mail-box-lead-generation

written by | October 11, 2021

ਉਪਕਰਣ ਕਿਰਾਇਆ ਕਾਰੋਬਾਰ

×

Table of Content


          ਇੱਕ ਉਪਕਰਨ ਕਿਰਾਏ ਦੇ ਕਾਰੋਬਾਰ ਨੂੰ ਕਿਵੇਂ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰੋ। 

ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਾਰੋਬਾਰ ਦਾ ਵਧੀਆ ਵਿਚਾਰ ਮਿਲਿਆ ਹੈ, ਅਤੇ ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਅਗਲਾ ਕਦਮ ਚੁੱਕਣ ਲਈ ਤਿਆਰ ਹੋ।ਇਸ ਨੂੰ ਰਾਜ ਨਾਲ ਰਜਿਸਟਰ ਕਰਨ ਨਾਲੋਂ ਕਾਰੋਬਾਰ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਨ ਲਈ ਹੋਰ ਵੀ ਬਹੁਤ ਕੁਝ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਡੇ ਉਪਕਰਣ ਕਿਰਾਇਆ ਵਪਾਰ ਨੂੰ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਨ ਲਈ ਇਸ ਸਧਾਰਣ ਗਾਈਡ ਨੂੰ ਇਕੱਠਾ ਕੀਤਾ ਹੈ।ਇਹ ਕਦਮ ਇਹ ਸੁਨਿਸ਼ਚਿਤ ਕਰਨਗੇ ਕਿ ਤੁਹਾਡਾ ਨਵਾਂ ਕਾਰੋਬਾਰ ਚੰਗੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਯੋਜਨਾਬੱਧ, ਸਹੀ ਢੰਗ ਨਾਲ ਰਜਿਸਟਰਡ ਅਤੇ ਕਾਨੂੰਨੀ ਤੌਰ ਦੇ ਅਨੁਕੂਲ ਹੈ।

ਉਪਕਰਣ ਕਿਰਾਇਆ ਵਪਾਰ ਵਾਸਤੇ ਬਿਜਨੈਸ ਪਲਾਨਕੋਈ ਗਲਤੀ ਨਾ ਕਰੋ: ਕੋਈ ਫਰਕ ਨਹੀਂ ਪੈਂਦਾ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਕਿਸ ਉਦਯੋਗ ਵਿੱਚ ਹੋ, ਇੱਕ ਕਾਰੋਬਾਰੀ ਯੋਜਨਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ। ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ ਕਿ ਤੁਹਾਨੂੰ ਰਸਮੀ ਕਾਰੋਬਾਰੀ ਯੋਜਨਾ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਨਾ ਪਵੇ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਕਾਰੋਬਾਰ ਲਈ ਕੋਈ ਲੋਨ ਜਾਂ ਨਿਵੇਸ਼ ਫੰਡ ਦੀ ਮੰਗ ਨਹੀਂ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ, ਪਰ ਫੇਰ ਵੀ ਬਿਜਨੈਸ ਪਲਾਨ ਨੂੰ ਨਾ ਛੱਡੋ।ਇਸ ਦੀ ਬਜਾਏ ਇੱਕ ਛੋਟੀ ਵਪਾਰ ਯੋਜਨਾ ਲਿਖੋ।ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਨੂੰ ਇਕ ਘੰਟੇ ਤੋਂ ਵੀ ਘੱਟ ਸਮੇਂ ਵਿਚ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਕਾਰੋਬਾਰੀ ਯੋਜਨਾ ਨੂੰ ਲਿਖਣਾ ਵਿਗਿਆਨਕ ਤੌਰ ਤੇ ਸਿੱਧ ਕਰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਤੁਹਾਨੂੰ ਤੇਜ਼ੀ ਨਾਲ ਵੱਧਣ ਵਿੱਚ ਸਹਾਇਤਾ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਇਸ ਲਈ ਇਸ ਕਦਮ ਨੂੰ ਨਾ ਛੱਡੋ। 

