written by Khatabook | June 21, 2021

ਆਓ ਜਾਣੀਏ ਕਿ ਕੀ ਕੋਈ ਸਰਕਾਰੀ ਕਰਮਚਾਰੀ ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਵਪਾਰ ਚਲਾ ਸਕਦਾ ਹੈ?

ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਅਸੀਂ ਸਾਰੇ ਜਾਣਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਭਾਰਤ ਵਿਚ ਇਕ 'ਸਰਕਾਰੀ ਨੌਕਰੀ' ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਵਿਚ ਕੈਰੀਅਰ ਦਾ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਵਿਕਲਪ ਹੈ। ਇਹ ਤੁਹਾਨੂੰ ਤੁਹਾਡੇ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਸੇਵਾ ਕਰਨ ਦੀ ਆਗਿਆ ਦਿੰਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਤੁਹਾਡੇ ਲਈ ਨੌਕਰੀ-ਸਥਿਰਤਾ ਲਿਆਉਂਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਨੌਕਰੀਆਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸੇਵਾ ਦੌਰਾਨ ਅਤੇ ਰਿਟਾਇਰਮੈਂਟ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਦੋਨੋਂ ਸਿਹਤਮੰਦ ਅਤੇ ਚਿੰਤਾ-ਮੁਕਤ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਜਿਉਣ ਵਿਚ ਸਹਾਇਤਾ ਕਰਦੀਆਂ ਹਨ।

ਸਰਕਾਰੀ ਸੇਵਾ ਵਿਚ ਇਹ ਜੋ ਵੀ ਅਹੁਦਾ ਜਾਂ ਅਹੁਦਾ ਹੋਵੇ, ਕੁਝ ਲਾਭ ਆਮ ਤੌਰ ਤੇ ਉਪਲਬਧ ਹੁੰਦੇ ਹਨ. ਉਹ ਉਸ ਕੈਰੀਅਰ ਨੂੰ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨ ਲਈ ਸਖਤ ਸੰਘਰਸ਼ ਕਰਦੇ ਹਨ, ਸਖ਼ਤ ਪ੍ਰਤੀਯੋਗੀ ਪ੍ਰੀਖਿਆਵਾਂ ਅਤੇ ਸਿਖਲਾਈ ਦੁਆਰਾ।

ਸਰਕਾਰੀ ਕਰਮਚਾਰੀ ਕੌਣ ਹੈ?

ਆਓ ਪਹਿਲਾਂ ਸਮਝੀਏ ਕਿ ‘ਸਰਕਾਰੀ ਕਰਮਚਾਰੀ’ ਦੀ ਸ਼੍ਰੇਣੀ ਵਿੱਚ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਜਾਂ ‘ਸਰਕਾਰੀ ਨੌਕਰ’ ਵਜੋਂ ਘੋਸ਼ਿਤ ਕੀਤੇ ਲੋਕ ਕੌਣ ਹਨ।

ਸੀਸੀਐਸ (ਸੀਸੀਏ) ਦੇ ਨਿਯਮ 2 (ਐਚ) ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ, ਇੱਕ ਸਰਕਾਰੀ ਨੌਕਰ ਦਾ ਅਰਥ ਉਹ ਵਿਅਕਤੀ ਹੈ ਜੋ-

 1. ਇਕ ਸੇਵਾ ਦਾ ਮੈਂਬਰ ਹੈ ਜਾਂ ਯੂਨੀਅਨ ਦੇ ਅਧੀਨ ਸਿਵਲ ਅਹੁਦਾ ਰੱਖਦਾ ਹੈ, ਅਤੇ ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਸੇਵਾ 'ਤੇ ਕੋਈ ਵੀ ਅਜਿਹਾ ਵਿਅਕਤੀ ਸ਼ਾਮਲ ਕਰਦਾ ਹੈ ਜਾਂ ਜਿਸ ਦੀਆਂ ਸੇਵਾਵਾਂ ਅਸਥਾਈ ਤੌਰ' ਤੇ ਰਾਜ ਸਰਕਾਰ, ਜਾਂ ਸਥਾਨਕ ਜਾਂ ਹੋਰ ਅਥਾਰਟੀ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰ ਵਿਚ ਰੱਖੀਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ ਹਨ;
 2. ਇੱਕ ਸੇਵਾ ਦਾ ਮੈਂਬਰ ਹੈ ਜਾਂ ਰਾਜ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਅਧੀਨ ਇੱਕ ਸਿਵਲ ਅਹੁਦਾ ਰੱਖਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਜਿਸ ਦੀਆਂ ਸੇਵਾਵਾਂ ਅਸਥਾਈ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰ ਵਿਚ ਤੇ ਰੱਖੀਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ ਹਨ;
 3. ਸਥਾਨਕ ਜਾਂ ਹੋਰ ਅਥਾਰਟੀ ਦੀ ਸੇਵਾ ਵਿਚ ਹੈ ਅਤੇ ਜਿਸ ਦੀਆਂ ਸੇਵਾਵਾਂ ਅਸਥਾਈ ਤੌਰ 'ਤੇ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰ ਵਿਚ ਰੱਖੀਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ ਹਨ।

ਅਸਲ ਵਿੱਚ, ਕੋਈ ਵੀ ਵਿਅਕਤੀ ਸੇਵਾ ਦਾ ਮੈਂਬਰ ਹੋਣ ਜਾਂ ਰਾਜ ਜਾਂ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ, ਜਾਂ ਸਥਾਨਕ ਅਥਾਰਟੀ ਵਿੱਚ ਸਿਵਲ ਅਹੁਦਾ ਸੰਭਾਲਣ ਵਾਲੇ ਨੂੰ ‘ਸਰਕਾਰੀ ਕਰਮਚਾਰੀ’ ਕਰਾਰ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ।

ਹੋਰ ਪੜ੍ਹੋ: ਭਾਰਤ ਵਿਚ ਬੇਕਰੀ ਦਾ ਕਾਰੋਬਾਰ

ਸਰਕਾਰੀ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਤੇ ਪਾਬੰਦੀਆਂ ਕਿਉਂ ਹਨ?

