲ ਰਹਿਣ ਦੇ ਨਤੀਜੇ ਵਜੋਂ ਕਾਰੋਬਾਰ ਦਾ ਲਾਇਸੈਂਸ ਖਤਮ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ।

ਡਰਿਲਿੰਗ ਕਾਰੋਬਾਰ ਬਾਜ਼ਾਰ ਦੀ ਪੂਰੀ ਜਾਨਕਰੀ ਰੱਖੋ – 

ਸਮਾਰਟ ਕਾਰੋਬਾਰੀ ਮਾਲਕ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਕੰਮਕਾਜ ਨੂੰ ਵਧਾਉਣ ਲਈ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਸੇਵਾ ਖੇਤਰ ਦੇ ਅੰਦਰ ਮੌਕਿਆਂ ਤੋਂ ਜਾਣੂ ਹੁੰਦੇ ਹਨ,ਚਾਹੇ ਉਹ ਸਾਲਾਨਾ ਰੱਖਰਖਾਅ ਦੀਆਂ ਸੇਵਾਵਾਂ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋਣ, ਨਵੀਂ ਸੇਵਾਵਾਂ ਸ਼ਾਮਲ ਕਰਨ (ਉਦਾਹਰਣ ਲਈ ਭੂਮੱਧ, ਡ੍ਰਾਇਵ ਜਾਂ ਗੰਦੇ ਪਾਣੀ ਦੇ ਪੰਪ), ਜਾਂ ਵਾਧੂ ਸੇਵਾਵਾਂ ਜੋੜਨ ਲਈ ਜਾਂ ਮੌਜੂਦਾ ਮਾਰਕੀਟ ਦੇ ਕਵਰੇਜ ਨੂੰ ਵਧਾਉਣ ਲਈ ਮੌਜੂਦਾ ਕਾਰੋਬਾਰ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨਾ।

ਕਾਰੋਬਾਰ ਦੇ ਮਾਲਕਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਨਿਸ਼ਚਤ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਕਿ ਵਿਸਥਾਰ ਯੋਜਨਾਵਾਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਕਾਰਜਸ਼ੀਲ ਅਤੇ ਵਿੱਤੀ ਟੀਚਿਆਂ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਹਨ।

ਟਾਪਫਲਾਈਟ ਗਾਹਕ ਸੇਵਾ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰੋਪਾਣੀ ਦੇ ਖੂਹਾਂ ਦੇ ਡਰਿਲਿੰਗ ਕਾਰੋਬਾਰ ਲਈ ਇਹ 40, 50 ਅਤੇ ਇੱਥੋਂ ਤਕ ਕਿ 70 ਤੋਂ ਵੱਧ ਸਾਲਾਂ ਦੇ ਬਹੁਪੱਖੀ ਪਰਿਵਾਰਕ ਕਾਰਜਾਂ ਲਈ ਅਸਧਾਰਨ ਨਹੀਂ ਹੈ।ਇਹਨਾਂ ਲੰਮੇ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਚੱਲਣ ਵਾਲੇ ਆਪ੍ਰੇਟਰਾਂ ਵਿੱਚ ਸਮਾਨ ਗੱਲ  ਬੇਮਿਸਾਲ ਗਾਹਕ ਸੇਵਾ ਹੈ।

ਇਸਦਾ ਅਰਥ ਹੈ ਕਿ ਆਸ ਪਾਸ ਦੀ ਐਮਰਜੈਂਸੀ ਸੇਵਾ, ਗਿਆਨਵਾਨ ਅਤੇ ਭਰੋਸੇਮੰਦ ਸਲਾਹ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਨਾ, ਅਤੇ ਆਪਣੇ ਗ੍ਰਾਹਕਾਂ ਨੂੰ ਲਾਗਤਅਸਰਦਾਰ ਵਿਕਲਪ ਪੇਸ਼ ਕਰਨਾ।

