written by | October 11, 2021

ਛੋਟੇ ਕਾਰੋਬਾਰ ਲਈ ਬੀਮਾ

×

Table of Content


ਛੋਟੇ ਬਿਜਨੈਸ ਵਾਸਤੇ ਕਿਸ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਇੰਸੋਰੈਂਸ ਚਾਹੀਦੇ ਹਨ 

ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਇੱਕ ਛੋਟਾ ਕਾਰੋਬਾਰ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ ਜਾਂ ਇੱਕ ਵੱਡਾ ਕਾਰੋਬਾਰ ਬਣਾ ਰਹੇ ਹੋ, ਤਾਂ ਤੁਹਾਡੀ ਕੰਪਨੀ ਨੂੰ ਚਾਲੂ ਕਰਨ ਅਤੇ ਚਲਾਉਣ ਲਈ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਦੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਇੱਥੇ ਖਰੀਦਣ ਲਈ ਸਪਲਾਈ, ਸਪ੍ਰੈਡਸ਼ੀਟ ਬਣਾਉਣ ਲਈ, ਇਮਾਰਤਾਂ ਦੇਖਣ ਲਈ ਹਨ ਅਤੇ ਲੋਕ ਮਿਲਣ ਲਈ ਹਨ। ਇੱਥੇ ਬਹੁਤ ਛੋਟੇ ਕਾਰੋਬਾਰ ਲਈ ਬੀਮੇ ਦੀਆਂ ਕਿਸਮਾਂ ਹਨ ਜੋ ਚੰਗੀ ਕਵਰੇਜ ਦੇਂਦੇ ਹਨ ਜੋ ਤੁਹਾਡੇ ਕਾਰੋਬਾਰ ਲਈ ਖਾਸ ਹਨ ਜਿਹਨਾਂ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਸ਼ਾਇਦ ਨਹੀਂ ਜਾਣਦੇ ਹੋਵੋਗੇ ਕਿ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੀ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ।

ਜੇ ਤੁਹਾਡੇ ਕਰਮਚਾਰੀ ਜ਼ਖਮੀ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ ਤਾਂ ਕੀ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਅਪੰਗਤਾ ਬੀਮਾ ਅਤੇ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਦਾ ਮੁਆਵਜ਼ਾ ਬੀਮਾ ਹੈ ? ਕੀ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਹੜ੍ਹ ਬੀਮਾ ਅਤੇ ਜਾਇਦਾਦ ਬੀਮਾ ਹੈ ਜੇ ਕੋਈ ਕੁਦਰਤੀ ਆਫ਼ਤ ਜਾਂ ਅਚਾਨਕ ਹਾਦਸਾ ਵਾਪਰਦਾ ਹੈ ਜਾਂ ਤੁਹਾਡੀ ਜਾਇਦਾਦ ਜਾਂ ਸਮਾਨ ਨੂੰ ਨੁਕਸਾਨ ਪਹੁੰਚਾਉਂਦਾ ਹੈ ?

ਆਓ ਜਾਣਦੇ ਹਾਂ ਛੋਟੇ ਕਾਰੋਬਾਰ ਲਈ ਬੀਮੇ ਦੀਆਂ ਕਿਸਮਾਂ. 

ਛੋਟਾ ਕਾਰੋਬਾਰ ਬੀਮਾ –

ਛੋਟੇ ਕਾਰੋਬਾਰ ਲਈ ਬੀਮੇ ਦੀਆਂ ਕਿਸਮਾਂ ਵਿੱਚ ਪਹਿਲਾਂ ਇੰਸ਼ੋਰੈਂਸ ਹੈ ਛੋਟਾ ਕਾਰੋਬਾਰ ਬੀਮਾ।  ਛੋਟਾ ਕਾਰੋਬਾਰ ਬੀਮਾ ਇੱਕ ਸ਼ਬਦ ਹੈ ਜੋ ਕਿ ਹਰ ਛੋਟੇ ਕਾਰੋਬਾਰ ਦੇ ਵੱਖੋ ਵੱਖਰੇ ਕਵਰੇਜ ਵਿਕਲਪਾਂ ਦਾ ਵਰਣਨ ਕਰਨ ਲਈ ਵਰਤਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ।ਕਾਮਿਆਂ ਦੇ ਮੁਆਵਜ਼ੇ ਅਤੇ ਕਾਰੋਬਾਰੀ ਰੁਕਾਵਟ ਬੀਮੇ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਵਪਾਰਕ ਆਮ ਦੇਣਦਾਰੀ ਬੀਮਾ ਅਤੇ ਡਾਟਾ ਦੀ ਉਲੰਘਣਾ ਬੀਮਾ ਤੱਕ, ਇੱਥੇ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਨੀਤੀਆਂ ਹਨ ਜੋ ਹਰੇਕ ਛੋਟੇ ਕਾਰੋਬਾਰ ਨੂੰ ਵੇਖੀਆਂ ਜਾਣੀਆਂ ਚਾਹੀਦੀਆਂ ਹਨ।