ਹੁਣ ਹੋਰ ਸਮਝਣ ਲਈ, ਇਹ ਜਾਣਨਾ ਬਹੁਤ ਮਹੱਤਵਪੂਰਣ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਸਰਕਾਰੀ ਕਰਮਚਾਰੀ ਕਿਹੜੇ ਅਹੁਦੇ ਰੱਖਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਸਾਰਥਕਤਾ ਕੀ ਹੈ. ਕੋਈ ਪਾਬੰਦੀ ਉਦੋਂ ਤਕ ਪੈਦਾ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ ਜਦੋਂ ਤਕ ਗੰਭੀਰ ਸਮੱਸਿਆਵਾਂ ਨਾ ਹੋਣ। ਕਿਸੇ ਵੀ ਰਾਜ ਜਾਂ ਦੇਸ਼ ਲਈ ਸਰਕਾਰ ਦੇਸ਼ ਨੂੰ ਚਲਾਉਣ ਅਤੇ ਧਰਤੀ ਦੇ ਪ੍ਰਬੰਧਕੀ, ਵਿਧਾਨਕ, ਕਾਰਜਕਾਰੀ ਕਾਰਜਾਂ ਦੀ ਨਿਗਰਾਨੀ ਲਈ ਨਿਯੁਕਤ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਭਾਰਤ, ਇਕ ਲੋਕਤੰਤਰੀ ਰਾਸ਼ਟਰ ਹੋਣ ਕਰਕੇ, ਇਸ ਦੀ ਸਰਕਾਰ 'ਲੋਕਾਂ ਦੁਆਰਾ ਅਤੇ ਲੋਕਾਂ ਲਈ' ਹੈ। ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਆਪਣਾ ਪੈਸਾ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਤੋਂ ਮਿਲਦਾ ਹੈ ਜੋ ਆਪਣੀ ਕਮਾਈ ਕੀਤੀ ਆਮਦਨੀ 'ਤੇ ਟੈਕਸ ਅਦਾ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਸਿੱਧੇ ਟੈਕਸ ਅਤੇ ਅਸਿੱਧੇ ਟੈਕਸ ਸਰਕਾਰ ਲਈ ਆਮਦਨੀ ਦਾ ਇੱਕ ਵੱਡਾ ਸਰੋਤ ਬਣਦੇ ਹਨ। 

ਨਾਲ ਹੀ, ਸਰਕਾਰ ਬੁਨਿਆਦੀ ਢਾਂਚੇ ਅਤੇ ਵਿਕਾਸ ਪ੍ਰਾਜੈਕਟਾਂ, ਬੈਂਕਿੰਗ ਪ੍ਰਾਜੈਕਟਾਂ ਲਈ ਵੱਖ ਵੱਖ ਬਾਂਡ ਸਕੀਮਾਂ, ਫੰਡ ਇਕੱਠੀ ਕਰਦੀ ਹੈ ਜੋ ਉਹ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਆਰਥਿਕ ਅਤੇ ਸਮਾਜਿਕ ਵਿਕਾਸ ਲਈ ਲੈਂਦੇ ਹਨ, ਜਿਸ ਕਾਰੋਬਾਰ ਨੂੰ ਉਹ ਲੋਕ ਹਿੱਤਾਂ ਲਈ ਕਰਦੇ ਹਨ।

ਸਰਕਾਰੀ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਦੀਆਂ ਗਤੀਵਿਧੀਆਂ 'ਤੇ ਪਾਬੰਦੀਆਂ ਕਿਉਂ ਮਾਇਨੇ ਰੱਖਦੀਆਂ ਹਨ?

ਇਹ ਸਭ ਪਬਲਿਕ ਪੈਸਾ ਹੈ ਅਤੇ ਹਰ ਪੈਸੇ ਦੀ ਕਮਾਈ ਲਈ ਸਰਕਾਰ ਜਨਤਾ ਪ੍ਰਤੀ ਜਵਾਬਦੇਹ ਹੈ। ਇੱਕ ਬਜਟ ਸਰਕਾਰੀ ਖਰਚਿਆਂ ਅਤੇ ਆਮਦਨੀ ਦੇ ਅਨੁਮਾਨ ਦਾ ਇੱਕ ਵਿਚਾਰ ਦਿੰਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਆਪਣੀਆਂ ਨੀਤੀਆਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨ ਲਈ ਆਪਣੇ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਗਿਆਨ, ਸਿਖਲਾਈ ਅਤੇ ਪੈਸੇ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਦੀ ਸਖਤੀ ਨਾਲ ਪ੍ਰਬੰਧਨ ਕਰਨਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਬਣ ਜਾਂਦਾ ਹੈ।

 • ਜਵਾਬਦੇਹੀ - ਹਰ ਵਿਅਕਤੀ ਪੈਸੇ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਬਾਰੇ ਚਿੰਤਤ ਹੈ ਜੋ ਇਹ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਪੇਸ਼ ਕਰਦਾ ਹੈ ਜਾਂ ਤਾਂ ਨਿਵੇਸ਼ ਜਾਂ ਟੈਕਸਾਂ ਦੁਆਰਾਸਰਕਾਰ ਇਹ ਸੁਨਿਸ਼ਚਿਤ ਕਰਦੀ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਇਸ ਬਾਰੇ ਜਨਤਾ ਨੂੰ ਇੱਕ ਰਿਪੋਰਟ ਦੇਵੇਇਸ ਉਦੇਸ਼ ਲਈ, ਪਬਲਿਕ ਅਕਾਉਂਟੈਂਟਸ, ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨਿਕ ਅਧਿਕਾਰੀ ਵਿੱਤ ਮੰਤਰਾਲੇ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਹੇਠ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਵਿੱਤ ਦੀ ਦੇਖਭਾਲ ਲਈ ਨਿਯੁਕਤ ਕੀਤੇ ਜਾਂਦੇ ਹਨ
 • ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਚਿੰਤਾ - ਆਓ ਅਸੀਂ ਹੋਰ ਸੇਵਾਵਾਂ ਦਾ ਸੰਖੇਪ ਵਿਚਾਰ ਕਰੀਏ ਜੋ ਰਾਸ਼ਟਰ ਦੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਹਨਏਅਰਫੋਰਸ, ਨੇਵੀ ਜਾਂ ਆਰਮੀ ਦੇ ਸਰਕਾਰੀ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਸਖਤ ਸਿਖਲਾਈ ਦਿੱਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਕੋਲ ਕੁਝ ਖਾਸ ਜਾਣਕਾਰੀ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ ਜੋ ਬਹੁਤ ਮਹੱਤਵਪੂਰਣ ਹੈਰਾਸ਼ਟਰੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਦੇ ਨਜ਼ਰੀਏ ਤੋਂ, ਅਜਿਹੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਨੂੰ ਕਿਸੇ ਵੀ ਕੀਮਤ ਤੇ ਲੀਕ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ
 • ਗੁਪਤਤਾ - ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ, ਸਰਕਾਰ ਵਿੱਚ, ਆਰਥਿਕ, ਵਿਗਿਆਨਕ ਖੋਜ, ਵਿਦਿਅਕ, ਖੇਡਾਂ, ਲੇਖਾਕਾਰੀ, ਮੈਡੀਕਲ, ਇੰਜੀਨੀਅਰਿੰਗ ਜਾਂ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਖੇਤਰ ਵਿੱਚ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੇ ਵਿਅਕਤੀਆਂ ਉੱਤੇ ਆਪਣੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਨੂੰ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਰੱਖਣ ਦੀ ਗੰਭੀਰ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਹੈ। ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਕੰਮਕਾਜ ਸੰਬੰਧੀ ਬਹੁਤ ਗੁਪਤ ਜਾਣਕਾਰੀ ਅਤੇ ਆਂਕੜਿਆਂ ਦਾ ਕਬਜ਼ਾ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈਇਕ ਸਰਕਾਰ ਆਮ ਲੋਕਾਂ ਵਿਚ ਆਲੋਚਨਾਤਮਕ ਜਾਣਕਾਰੀ ਲੀਕ ਕਰਨਾ ਬਰਦਾਸ਼ਤ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੀ

ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਸੰਬੰਧਾਂ ਵਿਚ, ਆਪਣੇ ਪਰਿਵਾਰਕ ਮਾਮਲਿਆਂ ਵਿਚ, ਜਿਸ ਸੰਗਠਨ ਲਈ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਦੀ ਗੁਪਤਤਾ ਬਣਾਈ ਰੱਖਦੇ ਹਾਂ। ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਮੋਬਾਈਲ ਅਤੇ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਖਾਤਿਆਂ ਦੀ ਗੁਪਤਤਾ ਵੀ ਬਣਾਈ ਰੱਖਦੇ ਹਾਂ। ਇਹ ਪੂਰੇ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਜਨਤਕ ਅਤੇ ਸਮਾਜਿਕ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਦੀ ਭਲਾਈ ਲਈ ਲੋੜੀਂਦੀਆਂ ਪਾਬੰਦੀਆਂ ਲਾਉਣੀਆਂ ਪਈਆਂ ਹਨ। ਇਸ ਲਈ ਹੁਣ, ਸਾਨੂੰ ਸਰਕਾਰੀ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ 'ਤੇ ਅਜਿਹੀਆਂ ਵਿਵਸਥਾਵਾਂ ਅਤੇ ਪਾਬੰਦੀਆਂ ਦੇ ਕਾਰਨ ਦਾ ਅਹਿਸਾਸ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਇਸਦੇ ਨਾਲ, ਅੱਗੇ ਵਧਣਾ ਆਸਾਨ ਹੋ ਜਾਵੇਗਾ।

ਕੀ ਕੋਈ ਸਰਕਾਰੀ ਕਰਮਚਾਰੀ ਕੀਤੇ ਹੋਰ ਕੰਮ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ?

ਇੱਕ ਸਰਕਾਰੀ ਕਰਮਚਾਰੀ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਜਗ੍ਹਾ ਤੇ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਲਈ ਅਰਜ਼ੀ ਦੇ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਹਾਲਾਂਕਿ, ਇਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਜਾਂ ਤਾਂ ਵਾਪਸ ਰੱਖਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ ਜਾਂ ਸਰਕਾਰ ਅਜਿਹੀਆਂ ਅਰਜ਼ੀਆਂ ਦੀ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਦੇ ਨਾਲ ਅੱਗੇ ਵਧਣ ਲਈ ਮੌਜੂਦਾ ਅਹੁਦੇ ਤੋਂ ਅਸਤੀਫੇ ਦੀ ਮੰਗ ਕਰ ਸਕਦੀ ਹੈ।

ਇਹ ਵੱਖ ਵੱਖ ਕਾਰਕਾਂ 'ਤੇ ਨਿਰਭਰ ਕਰਦਾ ਹੈ ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਦੁਆਰਾ ਕਰਮਚਾਰੀ ਨੂੰ ਦਿੱਤੀ ਸਿਖਲਾਈ' ਤੇ ਖਰਚ ਕੀਤੀ ਗਈ ਰਕਮ; ਗੁਪਤ ਜਾਣਕਾਰੀ ਜਿਹੜੀ ਵਿਅਕਤੀ ਕੋਲ ਹੈ। ਕੀ ਬਿਨੈਕਾਰ ਇੱਕ ਅਪਾਹਜ ਵਿਅਕਤੀ ਜਾਂ ਅਨੁਸੂਚਿਤ ਜਾਤੀ ਜਾਂ ਅਨੁਸੂਚਿਤ ਜਨਜਾਤੀ ਦਾ ਵਿਅਕਤੀ ਹੈ; ਕੀ ਵਿਅਕਤੀ ਸਥਾਈ ਜਾਂ ਅਸਥਾਈ ਅਧਾਰ ਤੇ ਕੰਮ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਆਦਿ?  ਉਦਾਹਰਣ ਵਜੋਂ, ਅਨੁਸੂਚਿਤ ਜਾਤੀ ਅਤੇ ਅਨੁਸੂਚਿਤ ਜਨਜਾਤੀ ਦੇ ਸਰਕਾਰੀ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਜਾਂ ਅਪਾਹਜ ਵਿਅਕਤੀਆਂ ਨੂੰ ਕਿਤੇ ਹੋਰ ਨੌਕਰੀ ਕਰਨ ਦੀ ਆਗਿਆ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਸਰਕਾਰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਸੰਭਾਵਨਾਵਾਂ ਤੋਂ ਵਾਂਝੇ ਨਹੀਂ ਹੋਣਾ ਚਾਹੁੰਦੀ। ਪਰ ਫਿਰ ਉਹ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਬਾਰੇ ਹੈ। ਵਪਾਰ ਬਾਰੇ ਕੀ?

ਕੀ ਸਰਕਾਰੀ ਕਰਮਚਾਰੀ ਨੌਕਰੀ ਵਿਚ ਰਹਿੰਦੇ ਹੋਏ ਵੀ ਨਿੱਜੀ ਕਾਰੋਬਾਰ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਨ?