ਪ੍ਰਭਾਵਸ਼ਾਲੀ ਢੰਗ ਨਾਲ ਸੰਚਾਰ ਕਰੋ

ਸਫਲ ਵਪਾਰਕ ਸੰਬੰਧ ਅਕਸਰ ਉੱਤਮ ਸੰਚਾਰ ਹੁਨਰਾਂ ਦੁਆਰਾ ਪੈਦਾ ਹੁੰਦੇ ਹਨ।ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਹੁਨਰਾਂ ਨੂੰ ਪਾਲਿਸ਼ ਕਰਨਾ, ਸਰਗਰਮ ਸੁਣਨ ਦਾ ਅਭਿਆਸ ਕਰਨਾ, ਅਤੇ ਗਾਹਕਾਂ ਤੋਂ ਸਕਾਰਾਤਮਕ ਜਾਂ ਨਕਾਰਾਤਮਕ ਗੈਰਸੰਕੇਤਕ ਸੰਕੇਤਾਂ ਨੂੰ ਲੈਣਾ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਨੂੰ ਸਥਾਪਤ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਸਹਾਇਤਾ ਕਰੇਗਾ।ਲੋਕ ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਕੰਮ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਨ ਜੋ ਸਕਾਰਾਤਮਕ, ਸਚਿਆਰੇ, ਮਦਦਗਾਰ ਅਤੇ ਸੱਚੇ ਹਨ।

ਗਾਹਕਾਂ ਅੰਦਰ ਭਰੋਸੇ ਯੋਗਤਾ ਸਥਾਪਤ ਕਰੋ

ਮੁੱਢਲੀ ਸੰਪਰਕ ਜਾਣਕਾਰੀ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਨ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ, ਤੁਹਾਡੇ ਕਾਰੋਬਾਰ ਦੀ ਕਹਾਣੀ ਦੱਸਣ ਲਈ ਇੱਕ ਪੇਸ਼ੇਵਰ ਵੈਬਸਾਈਟ ਬਣਾਉਣਾ, ਜਿਹੜੀਆਂ ਸੇਵਾਵਾਂ ਤੁਸੀਂ ਪੇਸ਼ ਕਰਦੇ ਹੋ, ਅਤੇ ਜਿਹੜੀ ਤਕਨੀਕੀ ਮੁਹਾਰਤ ਤੁਹਾਡੇ ਅਤੇ ਤੁਹਾਡੀ ਟੀਮ ਕੋਲ ਹੈ।ਇਹ ਸਭ ਤੁਹਾਡੇ ਸੰਭਾਵਿਤ ਗਾਹਕਾਂ ਵਿਚ ਤੁਹਾਡੇ ਕਾਰੋਬਾਰ ਦਾ ਸਕਾਰਾਤਮਕ ਪ੍ਰਭਾਵ ਪੈਦਾ ਕਰ ਸਕਦੀ ਹੈ।

ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਤੇ ਕਿਰਿਆਸ਼ੀਲ ਬਣਨਾ ਨਵੇਂ ਗਾਹਕਾਂ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚਣ ਅਤੇ ਬਚਨ ਦੀ ਭਰੋਸੇਮੰਦਤਾ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨ ਦਾ ਇਕ ਬਹੁਤ ਹੀ  ਘੱਟ ਕੀਮਤ ਵਾਲਾ ਸਾਧਨ  ਹੈ।ਘਰੇਲੂਮਾਲਕਕੇਂਦਰਤ ਸਮੱਗਰੀ ਜੋ ਤੁਹਾਡੇ ਉਤਪਾਦਾਂ ਅਤੇ ਸੇਵਾਵਾਂ ਦੀ ਵਿਆਖਿਆ ਕਰਦੀਆਂ ਹਨ, ਉਹ ਵੀ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਮਾਰਕੀਟਿੰਗ ਟੂਲ ਹਨ।