ਇਸ ਸੂਚੀ ਦੇ ਦੌਰਾਨ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਤੁਹਾਡੇ ਅਤੇ ਤੁਹਾਡੇ ਛੋਟੇ ਕਾਰੋਬਾਰ ਲਈ ਵਿਕਲਪਾਂ ਦੀ ਇੱਕ ਧਾਰਾ ਉਪਲਬਧ ਹੋਵੇਗੀ ਜੋ ਇਹ ਸੁਨਿਸ਼ਚਿਤ ਕਰਨ ਲਈ ਦੋਵਾਂ ਨੂੰ ਕਿਸੇ ਵੀ ਚੀਜ ਲਈ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਰੱਖਿਆ ਗਿਆ ਹੈ ਜੋ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਤੁਹਾਡੇ  ਅੱਗੇ ਸੁੱਟਦੀ ਹੈ।

ਛੋਟੇ ਕਾਰੋਬਾਰ ਲਈ ਬੀਮੇ ਦੀਆਂ ਕਿਸਮਾਂ ਦੀ ਲਿਸਟ ਵਿੱਚ ਅਗਲਾ ਬੀਮਾ ਹੈ, ਜੀਵਨ ਬੀਮਾ – 

ਜੇ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਕੋਈ ਕਾਰੋਬਾਰ ਹੈ, ਤਾਂ ਇੱਥੇ ਚੰਗਾ ਮੌਕਾ ਹੈ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਘਰ ਵਿੱਚ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਪਿਆਰ ਕੀਤਾ ਹੈ ਜੋ ਤੁਹਾਡੀ ਆਮਦਨੀ  ਤੇ ਨਿਰਭਰ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ।ਜੀਵਨ ਬੀਮਾ ਤੁਹਾਡੇ ਪਰਿਵਾਰ ਦੀ ਰੱਖਿਆ ਕਰਦਾ ਹੈ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਨਿਸ਼ਚਤ ਕਰ ਕੇ ਅਚਨਚੇਤੀ ਮੌਤ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ ਕਿ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਗੁਜ਼ਰ ਜਾਂਦੇ ਹੋ ਤਾਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਅਦਾਇਗੀ ਮਿਲ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਜੀਵਨ ਬੀਮਾ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨਾ ਆਸਾਨ ਹੈ ਅਤੇ ਜਵਾਨ, ਸਿਹਤਮੰਦ ਬਾਲਗਾਂ ਲਈ ਤੁਲਨਾ ਵਿੱਚ ਸਸਤਾ ਵੀ ਹੈ।

ਜੀਵਨ ਬੀਮੇ ਦੇ ਨਾਲ, ਤੁਸੀਂ ਇੱਕ ਨਿਰਧਾਰਤ ਨੀਤੀ ਲਈ ਮਹੀਨਾਵਾਰ ਪ੍ਰੀਮੀਅਮ ਦਾ ਭੁਗਤਾਨ ਕਰਦੇ ਹੋ। ਮੰਨ ਲਓ ਕਿ ਤੁਸੀਂ  100,000,000 ਨੀਤੀ ਲਈ ਪ੍ਰਤੀ ਮਹੀਨਾ $ 20 ਦਾ ਭੁਗਤਾਨ ਕਰਦੇ ਹੋ।

ਕਿਸੇ ਵੀ ਤਰਾਂ, ਜੀਵਨ ਬੀਮਾ ਤੁਹਾਡੇ ਪਰਿਵਾਰ ਦੀ ਰੱਖਿਆ ਵਿੱਚ ਮਦਦ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਗੁਜ਼ਰ ਜਾਂਦੇ ਹੋ। ਇਹ ਮਨ ਦੀ ਵੱਡੀ ਸ਼ਾਂਤੀ ਵੀ ਹੈ ਜੇਕਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਸਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਨਹੀਂ ਹੈ।

