mail-box-lead-generation

written by | October 11, 2021

MSME രജിസ്ട്രേഷൻ

×

Table of Content


എന്താണ് ഒരു  എം സ് എം ഇ?

മൈക്രോ, ചെറുകിട, ഇടത്തരം സംരംഭങ്ങളെ എംഎസ്എംഇ പ്രതിനിധീകരിക്കുന്നു. ഇന്ത്യ പോലുള്ള വികസ്വര രാജ്യത്ത് എംഎസ്എംഇ ബിസിനസുകളാണ് സമ്പദ്വ്യവസ്ഥയുടെ അടിസ്ഥാനം. എംഎസ്എം മേഖല ഇന്ത്യയുടെ മൊത്തം വ്യാവസായിക തൊഴിലിന്റെ 45%, ഇന്ത്യയുടെ മൊത്തം കയറ്റുമതിയുടെ പകുതി, രാജ്യത്തിന്റെ എല്ലാ മെക്കാനിക്കൽ യൂണിറ്റുകളുടെയും 95%, 6000 കൂടുതൽ ഇനങ്ങൾ സംരംഭങ്ങളിൽ നിർമ്മിക്കുന്നു (msme.gov.in ന് അനുസരിച്ച്) . ബിസിനസുകൾ വികസിക്കുമ്പോൾ, രാജ്യത്തിന്റെ സമ്പദ്വ്യവസ്ഥ എല്ലാവരിലും വികസിക്കുന്നുവെന്നത് ഒരു വസ്തുതയാണ്. സംരംഭങ്ങളെ ചെറുകിട വ്യവസായങ്ങൾ അല്ലെങ്കിൽ എസ്എസ്ഐകൾ എന്നും വിളിക്കുന്നു.

കമ്പനി നിർമ്മാണത്തിലാണോ അതോ സേവന നിരയിലാണോ എന്നത് പരിഗണിക്കാതെ തന്നെ, രണ്ട് മേഖലകളിലെയും രജിസ്ട്രേഷൻ എംഎസ്എംഇ ആക്റ്റ് വഴി നേടാം. രജിസ്ട്രേഷൻ ഇതുവരെ സർക്കാർ നിർബന്ധമാക്കിയിട്ടില്ല, എന്നാൽ നികുതി വിലയിരുത്തൽ, ബിസിനസ്സ് സജ്ജീകരിക്കൽ, ക്രെഡിറ്റ് സൗ കര്യങ്ങൾ, വായ്പകൾ തുടങ്ങിയവയുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് വളരെയധികം നേട്ടങ്ങൾ നൽകുന്നതിനാൽ ഒരാളുടെ ബിസിനസ്സ് ഇതിനടിയിൽ ചേരുന്നത് പ്രയോജനകരമാണ്.

2006 ഒക്ടോബർ 02 നാണ് എംഎസ്എം പ്രവർത്തനമാരംഭിച്ചത്. ഗൗ രവതരമായ മുന്നേറ്റത്തിനും പ്രോത്സാഹനത്തിനും കരുത്ത് പകരുന്നതിനും മൈക്രോ, ചെറുകിട, ഇടത്തരം സംരംഭങ്ങളിലേക്ക് മത്സരാത്മകത കൈവരിക്കുന്നതിനുമായാണ് ഇത് ആരംഭിച്ചത്.

നിലവിലെ എംഎസ്എം ക്രമീകരണം പ്ലാന്റ്, ഹാർഡ്വെയർ അല്ലെങ്കിൽ ഉപകരണങ്ങൾ എന്നിവയിലെ താൽപ്പര്യത്തിന്റെ അളവുകളെ ആശ്രയിച്ചിരിക്കുന്നു. അങ്ങനെ, എം സ് എം ആനുകൂല്യങ്ങൾ ലഭിക്കുന്നതിന്, എം സ് എം കൾക്ക് അവരുടെ നിക്ഷേപം കുറഞ്ഞ പരിധിയിൽ പരിമിതപ്പെടുത്തേണ്ടതുണ്ട്.