'ਸਰਕਾਰੀ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਹੋਰ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਕਾਰੋਬਾਰ ਕਰਨ ਦੀ ਇਜ਼ਾਜ਼ਤ ਨਾ ਦੇਣਾ', ਸਰਕਾਰ ਦੁਆਰਾ ਲਗਾਈਆਂ ਗਈਆਂ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਪਾਬੰਦੀਆਂ ਵਿੱਚੋਂ ਇੱਕ ਹੈ। ਕਾਰੋਬਾਰਾਂ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਪੂੰਜੀ ਨਿਵੇਸ਼ ਅਤੇ ਜੋਖਮ ਸ਼ਾਮਲ ਹੁੰਦੇ ਪ੍ਰਤੀਤ ਹੁੰਦੇ ਹਨ, ਪਰ ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਹਨ, 'ਵਧੇਰੇ ਜੋਖਮ, ਵਧੇਰੇ ਵਾਪਸੀ'. ਨਿਯਮਤ ਨਿਰਧਾਰਤ ਮਹੀਨਾਵਾਰ ਆਮਦਨੀ ਤੋਂ ਥੋੜ੍ਹੀ ਜਿਹੀ ਆਮਦਨੀ ਕਰਨ ਲਈ, ਹੁਣ ਵਧੇਰੇ ਲੋਕ ਵਪਾਰ ਦੇ ਮੌਕਿਆਂ ਵੱਲ ਵੱਧਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਬੌਸ ਬਣਨਾ ਪਸੰਦ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਇਥੋਂ ਤੱਕ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਕੈਰੀਅਰ ਦੀਆਂ ਤਰਜੀਹਾਂ ਦੇ ਇਸ ਤਬਦੀਲੀ ਨੂੰ ਮਹਿਸੂਸ ਕੀਤਾ ਹੈ ਅਤੇ ਦੇਸ਼ ਦੀਆਂ ਆਰਥਿਕ ਚਿੰਤਾਵਾਂ ਦੇ ਕਾਰਨ, ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਨੂੰ ਉਤਸ਼ਾਹਤ ਕਰਨ ਲਈ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਗ੍ਰਾਂਟ ਅਤੇ ਮੌਕੇ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕੀਤੇ ਜਾਂਦੇ ਹਨ। ਪਰ ਇਹ ਇਸਦੇ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਲਈ ਸਹੀ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਇੱਕ ਸਰਕਾਰੀ ਕਰਮਚਾਰੀ ਕੋਈ ਕਾਰੋਬਾਰ ਨਹੀਂ ਚਲਾ ਸਕਦਾ।

ਅਜਿਹੀ ਪਾਬੰਦੀ ਲਗਾਉਣ ਸਮੇਂ ਹੇਠ ਦਿੱਤੇ ਕਾਰਕ ਮੰਨੇ ਗਏ ਹਨ।

 • ਨੈਤਿਕ ਪ੍ਰਭਾਵ: ਇੱਕ ਸਰਕਾਰੀ ਕਰਮਚਾਰੀ ਤੋਂ ਉਮੀਦ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਲੋਕਾਂ ਪ੍ਰਤੀ ਪੂਰੀ ਡਿਊਟੀ ਅਤੇ ਇਤਰਾਜ਼ਯੋਗਤਾ ਨਾਲ ਆਪਣੇ ਫਰਜ਼ ਨਿਭਾਏਗਾ। ਉਸਨੂੰ ਨੈਤਿਕ ਅਭਿਆਸਾਂ ਅਤੇ ਪੇਸ਼ੇਵਰ ਰਹਿਤ ਮਰਿਆਦਾ ਦਾ ਪਾਲਣ ਕਰਨ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੈ। ਕਾਰੋਬਾਰ 'ਤੇ ਚੱਲਣਾ ਉਸ ਦੀ ਖਰਿਆਈ ਨੂੰ ਪ੍ਰਭਾਵਤ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਉਸ ਨੂੰ ਇਕ ਨੈਤਿਕ ਦੁਚਿੱਤੀ ਵੱਲ ਲਿਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ ਜੋ ਬਿਲਕੁਲ ਸਵੀਕਾਰ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਕੰਮ ਪ੍ਰਤੀ ਸੁਤੰਤਰ ਅਤੇ ਨਿਰਪੱਖ ਪਹੁੰਚ ਦੀ ਪ੍ਰਸ਼ੰਸਾ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਲੋੜੀਂਦੀ ਹੈ।

 • ਜਨਤਕ ਜਵਾਬਦੇਹੀ: ਜਿਵੇਂ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਵਿਚਾਰਿਆ ਗਿਆ ਹੈ, ਸਰਕਾਰੀ ਕਰਮਚਾਰੀ ਸਰਕਾਰ ਪ੍ਰਤੀ ਜਵਾਬਦੇਹ ਹਨ ਅਤੇ ਬਦਲੇ ਵਿਚ, ਸਰਕਾਰ ਲੋਕਾਂ ਲਈ ਜਵਾਬਦੇਹ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ ਕਰਮਚਾਰੀ ਦੁਆਰਾ ਕੀਤੇ ਜਾਂਦੇ ਹਰ ਕਾਰਜ ਦੀ ਸੰਭਾਲ ਕਰਨਾ ਬਹੁਤ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਉਹ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਸੇਵਾ ਕਰਨ ਅਤੇ ਇਸਦੇ ਪ੍ਰਤੀਨਿਧੀਆਂ ਵਜੋਂ ਕੰਮ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਹਨ। ਆਪਣੇ ਨਿੱਜੀ ਕਾਰੋਬਾਰ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਚੱਲਣਾ ਰਾਸ਼ਟਰ ਪ੍ਰਤੀ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਫਰਜ਼ਾਂ ਨਾਲ ਸਮਝੌਤਾ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ ਜਿਸਦੀ ਆਗਿਆ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦੀ।

 • ਭ੍ਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰ: ਨੈਤਿਕਤਾ ਅਤੇ ਨੈਤਿਕ ਕਦਰਾਂ ਕੀਮਤਾਂ ਨੂੰ ਛੱਡਣਾ ਸਮਾਜਿਕ ਕਲਿਆਣ ਦੇ ਵਿਰੁੱਧ ਹੈ ਅਤੇ ਪ੍ਰੇਸ਼ਾਨੀ ਦਾ ਕਾਰਨ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਸਰਕਾਰੀ ਕਰਮਚਾਰੀ ਪੈਸੇ ਅਤੇ ਵਧੀਆ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਜਿਊਣ ਦੀ ਲਾਲਚ ਵਿਚ ਆ ਸਕਦੇ ਹਨ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਇਹ ਗੈਰ ਕਾਨੂੰਨੀ ਗਤੀਵਿਧੀਆਂ ਨੂੰ ਉਤਸ਼ਾਹਤ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਗੁਪਤਤਾ ਨੂੰ ਤੋੜ ਸਕਦਾ ਹੈ।