ਜਾਇਦਾਦ ਬੀਮਾ- 

ਜਾਇਦਾਦ ਬੀਮਾ ਦਫ਼ਤਰ ਵਿਚ ਹੁੰਦੇ ਹੋਏ ਤੁਹਾਡੀ ਜਾਇਦਾਦ ਅਤੇ ਵਪਾਰਕ ਸਮਾਨ ਦੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਦਾ ਹੈ।ਕਿਸੇ ਲੁੱਕੇ ਹੋਏ ਖ਼ਤਰੇ, ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਤੂਫਾਨ ਜਾਂ ਅੱਗ ਲੱਗਣ ਦੀ ਸਥਿਤੀ ਵਿੱਚ, ਜਾਇਦਾਦ ਬੀਮਾ ਤੁਹਾਡੀ ਜਾਇਦਾਦ ਦੀ ਮੁਰੰਮਤ ਜਾਂ ਮੁੜ ਉਸਾਰੀ ਲਈ ਭੁਗਤਾਨ ਕਰੇਗਾ ਜੋ ਨੁਕਸਾਨਿਆ ਗਿਆ ਸੀ ਜਾਂ ਤਬਾਹ ਹੋਇਆ ਸੀ ਅਤੇ ਨੁਕਸਾਨੀਆਂ, ਨਸ਼ਟ ਹੋਈਆਂ ਜਾਂ ਚੋਰੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਦੀ ਮੁਰੰਮਤ ਜਾਂ ਤਬਦੀਲ ਕਰ ਦੇਵੇਗਾ।ਹਰ ਕਾਰੋਬਾਰ ਨੂੰ ਜਾਇਦਾਦ ਬੀਮੇ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਇਹ ਬਹੁਤ ਮਹਿੰਗੇ ਮੁਰੰਮਤ ਜਾਂ ਬਦਲੀ ਦੇ ਵਿਰੁੱਧ ਬਚਾਅ ਦੀ ਆਖਰੀ ਲਾਈਨ ਹੈ।ਨੀਤੀ ਜਾਂ ਤਾਂ ਪਾਲਸੀ ਧਾਰਕ ਦੀ ਭਰਪਾਈ ਕਰ ਸਕਦੀ ਹੈ ਜਾਂ ਕੰਪਨੀਆਂ ਨੂੰ ਚੈੱਕ ਕੱਟ ਸਕਦੀ ਹੈ ਜੋ ਮੁਰੰਮਤ, ਬਦਲੀ ਜਾਂ ਦੁਬਾਰਾ ਬਣਾਉਣ ਵਿਚ ਸਹਾਇਤਾ ਕਰੇ।

ਹੜ੍ਹ ਬੀਮਾ –

ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਵਿਸ਼ਵਾਸਾਂ ਦੇ ਉਲਟ, ਜਾਇਦਾਦ ਬੀਮਾ ਆਮ ਤੌਰ ਤੇ ਹੜ ਦੇ ਨੁਕਸਾਨ ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ। ਇਸੇ ਲਈ ਮਨ ਦੀ ਸ਼ਾਂਤੀ ਲਈ ਹੜ੍ਹ ਬੀਮਾ ਖਰੀਦਣਾ ਬਹੁਤ ਹੁਸ਼ਿਆਰੀ ਭਰਿਆ ਕਦਮ ਹੈ।ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਇੱਕ ਨਿਰਧਾਰਤ ਹੜ੍ਹ ਖੇਤਰ ਵਿੱਚ ਰਹਿੰਦੇ ਹੋ, ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਸਰਕਾਰ ਅਧਾਰਤ ਹੜ੍ਹ ਬੀਮਾ ਖਰੀਦ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਇਹ  ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਨਿਜੀ ਹੜ੍ਹ ਬੀਮਾ ਖਰੀਦਣਾ ਪਏਗਾ।ਕਿਸੇ ਵੀ ਤਰ੍ਹਾਂ, ਇਹ ਹੋਣਾ ਸਮਝਦਾਰ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਹੜ੍ਹਾਂ ਦਾ ਬੀਮਾ ਇਹ ਸੁਨਿਸ਼ਚਿਤ ਕਰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਬਸੰਤ ਰੁੱਤ ਵਿੱਚ ਭਾਰੀ ਨਦੀ ਜਾਂ ਭਾਰੀ ਬਾਰਸ਼ ਦੇ ਖੇਤਰ ਵਿੱਚ ਬਰਫ ਅਤੇ ਬਰਫ ਪਿਘਲ ਜਾਣ ਅਤੇ ਤੁਹਾਡੀ ਜਾਇਦਾਦ ਜਾਂ ਸਮਾਨ ਨੂੰ ਨੁਕਸਾਨ ਪਹੁੰਚਾਉਣ ਦੀ ਸਥਿਤੀ ਵਿੱਚ ਤੁਸੀਂ ਕਵਰ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ।