ਡਰਿਲਿੰਗ ਕਾਰੋਬਾਰ ਲਈ ਚਲ ਰਹੀ ਸਿਖਲਾਈ ਅਤੇ ਸਿੱਖਿਆ ਵਿੱਚ ਭਾਗ ਲਓ–  ਹੈਂਡਸਆਨ ਟ੍ਰੇਨਿੰਗ ਸੈਮੀਨਾਰ ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਗੋਲਡਜ਼ ਵਾਟਰ ਟੈਕਨਾਲੌਜੀ ਫੈਕਟਰੀ ਸਕੂਲ ਵਿਖੇ ਪੇਸ਼ ਕੀਤੇ ਗਏ ਭਾਗੀਦਾਰਾਂ ਨੂੰ ਰਿਹਾਇਸ਼ੀ ਐਪਲੀਕੇਸ਼ਨਾਂ ਵਿਚ ਨਵੀਨਤਮ ਤਰੱਕੀ, ਉਤਪਾਦਾਂ ਦੀ ਸਹੀ ਸਥਾਪਨਾ ਅਤੇ ਸਮੱਸਿਆ ਨਿਪਟਾਰੇ ਦੇ ਹੁਨਰਾਂ ਬਾਰੇ ਸਿਖਿਅਤ ਕਰਦੇ ਹਨ। 

ਪਾਣੀ ਦੇ ਉਦਯੋਗ ਪੇਸ਼ੇਵਰਾਂ ਲਈ ਉਦਯੋਗ ਦੇ ਤਕਨੀਕੀ ਗਿਆਨ ਦਾ ਵਿਸਥਾਰ ਕਰਨ ਲਈ ਵਰਚੁਅਲ ਸੈਮੀਨਾਰ ਇਕ ਹੋਰ ਵਧੀਆ ਵਿਕਲਪ ਹੈ।ਦੋਵੇਂ ਪ੍ਰਮਾਣਿਕਤਾ ਲਈ ਲੋੜੀਂਦੀਆਂ ਨਿਰੰਤਰ ਸਿੱਖਿਆ ਇਕਾਈਆਂ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਪੇਸ਼ੇਵਰਾਂ ਦੀ ਸਹਾਇਤਾ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਨ।

ਪੇਸ਼ੇਵਰ ਸ਼ਮੂਲੀਅਤ ਦੇ ਅਵਸਰ ਭਾਲੋ

ਚਾਹੇ ਇਹ ਉਦਯੋਗ ਦੇ ਮੋਹਰੀ ਉਤਪਾਦ ਨਵੀਨਤਾਵਾਂ ਬਾਰੇ ਸਿੱਖਣ ਲਈ ਵਪਾਰ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨਾਂ ਵਿਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੋਵੇ ਜਾਂ ਖੇਤਰ ਵਿਚ ਵਧੀਆ ਅਭਿਆਸਾਂ ਬਾਰੇ ਜਾਣੂ ਰੱਖਣ ਲਈ ਇਕ ਪੇਸ਼ੇਵਰ ਐਸੋਸੀਏਸ਼ਨ ਵਿਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਣਾ, ਪਾਣੀ ਉਦਯੋਗ ਪੇਸ਼ੇਵਰਾਂ ਦੀ ਸਹਾਇਤਾ ਲਈ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਉਪਲਬਧ ਹੈ।ਗੋਲਡਜ਼ ਪ੍ਰੋਫੈਸ਼ਨਲ ਡੀਲਰ ਐਸੋਸੀਏਸ਼ਨ (ਜੀਪੀਡੀਏ) ਇਕ ਅਜਿਹਾ ਸਮੂਹ ਹੈ ਜੋ ਪੇਸ਼ੇਵਰ ਪੰਪ ਸਥਾਪਕਾਂ ਨੂੰ ਸੰਦਾਂ, ਸਿੱਖਿਆ ਅਤੇ ਸਹਾਇਤਾ ਦੁਆਰਾ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਕਾਰੋਬਾਰਾਂ ਨੂੰ ਵਧਾਉਣ ਵਿਚ ਸਹਾਇਤਾ ਕਰਨ ਲਈ ਸਮਰਪਿਤ ਹੈ।

