written by | October 11, 2021

drilling ବ୍ୟବସାୟ

ଏକ ସ୍ଥାୟୀ ଡ୍ରିଲିଂ ବ୍ୟବସାୟ କିପରି ସୃଷ୍ଟି କରିବେ |

ଏକ ଡ୍ରିଲିଂ ବ୍ୟବସାୟ ଏକ ବୃହତ ସ୍କେଲ୍ ଏବଂ ଆପଣଙ୍କୁ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଅର୍ଥ ଆବଶ୍ୟକ | ସଫଳତା ନିଶ୍ଚିତ କରିବାକୁ, ଆପଣଙ୍କୁ ଏକ ବୁଲେଟପ୍ରୁଫ୍ ବ୍ୟବସାୟ ଯୋଜନା ପ୍ରସ୍ତୁତ କରିବାକୁ ପଡିବ | ଏକ ବ୍ୟବସାୟ ଯୋଜନା ବିନା, ଆପଣ ବିଫଳ ହେବା ନିଶ୍ଚିତ | ଆପଣ କିପରି ବ୍ୟବସାୟ ଯୋଜନା ସୃଷ୍ଟି କରିପାରିବେ? ଠିକ୍, ଆପଣ ଏହାକୁ ନିଜେ ସୃଷ୍ଟି କରିପାରିବେ କିମ୍ବା ଆପଣଙ୍କର ଆବଶ୍ୟକତା ପୂରଣ ହେବା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଆପଣ ଏହା କରିବା ପାଇଁ ଜଣେ ବୃତ୍ତିଗତ ନିଯୁକ୍ତ କରିପାରିବେ | ପୁଙ୍ଖାନୁପୁଙ୍ଖ ଅନୁସନ୍ଧାନ ଅତ୍ୟନ୍ତ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ଏବଂ ଏହା ନିଶ୍ଚିତ କରିବାକୁ ପଡିବ ଯେ ଏହା ଆପଣଙ୍କ ଅଞ୍ଚଳରେ ଏକ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ଷମ ବ୍ୟବସାୟ କି ନୁହେଁ | ଯଦି ଆପଣ ଏକ ବ୍ୟବସାୟ ୱେବସାଇଟ୍ ପ୍ରତିଷ୍ଠା କରନ୍ତି ତେବେ ଏହା ମଧ୍ୟ ସାହାଯ୍ୟ କରିବ | ବ୍ୟବସାୟ ଯୋଜନା ବ୍ୟବସାୟର ସମସ୍ତ ଦିଗକୁ ମାର୍କେଟିଂ, ଆର୍ଥିକ, ପରିଚାଳନା ଏବଂ ଅନ୍ୟାନ୍ୟ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ଦିଗକୁ ଅନ୍ତର୍ଭୁକ୍ତ କରିବ |

ଯଦି ଆପଣ ଏକ ଡ୍ରିଲିଂ ବ୍ୟବସାୟ ଆରମ୍ଭ କରୁଛନ୍ତି, ତେବେ ଆପଣ ଗମ୍ଭୀର ଏବଂ ନିଷ୍ଠାପର ହେବା ଆବଶ୍ୟକ କାରଣ ଏହା ଏକ ବୃହତ ବ୍ୟବସାୟ | ସଫଳତା ନିଶ୍ଚିତ କରିବାକୁ, ଆପଣଙ୍କୁ ଏକ ବୁଲେଟପ୍ରୁଫ୍ ବ୍ୟବସାୟ ଯୋଜନା ପ୍ରସ୍ତୁତ କରିବାକୁ ପଡିବ |

  • ଫେସବୁକ୍ ରେ ଟ୍ୱିଟ୍ କରନ୍ତୁ |
  • ଗୁଗୁଲ୍ ସେୟାର କରନ୍ତୁ  |
  • ଲିଙ୍କଡିନ୍ ଓ ପିନରେଷ୍ଟ କରନ୍ତୁ। 
  • ଇମେଲ୍ କରନ୍ତୁ |

ଆପଣ ପ୍ରଦାନ କରିବାକୁ ଯାଉଥିବା ସେବାଗୁଡିକ ନିର୍ଣ୍ଣୟ କରନ୍ତୁ ଏବଂ ଏହି ସେବାଗୁଡିକ ମଧ୍ୟରେ ଜମି ଖନନ, ଡ୍ରିଲିଂ ରିଗ୍, ଭଡା ଉପକରଣ ଏବଂ ପ୍ରକଳ୍ପ ପରିଚାଳନା ଅଛି |