ਉਪਕਰਣ ਕਿਰਾਇਆ ਵਪਾਰ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ  ਨਿਵੇਸ਼ਇੱਕ ਉਪਕਰਣ ਕਿਰਾਇਆ ਵਪਾਰ  ਨੂੰ ਖੋਲ੍ਹਣ ਲਈ ਖਰਚੇ ਆਪਣੇ ਆਪ ਉਪਕਰਨਾਂ ਤੇ ਕੇਂਦ੍ਰਤ ਕੀਤੇ ਜਾਣਗੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਤੁਹਾਡੇ ਸਟੋਰ ਦੀ ਵਸਤੂ ਹੈ। ਕੁਆਲਟੀ ਸੰਦਾਂ ਵਿਚ ਨਿਵੇਸ਼ ਕਰੋ, ਕਿਉਂਕਿ ਸਸਤਾ ਸੰਦ ਅਕਸਰ ਸਮੇਂ ਦੀ ਪਰੀਖਿਆ ਵਿਚ ਨਹੀਂ ਖੜ੍ਹਦਾ।ਕਈ ਵਾਰ ਨੀਵੇਂ ਗੁਣਾਂ ਨੂੰ ਬਦਲਣਾ ਵਧੇਰੇ ਮਹਿੰਗਾ ਹੋਏਗਾ, ਇਕ ਵਾਰ ਵਧੇਰੇ ਟਿਕਾਉਂ ਵਿਕਲਪ ਦੀ ਖਰੀਦ ਦੇ ਉਲਟ।

ਤੁਸੀਂ ਟੂਲ ਤੇ ਧਿਆਨ ਕੇਂਦ੍ਰਤ ਕਰਨਾ ਚਾਹ ਸਕਦੇ ਹੋ ਜੋ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਨ ਲਈ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਕਿਰਾਏ ਤੇ ਦਿੱਤੇ ਜਾਂਦੇ ਹਨ।ਫਿਰ, ਵਾਧੂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਸ਼ਾਮਲ ਕਰੋ, ਕਿਉਂਕਿ ਤੁਹਾਡਾ ਬਜਟ ਉਨ੍ਹਾਂ ਲਈ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਦਿੰਦਾ ਹੈ।ਤੁਹਾਨੂੰ ਆਪਣੀ ਦੁਕਾਨ ਅਤੇ ਸਟੋਰੇਜ ਦੀ ਸਹੂਲਤ ਵਜੋਂ ਇੱਟ ਅਤੇ ਮੋਰਟਾਰ ਵਾਲੀ ਜਗ੍ਹਾ ਕਿਰਾਏ ਤੇ ਲੈਣ ਜਾਂ ਖਰੀਦਣ ਦੀ ਵੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੋਏਗੀ। ਇੱਕ ਸਥਾਨ ਚੁਣੋ ਜੋ ਸੰਭਾਵੀ ਕਿਰਾਏਦਾਰਾਂ ਲਈ ਅਰਥ ਰੱਖਦਾ ਹੈ।

ਅੱਗੇ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਾਰੋਬਾਰੀ ਲਾਇਸੈਂਸ ਅਤੇ ਵਪਾਰਕ ਬੀਮੇ ਲਈ ਬਜਟ ਲਾਉਣਾ ਲਾਜ਼ਮੀ ਹੈ।ਤਦ, ਇੱਕ ਵਕੀਲ ਵਿੱਚ ਨਿਵੇਸ਼ ਕਰੋ, ਟੂਲ ਕਿਰਾਏ ਲਈ ਗਾਹਕ ਇਕਰਾਰਨਾਮਾ ਬਣਾਉਣ ਵਿੱਚ ਤੁਹਾਡੀ ਸਹਾਇਤਾ ਲਈ।ਤੁਹਾਨੂੰ ਉਸ ਜਗ੍ਹਾ ਤੇ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ਾਂ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੈ ਜੋ ਤੁਹਾਡੇ ਕਾਰੋਬਾਰ ਨੂੰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਸਾਧਨਾਂ ਤੋਂ ਬਚਾਉਂਦੇ ਹਨ ਜੋ ਵਾਪਸ ਨਹੀਂ ਕੀਤੇ ਜਾਂਦੇ, ਖਰਾਬ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਹਨ, ਗਾਹਕਾਂ ਦੀਆਂ ਸੱਟਾਂ ਅਤੇ ਹੋਰ ਸਮੱਸਿਆਵਾਂ ਜੋ ਹੋ ਸਕਦੀਆਂ ਹਨ।ਸਮੁੱਚੇ ਕਾਰੋਬਾਰੀ ਉੱਦਮ ਦੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਲਈ ਕਾਨੂੰਨੀ ਸਹਾਇਤਾ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨਾ ਮਦਦਗਾਰ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਤੁਸੀਂ ਜਨਤਕ ਤੌਰ ਤੇ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਸਾਧਨਾਂ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚ ਦੇ ਰਹੇ ਹੋ ਜੋ ਸਰੀਰਕ ਤੌਰ ਤੇ ਨੁਕਸਾਨ ਪਹੁੰਚਾ ਸਕਦੇ ਹਨ ਜਾਂ ਦੁਰਵਰਤੋਂ ਦੇ ਕਾਰਨ ਨੁਕਸਾਨ ਪਹੁੰਚ ਸਕਦੇ ਹਨ।