ਅਪੰਗਤਾ ਬੀਮਾ – 

ਲੰਬੇ ਸਮੇਂ ਦੀ ਅਯੋਗਤਾ ਅਤੇ ਥੋੜ੍ਹੇ ਸਮੇਂ ਦੀ ਅਯੋਗਤਾ ਬੀਮਾ ਕਿਸੇ ਵਿਅਕਤੀ ਦੀ ਆਮਦਨੀ ਨੂੰ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਸਾਲਾਨਾ ਜਾਂ ਮਾਸਿਕ ਤਨਖਾਹ ਦੇ ਨਿਰਧਾਰਤ ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਤੱਕ ਬਦਲਣ ਲਈ ਤਿਆਰ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ, ਜੇ ਉਹ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ।ਇਹ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਦੇ ਮੁਆਵਜ਼ੇ ਤੋਂ ਵੱਖਰਾ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਇਸ ਦਾ ਕਵਰ ਲੈਣ ਵਾਸਤੇ ਕਰਮਚਾਰੀ ਨੂੰ ਨੌਕਰੀ  ਤੇ ਸੱਟ ਲੱਗਣਾ ਜਰੂਰੀ ਨਹੀਂ ਹੈ।

ਵਪਾਰਕ ਆਟੋ ਬੀਮਾ –

ਜੇ ਤੁਹਾਡੇ ਕਾਰੋਬਾਰ ਵਿਚ ਉਹ ਵਾਹਨ ਹਨ ਜੋ ਕਰਮਚਾਰੀ, ਉਪਕਰਣ ਜਾਂ ਉਤਪਾਦਾਂ ਲੈ ਕੇ ਜਾਂਦੇ ਹਨ ਜੋ ਤੁਹਾਡੀ ਕੰਪਨੀ ਬਣਾਉਂਦਾ ਹੈ, ਦਿੰਦਾ ਹੈ ਜਾਂ ਖਰੀਦਦਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਗੰਭੀਰਤਾ ਨਾਲ ਵਪਾਰਕ ਆਟੋ ਬੀਮਾ ਕਰਵਾਉਣ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੈ।

ਵਪਾਰਕ ਆਟੋ ਬੀਮਾ –

ਵਪਾਰਕ ਆਟੋ ਬੀਮਾ ਕਾਰੋਬਾਰ ਦੀ ਮਾਲਕੀ ਵਾਲੀ ਕਿਸੇ ਵੀ ਕੰਪਨੀ ਦੀਆਂ ਕਾਰਾਂ ਦੀ ਰੱਖਿਆ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਅਤੇ ਨਾਲ ਹੀ ਹਰ ਵਾਹਨ ਦੇ ਅੰਦਰਲੀ ਸਮਗਰੀ ਦੇ ਨਾਲ ਨਾਲ ਵਾਹਨ ਅੰਦਰ ਬੈਠੇ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਵੀ। 