ନିଜର ଡ୍ରିଲିଂ ବ୍ୟବସାୟ ଖୋଲ |

ଏକ ଡ୍ରିଲିଂ ବ୍ୟବସାୟ ଏକ ବୃହତ ସ୍କେଲ୍ ଏବଂ ଆପଣଙ୍କୁ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଅର୍ଥ ଆବଶ୍ୟକ | ସଫଳତା ନିଶ୍ଚିତ କରିବାକୁ, ଆପଣଙ୍କୁ ଏକ ବୁଲେଟପ୍ରୁଫ୍ ବ୍ୟବସାୟ ଯୋଜନା ପ୍ରସ୍ତୁତ କରିବାକୁ ପଡିବ | ଏକ ବ୍ୟବସାୟ ଯୋଜନା ବିନା, ଆପଣ ବିଫଳ ହେବା ନିଶ୍ଚିତ | ଆପଣ କିପରି ବ୍ୟବସାୟ ଯୋଜନା ସୃଷ୍ଟି କରିପାରିବେ? ଠିକ୍, ଆପଣ ଏହାକୁ ନିଜେ ସୃଷ୍ଟି କରିପାରିବେ କିମ୍ବା ଆପଣଙ୍କର ଆବଶ୍ୟକତା ପୂରଣ ହେବା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଆପଣ ଏହା କରିବା ପାଇଁ ଜଣେ ବୃତ୍ତିଗତ ନିଯୁକ୍ତ କରିପାରିବେ | ପୁଙ୍ଖାନୁପୁଙ୍ଖ ଅନୁସନ୍ଧାନ ଅତ୍ୟନ୍ତ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ଏବଂ ଏହା ନିଶ୍ଚିତ କରିବାକୁ ପଡିବ ଯେ ଏହା ଆପଣଙ୍କ ଅଞ୍ଚଳରେ ଏକ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ଷମ ବ୍ୟବସାୟ କି ନୁହେଁ | ଯଦି ଆପଣ ଏକ ବ୍ୟବସାୟ ୱେବସାଇଟ୍ ପ୍ରତିଷ୍ଠା କରନ୍ତି ତେବେ ଏହା ମଧ୍ୟ ସାହାଯ୍ୟ କରିବ | ବ୍ୟବସାୟ ଯୋଜନା ମାର୍କେଟିଂ, ଆର୍ଥିକ, ପରିଚାଳନା ଏବଂ ଅନ୍ୟାନ୍ୟ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ଦିଗ ପରି ବ୍ୟବସାୟର ସମସ୍ତ ଦିଗକୁ ଅନ୍ତର୍ଭୁକ୍ତ କରିବ |

ପୂର୍ବରୁ କୁହାଯାଇଥିବା ପରି, ଆପଣଙ୍କୁ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଅର୍ଥର ଆବଶ୍ୟକତା ପଡିବ ଏହା ଏକ ବୃହତ ବ୍ୟବସାୟ | ଏହା ଆଉ ଅସୁବିଧା ନୁହେଁ କାରଣ ଆବଶ୍ୟକ ପାଣ୍ଠି କିମ୍ବା ପୁଞ୍ଜି ପାଇବା ପାଇଁ ଏକ ବିସ୍ତୃତ ଯୋଜନା ହେଉଛି ଆପଣଙ୍କର ଚାବି | ଯେହେତୁ ଆପଣ ବ୍ୟବସାୟ ଯୋଜନାରେ କାର୍ଯ୍ୟ କରୁଛନ୍ତି, ଆପଣ ପ୍ରଦାନ କରିବାକୁ ଯାଉଥିବା ସେବାଗୁଡିକ ପୂର୍ବରୁ ନିର୍ଣ୍ଣୟ କରିବା ଉଚିତ୍ | ଏହି ସେବାଗୁଡିକ ମଧ୍ୟରେ ଜମି ଡ୍ରିଲିଂ, ଡ୍ରିଲିଂ ରିଗ୍, ଭଡା ଉପକରଣ ଏବଂ ପ୍ରକଳ୍ପ ପରିଚାଳନା ଅଛି | ଯେହେତୁ ଆପଣ ବିସ୍ତାର କରୁଛନ୍ତି, ଆପଣ ଗୁଣାତ୍ମକ ପ୍ରୋଗ୍ରାମ, ଲଜିଷ୍ଟିକ୍ସ, ବୌଷୟିକ ତାଲିମ, ମାନବ ସମ୍ବଳ, ପରିବେଶ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ, ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ଏବଂ ନିରାପତ୍ତା କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ, ମିଳିତ ପରିଚାଳନା ଏବଂ ପ୍ରତିଷେଧକ ରକ୍ଷଣାବେକ୍ଷଣ ମଧ୍ୟ ପ୍ରଦାନ କରିପାରିବେ |