ਘੱਟ ਮੁੱਲ ਤੇ ਵਧੀਆ ਸੇਵਾ

ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਬਾਜ਼ਾਰ ਦੀ ਜਾਨਕਰੀ ਲੈ ਲੈਂਦੇ ਹੋ ਤਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਲਗਦਾ ਹੈ ਕਿ ਬਾਜ਼ਾਰ ਵਿਚ ਤੁਹਾਡੇ ਵਰਗੀ ਸੇਵਾ ਦੇਣ ਵਾਲੇ ਉਸ ਦਾ ਕੀ ਮੁੱਲ ਲੈ ਰਹੇ ਨੇ। ਤੁਸੀਂ ਬਾਜ਼ਾਰ ਦੇ  ਮੁੱਲ ਤੋਂ ਘੱਟ ਮੁੱਲ ਤੇ ਕੰਮ ਕਰਕੇ ਅਤੇ ਵਧੀਆ ਸੇਵਾ ਦੇ ਕੇ ਆਪਣਾ ਡ੍ਰਿਲਿੰਗ ਬਿਜਨੈਸ ਵਧਾ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਇਹ ਤਰੀਕਾ ਵਰਤਣ ਨਾਲ ਤੁਹਾਡੀ ਕਮਾਈ ਘੱਟ ਸਕਦੀ ਹੈ ਪਰ ਇਸ ਨਾਲ ਤੁਹਾਡੇ ਗਾਹਕ ਵੱਧ ਜਾਣਗੇ ਜਿਸ ਦਾ ਅਸਰ ਇਹ ਹੀ ਪਏਗਾ ਕਿ ਤੁਹਾਡਾ ਬਿਜਨੈਸ ਬਹੁਤ ਸਫਲ ਹੋਣ ਦੇ ਰਾਹ ਤੇ ਤੁਰ ਪਏਗਾ।

ਇਸ ਲੇਖ ਰਾਹੀਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਲਗਾ ਹੋਇਗਾ ਕਿ  ਡਰਿਲਿੰਗ ਕਾਰੋਬਾਰ  ਨੂੰ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਕੀ ਕੀ ਕਰਨਾ ਪਏਗਾ। 

ਪਰ ਬਿਜਨੈਸ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਨ ਨਾਲ ਹੀ ਕੰਮ ਖਤਮ ਨਹੀਂ ਹੋ ਜਾਂਦਾ, ਇਸ ਲਈ ਇਸ ਲੇਖ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਉਹ ਤਰੀਕੇ ਵੀ ਦਸੇ ਹਨ ਜਿਹਦੇ ਨਾਲ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣਾ ਡਰਿਲਿੰਗ ਕਾਰੋਬਾਰ  ਸਫਲ ਵੀ ਬਣਾ ਸਕਦੇ ਹੋ।

ਉਮੀਦ ਹੈ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਹ ਲੇਖ ਪਸੰਦ ਆਇਆ ਹੋਏਗਾ ਅਤੇ ਇਸ ਨੇ ਤੁਹਾਡੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਵਿੱਚ ਵਾਧਾ ਕੀਤਾ ਹੋਏਗਾ।

ਤੁਹਾਨੂੰ ਤੁਹਾਡੇ ਨਵੇਂ ਡਰਿਲਿੰਗ ਕਾਰੋਬਾਰ ਵਾਸਤੇ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਸ਼ੁਭ ਕਾਮਨਾ।