മാനുഫാക്ചറിംഗ് മേഖലയിൽ നിക്ഷേപം 25 ലക്ഷത്തിൽ കുറവാണെങ്കിൽ എന്റർപ്രൈസ് മൈക്രോ ആയി കണക്കാക്കപ്പെടുന്നു, നിക്ഷേപം 5 കോടിയിൽ കുറവാണെങ്കിൽ അത് ചെറുകിട സംരംഭമാണ്, നിക്ഷേപം 10 കോടിയിൽ കുറവാണെങ്കിൽ അതിനെ മീഡിയം എന്റർപ്രൈസ് എന്ന് വിളിക്കുന്നു. അതുപോലെ തന്നെ സേവനമേഖലയിൽ 10 ലക്ഷം വരെയുള്ള നിക്ഷേപം മൈക്രോ ലെവൽ എന്റർപ്രൈസും 2 കോടി വരെ ചെറുകിട സംരംഭവും 5 കോടി വരെ ഇടത്തരം സംരംഭവുമാണ്.

സംരംഭകർക്ക് അവരുടെ ഓർഗനൈസേഷനുകളെ കൂടുതൽ അളക്കാൻ കഴിയാത്തതിനാൽ താഴ്ന്ന പരിമിതികൾ വികസിപ്പിക്കാനുള്ള ചായ്വിനെ നിയന്ത്രിക്കുന്നു. അതുപോലെതന്നെ, എന്റർപ്രൈസുകളെ തരംതിരിക്കാനുള്ള എംഎസ്എംഇ മാനദണ്ഡങ്ങൾ അപ്ഡേറ്റ് ചെയ്യണമെന്ന ആവശ്യം ദീർഘകാലമായി നിലനിൽക്കുന്നുണ്ട്, കാരണം ബിസിനസുകാർക്ക് അവരുടെ ബിസിനസ്സ് പ്രവർത്തനങ്ങൾ വളർത്താൻ കഴിയാത്തതിനാൽ എംഎസ്എംഇ ആനുകൂല്യങ്ങൾ ലാഭത്തിൽ തുടരുന്നതിനാൽ സർക്കാരിൽ നിന്ന് യാതൊരു പ്രോത്സാഹനവും ലഭിക്കുന്നില്ല .. നിലവിൽ, ആത്മീർഭറിന് കീഴിൽ ഭാരത് അഭിയാൻ (എബി), എംഎസ്എം തരംതിരിവ് * പരിഷ്കരിച്ചു * സംരംഭത്തിന്റെയും വാർഷിക വിറ്റുവരവിന്റെയും സംയോജിത മാനദണ്ഡങ്ങൾ ഉൾപ്പെടുത്തി

അതുപോലെ, എംഎസ്എംഇ നിർവചനപ്രകാരം ഉൽപ്പാദനവും സേവന മേഖലയും തമ്മിലുള്ള വ്യത്യാസം പുറത്തെടുത്തു. പുറത്താക്കൽ മേഖലകൾക്കിടയിൽ തുല്യത കൈവരിക്കും. ഒരു കോടിയിൽ താഴെ നിക്ഷേപവും 5 കോടിയിൽ താഴെയുള്ള വിറ്റുവരവുമുള്ള കമ്പനികൾ മൈക്രോ എന്റർപ്രൈസസ് ആയിരിക്കും എന്നാണ് പുതിയ മാനദണ്ഡം. 10 കോടി വരെ നിക്ഷേപം നടത്തുകയും 50 കോടിയിൽ താഴെയുള്ളവർ ചെറുകിട സംരംഭങ്ങളായി കണക്കാക്കുകയും 50 കോടി വരെ നിക്ഷേപവും 250 കോടി വരെ വിറ്റുവരവുമുള്ളവരെ ഇടത്തരം സംരംഭങ്ങളാക്കുകയും ചെയ്യും.

എംഎസ്എംഇകൾക്കായി സർക്കാർ ആരംഭിച്ച പദ്ധതികൾ എന്തൊക്കെയാണ്?

സാങ്കേതികവിദ്യയും ഗുണനിലവാരവും മെച്ചപ്പെടുത്തൽ പദ്ധതി:

പദ്ധതിയിൽരജിസ്റ്റർചെയ്യുന്നത്ഉൽപാദന, ഉൽപാദനച്ചെലവ് കുറയ്ക്കുന്നതിനും ശുദ്ധമായ വികസന ഘടകം സ്വീകരിക്കുന്നതിനും യൂണിറ്റുകൾകൂട്ടിച്ചേർക്കുന്നതിൽ energy ർജ്ജ കാര്യക്ഷമമായ സാങ്കേതികവിദ്യകൾ‌ (ഇഇടി) ഉപയോഗപ്പെടുത്തുന്നതിന് മൈക്രോ, ചെറുകിട, ഇടത്തരം സംരംഭങ്ങളെ സഹായിക്കും.

ക്രെഡിറ്റ് ലിങ്ക്ഡ് ക്യാപിറ്റൽ സബ്സിഡി സ്കീം:

പദ്ധതി പ്രകാരം, സംരംഭകർക്ക് അവരുടെ പഴയതും കാലഹരണപ്പെട്ടതുമായ യന്ത്രങ്ങൾ മാറ്റിസ്ഥാപിക്കുന്നതിന് പുതിയ സാങ്കേതികവിദ്യ നൽകുന്നു. ബിസിനസിന് പുനർരൂപകൽപ്പന ചെയ്യുന്നതിനും അവരുടെ ബിസിനസ്സ് ചെയ്യുന്നതിന് മികച്ച മാർഗ്ഗങ്ങൾനൽകുന്നതിനും ഒരു മൂലധന എൻഡോവ്മെൻറ് നൽകുന്നു. സബ്സിഡികൾക്കായി മൈക്രോ, ചെറുകിട, ഇടത്തരം സംരംഭങ്ങൾക്ക് നേരിട്ട് ബാങ്കുകളിലേക്ക് നീങ്ങാൻ കഴിയും.

ഇൻകുബേഷൻ:

പുതിയ ഡിസൈനുകൾ‌, ചിന്തകൾഅല്ലെങ്കിൽഉൽപ്പന്നങ്ങൾഎന്നിവ നടപ്പിലാക്കുന്നതിന് ഇത് കണ്ടുപിടുത്തക്കാരെയും ക്രിയേറ്റീവ് നവീകരണക്കാരെയും സഹായിക്കുന്നു. ‘ബിസിനസ് ഇൻകുബേറ്ററുകൾസജ്ജീകരിക്കുന്നതിന് പ്ലാൻ പണവുമായി ബന്ധപ്പെട്ട സഹായം നൽകുന്നു. പദ്ധതി തകർപ്പൻ ചിന്തകൾ, പദ്ധതികൾ, ഇനങ്ങൾ തുടങ്ങിയവ മുന്നോട്ട് കൊണ്ടുപോകുന്നു.

പരാതി നിരീക്ഷണ സംവിധാനം:

പദ്ധതിയുടെ കീഴിൽ രജിസ്റ്റർ ചെയ്യുന്നത് ലാഭകരമാണ്, കാരണം ഇത് സംരംഭകരുടെ ബിസിനസ്സ് പരാതികളെ സഹായിക്കുന്നു. ഇതിൽ, സംരംഭകർക്ക് അവരുടെ ആവലാതികളുടെ അവസ്ഥ പരിശോധിക്കാനും ഫലത്തിൽ അവർ സന്തുഷ്ടരല്ലെങ്കിൽ അവ തുറക്കാനും കഴിയും.

എംഎസ്എംഇ രജിസ്ട്രേഷന്റെ പ്രയോജനങ്ങൾ എന്തൊക്കെയാണ്?

മിനിമം ആൾട്ടർനേറ്റ് ടാക്സ് (മാറ്റ്) ക്രെഡിറ്റ് 10 വർഷത്തേക്കാൾ 15 വർഷത്തേക്ക് മുന്നോട്ട് കൊണ്ടുപോകാൻ ഇത് അനുവദിക്കുന്നു

ഒരു പേറ്റന്റ് പൂർത്തിയാക്കുന്ന ചെലവ് രജിസ്റ്റർ ചെയ്യുമ്പോൾ, അല്ലെങ്കിൽ ബിസിനസ്സ് ആരംഭിക്കുന്നതിനുള്ള ചെലവ് കുറയുന്നു, കാരണം പലതരം കിഴിവുകളും ആനുകൂല്യങ്ങളും ആക്സസ് ചെയ്യാവുന്നതാണ്.

ഉദ്യാം രജിസ്ട്രേഷൻ പോർട്ടൽ സർക്കാർ മാർക്കറ്റ്പ്ലെയ്സും മറ്റ് സംസ്ഥാന സർക്കാർ പോർട്ടലുകളുമായി ഏകോപിപ്പിച്ചിരിക്കുന്നതിനാൽ അവരുടെ വാണിജ്യ കേന്ദ്രത്തിനും ടെൻഡറുകൾക്കും ലളിതമായ പ്രവേശനം നൽകുന്നതിനാൽ സർക്കാർ ടെൻഡറുകൾ ഫലപ്രദമായി സുരക്ഷിതമാക്കാൻ എംഎസ്എംഇ രജിസ്ട്രേഷൻ സഹായിക്കുന്നു.

എംഎസ്എംഇയുടെ പണമടയ്ക്കാത്ത നടപടികൾക്ക് ഒറ്റത്തവണ സെറ്റിൽമെന്റ് ഫീസ് ഉണ്ട്.

കൊളാറ്ററൽ ഇല്ലാത്ത വായ്പകൾ

എംഎസ്എം / എസ്എസ്ഐയ്ക്കായി ഗവൺമെന്റ് വ്യത്യസ്ത താൽപ്പര്യങ്ങൾ അവതരിപ്പിച്ചു, അത് കൊളാറ്ററൽ ഇല്ലാതെ ലാഭം നേടാൻ അനുവദിക്കുന്നു. മറ്റ് എംഎസ്എം രജിസ്ട്രേഷൻ ആനുകൂല്യങ്ങളുമായി താരതമ്യപ്പെടുത്തുമ്പോൾ അസാധാരണമായത്, സുരക്ഷാ രഹിത വായ്പകൾ നൽകാനുള്ള പ്രവർത്തനം ജി (ഇന്ത്യാ ഗവൺമെന്റ്), സിഡ്ബി (ചെറുകിട വ്യവസായ വികസന ബാങ്ക് ഓഫ് ഇന്ത്യ), മൈക്രോ, ചെറുകിട, ഇടത്തരം സംരംഭ മന്ത്രാലയം എന്നിവ ക്രെഡിറ്റ് ഗ്യാരണ്ടി ട്രസ്റ്റ് ഫണ്ട് സ്കീം. സംരംഭകർക്കുള്ള ഏറ്റവും മികച്ച എംഎസ്എം രജിസ്ട്രേഷൻ ആനുകൂല്യമാണിത്. എംഎസ്എം രജിസ്ട്രേഷൻ കാരണം, ആർ കുറവായതിനാൽ ~ 1 മുതൽ 1.5% വരെയാണ് ബാങ്ക് വായ്പകൾ വിലകുറഞ്ഞത്. സാധാരണ വായ്പകളുടെ പലിശയേക്കാൾ വളരെ കുറവാണ്.