ଅଫର୍ ପାଇଁ ସେବାଗୁଡିକ |

ଆପଣ ଡ୍ରିଲ୍ କଲର, ଡ୍ରିଲ୍ ପାଇ, ସିମେଣ୍ଟ ମିଲ୍, ଜଙ୍କ୍, କେସିଙ୍ଗ୍ ସ୍କ୍ରାପର୍, ଚକ୍ ମେନିଫୋଲ୍ଡସ୍, ବ୍ଲାଉଟ୍ ପ୍ରତିରୋଧକ, ଟ୍ୟୁବ୍ ଏବଂ ଅନ୍ୟାନ୍ୟ ପରି ଭଡା ଉପକରଣ ମଧ୍ୟ ପ୍ରଦାନ କରିପାରିବେ | ଥରେ ଆପଣ ସେବାଗୁଡିକ ସ୍ଥିର କରିସାରିଛନ୍ତି ଯାହାକୁ ଆପଣ ପ୍ରଦାନ କରିବାକୁ ଯାଉଛନ୍ତି, ଆପଣ ବର୍ତ୍ତମାନ ବ୍ୟବସାୟ ପାଇଁ ଏକ ଆଦର୍ଶ ସାଇଟ୍ ପାଇପାରିବେ | ଏହିପରି ବ୍ୟବସାୟ ପାଇଁ ଆଦର୍ଶ ସ୍ଥାନ ପାଇଁ ଆପଣଙ୍କୁ ସଂପୃକ୍ତ ସରକାରୀ ଏଜେନ୍ସିରେ ପଚାରିବାକୁ ପଡିବ | ଗୋଟିଏ ବାଛନ୍ତୁ ଯାହା ଆପଣଙ୍କ ଗ୍ରାହକମାନଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ସହଜରେ ଉପଲବ୍ଧ ହେବ | ଏକ ବ୍ୟବସାୟ ଲାଇସେନ୍ସ ଏବଂ ଉପଯୋଗିତା ପାଇଁ ଆବେଦନ କରନ୍ତୁ | ବ୍ୟବସାୟ ଚଳାଇବା ପାଇଁ ଆବଶ୍ୟକ ଉପକରଣ, ଯାନ ଏବଂ ଅନ୍ୟାନ୍ୟ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ସାମଗ୍ରୀ କ୍ରୟ କରନ୍ତୁ | ଆବଶ୍ୟକ କର୍ମଚାରୀଙ୍କୁ ନିଯୁକ୍ତି ଦିଅନ୍ତୁ ଏବଂ ନିଶ୍ଚିତ କରନ୍ତୁ ଯେ କେବଳ ଦକ୍ଷ ବ୍ୟକ୍ତି ପ୍ରାପ୍ତ କରନ୍ତୁ |