 • ਦਿਲਚਸਪੀ ਦਾ ਟਕਰਾਅ: ਕਾਨੂੰਨ ਬਣਾਉਣ ਵਾਲੇ ਕਾਨੂੰਨ ਬਣਾਉਂਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਲੋਕਾਂ ਤੋਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਪਾਲਣਾ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਦੀ ਉਮੀਦ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਦੇਸ਼ ਦੇ ਬਹੁਤੇ ਸਰਕਾਰੀ ਕਰਮਚਾਰੀ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾਵਾਂ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਬਣਦੇ ਹਨ। ਅਧਿਕਾਰੀ ਹੋਣ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ, ਉਹ ਆਦੇਸ਼ ਦੇਣ ਦੀ ਸਥਿਤੀ ਵਿਚ ਖੜ੍ਹੇ ਹੁੰਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਇਹ ਫ਼ੈਸਲਾ ਕਰਦੇ ਹਨ ਕਿ ਆਮ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਕੀ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਇਕ ਪਾਸੇ, ਉਸ ਆਮ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਇਕ ਹਿੱਸਾ ਹੋਣ ਕਰਕੇ, ਅਜਿਹੇ ਫੈਸਲੇ ਵਿਅਕਤੀ ਦੇ ਹਿੱਤਾਂ ਲਈ ਟਕਰਾਅ ਦਾ ਕਾਰਨ ਬਣ ਸਕਦੇ ਹਨ। ਇਸ ਲਈ, ਇੱਕ ਸਰਕਾਰੀ ਕਰਮਚਾਰੀ ਜੋ ਇੱਕ ਨਿਜੀ ਕਾਰੋਬਾਰ ਚਲਾਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਨੂੰ ਅੱਗੇ ਵਧਣ ਅਤੇ ਆਪਣੇ ਕਾਰੋਬਾਰ ਨੂੰ ਅੱਗੇ ਵਧਾਉਣ ਲਈ ਆਪਣੀ "ਸਰਕਾਰੀ ਪੋਸਟ" ਤੋਂ ਅਸਤੀਫਾ ਦੇਣਾ ਪਵੇਗਾ।

ਕੇਂਦਰੀ ਸਿਵਲ ਸੇਵਾਵਾਂ (ਆਚਾਰ) ਨਿਯਮ, 1964

ਵਰਜਿਤ ਕੰਮ

ਸੀਸੀਐਸ ਨਿਯਮਾਂ, 1964 ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ, ਕਿਸੇ ਵੀ ਸਰਕਾਰੀ ਕਰਮਚਾਰੀ, ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਪਿਛਲੀ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ, ਹੇਠਾਂ ਲਿਖੇ ਕੰਮ ਵਰਜਿਤ ਹਨ:

 • ਕਿਸੇ ਵੀ ਵਪਾਰ ਜਾਂ ਕਾਰੋਬਾਰ ਵਿਚ ਸਿੱਧੇ ਜਾਂ ਅਸਿੱਧੇ ਤੌਰ ਤੇ ਜੁੜਿਆ, ਜਾਂ
 • ਜਾਂ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਲਈ ਗੱਲਬਾਤ ਵਿੱਚ, ਜਾਂ
 • ਚੋਣਵੇਂ ਉਮੀਦਵਾਰ ਲਈ ਚੋਣ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ ਜਾਂ ਕੋਈ ਚੋਣਵੇਂ ਦਫਤਰ ਰੱਖ ਸਕਦੇ ਹੋ, ਜਾਂ
 • ਉਸ ਦੇ ਪਰਿਵਾਰਕ ਮੈਂਬਰਾਂ ਦੁਆਰਾ ਮਾਲਕੀਅਤ ਜਾਂ ਪ੍ਰਬੰਧਿਤ ਕਿਸੇ ਵੀ ਬੀਮਾ ਜਾਂ ਕਮਿਸ਼ਨ ਕਾਰੋਬਾਰ ਲਈ ਸਹਾਇਤਾ ਦਾ ਚਿੱਤਰਣ, ਜਾਂ
 • ਵਪਾਰਕ ਉਦੇਸ਼ਾਂ ਲਈ ਕੰਪਨੀ ਐਕਟ 2013 ਜਾਂ ਕਿਸੇ ਸਹਿਕਾਰੀ ਸਭਾ ਦੇ ਅਧੀਨ ਰਜਿਸਟਰ ਹੋਣ ਲਈ ਰਜਿਸਟਰਡ ਜਾਂ ਕਿਸੇ ਬੈਂਕ ਜਾਂ ਕੰਪਨੀ ਦੇ ਰਜਿਸਟਰਡ, ਤਰੱਕੀ ਜਾਂ ਪ੍ਰਬੰਧਨ ਵਿੱਚ ਰੁੱਝੇ ਹੋਏ; ਉਸਦੇ ਅਧਿਕਾਰਤ ਕਰਤੱਵਾਂ ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਕਰਨ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ, ਜਾਂ
 • ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਕਿਸੇ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਏਜੰਸੀ ਦੁਆਰਾ ਤਿਆਰ ਕੀਤੇ ਕਿਸੇ ਵੀ ਪ੍ਰਸਾਰਿਤ ਮੀਡੀਆ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਵਿਚ ਸ਼ਾਮਲ ਕਰੋ ਜਿਸ ਵਿਚ ਵੀਡੀਓ ਮੈਗਜ਼ੀਨ ਸ਼ਾਮਲ ਹੈ, ਸਿਵਾਏ ਇਕ ਅਧਿਕਾਰਤ ਸਮਰੱਥਾ ਨੂੰ ਛੱਡ ਕੇ ਜਿੱਥੇ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਸਰਕਾਰ ਦੁਆਰਾ ਚਲਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ,
 • ਉਸ ਦੁਆਰਾ ਕਿਸੇ ਨਿਜੀ ਜਾਂ ਜਨਤਕ ਸੰਸਥਾ ਲਈ ਕੀਤੇ ਕੰਮ ਲਈ ਕੋਈ ਫੀਸ ਸਵੀਕਾਰ ਕਰੋ, ਜਦੋਂ ਤੱਕ ਸਰਕਾਰ ਅਜਿਹਾ ਨਹੀਂ ਕਰਦੀ।
 • ਉਸ ਨੂੰ ਮੁਹੱਈਆ ਕਰਵਾਈ ਗਈ ਸਰਕਾਰੀ ਰਿਹਾਇਸ਼ ਵਿੱਚ ਕਿਸੇ ਵੀ ਕਿੱਤੇ ਨੂੰ ਯੋਗ ਜਾਂ ਆਗਿਆ ਦਿਓ।

ਹੇਠਾਂ ਲਿਖੇ ਕੰਮਾਂ ਦੀ ਆਗਿਆ ਹੈ:

ਇੱਕ ਸਰਕਾਰੀ ਕਰਮਚਾਰੀ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਪਿਛਲੀ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਇਹ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ:

 • ਸਮਾਜਿਕ, ਜਾਂ ਦਾਨੀ ਸੁਭਾਅ ਦੇ ਆਨਰੇਰੀ ਕੰਮ ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਕਰਨਾ ਜਾਂ
 • ਕਦੇ-ਕਦਾਈਂ, ਸਾਹਿਤਕ, ਕਲਾਤਮਕ, ਜਾਂ ਵਿਗਿਆਨਕ ਕਾਰਜ ਨੂੰ ਜਾਂ
 • ਖੇਡ ਦੀਆਂ ਗਤੀਵਿਧੀਆਂ ਵਿਚ ਸ਼ੁਕੀਨ ਹੋਣ ਦੇ ਨਾਤੇ, ਜਾਂ
 • ਸੁਸਾਇਟੀਆਂ ਰਜਿਸਟ੍ਰੇਸ਼ਨ ਐਕਟ, 1860 ਦੇ ਤਹਿਤ ਰਜਿਸਟਰਡ, ਪ੍ਰਚਾਰ, ਜਾਂ ਸਾਹਿਤਕ, ਚੈਰੀਟੇਬਲ ਜਾਂ ਵਿਗਿਆਨਕ ਕੰਮ ਜਾਂ ਖੇਡਾਂ, ਜਾਂ ਸਭਿਆਚਾਰਕ ਜਾਂ ਮਨੋਰੰਜਕ ਗਤੀਵਿਧੀਆਂ ਨੂੰ ਨਿਸ਼ਾਨਾ ਬਣਾਉਂਦੇ ਸਮਾਨ ਕਲੱਬ ਜਾਂ ਸੰਸਥਾ ਦੇ ਪ੍ਰਬੰਧਨ ਵਿੱਚ ਹਿੱਸਾ ਲੈਣਾ, ਚੋਣਵੇਂ ਦਫਤਰ ਰੱਖਣ ਵਾਲੇ ਕੇਸਾਂ ਨੂੰ ਛੱਡ ਕੇ, ਜਾਂ
 • ਚੋਣਵੇਂ ਦਫਤਰ ਰੱਖਣ ਵਾਲੇ ਕੇਸਾਂ ਨੂੰ ਛੱਡ ਕੇ, ਸਹਿਕਾਰੀ ਸਭਾਵਾਂ ਐਕਟ, 1912 ਅਧੀਨ ਰਜਿਸਟਰਡ ਸਰਕਾਰੀ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਦੇ ਲਾਭ ਲਈ ਕਿਸੇ ਸਹਿਕਾਰੀ ਸਭਾ ਦੀ ਰਜਿਸਟ੍ਰੇਸ਼ਨ, ਤਰੱਕੀ ਜਾਂ ਪ੍ਰਬੰਧਨ ਵਿੱਚ ਹਿੱਸਾ ਲੈਣਾ, ਜਾਂ ਬਸ਼ਰਤੇ ਉਹ ਅਜਿਹੀਆਂ ਗਤੀਵਿਧੀਆਂ ਵਿਚ ਹਿੱਸਾ ਲੈਣਾ ਬੰਦ ਕਰ ਦੇਵੇਗਾ ਜੇ ਸਰਕਾਰ ਦੁਆਰਾ ਨਿਰਦੇਸ਼ਿਤ ਕੀਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਹਨ ਅਤੇ ਅਜਿਹੀਆਂ ਗਤੀਵਿਧੀਆਂ ਵਿਚ ਹਿੱਸਾ ਲੈਣ ਦੇ 1 ਮਹੀਨੇ ਦੇ ਅੰਦਰ-ਅੰਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਲੋੜੀਂਦੇ ਵੇਰਵਿਆਂ ਦੇ ਨਾਲ ਸੂਚਿਤ ਕਰੇਗਾ।  