ਇਹ ਸੁਨਿਸ਼ਚਿਤ ਕਰੋ ਕਿ ਗ੍ਰਾਹਕ ਕਿਰਾਏ ਦੇ ਦੌਰਾਨ ਹੋਣ ਵਾਲੀਆਂ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਸਮਝਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਇਸ ਦਾ ਬੈਕ ਅਪ ਲੈਣ ਲਈ ਕਾਗਜ਼ੀ ਕਾਰਵਾਈ ਹੈ।

ਉਪਕਰਣ ਕਿਰਾਇਆ ਵਪਾਰ ਨੂੰ ਚਾਲੂ ਰੱਖਣ ਵਾਸਤੇ ਨਿਵੇਸ਼ਇੱਕ ਉਪਕਰਨ ਕਿਰਾਏ ਦੇ ਕਾਰੋਬਾਰ ਲਈ ਚੱਲ ਰਹੇ ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਖਰਚੇ ਸਾਧਨਾਂ ਦੀ ਦੇਖਭਾਲ ਅਤੇ ਸੇਵਾ ਦੇ ਦੁਆਲੇ ਘੁੰਮਦੇ ਹਨ। ਇਸ ਵਿਚੋਂ ਕੁਝ ਘਰਅੰਦਰ ਹੋ ਸਕਦੇ ਹਨ, ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਮਕੈਨੀਕਲ ਤੌਰ ਤੇ ਵਧੀਆ ਕੰਮ ਕਰ ਲੈਂਦੇ ਹੋ। 

ਹੋਰ ਖਰਚੇ ਸਾਧਨ ਤਬਦੀਲੀ ਅਤੇ ਅਪਗ੍ਰੇਡ ਵਾਸਤੇ ਹੋਣਗੇ ਅਤੇ ਤੁਹਾਡੇ ਉਪਕਰਨ ਕਿਰਾਏ ਦੀਆਂ ਚੋਣਾਂ ਨੂੰ ਵਧਾਉਣਗੇ।ਤੁਹਾਡੀ ਦੁਕਾਨ ਲਈ ਕਿਰਾਏ ਅਤੇ ਸਹੂਲਤਾਂ ਦੇ ਖਰਚੇ ਵੀ ਹੋਣਗੇ।

ਨਿਸ਼ਾਨਾ ਮਾਰਕਿਟਤੁਹਾਡਾ ਨਿਸ਼ਾਨਾ ਮਾਰਕੇਟ ਮੁੱਖ ਤੌਰ ਤੇ ਠੇਕੇਦਾਰ ਅਤੇ ਵਪਾਰਕ ਅਤੇ ਰਿਹਾਇਸ਼ੀ ਕਰਮਚਾਰੀ ਹੋਣਗੇ। ਇਹ ਕੰਮ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਲੋਕ ਕੰਮ ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਕਰਨ ਅਤੇ ਘਰ ਵਿਚ ਤਨਖਾਹ ਲਿਆਉਣ ਲਈ ਗੁਣਵੱਤਾ ਵਾਲੇ ਸੰਦਾਂ ਤੇ ਨਿਰਭਰ ਕਰਦੇ ਹਨ।ਇਹ ਤੁਹਾਡੇ ਕਾਰੋਬਾਰ ਨੂੰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਲਈ ਉਸ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਦਾ ਅਟੁੱਟ ਅੰਗ ਬਣਾਉਂਦਾ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਅਕਸਰ ਤੁਹਾਡੀ ਉਨੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਜਿੰਨੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੁੰਦੀ ਹੈ।ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜੋ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਉਹ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਲੈਣ ਵਾਪਸ ਆਉਂਦੇ ਰਹਿਣਗੇ।