ଆପଣଙ୍କର ନିଜର ବ୍ୟବସାୟ ୱେବସାଇଟ୍ ରହିବା ଏକ ସୁବିଧା ହୋଇପାରେ | ସେହି ଉପାୟରେ, ଅନ୍ୟ ସ୍ଥାନରୁ ସମ୍ଭାବ୍ୟ ଗ୍ରାହକମାନେ ସହଜରେ ଆପଣଙ୍କ ନିକଟରେ ପହଞ୍ଚି ପାରିବେ | ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାରର ସେବା ପ୍ରଦାନ କରନ୍ତୁ ଯାହା ଦ୍ବାରା ଆପଣ ବହୁତ ଲାଭ ପାଇପାରିବେ | ସ୍ଥାନୀୟ ଏବଂ ଅନ୍ଲାଇନ୍ରେ ଆପଣଙ୍କର ବ୍ୟବସାୟକୁ ବିଜ୍ଞାପନ କରନ୍ତୁ | ଖବରକାଗଜ ବିଜ୍ଞାପନ, ଫ୍ଲାଏୟାର ଏବଂ ବ୍ୟବସାୟ କାର୍ଡ ବ୍ୟବହାର କରି ଆପଣ ଏହା କରିପାରିବେ | ବିଶେଷ କରି ଯଦି ଆପଣ ନିଜ ମନୋନୀତ କ୍ଷେତ୍ରରେ ଭଲ ତେବେ ଆପଣଙ୍କ ବ୍ୟବସାୟ ପାଇଁ ଶବ୍ଦର ବିଜ୍ଞାପନ ମଧ୍ୟ କାର୍ଯ୍ୟ କରିପାରେ | ଆପଣଙ୍କର ସେବାଗୁଡିକର ମୂଲ୍ୟ ସ୍ଥିର କରିବାକୁ ଭୁଲନ୍ତୁ ନାହିଁ | ଯେତେବେଳେ ସବୁକିଛି ସେଟ୍ ହୋଇଯାଏ, ଆପଣ ବର୍ତ୍ତମାନ ବ୍ୟବସାୟ ଖୋଲିପାରିବେ | ସଠିକ୍ ପରିଚାଳନା ଦକ୍ଷତା ସହିତ, ଆପଣଙ୍କର ବ୍ୟବସାୟ ଯେକୌଣସି ସମୟରେ ଲୋକପ୍ରିୟ ହେବ | ଆପଣ ସଠିକ୍ ଟ୍ରାକରେ ଅଛନ୍ତି କି ନାହିଁ ନିଶ୍ଚିତ କରିବାକୁ ଆପଣଙ୍କର ବ୍ୟବସାୟ ଯୋଜନାକୁ ଅନୁସରଣ କରନ୍ତୁ |

ଯେତେବେଳେ ପ୍ରଭାବଶାଳୀ ଜଳ କୂଅ ଖନନ ବିଷୟରେ ଅଭିଜ୍ଞତା ପାଇଁ କୌଣସି  ବିକଳ୍ପ ନାହିଁ, ବ୍ୟବସାୟ ମାଲିକମାନେ ଗ୍ରାହକ ସେବାର ଗୁରୁତ୍ୱକୁ ଅଣଦେଖା କରିପାରିବେ ନାହିଁ ଏବଂ ବଜାରର ପରିବର୍ତ୍ତିତ ଆବଶ୍ୟକତାକୁ ପୂରଣ କରିବା ପାଇଁ ତାଲିମ ଏବଂ ଶିକ୍ଷା ଜାରି ରଖିବେ | ଏଠାରେ ସାତଟି ଜିନିଷ ସଫଳ ଜଳ କୂଅ ଡ୍ରିଲର୍ କରନ୍ତି.

୧.ପେପର ଟ୍ରେଲ୍ ସଂପୂର୍ଣ୍ଣ କରନ୍ତୁ |

କୂଅ ଡ୍ରିଲର୍ମାନଙ୍କ ପାଇଁ ସମସ୍ତ ଆବଶ୍ୟକୀୟ ଫେଡେରାଲ୍, ରାଜ୍ୟ, ଏବଂ ସ୍ଥାନୀୟ ଅନୁମତି ଏବଂ ଲାଇସେନ୍ସ ରହିବା ଜରୁରୀ ଅଟେ, ଏବଂ ରାଜ୍ୟ ତଥା ସ୍ଥାନୀୟ ସଂକେତଗୁଡ଼ିକରେ ମଧ୍ୟ ଅଦ୍ୟତନ ହୋଇପାରିବ | ରାଜ୍ୟ କୂଅଗୁଡ଼ିକ ସର୍ବନିମ୍ନ ମାନକ ଧାରଣ କରିଥାଏ ଯାହାକି ଜଳ କୂଅ ନିର୍ମାଣ, ମରାମତି କିମ୍ବା ପରିତ୍ୟକ୍ତ ହେବା ସମୟରେ ଏବଂ ଯେତେବେଳେ ପମ୍ପ ଏବଂ ପମ୍ପ ଉପକରଣ ସ୍ଥାପନ କରାଯାଏ ସେତେବେଳେ ପାଳନ କରାଯିବା ଆବଶ୍ୟକ | ସ୍ଥାନୀୟ ଅନୁମତିଗୁଡିକ ଉତ୍କୃଷ୍ଟ କୂଅ ସ୍ଥାନିତ, ସର୍ବନିମ୍ନ କୂଅ ଗଭୀରତା ଏବଂ ଅନ୍ୟାନ୍ୟ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ବିଚାର ପାଇଁ କ୍ଷେତ୍ରର ଭୂବିଜ୍ଞାନ ବିଷୟରେ ସୂଚନା ଧାରଣ କରେ | ଲାଇସେନ୍ସ ଏବଂ ଅନୁମତି ଆବଶ୍ୟକତା ପାଳନ ନକରିବା ଦ୍ୱାରା ବ୍ୟବସାୟର ଲାଇସେନ୍ସ ନଷ୍ଟ ହୋଇପାରେ |