പേറ്റന്റ് രജിസ്ട്രേഷനും വ്യാവസായിക ഉന്നമനത്തിനും വേണ്ടിയുള്ള എൻഡോവ്മെൻറ്:

എംഎസ്എം നിയമപ്രകാരം രജിസ്റ്റർ ചെയ്തിട്ടുള്ള ബിസിനസ്സ് സംരംഭങ്ങൾക്ക് പേറ്റന്റ് രജിസ്ട്രേഷനായി 50% വൻ സബ്സിഡി നൽകുന്നു. ബന്ധപ്പെട്ട മന്ത്രാലയത്തിലേക്ക് ഒരു അപേക്ഷ അയച്ചുകൊണ്ട് ഇത് പ്രയോജനപ്പെടുത്താം. കൂടാതെ, സർക്കാർ ശുപാർശ ചെയ്യുന്ന വ്യാവസായിക വികസനത്തിന് സ്പോൺസർഷിപ്പ് നേടുക എന്നതാണ് താരതമ്യപ്പെടുത്താനാവാത്ത എംഎസ്എംഇ രജിസ്ട്രേഷൻ ആനുകൂല്യങ്ങളിലൊന്ന്.

പലിശ നിരക്ക് ഒഴിവാക്കലിനൊപ്പം ഓവർ ഡ്രാഫ്റ്റ് സൗകര്യം

എംഎസ്എംഇ നിയമപ്രകാരം എംഎസ്എംഇ / എസ്എസ്ഐ ആയി രജിസ്റ്റർ ചെയ്തിട്ടുള്ള ബിസിനസ്സുകൾക്ക് ക്രെഡിറ്റ് ഗ്യാരണ്ടി ട്രസ്റ്റ് ഫണ്ട് സ്കീമിന്റെ ഒരു ഘടകമെന്ന നിലയിൽ ഓവർ ഡ്രാഫ്റ്റിൽ 1% നേട്ടമുണ്ടാക്കാൻ യോഗ്യതയുണ്ട്. ഇത് ബാങ്കിൽ നിന്ന് ബാങ്കിലേക്ക് മാറാമെന്ന വസ്തുത ഉണ്ടായിരുന്നിട്ടും.

വൈദ്യുതിയിൽ ഇളവ്

ഏറ്റവും സങ്കീർണ്ണമായ എംഎസ്എംഇ രജിസ്ട്രേഷൻ ആനുകൂല്യങ്ങളിലൊന്നായ എംഎസ്എം നിയമപ്രകാരം പട്ടികപ്പെടുത്തിയിട്ടുള്ള സംരംഭങ്ങൾക്ക് പവർ ബില്ലുകളിൽ ഇളവ് ലഭിക്കും. ഒരു അപേക്ഷയ്ക്കൊപ്പം എംഎസ്എം രജിസ്ട്രേഷൻ സർട്ടിഫിക്കറ്റിന്റെ പകർപ്പും അവർ ബില്ലുകൾ ഹാജരാക്കണം.

കാലതാമസം നേരിട്ട പേയ്മെന്റുകൾക്കെതിരായ പരിരക്ഷണം

ബിസിനസ്സ് വരുമാനവുമായി ബന്ധപ്പെട്ട അവ്യക്തത മനസിലാക്കിക്കൊണ്ട്, ഗഡുക്കളായി ഇൻഷുറൻസിന്റെ ഒരു പാളി നൽകി സർക്കാർ ചില സഹായം വിപുലീകരിച്ചു. ഇപ്പോൾ മുതൽ, മൈക്രോ, ചെറുകിട, ഇടത്തരം സംരംഭ മന്ത്രാലയം സംരംഭകർക്കും സംരംഭകർക്കും വാങ്ങുന്നയാൾ മാറ്റിവച്ച പേയ്മെന്റുകൾക്ക് പലിശ ശേഖരിക്കാൻ നൽകി.