ਗ੍ਰਾਹਕਾਂ ਦਾ ਦੂਜਾ ਸਥਾਨ ਤੁਹਾਡੇ ਰਿਹਾਇਸ਼ੀ ਗਾਹਕ ਹਨ ਜੋ ਘਰ ਦੇ ਆਲੇਦੁਆਲੇ ਕੋਈ ਨੌਕਰੀ ਪੂਰਾ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ, ਪਰ ਪੂਰਾ ਕਰਨ ਲਈ ਹੱਥਾਂ ਦੇ ਉਪਕਰਣ ਨਹੀਂ ਹਨ,ਉਹ ਘੱਟ ਅਕਸਰ ਆਉਣਗੇ, ਪਰ ਫਿਰ ਵੀ ਤੁਹਾਡੇ ਸਮੁੱਚੇ ਗਾਹਕ ਅਧਾਰ ਦਾ ਇਕ ਵਧੀਆ ਹਿੱਸਾ ਬਣਾਉਂਦੇ ਹਨ।

ਇੱਕ ਉਪਕਰਣ ਕਿਰਾਇਆ ਵਪਾਰ ਨਾਲ ਪੈਸਾ ਕਿਵੇਂ ਬਣਦਾ ਹੈ –  ਇੱਕ ਟੂਲ ਕਿਰਾਏ ਦਾ ਕਾਰੋਬਾਰ ਗਾਹਕਾਂ ਨੂੰ ਕਿਰਾਏ ਤੇ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਸਾਧਨ ਆਪਣੇ ਪੈਸੇ ਬਣਾਉਂਦਾ ਹੈ।

ਕੁਝ ਟੂਲ ਕਿਰਾਏ ਦੇ ਕਾਰੋਬਾਰ ਕਿਰਾਏ ਤੇ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਟੂਲਸ ਨਾਲ ਜਾਣ ਲਈ ਸਪਲਾਈ ਵੀ ਦਿੰਦੇ ਹਨ, ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਨਹੁੰ, ਪੇਚ, ਸੀਮੈਂਟ ਬੈਗ, ਅਤੇ ਵੈਲਡਿੰਗ ਡੰਡੇ।ਇਹ ਸਮਗਰੀ ਤੁਹਾਡੀ ਹੇਠਲੀ ਲਾਈਨ ਅਤੇ ਸਮੁੱਚੇ ਆਮਦਨੀ ਦੀ ਧਾਰਾ ਵਿੱਚ ਹੋਰ ਕਮਾਈ ਸ਼ਾਮਲ ਕਰ ਸਕਦੀ ਹੈ।

ਤੁਸੀਂ ਗਾਹਕਾਂ ਤੋਂ ਕਿੰਨਾ ਖਰਚਾ ਲੈ ਸਕਦੇ ਹੋ   – ਕਿਰਾਏ ਦੇ ਖਰਚਿਆਂ ਨੂੰ ਤੁਹਾਡੇ ਮੁਕਾਬਲੇਬਾਜ਼ਾਂ ਦੁਆਰਾ ਕੁਝ ਹੱਦ ਤਕ ਨਿਰਧਾਰਤ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ।ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਬਿਨਾਂ ਕਿਸੇ ਮੁਕਾਬਲੇ ਦੇ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਲੱਭ ਲੈਂਦੇ ਹੋ, ਤਾਂ ਆਪਣੇ ਕਿਰਾਏ ਦਾ ਮੁੱਲ ਨਿਰਧਾਰਤ ਕਰਨ ਲਈ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਔਸਤ ਦਾ ਹਵਾਲਾ ਲਓ।ਤੁਸੀਂ ਕੀਮਤ ਵਿੱਚ ਸਹੀ ਹੋਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ, ਆਪਣੇ ਮੁਕਾਬਲੇ ਨੂੰ ਘਟਾਓਣਾ ਨਹੀਂ, ਅਤੇ ਕਿਰਾਏ ਦੇ  ਉਪਕਰਨਾਂ ਦੇ ਕਿਰਾਏ ਅਤੇ ਸਮਝੌਤੇ ਨੂੰ ਸਮਝਣਾ ਆਸਾਨ ਕਰਦੇ ਹੋ।

ਉਪਕਰਣ ਕਿਰਾਇਆ ਵਪਾਰ ਵਿਚੋਂ ਕਮਾਈਮੁਨਾਫਾ ਤੁਹਾਡੇ ਟਿਕਾਣੇ ਅਤੇ ਤੁਸੀਂ ਕਿਹੜੇ ਟੂਲ ਪੇਸ਼ ਕਰਦੇ ਹੋ ਇਸ ਉੱਤੇ ਨਿਰਭਰ ਕਰੇਗਾ, ਪਰ ਟੂਲ ਕਿਰਾਏ ਦੀਆਂ ਕੰਪਨੀਆਂ ਹਾਲ ਹੀ ਵਿੱਚ, ਸਮੁੱਚੇ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਵਧੀਆ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਕਰ ਰਹੀਆਂ ਹਨ। ਇੱਕ ਟੂਲ ਕਿਰਾਏ ਦੇ ਕਾਰੋਬਾਰ ਲਈ ਸਾਲਾਨਾ ਮੁਨਾਫਾ-35,000-50,000 ਡਾਲਰ ਦੇ ਵਿਚਕਾਰ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ।

ਆਪਣੇ ਬਿਜਨੈਸ ਵਿੱਚ ਵਾਧਾ ਕਿਵੇਂ ਪਾ ਸਕਦੇ ਹਾਂਕੁਝ ਟੂਲ ਕਿਰਾਏ ਵਾਲੀਆਂ ਕੰਪਨੀਆਂ ਨੇ ਹਫਤੇ ਦੇ ਅਖੀਰ ਵਿਚ ਜਨਤਾ ਲਈ ਕਲਾਸਾਂਕਿਵੇਂ ਸਿਖਾਈਆ ਹਨਬਾਰੇ ਸਿਖਾਇਆ ਹੈ।ਇਹ ਸੈਮੀਨਾਰ ਨੌਵਿਸ਼ਵਾਸੀ ਉਪਭੋਗਤਾਵਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਸਮਝਣ ਦੀ ਆਗਿਆ ਦਿੰਦੇ ਹਨ ਕਿ ਕਿਵੇਂ ਪ੍ਰਾਜੈਕਟਾਂ ਵਿਚ ਕੁਝ ਖਾਸ ਸੰਦ ਹਨ ਅਤੇ ਗ੍ਰਾਹਕਾਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰਾਜੈਕਟਾਂ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਨ ਲਈ ਵਧੇਰੇ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਦਿਵਾਉਂਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਬਦਲੇ ਵਿਚ, ਆਪਣੇ ਸਾਧਨਾਂ ਨੂੰ ਕਿਰਾਏ ਤੇ ਦਿੰਦੇ ਹਨ।

ਬਿਜਨੈਸ ਦਾ ਨਾਮ ਚੁਣੋਬਿਜਨੈਸ ਢਾਂ ਨਾਮ ਹੀ ਉਸਦੀ ਪਹਿਚਾਣ ਬਣ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ ਬਿਜਨੈਸ ਦਾ ਨਾਮ ਕਾਫੀ ਸੋਚ ਸਮਝ ਕੇ ਰੱਖਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਬਿਜਨੈਸ ਦਾ ਨਾਮ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਸਪਸ਼ੱਟ ਹੋਇਗਾ ਤੁਹਾਡੇ ਬਿਜਨੈਸ ਵਾਸਤੇ ਓਹਨਾ ਹੀ ਚੰਗਾ ਹੋਏਗਾ। ਕਿਓਂਕਿ ਬਿਜਨੈਸ ਦਾ ਨਾਮ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਬੋਲਣ ਅਤੇ ਸਮਝਣ ਵਿੱਚ ਆਸਾਨ ਹੋਏਗਾ ਉਹਨਾਂ ਹੀ ਬਿਜਨੈਸ ਢਿ ਮਾਰਕੀਟਿੰਗ ਕਰਨੀ ਆਸਾਨ ਹੋਏਗੀ। 

ਚੰਗਾ ਸਟਾਫਸਮਾਣ ਨੂੰ ਕਿਰਾਏ ਤੇ ਦੇਣ ਵਾਸਤੇ ਅਤੇ ਗਾਹਕ ਦੀ ਸੰਤੁਸ਼ਟੀ ਲਈ ਇਕ ਚੰਗਾ ਸਟਾਫ ਹੋਣਾ ਬਹੁਤ ਜਰੂਰੀ ਹੈ ਜੋ ਗਾਹਕ ਦੇ ਮਨ ਵਿੱਚ ਉੱਠਦੇ ਸਵਾਲਾਂ ਦਾ ਸੰਤੁਸ਼ਤੀਪੂਰਨ ਜਵਾਬ ਦੇ ਸਕੇ। ਚੰਗੇ ਸਟਾਫ ਹੋਣ ਕਰਕੇ ਗਾਹਕ ਨਾਲ ਦੋਸਤਾਨਾ ਰਿਸ਼ਤਾ ਕਾਇਮ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ ਜਿਸ ਨਾਲ ਗਾਹਕ ਮੁੜ ਆਪਣੇ ਸਟੋਰ ਤੇ ਆਉਂਦਾ ਹੈ।