୨. ମାର୍କେଟରେ ଏକ ପଲ୍ସ ରଖନ୍ତୁ |

ସ୍ମାର୍ଟ ବ୍ୟବସାୟ ମାଲିକମାନେ ସେମାନଙ୍କର କାର୍ଯ୍ୟକଳାପ ଢାଇବା ପାଇଁ ସେମାନଙ୍କ ସେବା କ୍ଷେତ୍ର ମଧ୍ୟରେ ସୁଯୋଗ ବିଷୟରେ ଅବଗତ ହେବେତାହା ବାର୍ଷିକ ରକ୍ଷଣାବେକ୍ଷଣ ସେବା ଯୋଗାଉଛି, ନୂତନ ସେବା ଯୋଗ କରୁଛି (ଉଦାହରଣ ସ୍ୱରୂପ, ଜିଓଟର୍ମାଲ୍, ଡ୍ରାଇଭ୍ କିମ୍ବା ବର୍ଜ୍ୟଜଳ ପମ୍ପ), କିମ୍ବା ଅତିରିକ୍ତ ସେବା ଯୋଡିବା କିମ୍ବା ବିସ୍ତାର କରିବା ପାଇଁ ଏକ ବିଦ୍ୟମାନ ବ୍ୟବସାୟ ହାସଲ କରିବା | ସେମାନଙ୍କର ବଜାର କଭରେଜ୍ | ବ୍ୟବସାୟ ମାଲିକମାନେ ନିଶ୍ଚିତ ହେବା ଉଚିତ ଯେ ସମ୍ପ୍ରସାରଣ ଯୋଜନାଗୁଡିକ ସେମାନଙ୍କର କାର୍ଯ୍ୟକ୍ଷମ ଏବଂ ଆର୍ଥିକ ଲକ୍ଷ୍ୟ ସହିତ ମେଳ ଖାଉଛି |

୩. ଟପ୍ଫ୍ଲାଇଟ୍ ଗ୍ରାହକ ସେବା ପ୍ରଦାନ କରନ୍ତୁ |

ଜଳ କୂଅ ଖନନ ବ୍ୟବସାୟ ପାଇଁ ୪୦, ୫୦ ଏବଂ ୭୦ ବର୍ଷର ବହୁମୁଖୀ ପରିବାର କାର୍ଯ୍ୟ ହେବା ଅସ୍ୱାଭାବିକ ନୁହେଁ | ଏହି ଦୀର୍ଘ ସମୟର ଅପରେଟରମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ସାଧାରଣ ସୂତ୍ର ହେଉଛି ଅସାଧାରଣ ଗ୍ରାହକ ସେବା | ଏହାର ଅର୍ଥ ହେଉଛି ଘଣ୍ଟା ଘଣ୍ଟା ଜରୁରୀକାଳୀନ ସେବା, ଜ୍ଞାନବାନ ଏବଂ ବିଶ୍ୱସ୍ତ ପରାମର୍ଶ ପ୍ରଦାନ କରିବା ଏବଂ ବ୍ୟୟପ୍ରଭାବଶାଳୀ ବିକଳ୍ପ ପ୍ରଦାନ କରିବା |

୪. ପ୍ରଭାବଶାଳୀ ଭାବରେ ଯୋଗାଯୋଗ କରନ୍ତୁ |

ସଫଳ ବ୍ୟବସାୟିକ ସମ୍ପର୍କ ପ୍ରାୟତଃ  ଉତ୍କୃଷ୍ଟ ଯୋଗାଯୋଗ କୌଶଳରୁ ଆସିଥାଏ | ଲୋକଙ୍କ କୌଶଳକୁ ପଲିସି କରିବା, ସକ୍ରିୟ ଶ୍ରବଣ ଅଭ୍ୟାସ କରିବା, ଏବଂ ଗ୍ରାହକଙ୍କ ଠାରୁ ସକରାତ୍ମକ କିମ୍ବା ନକାରାତ୍ମକ ଅଣଭର୍ବାଲ୍ ସୂଚକ ଉଠାଇବା ବିଶ୍ୱାସ ପ୍ରତିଷ୍ଠା କରିବାରେ ସାହାଯ୍ୟ କରିବ | ଲୋକମାନେ ଅନ୍ୟମାନଙ୍କ ସହିତ କାମ କରିବାକୁ ଚାହାଁନ୍ତି ଯେଉଁମାନେ ସକରାତ୍ମକ, ସତ୍ୟବାଦୀ, ସାହାଯ୍ୟକାରୀ ଏବଂ ପ୍ରକୃତ ଅଟନ୍ତି |

୫. ବିଶ୍ୱସନୀୟତା ପ୍ରତିଷ୍ଠା କରନ୍ତୁ |

ମୈଳିକ ଯୋଗାଯୋଗ ସୂଚନା ପ୍ରଦାନ କରିବା ସହିତ, ଆପଣଙ୍କର ବ୍ୟବସାୟର କାହାଣୀ, ଆପଣ ପ୍ରଦାନ କରୁଥିବା ସେବାଗୁଡିକ ଏବଂ ଆପଣ ଏବଂ ଆପଣଙ୍କ ଦଳ ଧାରଣ କରିଥିବା ବୈଷୟିକ ଜ୍ଞାନକୌଶଳ ବିଷୟରେ କହିବାକୁ ଏକ ବୃତ୍ତିଗତ ୱେବସାଇଟ୍ ସୃଷ୍ଟି କରିବା ସମ୍ଭାବ୍ୟ ଗ୍ରାହକଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ଆପଣଙ୍କ ବ୍ୟବସାୟର ଏକ ସକରାତ୍ମକ ଭାବନା ସୃଷ୍ଟି କରିପାରିବ | ସୋସିଆଲ ମିଡିଆରେ ସକ୍ରିୟ ହେବା ହେଉଛି ନୂତନ ଗ୍ରାହକଙ୍କ ନିକଟରେ ପହଞ୍ଚିବା ଏବଂ ଶବ୍ଦ-ବିଶ୍ବସନୀୟତା ହାସଲ କରିବାର ଏକ ସ୍ୱଳ୍ପ ମୂଲ୍ୟର ପଦ୍ଧତି | ଘର ମାଲିକ-କେନ୍ଦ୍ରିତ ସାମଗ୍ରୀ ଯାହା ଆପଣଙ୍କର ଉତ୍ପାଦ ଏବଂ ସେବାଗୁଡ଼ିକୁ ବ୍ୟାଖ୍ୟା କରେ ତାହା ମଧ୍ୟ ମୂଲ୍ୟବାନ ମାର୍କେଟିଂ ଉପକରଣ ଅଟେ |

Related Posts

None

ଭତ୍ସପ୍ପ ମାର୍କେଟିଙ୍ଗ


None

କିରଣ ଷ୍ଟୋରରେ ଜିଏସ୍ଟିର ପ୍ରଭାବ |


None

ହସନ ନୀଚ ସାଧାରଣ ଷ୍ଟୋର୍ ପାଇଁ କୋଡ୍ |


None

କିରାନା ଷ୍ଟୋର୍‌ |


None

ଫଳ ଏବଂ ପନିପରିବା ଦୋକାନ |


None

ବେକେରୀ ବ୍ୟବସାୟ |


None

ଆଡେସିଭ୍ ବ୍ୟବସାୟ |


None

ହସ୍ତଶିଳ୍ପ ବ୍ୟବସାୟ |


None

ଆଟା ଚକ୍କି ମେସିନ୍ କିପରି ବିକ୍ରି କରିବେ