ਭਾਰਤ ਦੇ ਨਿਯੰਤਰਕ ਅਤੇ ਆਡੀਟਰ ਜਨਰਲ ਨਾਲ ਸਲਾਹ-ਮਸ਼ਵਰੇ ਤੋਂ ਕੁਝ ਵਿਚਾਰ

 • ਸਧਾਰਣ ਦਫਤਰ ਦੇ ਘੰਟਿਆਂ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਸਰਕਾਰੀ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਦੁਆਰਾ ਵਿਦਿਅਕ ਅਦਾਰਿਆਂ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਣਾ - ਸਰਕਾਰ ਅਜਿਹੇ ਕਿਸੇ ਵੀ ਵਿਦਿਅਕ ਅਦਾਰਿਆਂ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋ ਕੇ ਆਪਣੇ ਅਮਲੇ ਨੂੰ ਵਾਧੂ ਗਿਆਨ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨ ਤੇ ਪਾਬੰਦੀ ਨਹੀਂ ਲਾਉਂਦੀ। ਹਾਲਾਂਕਿ, ਸਮਾਂ ਦਫਤਰ ਦੇ ਸਮੇਂ ਦੇ ਨਾਲ ਟਕਰਾ ਨਹੀਂ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਕਰਮਚਾਰੀ ਦੀ ਹਿੱਸੇਦਾਰੀ ਨੂੰ ਬੇਅਸਰ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਸਰਕਾਰ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਅਜਿਹੇ ਕੋਰਸਾਂ ਦੇ ਕਾਰਜਕਾਲ 'ਤੇ ਵਿਚਾਰ ਕਰਦੀ ਹੈ।
 • ਸ਼੍ਰੇਮਣ ਦੀਆਂ ਗਤੀਵਿਧੀਆਂ ਵਿਚ ਭਾਗੀਦਾਰੀ - ਸਰਕਾਰ ਦੁਆਰਾ ਸਰਕਾਰੀ ਵਿਭਾਗਾਂ ਜਾਂ ਭਾਰਤ ਸੇਵਕ ਸਮਾਜ ਦੁਆਰਾ ਆਯੋਜਿਤ ਸ਼੍ਰੇਮਣ ਕਿਰਿਆਵਾਂ ਵਿਚ ਸਿਰਫ ਸ਼ਮੂਲੀਅਤ ਦੀ ਆਗਿਆ ਹੈ। ਨਾਲ ਹੀ, ਅਜਿਹੀ ਭਾਗੀਦਾਰੀ ਲਾਜ਼ਮੀ ਤੌਰ 'ਤੇ ਕਰਮਚਾਰੀ ਦੀਆਂ ਅਧਿਕਾਰਤ ਡਿਊਟੀਆਂ ਨਾਲ ਟਕਰਾਉਂਦੀ ਨਹੀਂ।
 • ਏ.ਆਈ.ਆਰ. ਪ੍ਰੋਗਰਾਮਾਂ ਵਿਚ ਭਾਗੀਦਾਰੀ - ਇਕ ਸਰਕਾਰੀ ਕਰਮਚਾਰੀ ਸਾਹਿਤਕ, ਕਲਾਤਮਕ, ਵਿਗਿਆਨਕ ਸੁਭਾਅ 'ਤੇ ਕਿਸੇ ਵੀ ਪ੍ਰਸਾਰਣ ਨਾਲ ਸੰਬੰਧਤ ਏ.ਆਈ.ਆਰ. ਪ੍ਰੋਗਰਾਮਾਂ ਵਿਚ ਹਿੱਸਾ ਲੈ ਸਕਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸਦੇ ਲਈ ਮਾਣ ਭੱਤਾ ਵੀ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਹਾਲਾਂਕਿ, ਜਿਥੇ ਅਜਿਹੇ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮਾਂ ਲਈ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ, ਉਥੇ ਮਾਣ ਭੱਤਾ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨ ਦੀ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਵੀ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ।
 • ਮਾਨਤਾ ਪ੍ਰਾਪਤ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀਆਂ ਦੁਆਰਾ ਲਈਆਂ ਗਈਆਂ ਪ੍ਰੀਖਿਆਵਾਂ ਲਈ ਪਾਰਟ-ਟਾਈਮ ਐਗਜਾਮੀਨਸ਼ਿਪ - ਇਸ ਸ਼ਮੂਲੀਅਤ ਦੀ ਆਗਿਆ ਹੈ ਬਸ਼ਰਤੇ ਇਹ ਕਦੇ-ਕਦਾਈਂ ਹੋਵੇ।
 • ਦਫਤਰੀ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਪਾਰਟ-ਟਾਈਮ ਰੁਜ਼ਗਾਰ - ਭਾਵੇਂ ਕਿ ਇਹ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਦਫਤਰੀ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹੈ, ਕਰਮਚਾਰੀ ਦੀ ਕੁਸ਼ਲਤਾ ਦੀਆਂ ਚਿੰਤਾਵਾਂ ਦੇ ਕਾਰਨ, ਸਰਕਾਰ ਦੁਆਰਾ ਇਸ ਦੀ ਖੁੱਲ੍ਹ ਕੇ ਇਜਾਜ਼ਤ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਹਾਲਾਂਕਿ, ਜੇ ਇਹ ਕਦੇ ਕਦਾਈਂ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਸਰਕਾਰ ਇਸ ਲਈ ਇਜਾਜ਼ਤ ਦੇ ਸਕਦੀ ਹੈ।
 • ਸਿਵਲ ਡਿਫੈਂਸ ਸਰਵਿਸ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਣਾ - ਇੱਕ ਸਿਵਲ ਡਿਫੈਂਸ ਸਰਵਿਸ ਕਿਸੇ ਵੀ ਸਭਿਅਕ ਸਮਾਜ ਦਾ ਇੱਕ ਮਹੱਤਵਪੂਰਣ ਹਿੱਸਾ ਬਣਦੀ ਹੈ। ਸਰਕਾਰ ਵਲੰਟੀਅਰਾਂ ਵਾਂਗ ਅਜਿਹੀ ਭਾਗੀਦਾਰੀ ਦੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਦੇ ਸਕਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸਦੇ ਲਈ ਲੋੜੀਂਦੀਆਂ ਸਹੂਲਤਾਂ ਵੀ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਹਾਲਾਂਕਿ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਮਹੱਤਵਪੂਰਣ ਅਹੁਦਿਆਂ ਵਾਲੇ ਹਨ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਅਜਿਹੀ ਭਾਗੀਦਾਰੀ ਲਈ ਜਾਣ ਦੀ ਆਗਿਆ ਨਹੀਂ ਹੈ।
 • ਆਪਣੇ ਖਾਲੀ ਸਮੇਂ ਦੌਰਾਨ ਮੈਡੀਕਲ ਅਭਿਆਸ - ਕੇਵਲ ਤਾਂ ਹੀ ਜਦੋਂ ਸਰਕਾਰੀ ਕਰਮਚਾਰੀ ਕਿਸੇ ਦਾਨ ਦੇ ਅਧਾਰ 'ਤੇ, ਖਾਲੀ ਸਮੇਂ, ਦਵਾਈ ਦਾ ਖਾਲੀ ਸਮੇਂ ਲਈ ਅਭਿਆਸ ਕਰਨ ਲਈ ਤਿਆਰ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਕਰਮਚਾਰੀ ਕੋਲ ਸੰਬੰਧਿਤ ਕਨੂੰਨ ਅਧੀਨ ਮਾਨਤਾ ਪ੍ਰਾਪਤ ਯੋਗਤਾ ਅਤੇ ਰਜਿਸਟ੍ਰੇਸ਼ਨ ਦਾ ਪ੍ਰਮਾਣ ਪੱਤਰ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ।

ਸਿੱਟਾ:

ਇਸ ਲਈ, ਕਾਨੂੰਨ ਦੇ ਉਪਰੋਕਤ ਨੁਕਤਿਆਂ 'ਤੇ ਵਿਚਾਰ ਕਰਦਿਆਂ, ਇਹ ਬਹੁਤ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਹੈ ਕਿ ਸਰਕਾਰੀ ਕਰਮਚਾਰੀ ਉਪਰੋਕਤ ਨਿਯਮਾਂ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਦੀਆਂ ਸ਼ਰਤਾਂ ਦੀ ਸਖਤੀ ਨਾਲ ਪਾਲਣਾ ਕਰਨ, ਨਹੀਂ ਤਾਂ, ਇਸ ਨਾਲ ਜੁਰਮਾਨੇ ਅਤੇ ਨੌਕਰੀ ਅਤੇ ਵੱਕਾਰ ਦਾ ਨੁਕਸਾਨ ਵੀ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਵਿਕਲਪਿਕ ਤੌਰ ਤੇ, ਉਹ ਨਿਯਮਾਂ ਅਤੇ ਨਿਯਮਾਂ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਆਪਣੀ ਸਰਕਾਰੀ ਨੌਕਰੀ ਤੋਂ ਅਸਤੀਫਾ ਦੇ ਸਕਦੇ ਹਨ।

ਅਕਸਰ ਪੁੱਛੇ ਜਾਣ ਵਾਲੇ ਸਵਾਲ

ਕੀ ਕੋਈ ਸਰਕਾਰੀ ਕਰਮਚਾਰੀ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਵਿਚ ਹਿੱਸਾ ਲੈ ਸਕਦਾ ਹੈ?