എംഎസ്എം എൻറോൾമെന്റ് ആനുകൂല്യങ്ങൾക്ക് കീഴിൽ, വാങ്ങിയ 15 ദിവസത്തിനുള്ളിൽ ചരക്കുകൾ‌ / സേവനങ്ങൾക്കായി പണമടയ്ക്കാൻ ഒരു വാങ്ങുന്നയാളെ ആശ്രയിക്കുന്നു. വാങ്ങുന്നയാൾ കാലതാമസം നേരിടുന്ന അവസരത്തിൽ, 45 ദിവസത്തിലധികം തവണകളായി, സംയുക്ത പലിശ ഈടാക്കാൻ എന്റർപ്രൈസിന് യോഗ്യതയുണ്ട്, ഇത് റിസർവ് ബാങ്ക് പറഞ്ഞതിന്റെ മൂന്നിരട്ടിയാണ്.

എസ്ഒ സർട്ടിഫിക്കേഷൻചാർജ് റീഇംബേഴ്സ്മെൻറ്

ഒരു രജിസ്റ്റർ ചെയ്ത ചെറുകിട അല്ലെങ്കിൽ ഇടത്തരം എന്റർപ്രൈസിന് എസ്ഒ സർട്ടിഫിക്കേഷനായി ചെലവഴിച്ച തിരിച്ചടവിനുള്ള ചെലവുകൾ ക്ലെയിം ചെയ്യാൻ കഴിയും.

ഇന്ത്യൻ സർക്കാരിന്റെ സ്ഥിരമായ സഹായം കാരണം എംഎസ്എംഇ ബിസിനസ്സ് കൂടുതൽ വലുതായിക്കൊണ്ടിരിക്കുകയാണ്. ഇത് എല്ലാവരേയും, പ്രത്യേകിച്ച് ചെറുപ്പക്കാരെ, അവരുടെ നൂതന ബിസിനസ്സ് മനസ്സിനെക്കുറിച്ച് അന്വേഷിക്കാനും സ്വന്തമായി ബിസിനസുകൾ ആരംഭിക്കാനും പ്രേരിപ്പിച്ചു.

എംഎസ്എം രജിസ്ട്രേഷനായി നിങ്ങളുടെ കൈവശം ഉണ്ടായിരിക്കേണ്ട രേഖകൾ ഏതാണ്?

എംഎസ്എം രജിസ്ട്രേഷന് ആവശ്യമായ പ്രധാന രേഖ ആധാർ കാർഡാണ്. എംഎസ്എം രജിസ്ട്രേഷൻ പൂർണ്ണമായും വെബിലാണ്, കൂടാതെ രേഖകളുടെ സ്ഥിരീകരണമോ തെളിവോ ആവശ്യമില്ല. സ്ഥിരമായ അക്കൗ ണ്ട് നമ്പറും (പാൻ) ജിഎസ്ടി ലിങ്കുചെയ്ത വിശദാംശങ്ങളും നിക്ഷേപത്തിന്റെ വിറ്റുവരവും സംബന്ധിച്ച വിവരങ്ങൾ സർക്കാർ ഡാറ്റാ ബേസുകളിൽ നിന്നുള്ള ഉദയം രജിസ്ട്രേഷൻ പോർട്ടൽ എടുക്കും. ഉദയം രജിസ്ട്രേഷൻ പോർട്ടൽ ആദായനികുതി, ജിഎസ്ടിഎൻ ചട്ടക്കൂടുകളുമായി പൂർണ്ണമായും സംയോജിപ്പിച്ചിരിക്കുന്നു. പാൻ, ജിഎസ്ടിഎൻ ഇല്ലാത്ത രജിസ്ട്രേഷൻ നിലവിൽ സാധ്യമാണ്, എന്നിരുന്നാലും രജിസ്ട്രേഷൻ താൽക്കാലികമായി നിർത്തിവയ്ക്കുന്നതിന് 01/04/2021 ന് മുമ്പായി പാൻ നമ്പറും ജിഎസ്ടിഎൻ നമ്പറും ഉപയോഗിച്ച് പുതുക്കണം. എംഎംഎം മന്ത്രാലയത്തിന് കീഴിൽ ഏതെങ്കിലും അതോറിറ്റി നൽകിയ ഇഎം– II അല്ലെങ്കിൽ യുഎം രജിസ്ട്രേഷൻ അല്ലെങ്കിൽ മറ്റേതെങ്കിലും രജിസ്ട്രേഷൻ ഉള്ള വ്യക്തികൾ പോർട്ടലിൽ വീണ്ടും രജിസ്റ്റർ ചെയ്യണം.