ਜੇ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਕੰਪਨੀ ਦੀਆਂ ਕਾਰਾਂ ਨਹੀਂ ਹਨ, ਪਰ ਤੁਹਾਡੇ ਕਰਮਚਾਰੀ ਆਪਣੀਆਂ ਖੁਦ ਦੀਆਂ ਕਾਰਾਂ ਕੰਮ ਲਈ ਵਰਤਦੇ ਹਨ, ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਗੈਰ-ਮਾਲਕੀਅਤ ਵਾਲੀ ਆਟੋ ਦੇਣਦਾਰੀ ਕਵਰੇਜ ਖਰੀਦਣ ਬਾਰੇ ਵਿਚਾਰ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਇਹ ਆਮ ਤੌਰ ਤੇ ਕਾਰੋਬਾਰੀ ਮਾਲਕਾਂ ਦੀ ਨੀਤੀ ਵਿੱਚ ਅਸਾਨੀ ਨਾਲ ਜੋੜਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਤੁਹਾਡੇ ਕਾਰੋਬਾਰ ਦੀ ਰੱਖਿਆ ਕਰਦਾ ਹੈ ਜੇਕਰ ਕਿਸੇ ਕਰਮਚਾਰੀ ਕੋਲ ਜਾਂ ਤਾਂ ਘਾਟਾ ਹੈ ਜਾਂ ਕੋਈ ਵਾਹਨ ਬੀਮਾ ਨਹੀਂ ਹੈ।

ਵਰਕਰ ਮੁਆਵਜ਼ਾ ਬੀਮਾ – 

ਜੇ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਤਨਖਾਹ ਤੇ W-2 ਕਰਮਚਾਰੀ ਹਨ, ਤਾਂ ਰਾਜ ਦੇ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਲਈ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਾਮਿਆਂ ਦੇ ਮੁਆਵਜ਼ੇ ਦਾ ਬੀਮਾ ਖਰੀਦਣਾ ਪੈਂਦਾ ਹੈ।ਮਜ਼ਦੂਰ ਮੁਆਵਜ਼ਾ ਕਿਸੇ ਵੀ ਕਰਮਚਾਰੀ ਨੂੰ ਵਿੱਤੀ ਸਹਾਇਤਾ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਦਾ ਹੈ ਜੋ ਨੌਕਰੀ ਤੇ ਜ਼ਖਮੀ ਹੋਏ ਹਨ।ਜਦੋਂ ਕੋਈ ਕਰਮਚਾਰੀ ਕਾਮਿਆਂ ਨੂੰ ਮੁਆਵਜ਼ਾ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਉਹ ਆਪਣੇ ਕਾਰੋਬਾਰ ਲਈ ਮੁਕੱਦਮਾ ਕਰਨ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰ ਨੂੰ ਛੱਡ ਦਿੰਦੇ ਹਨ।

ਇੱਥੋਂ ਤਕ ਕਿ ਜੇਕਰ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਇਕਰਾਰਨਾਮਾ ਡੈਸਕ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਦੇ ਨਾਲ ਇਕ ਛੋਟਾ ਜਿਹਾ ਦਫਤਰ ਹੈ, ਤਾਂ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਦੇ ਮੁਆਵਜ਼ੇ ਦਾ ਬੀਮਾ ਖਰੀਦਣਾ ਮਨ ਦੀ ਬਿਹਤਰ ਸ਼ਾਂਤੀ ਹੈ। ਤੁਸੀਂ ਕਦੇ ਨਹੀਂ ਜਾਣਦੇ ਹੋਵੋਗੇ ਕਿ ਕਾਰਪਲ ਸੁਰੰਗ ਦਾ ਟਕਰਾਓ ਕਦੋਂ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ।

ਡਾਟਾ ਭੰਗ ਬੀਮਾ – 

ਡੇਟਾ ਉਲੰਘਣਾ ਬੀਮਾ ਤੁਹਾਡੇ ਕਾਰੋਬਾਰ ਨੂੰ ਸਾਈਬਰ ਹੈਕਸ ਜਾਂ ਉਲੰਘਣਾਵਾਂ ਤੋਂ ਬਚਾਉਂਦਾ ਹੈ ਜੋ ਸੰਵੇਦਨਸ਼ੀਲ, ਗੈਰ-ਜਨਤਕ ਜਾਣਕਾਰੀ ਜਾਰੀ ਕਰਦੇ ਹਨ।ਭਾਵੇਂ ਤੁਹਾਡੀ ਕੰਪਨੀ ਇਕ ਤਕਨੀਕੀ ਕੰਪਨੀ ਹੈ ਜਾਂ ਕਾਗਜ਼-ਅਧਾਰਤ ਕਾਰੋਬਾਰ ਹੈ ਜਿਸ ਵਿਚ ਸਿਰਫ ਕੁਝ ਕੁ ਕਰਮਚਾਰੀ ਹਨ, ਤੁਸੀਂ ਸ਼ਾਇਦ ਆਪਣੇ ਸਰਵਰਾਂ ਤੇ ਸੰਵੇਦਨਸ਼ੀਲ ਡੇਟਾ ਸਟੋਰ ਕਰੋ।