ਹਾਂ। ਇੱਕ ਸਰਕਾਰੀ ਕਰਮਚਾਰੀ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਦੇ ਕੰਮਾਂ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ ਬਸ਼ਰਤੇ ਉਸ ਕੋਲ ਆਪਣੀ ਜ਼ਮੀਨ ਹੋਵੇ। ਉਸਨੂੰ ਇਹ ਨਿਸ਼ਚਤ ਕਰਨਾ ਪਏਗਾ ਕਿ ਇਹ ਕਾਰਜ ਉਸ ਦੇ ਫਰਜ਼ਾਂ ਨੂੰ ਕਿਸੇ ਵੀ ਤਰਾਂ ਪ੍ਰਭਾਵਤ ਨਹੀਂ ਕਰੇਗਾ।

ਕੀ ਕੋਈ ਸਰਕਾਰੀ ਕਰਮਚਾਰੀ ਕਿਸੇ ਕੰਪਨੀ ਦੀ ਡਾਇਰੈਕਟਰਸ਼ਿਪ ਰੱਖ ਸਕਦਾ ਹੈ ਜਾਂ ਭਾਈਵਾਲੀ ਫਰਮ ਵਿੱਚ ਭਾਗੀਦਾਰ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ?

ਇਕ ਸਰਕਾਰੀ ਕਰਮਚਾਰੀ ਇਕ ਨਿਜੀ ਕੰਪਨੀ ਵਿਚ ਡਾਇਰੈਕਟਰਸ਼ਿਪ ਰੱਖ ਸਕਦਾ ਹੈ ਪਰ ਉਹ ਕੰਪਨੀ ਦੇ ਨਿਯਮਤ ਪ੍ਰਬੰਧਨ ਕੰਮਾਂ ਵਿਚ ਸ਼ਾਮਲ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦਾ। ਇਸ ਲਈ, ਉਹ ਕੰਪਨੀ ਦਾ ਗੈਰ-ਕਾਰਜਕਾਰੀ ਨਿਰਦੇਸ਼ਕ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ।

ਕੀ ਕੋਈ ਸਰਕਾਰੀ ਕਰਮਚਾਰੀ ਚੋਣ ਲੜ ਸਕਦਾ ਹੈ?

ਸੀਸੀਐਸ (ਆਚਰਣ) ਨਿਯਮਾਂ 1964 ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ, ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਨਾਗਰਿਕ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਕਿਸੇ ਵੀ ਵਿਧਾਨ ਜਾਂ ਸਥਾਨਕ ਅਥਾਰਟੀ ਲਈ ਚੋਣ ਲੜਨ ਦੀ ਮਨਾਹੀ ਹੈ।

ਨਿਯਮਾਂ ਦੇ ਵਿਰੁੱਧ ਕੰਮ ਕਰਨ ਲਈ ਜ਼ੁਰਮਾਨੇ ਕੀ ਹਨ?

ਇੱਕ ਸਰਕਾਰੀ ਕਰਮਚਾਰੀ ਨੂੰ ਸੇਵਾ ਦੇ ਨਿਯਮਾਂ ਦੀ ਸਖਤੀ ਨਾਲ ਪਾਲਣਾ ਕਰਨ ਦੀ ਲੋੜ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਜੇ ਕੋਈ ਉਲੰਘਣਾ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਤਾਂ ਵਿਅਕਤੀ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਸਪਸ਼ਟੀਕਰਨ ਪੇਸ਼ ਕਰਨ ਲਈ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਪੜਤਾਲ ਤੋਂ ਬਾਅਦ, ਜੇ ਦੋਸ਼ੀ ਠਹਿਰਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਸੇਵਾਮੁਕਤੀ ਲਾਭ ਵਾਪਸ ਲੈਣ ਦੇ ਨਾਲ-ਨਾਲ ਉਸ ਦੀ ਸੇਵਾ ਖਤਮ ਕੀਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ।

ਕੀ ਇੱਕ ਸਰਕਾਰੀ ਕਰਮਚਾਰੀ ਨੂੰ ਸਟਾਕ ਮਾਰਕੀਟ ਵਿੱਚ ਵਪਾਰ ਕਰਨ ਦੀ ਆਗਿਆ ਹੈ?

ਹਾਂ। ਸਰਕਾਰੀ ਕਰਮਚਾਰੀ ਇੱਕ ਰਜਿਸਟਰਡ ਬ੍ਰੋਕਰ ਦੁਆਰਾ ਸਟਾਕ ਮਾਰਕੀਟ ਵਿੱਚ ਵਪਾਰ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਉਹ ਆਈ ਪੀ ਓ ਵਿਚ ਵੀ ਨਿਵੇਸ਼ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ ਪਰ ਉਹ ਸਟਾਕ ਮਾਰਕੀਟ ਵਿਚ ਅੰਤਰਰਾਸ਼ਟਰੀ ਵਪਾਰ ਜਾਂ ਸੱਟੇਬਾਜ਼ੀ ਦੀਆਂ ਗਤੀਵਿਧੀਆਂ ਵਿਚ ਸ਼ਾਮਲ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦਾ ਜੋ ਉਸਦੀ ਅਧਿਕਾਰਤ ਸਥਿਤੀ ਨੂੰ ਸ਼ਰਮਿੰਦਾ ਕਰਨ ਦੀ ਸੰਭਾਵਨਾ ਹੈ।

Related Posts

None

ਵਹਾਤਸੱਪ ਮਾਰਕੀਟਿੰਗ


None

ਕਰਿਆਨੇ ਦੀ ਦੁਕਾਨ ‘ਤੇ ਜੀਐਸਟੀ ਦਾ ਪ੍ਰਭਾਵ


None

ਜਨਰਲ ਸਟੋਰ ਲਈ ਐਚਐਸਐਨ ਅਤੇ ਐਨਆਈਸੀ ਕੋਡ


None

ਕਰਿਆਨੇ ਦੀ ਦੁਕਾਨ


None

ਕਿਰਨਾ ਸਟੋਰ


None

ਫਲ ਅਤੇ ਸਬਜ਼ੀਆਂ ਦੀ ਦੁਕਾਨ


None

ਬੇਕਰੀ ਦਾ ਕਾਰੋਬਾਰ


None

ਚਿਪਕਦਾ ਕਾਰੋਬਾਰ


None

ਹੱਥਕੜੀ ਦਾ ਕਾਰੋਬਾਰ