ਬੇਦਾਅਵਾ :
ਇਸ ਵੈੱਬਸਾਈਟ ਤੇ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕੀਤੀ ਗਈ ਜਾਣਕਾਰੀ, ਉਤਪਾਦ ਅਤੇ ਸੇਵਾਵਾਂ ਬਿਨਾਂ ਕਿਸੇ ਵਾਰੰਟੀ ਜਾਂ ਪ੍ਰਤੀਨਿਧਤਾ, ਸਮੀਕਰਨ ਜਾਂ ਸੁਝਾਅ ਤੋਂ ਬਿੰਨਾ "ਜਿਵੇਂ ਹੈ" ਅਤੇ "ਜਿਵੇਂ ਉਪਲੱਬਧ ਹਨ" ਆਧਾਰ ਤੇ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ ਹਨ। Khatabook ਬਲੌਗ ਸਿਰਫ਼ ਵਿੱਤੀ ਉਤਪਾਦਾਂ ਅਤੇ ਸੇਵਾਵਾਂ ਦੀ ਵਿਦਿਅਕ ਵਿਚਾਰ-ਵਟਾਂਦਰਾ ਲਈ ਹਨ। Khatabook ਇਹ ਗਾਰੰਟੀ ਨਹੀਂ ਦਿੰਦਾ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਵੱਲੋ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕੀਤੀ ਸੇਵਾ ਤੁਹਾਡੀਆਂ ਜ਼ਰੂਰਤਾਂ ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਕਰੇਗੀ, ਜਾਂ ਇਹ ਬਿੰਨਾ ਕਿਸੇ ਵਿਘਨ ਤੋਂ, ਸਮੇਂ ਸਿਰ ਅਤੇ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਹੋਵੇਗੀ, ਅਤੇ ਦਿੱਕਤਾ ਜੇਕਰ ਕੋਈ ਆਉਂਦੀਆ ਹਨ, ਨੂੰ ਠੀਕ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਇੱਥੇ ਮੌਜੂਦਾ ਸਮੱਗਰੀ ਅਤੇ ਜਾਣਕਾਰੀ ਸਿਰਫ ਆਮ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦੇ ਉਦੇਸ਼ਾਂ ਲਈ ਹੈ। ਕੋਈ ਵੀ ਕਾਨੂੰਨੀ, ਵਿੱਤੀ ਜਾਂ ਕਾਰੋਬਾਰੀ ਫੈਸਲੇ ਲੈਣ ਦੇ ਲਈ ਉਪਲੱਬਧ ਜਾਣਕਾਰੀ ਤੇ ਭਰੋਸਾ ਕਰਨ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਕਿਸੇ ਪੇਸ਼ੇਵਰ(ਪ੍ਰੋਫੈਸ਼ਨਲ) ਨਾਲ ਸਲਾਹ-ਮਸ਼ਵਰਾ ਕਰ ਲਓ। ਇਸ ਜਾਣਕਾਰੀ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਜਿੰਮੇਵਾਰੀ ਤੇ ਵਰਤੋਂ। Khatabook ਵੈੱਬਸਾਈਟ ਤੇ ਮੌਜੂਦ ਕਿਸੇ ਵੀ ਨਕਲੀ, ਗਲਤ ਜਾਂ ਅਧੂਰੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਲਈ ਜੁੰਮੇਵਾਰ ਨਹੀਂ ਹੋਵੇਗੀ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਇਹ ਸੁਨਿਸ਼ਚਿਤ ਕਰਨ ਲਈ ਹਰ ਮੁਨਾਸਿਬ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਵੈੱਬਸਾਈਟ ਵਿੱਚ ਮੌਜੂਦ ਜਾਣਕਾਰੀ ਅੱਪਡੇਟ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੋਵੇ, ਉਚਿਤ ਅਤੇ ਸਹੀ ਹੋਵੇ, Khatabook ਕਿਸੇ ਵੀ ਉਦੇਸ਼ ਲਈ ਵੈੱਬਸਾਈਟ ਤੇ ਸ਼ਾਮਲ ਵੈੱਬਸਾਈਟ ਜਾਂ ਜਾਣਕਾਰੀ, ਉਤਪਾਦ, ਸੇਵਾਵਾਂ ਜਾਂ ਸੰਬੰਧਿਤ ਗ੍ਰਾਫਿਕਸ ਦੇ ਸੰਬੰਧ ਵਿੱਚ ਇਸ ਦੇ ਸੰਪੂਰਨ ਹੋਣ ਦੀ ,ਭਰੋਸੇਯੋਗ, ਬਿਲਕੁਲ ਸਹੀ ਹੋਣ, ਉਚਿਤ ਹੋਣ ਜਾਂ ਇਸ ਦੀ ਉਪਲੱਬਧਤਾ ਦੀ ਕੋਈ ਗਾਰੰਟੀ ਨਹੀਂ ਦਿੰਦੀ। Khatabook ਕਿਸੇ ਤਕਨੀਕੀ ਖਰਾਬੀ ਜਾਂ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਕਾਰਨ ਵੈੱਬਸਾਈਟ ਦੇ ਅਸਥਾਈ ਤੌਰ ਤੇ ਉਪਲੱਬਧ ਨਾ ਹੋਣ ਲਈ, ਆਪਣੀ ਪਹੁੰਚ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਅਤੇ ਇਸ ਵੈਬਸਾਈਟ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਜਾਂ ਇਸ ਦਾ ਉਪਯੋਗ, ਜਾਂ ਕਿਸੇ ਕਾਰਨ ਇਸ ਵੈਬਸਾਈਟ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਨਾ ਕਰਨ ਜਾਂ ਇਸ ਦਾ ਉਪਯੋਗ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਅਸਮਰੱਥਾ ਦੇ ਨਤੀਜੇ ਦੇ ਵਜੋਂ ਕਿਸੇ ਵੀ ਹਾਨੀ ਜਾਂ ਨੁਕਸਾਨ ਲਈ ਜਿੰਮੇਵਾਰ ਨਹੀਂ ਹੋਵੇਗੀ।
ਬੇਦਾਅਵਾ :
ਇਸ ਵੈੱਬਸਾਈਟ ਤੇ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕੀਤੀ ਗਈ ਜਾਣਕਾਰੀ, ਉਤਪਾਦ ਅਤੇ ਸੇਵਾਵਾਂ ਬਿਨਾਂ ਕਿਸੇ ਵਾਰੰਟੀ ਜਾਂ ਪ੍ਰਤੀਨਿਧਤਾ, ਸਮੀਕਰਨ ਜਾਂ ਸੁਝਾਅ ਤੋਂ ਬਿੰਨਾ "ਜਿਵੇਂ ਹੈ" ਅਤੇ "ਜਿਵੇਂ ਉਪਲੱਬਧ ਹਨ" ਆਧਾਰ ਤੇ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ ਹਨ। Khatabook ਬਲੌਗ ਸਿਰਫ਼ ਵਿੱਤੀ ਉਤਪਾਦਾਂ ਅਤੇ ਸੇਵਾਵਾਂ ਦੀ ਵਿਦਿਅਕ ਵਿਚਾਰ-ਵਟਾਂਦਰਾ ਲਈ ਹਨ। Khatabook ਇਹ ਗਾਰੰਟੀ ਨਹੀਂ ਦਿੰਦਾ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਵੱਲੋ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕੀਤੀ ਸੇਵਾ ਤੁਹਾਡੀਆਂ ਜ਼ਰੂਰਤਾਂ ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਕਰੇਗੀ, ਜਾਂ ਇਹ ਬਿੰਨਾ ਕਿਸੇ ਵਿਘਨ ਤੋਂ, ਸਮੇਂ ਸਿਰ ਅਤੇ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਹੋਵੇਗੀ, ਅਤੇ ਦਿੱਕਤਾ ਜੇਕਰ ਕੋਈ ਆਉਂਦੀਆ ਹਨ, ਨੂੰ ਠੀਕ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਇੱਥੇ ਮੌਜੂਦਾ ਸਮੱਗਰੀ ਅਤੇ ਜਾਣਕਾਰੀ ਸਿਰਫ ਆਮ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦੇ ਉਦੇਸ਼ਾਂ ਲਈ ਹੈ। ਕੋਈ ਵੀ ਕਾਨੂੰਨੀ, ਵਿੱਤੀ ਜਾਂ ਕਾਰੋਬਾਰੀ ਫੈਸਲੇ ਲੈਣ ਦੇ ਲਈ ਉਪਲੱਬਧ ਜਾਣਕਾਰੀ ਤੇ ਭਰੋਸਾ ਕਰਨ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਕਿਸੇ ਪੇਸ਼ੇਵਰ(ਪ੍ਰੋਫੈਸ਼ਨਲ) ਨਾਲ ਸਲਾਹ-ਮਸ਼ਵਰਾ ਕਰ ਲਓ। ਇਸ ਜਾਣਕਾਰੀ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਜਿੰਮੇਵਾਰੀ ਤੇ ਵਰਤੋਂ। Khatabook ਵੈੱਬਸਾਈਟ ਤੇ ਮੌਜੂਦ ਕਿਸੇ ਵੀ ਨਕਲੀ, ਗਲਤ ਜਾਂ ਅਧੂਰੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਲਈ ਜੁੰਮੇਵਾਰ ਨਹੀਂ ਹੋਵੇਗੀ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਇਹ ਸੁਨਿਸ਼ਚਿਤ ਕਰਨ ਲਈ ਹਰ ਮੁਨਾਸਿਬ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਵੈੱਬਸਾਈਟ ਵਿੱਚ ਮੌਜੂਦ ਜਾਣਕਾਰੀ ਅੱਪਡੇਟ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੋਵੇ, ਉਚਿਤ ਅਤੇ ਸਹੀ ਹੋਵੇ, Khatabook ਕਿਸੇ ਵੀ ਉਦੇਸ਼ ਲਈ ਵੈੱਬਸਾਈਟ ਤੇ ਸ਼ਾਮਲ ਵੈੱਬਸਾਈਟ ਜਾਂ ਜਾਣਕਾਰੀ, ਉਤਪਾਦ, ਸੇਵਾਵਾਂ ਜਾਂ ਸੰਬੰਧਿਤ ਗ੍ਰਾਫਿਕਸ ਦੇ ਸੰਬੰਧ ਵਿੱਚ ਇਸ ਦੇ ਸੰਪੂਰਨ ਹੋਣ ਦੀ ,ਭਰੋਸੇਯੋਗ, ਬਿਲਕੁਲ ਸਹੀ ਹੋਣ, ਉਚਿਤ ਹੋਣ ਜਾਂ ਇਸ ਦੀ ਉਪਲੱਬਧਤਾ ਦੀ ਕੋਈ ਗਾਰੰਟੀ ਨਹੀਂ ਦਿੰਦੀ। Khatabook ਕਿਸੇ ਤਕਨੀਕੀ ਖਰਾਬੀ ਜਾਂ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਕਾਰਨ ਵੈੱਬਸਾਈਟ ਦੇ ਅਸਥਾਈ ਤੌਰ ਤੇ ਉਪਲੱਬਧ ਨਾ ਹੋਣ ਲਈ, ਆਪਣੀ ਪਹੁੰਚ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਅਤੇ ਇਸ ਵੈਬਸਾਈਟ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਜਾਂ ਇਸ ਦਾ ਉਪਯੋਗ, ਜਾਂ ਕਿਸੇ ਕਾਰਨ ਇਸ ਵੈਬਸਾਈਟ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਨਾ ਕਰਨ ਜਾਂ ਇਸ ਦਾ ਉਪਯੋਗ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਅਸਮਰੱਥਾ ਦੇ ਨਤੀਜੇ ਦੇ ਵਜੋਂ ਕਿਸੇ ਵੀ ਹਾਨੀ ਜਾਂ ਨੁਕਸਾਨ ਲਈ ਜਿੰਮੇਵਾਰ ਨਹੀਂ ਹੋਵੇਗੀ।