എസ്എം രജിസ്റ്റർ ചെയ്ത് രജിസ്ട്രേഷൻ സർട്ടിഫിക്കറ്റ് എങ്ങനെ ലഭിക്കും?

ഘട്ടം 1: ഇവിടെ ക്ലിക്കുചെയ്ത്  ഔദ്യോഗിക സൈറ്റ് സന്ദർശിച്ച് ആവശ്യമായ എല്ലാ വിശദാംശങ്ങളും ഉപയോഗിച്ച് എംഎസ്എംഇ എൻലിസ്റ്റ്മെന്റ് ഘടന ഓൺലൈനായി പൂരിപ്പിക്കുക https://udyamregistration.gov.in/or https://msmeregistrar.org/

ഘട്ടം 2: രേഖകൾക്കൊപ്പം അപേക്ഷാ ഫോം സമർപ്പിച്ച ശേഷം, സ്ഥാനാർത്ഥിക്ക് ഒരു രജിസ്ട്രേഷൻ നമ്പർ ലഭിക്കും

ഘട്ടം 3: അടുത്ത ഘട്ടം രജിസ്ട്രേഷൻ ചാർജുകൾ ഓൺലൈനായി അടയ്ക്കുക എന്നതാണ്

ഘട്ടം 4: പണമടയ്ക്കൽ പൂർത്തിയായി വിജയിച്ച ശേഷം, അതോറിറ്റി 1-2 പ്രവൃത്തി ദിവസത്തിനുള്ളിൽ സ്ഥാനാർത്ഥിയുടെ ബിസിനസ്സ് എസ്എംഇ ആയി രജിസ്റ്റർ ചെയ്യും

ഘട്ടം 5: സ്ഥാനാർത്ഥിയുടെ രജിസ്റ്റർ ചെയ്ത ഇമെയിൽ വിലാസത്തിലേക്ക് ഒരു ഇമെയിൽ വഴി എസ്എം രജിസ്ട്രേഷൻ സർട്ടിഫിക്കറ്റ് നിങ്ങൾക്ക് പോസ്റ്റുചെയ്യും.

എംഎസ്എംകളുടെ പ്രാധാന്യം

സാമ്പത്തിക വളർച്ചയ്ക്കും തുല്യമായ വികസനം പ്രോത്സാഹിപ്പിക്കുന്നതിനുമുള്ള മാർഗമായി എംഎസ്എംകൾ അംഗീകരിക്കപ്പെടുന്നു. സമ്പദ്വ്യവസ്ഥയിലെ ഏറ്റവും ഉയർന്ന വളർച്ചാ നിരക്ക് സൃഷ്ടിക്കുന്നതായി അവ അറിയപ്പെടുന്നു. കുറഞ്ഞ നിക്ഷേപം, വഴക്കമുള്ള പ്രവർത്തനങ്ങൾ, ഉചിതമായ നേറ്റീവ് ടെക്നോളജി വികസിപ്പിക്കാനുള്ള ശേഷി എന്നിവയിലൂടെ എംഎസ്എംഇകൾ ഇന്ത്യയെ പുതിയ ഉയരങ്ങളിലേക്ക് നയിച്ചു.

എംഎസ്എംഇകളിൽ 120 ദശലക്ഷം ആളുകൾ ജോലി ചെയ്യുന്നു, ഇത് കാർഷിക മേഖലയ്ക്ക് ശേഷം ഏറ്റവും വലിയ രണ്ടാമത്തെ തൊഴിലവസരങ്ങൾ സൃഷ്ടിക്കുന്നു.