ਉਮੀਦ ਹੈ ਇਸ ਲੇਖ ਦੇ ਪੜ੍ਹਨ ਨਾਲ ਤੁਹਾਡਾ ਬਿਜਨੈਸ ਆਸਾਨੀ ਨਾਲ  ਸ਼ੁਰੂ  ਹੋ ਜਾਏਗਾ।

ਬੇਦਾਅਵਾ :
ਇਸ ਵੈੱਬਸਾਈਟ ਤੇ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕੀਤੀ ਗਈ ਜਾਣਕਾਰੀ, ਉਤਪਾਦ ਅਤੇ ਸੇਵਾਵਾਂ ਬਿਨਾਂ ਕਿਸੇ ਵਾਰੰਟੀ ਜਾਂ ਪ੍ਰਤੀਨਿਧਤਾ, ਸਮੀਕਰਨ ਜਾਂ ਸੁਝਾਅ ਤੋਂ ਬਿੰਨਾ "ਜਿਵੇਂ ਹੈ" ਅਤੇ "ਜਿਵੇਂ ਉਪਲੱਬਧ ਹਨ" ਆਧਾਰ ਤੇ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ ਹਨ। Khatabook ਬਲੌਗ ਸਿਰਫ਼ ਵਿੱਤੀ ਉਤਪਾਦਾਂ ਅਤੇ ਸੇਵਾਵਾਂ ਦੀ ਵਿਦਿਅਕ ਵਿਚਾਰ-ਵਟਾਂਦਰਾ ਲਈ ਹਨ। Khatabook ਇਹ ਗਾਰੰਟੀ ਨਹੀਂ ਦਿੰਦਾ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਵੱਲੋ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕੀਤੀ ਸੇਵਾ ਤੁਹਾਡੀਆਂ ਜ਼ਰੂਰਤਾਂ ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਕਰੇਗੀ, ਜਾਂ ਇਹ ਬਿੰਨਾ ਕਿਸੇ ਵਿਘਨ ਤੋਂ, ਸਮੇਂ ਸਿਰ ਅਤੇ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਹੋਵੇਗੀ, ਅਤੇ ਦਿੱਕਤਾ ਜੇਕਰ ਕੋਈ ਆਉਂਦੀਆ ਹਨ, ਨੂੰ ਠੀਕ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਇੱਥੇ ਮੌਜੂਦਾ ਸਮੱਗਰੀ ਅਤੇ ਜਾਣਕਾਰੀ ਸਿਰਫ ਆਮ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦੇ ਉਦੇਸ਼ਾਂ ਲਈ ਹੈ। ਕੋਈ ਵੀ ਕਾਨੂੰਨੀ, ਵਿੱਤੀ ਜਾਂ ਕਾਰੋਬਾਰੀ ਫੈਸਲੇ ਲੈਣ ਦੇ ਲਈ ਉਪਲੱਬਧ ਜਾਣਕਾਰੀ ਤੇ ਭਰੋਸਾ ਕਰਨ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਕਿਸੇ ਪੇਸ਼ੇਵਰ(ਪ੍ਰੋਫੈਸ਼ਨਲ) ਨਾਲ ਸਲਾਹ-ਮਸ਼ਵਰਾ ਕਰ ਲਓ। ਇਸ ਜਾਣਕਾਰੀ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਜਿੰਮੇਵਾਰੀ ਤੇ ਵਰਤੋਂ। Khatabook ਵੈੱਬਸਾਈਟ ਤੇ ਮੌਜੂਦ ਕਿਸੇ ਵੀ ਨਕਲੀ, ਗਲਤ ਜਾਂ ਅਧੂਰੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਲਈ ਜੁੰਮੇਵਾਰ ਨਹੀਂ ਹੋਵੇਗੀ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਇਹ ਸੁਨਿਸ਼ਚਿਤ ਕਰਨ ਲਈ ਹਰ ਮੁਨਾਸਿਬ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਵੈੱਬਸਾਈਟ ਵਿੱਚ ਮੌਜੂਦ ਜਾਣਕਾਰੀ ਅੱਪਡੇਟ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੋਵੇ, ਉਚਿਤ ਅਤੇ ਸਹੀ ਹੋਵੇ, Khatabook ਕਿਸੇ ਵੀ ਉਦੇਸ਼ ਲਈ ਵੈੱਬਸਾਈਟ ਤੇ ਸ਼ਾਮਲ ਵੈੱਬਸਾਈਟ ਜਾਂ ਜਾਣਕਾਰੀ, ਉਤਪਾਦ, ਸੇਵਾਵਾਂ ਜਾਂ ਸੰਬੰਧਿਤ ਗ੍ਰਾਫਿਕਸ ਦੇ ਸੰਬੰਧ ਵਿੱਚ ਇਸ ਦੇ ਸੰਪੂਰਨ ਹੋਣ ਦੀ ,ਭਰੋਸੇਯੋਗ, ਬਿਲਕੁਲ ਸਹੀ ਹੋਣ, ਉਚਿਤ ਹੋਣ ਜਾਂ ਇਸ ਦੀ ਉਪਲੱਬਧਤਾ ਦੀ ਕੋਈ ਗਾਰੰਟੀ ਨਹੀਂ ਦਿੰਦੀ। Khatabook ਕਿਸੇ ਤਕਨੀਕੀ ਖਰਾਬੀ ਜਾਂ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਕਾਰਨ ਵੈੱਬਸਾਈਟ ਦੇ ਅਸਥਾਈ ਤੌਰ ਤੇ ਉਪਲੱਬਧ ਨਾ ਹੋਣ ਲਈ, ਆਪਣੀ ਪਹੁੰਚ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਅਤੇ ਇਸ ਵੈਬਸਾਈਟ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਜਾਂ ਇਸ ਦਾ ਉਪਯੋਗ, ਜਾਂ ਕਿਸੇ ਕਾਰਨ ਇਸ ਵੈਬਸਾਈਟ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਨਾ ਕਰਨ ਜਾਂ ਇਸ ਦਾ ਉਪਯੋਗ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਅਸਮਰੱਥਾ ਦੇ ਨਤੀਜੇ ਦੇ ਵਜੋਂ ਕਿਸੇ ਵੀ ਹਾਨੀ ਜਾਂ ਨੁਕਸਾਨ ਲਈ ਜਿੰਮੇਵਾਰ ਨਹੀਂ ਹੋਵੇਗੀ।
×
mail-box-lead-generation
Get Started
Access Tally data on Your Mobile
Error: Invalid Phone Number