ਇਹ ਸਨ ਕੁੱਝ ਛੋਟੇ ਕਾਰੋਬਾਰ ਲਈ ਬੀਮੇ ਦੀਆਂ ਕਿਸਮਾਂ ਜੋ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਬਿਜਨੈਸ ਵਾਸਤੇ ਲੈ ਸਕਦੇ ਹੋ।

 

ਬੇਦਾਅਵਾ :
ਇਸ ਵੈੱਬਸਾਈਟ ਤੇ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕੀਤੀ ਗਈ ਜਾਣਕਾਰੀ, ਉਤਪਾਦ ਅਤੇ ਸੇਵਾਵਾਂ ਬਿਨਾਂ ਕਿਸੇ ਵਾਰੰਟੀ ਜਾਂ ਪ੍ਰਤੀਨਿਧਤਾ, ਸਮੀਕਰਨ ਜਾਂ ਸੁਝਾਅ ਤੋਂ ਬਿੰਨਾ "ਜਿਵੇਂ ਹੈ" ਅਤੇ "ਜਿਵੇਂ ਉਪਲੱਬਧ ਹਨ" ਆਧਾਰ ਤੇ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ ਹਨ। Khatabook ਬਲੌਗ ਸਿਰਫ਼ ਵਿੱਤੀ ਉਤਪਾਦਾਂ ਅਤੇ ਸੇਵਾਵਾਂ ਦੀ ਵਿਦਿਅਕ ਵਿਚਾਰ-ਵਟਾਂਦਰਾ ਲਈ ਹਨ। Khatabook ਇਹ ਗਾਰੰਟੀ ਨਹੀਂ ਦਿੰਦਾ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਵੱਲੋ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕੀਤੀ ਸੇਵਾ ਤੁਹਾਡੀਆਂ ਜ਼ਰੂਰਤਾਂ ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਕਰੇਗੀ, ਜਾਂ ਇਹ ਬਿੰਨਾ ਕਿਸੇ ਵਿਘਨ ਤੋਂ, ਸਮੇਂ ਸਿਰ ਅਤੇ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਹੋਵੇਗੀ, ਅਤੇ ਦਿੱਕਤਾ ਜੇਕਰ ਕੋਈ ਆਉਂਦੀਆ ਹਨ, ਨੂੰ ਠੀਕ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਇੱਥੇ ਮੌਜੂਦਾ ਸਮੱਗਰੀ ਅਤੇ ਜਾਣਕਾਰੀ ਸਿਰਫ ਆਮ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦੇ ਉਦੇਸ਼ਾਂ ਲਈ ਹੈ। ਕੋਈ ਵੀ ਕਾਨੂੰਨੀ, ਵਿੱਤੀ ਜਾਂ ਕਾਰੋਬਾਰੀ ਫੈਸਲੇ ਲੈਣ ਦੇ ਲਈ ਉਪਲੱਬਧ ਜਾਣਕਾਰੀ ਤੇ ਭਰੋਸਾ ਕਰਨ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਕਿਸੇ ਪੇਸ਼ੇਵਰ(ਪ੍ਰੋਫੈਸ਼ਨਲ) ਨਾਲ ਸਲਾਹ-ਮਸ਼ਵਰਾ ਕਰ ਲਓ। ਇਸ ਜਾਣਕਾਰੀ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਜਿੰਮੇਵਾਰੀ ਤੇ ਵਰਤੋਂ। Khatabook ਵੈੱਬਸਾਈਟ ਤੇ ਮੌਜੂਦ ਕਿਸੇ ਵੀ ਨਕਲੀ, ਗਲਤ ਜਾਂ ਅਧੂਰੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਲਈ ਜੁੰਮੇਵਾਰ ਨਹੀਂ ਹੋਵੇਗੀ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਇਹ ਸੁਨਿਸ਼ਚਿਤ ਕਰਨ ਲਈ ਹਰ ਮੁਨਾਸਿਬ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਵੈੱਬਸਾਈਟ ਵਿੱਚ ਮੌਜੂਦ ਜਾਣਕਾਰੀ ਅੱਪਡੇਟ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੋਵੇ, ਉਚਿਤ ਅਤੇ ਸਹੀ ਹੋਵੇ, Khatabook ਕਿਸੇ ਵੀ ਉਦੇਸ਼ ਲਈ ਵੈੱਬਸਾਈਟ ਤੇ ਸ਼ਾਮਲ ਵੈੱਬਸਾਈਟ ਜਾਂ ਜਾਣਕਾਰੀ, ਉਤਪਾਦ, ਸੇਵਾਵਾਂ ਜਾਂ ਸੰਬੰਧਿਤ ਗ੍ਰਾਫਿਕਸ ਦੇ ਸੰਬੰਧ ਵਿੱਚ ਇਸ ਦੇ ਸੰਪੂਰਨ ਹੋਣ ਦੀ ,ਭਰੋਸੇਯੋਗ, ਬਿਲਕੁਲ ਸਹੀ ਹੋਣ, ਉਚਿਤ ਹੋਣ ਜਾਂ ਇਸ ਦੀ ਉਪਲੱਬਧਤਾ ਦੀ ਕੋਈ ਗਾਰੰਟੀ ਨਹੀਂ ਦਿੰਦੀ। Khatabook ਕਿਸੇ ਤਕਨੀਕੀ ਖਰਾਬੀ ਜਾਂ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਕਾਰਨ ਵੈੱਬਸਾਈਟ ਦੇ ਅਸਥਾਈ ਤੌਰ ਤੇ ਉਪਲੱਬਧ ਨਾ ਹੋਣ ਲਈ, ਆਪਣੀ ਪਹੁੰਚ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਅਤੇ ਇਸ ਵੈਬਸਾਈਟ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਜਾਂ ਇਸ ਦਾ ਉਪਯੋਗ, ਜਾਂ ਕਿਸੇ ਕਾਰਨ ਇਸ ਵੈਬਸਾਈਟ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਨਾ ਕਰਨ ਜਾਂ ਇਸ ਦਾ ਉਪਯੋਗ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਅਸਮਰੱਥਾ ਦੇ ਨਤੀਜੇ ਦੇ ਵਜੋਂ ਕਿਸੇ ਵੀ ਹਾਨੀ ਜਾਂ ਨੁਕਸਾਨ ਲਈ ਜਿੰਮੇਵਾਰ ਨਹੀਂ ਹੋਵੇਗੀ।
ਬੇਦਾਅਵਾ :
ਇਸ ਵੈੱਬਸਾਈਟ ਤੇ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕੀਤੀ ਗਈ ਜਾਣਕਾਰੀ, ਉਤਪਾਦ ਅਤੇ ਸੇਵਾਵਾਂ ਬਿਨਾਂ ਕਿਸੇ ਵਾਰੰਟੀ ਜਾਂ ਪ੍ਰਤੀਨਿਧਤਾ, ਸਮੀਕਰਨ ਜਾਂ ਸੁਝਾਅ ਤੋਂ ਬਿੰਨਾ "ਜਿਵੇਂ ਹੈ" ਅਤੇ "ਜਿਵੇਂ ਉਪਲੱਬਧ ਹਨ" ਆਧਾਰ ਤੇ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ ਹਨ। Khatabook ਬਲੌਗ ਸਿਰਫ਼ ਵਿੱਤੀ ਉਤਪਾਦਾਂ ਅਤੇ ਸੇਵਾਵਾਂ ਦੀ ਵਿਦਿਅਕ ਵਿਚਾਰ-ਵਟਾਂਦਰਾ ਲਈ ਹਨ। Khatabook ਇਹ ਗਾਰੰਟੀ ਨਹੀਂ ਦਿੰਦਾ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਵੱਲੋ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕੀਤੀ ਸੇਵਾ ਤੁਹਾਡੀਆਂ ਜ਼ਰੂਰਤਾਂ ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਕਰੇਗੀ, ਜਾਂ ਇਹ ਬਿੰਨਾ ਕਿਸੇ ਵਿਘਨ ਤੋਂ, ਸਮੇਂ ਸਿਰ ਅਤੇ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਹੋਵੇਗੀ, ਅਤੇ ਦਿੱਕਤਾ ਜੇਕਰ ਕੋਈ ਆਉਂਦੀਆ ਹਨ, ਨੂੰ ਠੀਕ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਇੱਥੇ ਮੌਜੂਦਾ ਸਮੱਗਰੀ ਅਤੇ ਜਾਣਕਾਰੀ ਸਿਰਫ ਆਮ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦੇ ਉਦੇਸ਼ਾਂ ਲਈ ਹੈ। ਕੋਈ ਵੀ ਕਾਨੂੰਨੀ, ਵਿੱਤੀ ਜਾਂ ਕਾਰੋਬਾਰੀ ਫੈਸਲੇ ਲੈਣ ਦੇ ਲਈ ਉਪਲੱਬਧ ਜਾਣਕਾਰੀ ਤੇ ਭਰੋਸਾ ਕਰਨ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਕਿਸੇ ਪੇਸ਼ੇਵਰ(ਪ੍ਰੋਫੈਸ਼ਨਲ) ਨਾਲ ਸਲਾਹ-ਮਸ਼ਵਰਾ ਕਰ ਲਓ। ਇਸ ਜਾਣਕਾਰੀ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਜਿੰਮੇਵਾਰੀ ਤੇ ਵਰਤੋਂ। Khatabook ਵੈੱਬਸਾਈਟ ਤੇ ਮੌਜੂਦ ਕਿਸੇ ਵੀ ਨਕਲੀ, ਗਲਤ ਜਾਂ ਅਧੂਰੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਲਈ ਜੁੰਮੇਵਾਰ ਨਹੀਂ ਹੋਵੇਗੀ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਇਹ ਸੁਨਿਸ਼ਚਿਤ ਕਰਨ ਲਈ ਹਰ ਮੁਨਾਸਿਬ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਵੈੱਬਸਾਈਟ ਵਿੱਚ ਮੌਜੂਦ ਜਾਣਕਾਰੀ ਅੱਪਡੇਟ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੋਵੇ, ਉਚਿਤ ਅਤੇ ਸਹੀ ਹੋਵੇ, Khatabook ਕਿਸੇ ਵੀ ਉਦੇਸ਼ ਲਈ ਵੈੱਬਸਾਈਟ ਤੇ ਸ਼ਾਮਲ ਵੈੱਬਸਾਈਟ ਜਾਂ ਜਾਣਕਾਰੀ, ਉਤਪਾਦ, ਸੇਵਾਵਾਂ ਜਾਂ ਸੰਬੰਧਿਤ ਗ੍ਰਾਫਿਕਸ ਦੇ ਸੰਬੰਧ ਵਿੱਚ ਇਸ ਦੇ ਸੰਪੂਰਨ ਹੋਣ ਦੀ ,ਭਰੋਸੇਯੋਗ, ਬਿਲਕੁਲ ਸਹੀ ਹੋਣ, ਉਚਿਤ ਹੋਣ ਜਾਂ ਇਸ ਦੀ ਉਪਲੱਬਧਤਾ ਦੀ ਕੋਈ ਗਾਰੰਟੀ ਨਹੀਂ ਦਿੰਦੀ। Khatabook ਕਿਸੇ ਤਕਨੀਕੀ ਖਰਾਬੀ ਜਾਂ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਕਾਰਨ ਵੈੱਬਸਾਈਟ ਦੇ ਅਸਥਾਈ ਤੌਰ ਤੇ ਉਪਲੱਬਧ ਨਾ ਹੋਣ ਲਈ, ਆਪਣੀ ਪਹੁੰਚ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਅਤੇ ਇਸ ਵੈਬਸਾਈਟ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਜਾਂ ਇਸ ਦਾ ਉਪਯੋਗ, ਜਾਂ ਕਿਸੇ ਕਾਰਨ ਇਸ ਵੈਬਸਾਈਟ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਨਾ ਕਰਨ ਜਾਂ ਇਸ ਦਾ ਉਪਯੋਗ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਅਸਮਰੱਥਾ ਦੇ ਨਤੀਜੇ ਦੇ ਵਜੋਂ ਕਿਸੇ ਵੀ ਹਾਨੀ ਜਾਂ ਨੁਕਸਾਨ ਲਈ ਜਿੰਮੇਵਾਰ ਨਹੀਂ ਹੋਵੇਗੀ।