എംഎസ്എംഇകൾ തൊഴിലവസരങ്ങൾ നൽകിക്കൊണ്ട് സമഗ്രമായ വളർച്ചയെ പ്രോത്സാഹിപ്പിക്കുന്നു, പ്രത്യേകിച്ച് ഗ്രാമീണ മേഖലയിലെ സമൂഹത്തിലെ ദുർബല വിഭാഗങ്ങളിൽ പെട്ടവർക്ക്.

വളർന്നുവരുന്ന സംരംഭകർക്ക് ക്രിയേറ്റീവ് ഉൽപ്പന്നങ്ങൾ നിർമ്മിക്കാൻ സഹായിക്കുന്നതിനും അതുവഴി ബിസിനസ്സിലെ മത്സരം വർദ്ധിപ്പിക്കുന്നതിനും വളർച്ചയ്ക്ക് ഇന്ധനം നൽകുന്നതിനും എംഎസ്എംഇകൾ നവീകരണം പ്രോത്സാഹിപ്പിക്കുന്നു.

 

നിരാകരണം :
ഈ വെബ്‌സൈറ്റിൽ നൽകിയിരിക്കുന്ന വിവരങ്ങളും ഉൽപ്പന്നങ്ങളും സേവനങ്ങളും വാറന്റിയോ പ്രാതിനിധ്യമോ പ്രകടിപ്പിക്കുകയോ സൂചിപ്പിക്കുകയോ ചെയ്യാതെ ഉള്ളത് പോലെ", "ലഭ്യം" എന്ന അടിസ്ഥാനത്തിലാണ് നൽകിയിരിക്കുന്നത്. Khatabook ബ്ലോഗുകൾ സാമ്പത്തിക ഉൽപ്പന്നങ്ങളുടെയും സേവനങ്ങളുടെയും വിദ്യാഭ്യാസ ചർച്ചയ്ക്ക് വേണ്ടി മാത്രമുള്ളതാണ്. സേവനം നിങ്ങളുടെ ആവശ്യകതകൾ നിറവേറ്റുമെന്നോ തടസ്സമില്ലാത്തതും സമയബന്ധിതവും സുരക്ഷിതവുമാകുമെന്നോ തെറ്റുകൾ ഉണ്ടെങ്കിൽ അത് ശരിയാക്കുമെന്നോ ഉറപ്പ് നൽകുന്നില്ല.
×
mail-box-lead-generation
Get Started
Access Tally data on Your Mobile
Error: Invalid Phone Number

Are you a licensed Tally user?

നിരാകരണം :
ഈ വെബ്‌സൈറ്റിൽ നൽകിയിരിക്കുന്ന വിവരങ്ങളും ഉൽപ്പന്നങ്ങളും സേവനങ്ങളും വാറന്റിയോ പ്രാതിനിധ്യമോ പ്രകടിപ്പിക്കുകയോ സൂചിപ്പിക്കുകയോ ചെയ്യാതെ ഉള്ളത് പോലെ", "ലഭ്യം" എന്ന അടിസ്ഥാനത്തിലാണ് നൽകിയിരിക്കുന്നത്. Khatabook ബ്ലോഗുകൾ സാമ്പത്തിക ഉൽപ്പന്നങ്ങളുടെയും സേവനങ്ങളുടെയും വിദ്യാഭ്യാസ ചർച്ചയ്ക്ക് വേണ്ടി മാത്രമുള്ളതാണ്. സേവനം നിങ്ങളുടെ ആവശ്യകതകൾ നിറവേറ്റുമെന്നോ തടസ്സമില്ലാത്തതും സമയബന്ധിതവും സുരക്ഷിതവുമാകുമെന്നോ തെറ്റുകൾ ഉണ്ടെങ്കിൽ അത് ശരിയാക്കുമെന്നോ ഉറപ്പ് നൽകുന്നില്ല.