Are you a licensed Tally user?

ਬੇਦਾਅਵਾ :
ਇਸ ਵੈੱਬਸਾਈਟ ਤੇ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕੀਤੀ ਗਈ ਜਾਣਕਾਰੀ, ਉਤਪਾਦ ਅਤੇ ਸੇਵਾਵਾਂ ਬਿਨਾਂ ਕਿਸੇ ਵਾਰੰਟੀ ਜਾਂ ਪ੍ਰਤੀਨਿਧਤਾ, ਸਮੀਕਰਨ ਜਾਂ ਸੁਝਾਅ ਤੋਂ ਬਿੰਨਾ "ਜਿਵੇਂ ਹੈ" ਅਤੇ "ਜਿਵੇਂ ਉਪਲੱਬਧ ਹਨ" ਆਧਾਰ ਤੇ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ ਹਨ। Khatabook ਬਲੌਗ ਸਿਰਫ਼ ਵਿੱਤੀ ਉਤਪਾਦਾਂ ਅਤੇ ਸੇਵਾਵਾਂ ਦੀ ਵਿਦਿਅਕ ਵਿਚਾਰ-ਵਟਾਂਦਰਾ ਲਈ ਹਨ। Khatabook ਇਹ ਗਾਰੰਟੀ ਨਹੀਂ ਦਿੰਦਾ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਵੱਲੋ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕੀਤੀ ਸੇਵਾ ਤੁਹਾਡੀਆਂ ਜ਼ਰੂਰਤਾਂ ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਕਰੇਗੀ, ਜਾਂ ਇਹ ਬਿੰਨਾ ਕਿਸੇ ਵਿਘਨ ਤੋਂ, ਸਮੇਂ ਸਿਰ ਅਤੇ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਹੋਵੇਗੀ, ਅਤੇ ਦਿੱਕਤਾ ਜੇਕਰ ਕੋਈ ਆਉਂਦੀਆ ਹਨ, ਨੂੰ ਠੀਕ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਇੱਥੇ ਮੌਜੂਦਾ ਸਮੱਗਰੀ ਅਤੇ ਜਾਣਕਾਰੀ ਸਿਰਫ ਆਮ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦੇ ਉਦੇਸ਼ਾਂ ਲਈ ਹੈ। ਕੋਈ ਵੀ ਕਾਨੂੰਨੀ, ਵਿੱਤੀ ਜਾਂ ਕਾਰੋਬਾਰੀ ਫੈਸਲੇ ਲੈਣ ਦੇ ਲਈ ਉਪਲੱਬਧ ਜਾਣਕਾਰੀ ਤੇ ਭਰੋਸਾ ਕਰਨ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਕਿਸੇ ਪੇਸ਼ੇਵਰ(ਪ੍ਰੋਫੈਸ਼ਨਲ) ਨਾਲ ਸਲਾਹ-ਮਸ਼ਵਰਾ ਕਰ ਲਓ। ਇਸ ਜਾਣਕਾਰੀ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਜਿੰਮੇਵਾਰੀ ਤੇ ਵਰਤੋਂ। Khatabook ਵੈੱਬਸਾਈਟ ਤੇ ਮੌਜੂਦ ਕਿਸੇ ਵੀ ਨਕਲੀ, ਗਲਤ ਜਾਂ ਅਧੂਰੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਲਈ ਜੁੰਮੇਵਾਰ ਨਹੀਂ ਹੋਵੇਗੀ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਇਹ ਸੁਨਿਸ਼ਚਿਤ ਕਰਨ ਲਈ ਹਰ ਮੁਨਾਸਿਬ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਵੈੱਬਸਾਈਟ ਵਿੱਚ ਮੌਜੂਦ ਜਾਣਕਾਰੀ ਅੱਪਡੇਟ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੋਵੇ, ਉਚਿਤ ਅਤੇ ਸਹੀ ਹੋਵੇ, Khatabook ਕਿਸੇ ਵੀ ਉਦੇਸ਼ ਲਈ ਵੈੱਬਸਾਈਟ ਤੇ ਸ਼ਾਮਲ ਵੈੱਬਸਾਈਟ ਜਾਂ ਜਾਣਕਾਰੀ, ਉਤਪਾਦ, ਸੇਵਾਵਾਂ ਜਾਂ ਸੰਬੰਧਿਤ ਗ੍ਰਾਫਿਕਸ ਦੇ ਸੰਬੰਧ ਵਿੱਚ ਇਸ ਦੇ ਸੰਪੂਰਨ ਹੋਣ ਦੀ ,ਭਰੋਸੇਯੋਗ, ਬਿਲਕੁਲ ਸਹੀ ਹੋਣ, ਉਚਿਤ ਹੋਣ ਜਾਂ ਇਸ ਦੀ ਉਪਲੱਬਧਤਾ ਦੀ ਕੋਈ ਗਾਰੰਟੀ ਨਹੀਂ ਦਿੰਦੀ। Khatabook ਕਿਸੇ ਤਕਨੀਕੀ ਖਰਾਬੀ ਜਾਂ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਕਾਰਨ ਵੈੱਬਸਾਈਟ ਦੇ ਅਸਥਾਈ ਤੌਰ ਤੇ ਉਪਲੱਬਧ ਨਾ ਹੋਣ ਲਈ, ਆਪਣੀ ਪਹੁੰਚ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਅਤੇ ਇਸ ਵੈਬਸਾਈਟ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਜਾਂ ਇਸ ਦਾ ਉਪਯੋਗ, ਜਾਂ ਕਿਸੇ ਕਾਰਨ ਇਸ ਵੈਬਸਾਈਟ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਨਾ ਕਰਨ ਜਾਂ ਇਸ ਦਾ ਉਪਯੋਗ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਅਸਮਰੱਥਾ ਦੇ ਨਤੀਜੇ ਦੇ ਵਜੋਂ ਕਿਸੇ ਵੀ ਹਾਨੀ ਜਾਂ ਨੁਕਸਾਨ ਲਈ ਜਿੰਮੇਵਾਰ ਨਹੀਂ ਹੋਵੇਗੀ।